За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към чстраница1/2
Дата21.01.2018
Размер495.36 Kb.
  1   2
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6.

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е обоснована и изискана от компетентния орган РИОСВ-Бургас с писмо с изх. 6864 от 30.09.2015г. Теренът на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на закона за биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.1, т1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по чл. 31, ал. 4 във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

І. Информация за контакт с възложителя

І.1 Име, седалище и ЕИК на юридическото лице


ДЖЕЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление, град София, ул. „Янтра“, №12 и с ЕИК 200809185;

Управител Александър Георгиев Тошев

І.2. Пълен пощенски адрес

“ДЖЕЙ ПРОПЪРТИС” ЕООД, гр. София, ул. „Янтра“ №12 Телефон: 056/840737, аvibs@abv.bg
І.3. телефон, факс и e-mail,

Тел/факс 056/840737, аvibs@abv.bg


І.4. Лице за контакти:

Дима Стефанова Стоянова с адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" №5, ет.5 „Агроводинвест“ ЕАД – клон Бургас, тел: 056/840737, е-mail: аvibs@abv.bg
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение

ІІ.1. Резюме на предложението:

„Изграждане на оранжерия за отглеждане на разсад за аспержи, артишок и пащърнак и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) от подземно водно тяло в ПИ 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, местност „Арапя“, землище на гр. Царево, община Царево, област Бургас“.Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оранжерия за отглеждане на разсад за аспержи, артишок и пащърнак и водовземно съоръжение (тръбен кладенец), което ще разкрие подземно водно тяло BG2G00000К2035 – пукнатинни води в K2t cn-st- Бургаска вулканична зона южно от Бургас.

Оранжерията ще бъде проектирана като самостоятелно стояща, сглобяема, едноетажна постройка и се предвижда да бъде разположена в най-източната част от имота. Сградата ще бъде дървена със сглобяема конструкция от предварително импрегнирана дървесина поради висока влажност на въздуха. Колоните на конструкцията са фиксирани към готови сглобяеми стоманобетонови фундаменти с размери 50/50/50 см., които ще бъдат монтирани с кран.носещата конструкция е от дървени колони и греди, проектирани с малки сечения, позволяващи ръчен монтаж и демонтаж. Спецификата на необходимия температурен режим, необходим за отглеждане на разсада, предполага всички елементи от конструкцията да бъдат добре топлоизолирани за осигуряване на необходимия микроклимат.

Ограждащите елементи, включително и подовата и покривна конструкция са от тип „сандвич-панели“. Същите ще бъдат изработени предварително от композитни плочи (ОSВ), минерална вата и дъсчена обшивка и ще бъдат доставени готови на площадката на обекта. На покривната конструкция е предвидено изпълнение на ЕРDМ хидроизолационна мембрана на монтажен принцип, неизискващ термична обработка.

За осигуряване на естествено осветление и приток на въздух са предвидени остъклявания – фиксирани и отваряеми от дървени рамки и стъклопакет.

Подовата конструкция е от дървени ребра и сглобяеми панели. Ваните, в които се отглежда разсада ще бъдат изработени от олекотена метална конструкция, като това ще позволява лесна мобилност(разместване на разсада в различните помещения с различен температурен режим) и лесна подмяна на различните разсади.

Сградата на оранжерията ще бъде електроснабдена и водоснабдена за поливане на разсада и поддържане на необходимата влажност от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение. Не се предвижда отопление на сградата поради предвидената много добра топлоизолация.

За работещите в оранжерията и пазача ще бъдат доставени и монтирани два топлоизолирани метални фургона. Имотътът ще бъде обграден с метална мрежена ограда.

Отглеждането на разсада от артишок, аспержи и пащърнак изисква много влажен въздух. Поради тази причина е избран този имот, който се намира сравнително близо до морския бряг. Отглеждането ще се извършва при контролиран

ПИ 48619.4.6 е с площ от 1 665,63 м2 и с начин на трайно ползване – “Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“. Същият попада в територия с трайно предназначение – „Урбанизирана“.

Предвидените Градоустройствени показатели за предвидената застройка в парцела са както следва:

- Пзастр. - 10,8%;

- Кинт. – 0,11%;

- Позел. – 70%;

- Нк.к – 4,10 м. (височина кота „корниз“).


Целта на водовземното съоръжение е да се осигури вода за поддържане влажността на въздуха в оранжерията при зъсушаване и за поливане на разсада, измиване на приспособленията за засаждане и на тревните площи. Необходимото общо средноденонощно водно количество възлиза на 1,65 m3/d или 0,02 l/sеk. С това искано водно количество, възложителя се категоризира като II категория водоползвател (съгласно чл. 3, ал.1 от Наредба №1 от 10. 10. 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води). Необходимият годишен обем вода е 600 m3/y.

Предвижда се на обекта да работят до максимум 5 човека. Предвидено е да доставят и използват две химически тоалетни.

Очакваната дълбочина на сондажа и съответно тръбния кладенец е около 60 метра:

Инвестиционното предложение в частта си изграждане на водовземно съоръжение, обхваща пет основни вида дейности/етапи както следва:

I етап - изграждане на водовземното съоръжение (подготовка в това число и изкопаване на утаителна яма /утайник/ с размери2,00х1,50х1,00 метра и сондиране);

II етап – съпоставка на резултатите

III етап – спускане на експлоатационната колона и промиване на сондажа;

IV етап – опитно-филтрационни изследвания (ОФИ);

V етап – оборудване устието на кладенеца и водовземане. Оборудването на устието на кладенеца включва бетониране устието на сондажа с размери на бетоновия блок 0,70х0,70х0,30 метра (0,20 метра под кота терен) и рекултивация на нарушения терен.

По време на прокарването на тръбния кладенец, което ще продължи до четири седмици, в имота ще се обособи временна работна (сондажна) площадка с размери 25 m X 10 m. В нея ще се разположат сондата и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. В непосредствена близост до устието на тръбния кладенец ще бъде изкопана утаителна яма (утайник) с размери 2m х 2m х 1,5m за утаяване и събиране на получаваните при сондирането дребни скални частици (шлам). Земната маса от изкопа ще се депонира до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

Направата на водовземното съоръжение-тръбен кладенец ще се извърши с автосонда СКБ-4. Конструкция на съоръжението е както следва:

Дълбочина Сондиране Обсаждане

0-60 m Ø420 mm 140/6,7 m - тръби PVC-R10,

перфорирани на напречен шлиц

Сондирането ще бъде ядково с последващо проширяване до проектния диаметър. За промивна течност ще се използва стандартен глинест разтвор. Водата ще се доставя с автоцистерна.

Работата по прокарването на тръбния кладенец ще бъде на едносменен режим и в продължение на три дни. За достъп до имота и работната площадка ще се използва съществуващата обслужваща улица, достигаща до югозападната граница на имота.

След направата на тръбния кладенец работната площадка ще бъде рекултивирана както следва: запълване на утаечната яма с обратен насип от изкопаните земни маси при направата на ямата.

Възложителят е закупил имота от община Царево през месец март 2015 година. Към датата на закупуване на територията на имота, както и в прилежащите терени са разположени каравани и на места са изградени навеси за караваните. Към момента част от караваните на територията на ПИ 48619.4.6 са изнесени от собствениците. Останалите няколко каравани и два навеса предстои да се изнесат и демонтират от техните собственици. По принцип имотът е бил част от къмпинг „Арапя” и е електроснабден. За целта прилагаме сателитна снимка, която е правена през 2013 година и актуални фотографски снимкина които се виждат част от съществуващите навеси и каравани.
Югоизточната част на ПИ 48619.4.6 (с червен контур) с част от изградените навеси и поставени каравани


Поглед към югоизточната част на ПИ 48619.4.6 (с червен контур и стрелка) с отбивката от обслужващата улица и част от съществуващото алейно осветление на бившия къмпинг и разположените в прилежащите терени каравани
Сателитна снимка на района от 11.09.2013 г. с нанесено приблизителното местоположение на ПИ 48619.4.6
Присъединяване на имота към водоснабдителната система на населеното място и района ще стане след предварително сключен договор с „В и К„ ЕАД, гр. Бургас.

Територията на имота граничи по източната си граница с обслужваща общинска улица. Тази улица е с дължина 940 метра и се явява отклонение от общинския път гр. Царево – с. Лозенец. Последният отстои от площадката на имота на 940 метра. По обслужващата улица ще става транспортния достъп на имота с републиканската и общинска пътни мрежи. Главния път гр. Бургас – гр. Царево отстои югозападно от площадката на имота на около 1090 метра. Достъпът до него се осъществява чрез общинския път.


Не се налага изграждането на нова външна за площадката на ПИ 48619.4.6 пътна инфраструктура.
ІІ.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Инвестиционната инициатива е обусловена от следните фактори:

- Наличие на собствен терен с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”;

- Пълно съвпадение на инвестиционното предложение с Програмата за развитие на община Царево.ІІ.3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения:

Липсва каквото и да е противоречие на инвестиционното предложение с предвижданията на ОУП на община Царево за тази част от нейната територия.ІІ.4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

По отношение на местоположението, ИП няма алтернатива.

Анализирани са местоположението и основните технологии за изграждане на оранжерийната сграда.Поставена е задача при проектирането на оранжерийната сграда да се гарантират следните стандарти и параметри:

 високо качество на материалите;

 ниска консумация на енергия за отопление и климатизация;

 дълъг експлоатационен живот и лесни монтаж, демонтаж и техническа поддръжка;

 ниска себестойност;


  • високо ниво на енергийна ефективност;

  • шумовите емисии извън сградата и помещенията да осигуряват спазване нормите за "зони за обществен и индивидуален отдих";


ІІ. 5. Местоположението на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството:

Изграждането на оранжерия за отглеждане на разсад за аспержи, артишок и пащърнак и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) от подземно водно тяло ще се извърши изцяло и само в ПИ 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, местност „Арапя“, землище на гр. Царево, община Царево, област Бургас.

Имотът попада в територия с трайно предназначение „Земеделска“ и е с начин на трайното ползване „Изоставена орна земя“.

Имота граничи по източната си граница с обслужваща общинска улица. Тази улица е с дължина 940 метра и се явява отклонение от общинския път гр. Царево – с. Лозенец. Последният отстои от площадката на имота на 940 метра. По обслужващата улица ще става транспортния достъп на имота с републиканската и общинска пътни мрежи. Главния път гр. Бургас – гр. Царево отстои западно от площадката на имота на около 1 090 метра. Достъпът до него се осъществява чрез общинския път.

По време на строителството ще е необходима площадка с площ до 100 м2, където ще бъдат разположени два фургона за строителите, а в последствие за работниците в оранжерията, сондата, складиране на инструменти и материали и една химическа тоалетна за работниците. Тази площадка ще бъде изцяло ситуирана в ПИ 48619.4.6 на мястото, където ще бъдат ситуирани двата фургона за обслужващия оранжерията персонал. Първо ще се извърши сондирането и след изнасяне на сондиращата техника ще започне сглобяването на оранжерийната сграда. Предварително ще бъде отделен хумусния слой и едва тогава ще бъдат поставени фургоните и тоалетната. При строителството няма да се засягат съседни територии и парцели.

Сателитна снимка с местоположението на ПИ 48619.4.6, местност „Арапя“, землище на гр. Царево, в който ще се реализира ИП и местоположението на ГПСОВ - Царево. Последната отстои на около 3000 метра транспортно разстояние от площадката на ИП.Извадка от отменения ОУП на община Царево с посочено местоположение на ПИ48619.4.6, местност „Арапя“, землище на гр. ЦаревоІІ.6. Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.;

Основните процеси, при които е възможно формиране на емисии по време на строителството и експлоатацията на обекта са моторната сонда и транспортните средства за транспортиране на сглобяемите елементи и готовите и преносими бетонови фундаменти на сградата на оранжерията, двата фургона и двете химически тоалетни по време на изграждане на елементите на ИП и комунално-битовата дейност и транспорта на готовата продукция по време на експлоатацията на оранжерията. Сградата на оранжерията е предвидено да бъде с много добра топлоизолация и не се предвижда да бъде отоплявана. За отопление и климатизация на фургоните се предвижда монтирането на климатична инверторна инсталация и поради тази причина не се очакват емисии от горивни инсталации за отопление.

Няма да се правят изкопи и не се предвижда извършването на взривни работи.

Възможните максимални атмосферни емисии по време на строителството, което се предвижда да бъде с продължителност: 3 дни за сондажния кладенец и водовземното съоръжение и общо 10 дни за монтиране на сградата на оранжерията са свързани единствено с ауспухните газови на двигателите с вътрешно горене на използваната транспортна техника – работа на моторната сонда с обща продължителност до максимум 36 часа, общо 5 курса с тежък камион за доставка на обсадните тръби за сондажния кладенец и сглобяемите части на оранжерийната сграда, общо 3 курса за година на тежък камион за доставка на торовата смес и експортирането на готовата продукция и общо 30 курса за година с автоцистерна за извозване на формираните от експлоатацията на обекта отпадъчни битови води. За транспортирането на работещите ще се използва автобусен превоз по вътрешната линия Царево – с. Лозенец. Предвижда се също така ежедневно да се извършват и два курса с лек автомобил.

Максимално възможни емисии от използваната транспортна техника при процеса на строителство за изграждане на предвиденото водовземно съоръжение и оранжерийната сграда.


Вредно вещество

Максимално часова мощност на емисията за единица пробег [гр/сек*м]

Максимална мощност на емисията [гр/сек]

Средна мощност на емисията

[гр/сек]


мощност на емисията за периода на строителство

[т/год]


SO2

1,53E-07

1,79E-06

2,49167E-10

2,15E-10

NОx

3,08E-06

3,62E-05

5,025E-09

4,34E-09

ЛОС

5,41E-07

6,36E-06

8,83333E-10

7,63E-10

CH4

1,12E-08

1,31E-07

1,825E-11

1,58E-11

CO

1,07E-06

1,25E-05

1,74167E-09

1,50E-09

CO2

8,01E-04

9,42E-03

1,30833E-06

1,13E-06

N2O

2,97E-08

3,50E-07

4,85833E-11

4,20E-11

NH3

2,97E-09

3,50E-08

4,85833E-12

4,20E-12

Cd

2,55E-12

2,99E-11

4,15833E-15

3,59E-15

Pb

0,00E+00

0,00E+00

0

0,00E+00

PAH

1,37E-11

1,61E-10

2,24167E-14

1,94E-14

DIOX

1,08E-17

1,27E-16

1,76667E-20

1,53E-20

ФПЧ10

1,88E-07

2,21E-06

3,075E-10

2,66E-10

Максимално възможни емисии от работата на моторната сонда за сондирането на тръбния кладенецВредно вещество

Максимална мощност на емисията при сондиране

[гр/сек]


Средна мощност на емисията за периода на сондиране

[гр/сек]


мощност на емисията

за периода на сондиране[т/три денонощия]

SO2

0,003344444

6,96759E-05

0,00043344

NОx

0,040802222

0,000850046

0,005287968

ЛОС

0,005919667

0,000123326

0,000767189

CH4

0,000142139

2,96123E-06

1,84212E-05

CO

0,013210556

0,00027522

0,001712088

CO2

2,63375

0,054869792

0,341334

N2O

0,001086944

2,26447E-05

0,000140868

NH3

5,85278E-06

1,21933E-07

7,5852E-07

Cd

8,36111E-09

1,7419E-10

1,0836E-09

Pb

0

0

0

PAH

1,42139E-06

2,96123E-08

1,84212E-07

DIOX

1,29012E-11

2,68775E-13

1,67199E-12

PCBs

1,28761E-08

2,68252E-10

1,66874E-09

ФПЧ10

0,0063

0,00013125

0,00081648Формирани атмосферни емисии от личния автотранспорт на обитателите (при извършване на общо 2 курса/ден с лек автомобил в продължение на една календарна година)

Вредно вещество

Максимално часова мощност на емисията за единица пробег

[гр/сек*м]Максимална мощност на емисията [гр/сек]

Средна мощност на емисията

[гр/сек]


Годишна мощност на емисията

[т/год]


SO2

1,60E-08

1,16E-07

4,81481E-09

1,5184E-07

NОx

1,79E-07

1,29E-06

5,38323E-08

1,69766E-06

ЛОС

3,19E-08

2,30E-07

9,59619E-09

3,02626E-07

CH4

5,20E-09

3,76E-08

1,56481E-09

4,9348E-08

CO

5,20E-07

3,76E-06

1,56481E-07

4,9348E-06

CO2

1,33E-04

9,58E-04

3,99228E-05

0,001259007

N2O

2,60E-08

1,88E-07

7,82407E-09

2,4674E-07

NH3

2,82E-08

2,04E-07

8,4928E-09

2,67829E-07

Cd

4,19E-13

3,03E-12

1,26055E-13

3,97526E-12

Pb

1,02E-10

7,35E-10

3,06276E-11

9,65871E-10

PAH

2,68E-12

1,93E-11

8,05813E-13

2,54121E-11

DIOX

1,32E-17

9,55E-17

3,97891E-18

1,25479E-16

ФПЧ10

1,42E-08

1,03E-07

4,27984E-09

1,34969E-07

Максимално възможни емисии от използваната транспортна техника при процеса на строителство за изграждане на предвиденото водовземно съоръжение и оранжерийната сграда.Вредно вещество

Максимално часова мощност на емисията за единица пробег [гр/сек*м]

Максимална мощност на емисията [гр/сек]

Средна мощност на емисията

[гр/сек]


мощност на емисията за периода на строителство

[т/год]


SO2

1,53E-06

1,28E-05

2,93E-09

9,23E-08

NОx

3,08E-05

2,58E-04

5,90E-08

1,86E-06

ЛОС

5,41E-06

4,54E-05

1,04E-08

3,27E-07

CH4

1,12E-07

9,39E-07

2,14E-10

6,76E-09

CO

1,07E-05

8,96E-05

2,05E-08

6,45E-07

CO2

8,01E-03

6,73E-02

1,54E-05

4,84E-04

N2O

2,97E-07

2,50E-06

5,70E-10

1,80E-08

NH3

2,97E-08

2,50E-07

5,70E-11

1,80E-09

Cd

2,55E-11

2,14E-10

4,88E-14

1,54E-12

Pb

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

PAH

1,37E-10

1,15E-09

2,63E-13

8,30E-12

DIOX

1,08E-16

9,09E-16

2,07E-19

6,54E-18

ФПЧ10

1,88E-06

1,58E-05

3,61E-09

1,14E-07

При експлоатацията на обекта ще се формират отпадъчни води с характер на битови от измиването на приспособленията за засаждане (инструменти и тави) и от умивалнята за персонала. Отпадъчната вода ще се събира в подземен полиетиленов резервоар с вместимост 5 м3, от който при запълване чрез потопяема помпа ще се подава в специализирана автоцистерна за транспортиране до ГПСОВ – Царево за пречистване, за което ще бъде сключен предварителен договор. Дневно ще се формират до максимум 0,5 м3 отпадъчни води.

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на сградата и сондирането. По опитни и справочни данни, източниците на шум и съответните шумови нива при изграждане на една дървена сграда от сглобяеми елементи са:


ИЗТОЧНИК

НИВО, [dB/A]

Изграждане на сграда

70

Шум от удари

80

Работа на сондата

80

Товарни камиони

85


ІІ.7. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища.

Имота граничи по източната си граница с обслужваща общинска улица. Тази улица е с дължина 940 метра и се явява отклонение от общинския път гр. Царево – с. Лозенец. Последният отстои от площадката на имота на 940 метра. По обслужващата улица ще става транспортния достъп на имота с републиканската и общинска пътни мрежи. Главния път гр. Бургас – гр. Царево отстои западно от площадката на имота на около 1 090 метра. Достъпът до него се осъществява чрез общинския път.

Не се налага изграждането на нова външна за площадката на ПИ 48619.4.6 пътна инфраструктура. Не се налага също така корекция и/или реконструкция на съществуващата пътна инфраструктура.Схема на пътищата от Републиканската и Общинската пътни мрежа в района на площадката на ИП Със зелената стрелка е посочен общинския път гр. Царево – с. Лозенец, със синя стрелка първокласен път №99 Бургас – Царево и с червен пунктир – обслужващата общинска улица

ІІ.8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Ще се извърши проектиране и ново строителство на предвидената оранжерийна сграда и водовземното съоръжение при условие, че Басейновата дирекция за Черноморски район с център гр. Варна разреши водовземане от подземното водно тяло.

Реализирането на строителството ще се извърши на един етап и в рамките максимум на 14 дни. Изграждането е предвидено да се извърши през есенно зимния период.

Засега инвеститорът не заявява развиването в бъдеще на други дейности на територията на обекта, освен горе цитираните.

На този етап не е разработена и не е предвидена програма за прекратяване дейността на оранжерийната сграда и възстановяване на нарушени терени и ландшафт. Причина за това е факта, че ИП с предвидената инфраструктура се вписва идеално в стратегията за устойчиво развитие на община Царево, както и факта, че сградата не е с вкопани фундаменти и не нарушава терена.

ІІ. 9. Предлагани методи за строителство:

Строителството ще бъде със сглобяеми елементи и ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени дървени строителни материали и практики в страната. Не се изисква извършването на взривявания при извършването на изкопните работи и специални укрепвания и заслони, тъй като такива няма да се извършват. Сградата на оранжерията ще бъде хидро, топло и шумо изолирана.ІІ.10. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството няма да се използват други терени и нарушава техния ландшафт с цел депониране на изкопаните земни маси, строителни отпадъци и материали извън площадката на възложителя. По никакъв начин няма да се засегнат и/или физически увредят терена на имота, както и прилежащите терени от използваната строителна техника и автотранспорт.

При строителството не се унищожава трайна дървесна растителност, и се предвижда богато озеленяване в размер на минимум 70% от площта на целия парцел.

Електроснабдяването ще се извърши чрез съществуващ подземно прокаран електропровод и изграден трафопост в прилежащ застроен обект, разположен на около 5 метра северозападно от площадката на ИП. Електроснабдяването на съществуващото в имота улично осветление няма да се използва.

Захранването с питейна вода ще стане по съществуващ водопровод, захранващ прилежащите застроени имоти, след сключване на предварителен договор с „В и К“ оператора.

Вода за поливане на разсада, измиване на приспосоленията за засаждане и поливането на тревните площи, ще се осигурява от предвиденото водовземно съоръжение. Параметрите на проектното водовземане са:

Средноденонощен дебит 0,02 l/s;

Максимален дебит 0,12 l/s;

Денонощен обем на черпене 1,65 m3/d;

Годишен обем на черпене 600 m3/y;


ІІ.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

По време на реализиране и експлоатацията на ИП се очаква формирането на битови и строителни отпадъци.

По време на строителството ще се генерират отпадъци еднократно, само за периода на изграждане на водовземното съоръжение и оранжерийната сграда.

Не се предвижда генерирането на опасни отпадъци.

Различните по вид и количество отпадъци ще бъдат представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 66/2014 год.).
Вид на отпадъка

Количество, t

Третиране

Код

Наименование
Строителни

1

20 01 01

Хартия и картон

≤ 0.012

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

2

20 01 39

Пластмаса

≤ 0.038

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

3

17 04 11

Кабели

≤ 0.0022

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.

5

17 04 05

Желязо и стомана

≤ 0,05

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

6

01 05 04

Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране (шлам от сондиране)

≤ 3,0

Оползотворяване за обратни засипки на основите на вилната сграда и вертикалната планировка

ТБО

7

20 03 01

Смесени битови отпадъци

≤ 1,8

Предаване на извозваща фирма по договор за депониране на Регионално депо - Созопол.

Всички генерирани отпадъци по време на строителните дейности ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки, като в последствие ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване. Единствено смесените битови отпадъци ще се предават за депониране по съществуващата система за сметосъбиране за тази част от територията на община Царево.

Основните компоненти на битовите отпадъци, които ще се генерират от дейността на обекта ще бъдат 60% хранителни и 40% други (полиетиленови, метални, хартиени и др.).

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за населените места, курортните и вилни зони на община Царево. Съдовете за събиране и временно съхранение на отпадъците ще отговарят на вида на сметосъбиращите и извозващи коли, обслужващи общината и този район. Ще се предвидят необходимите съдове за разделно събиране на отпадъците. Уточняването на тези съдове, ще стане с община Царево и с обслужващите я фирми ще се подпише договор за извозването на отпадъците до депото, обслужващо общината.

Не се очаква генерирането на други производствени и опасни отпадъци при нормалната експлоатация на обекта.
ІІ.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

- В работния проект ще се разработи специална част за организация на строителния процес с цел допълнително минимизиране на въздействието му върху компонентите на околната среда;

- По време на строителството, работниците ще ползват химическа тоалетна;

- Ще се организира специализиран пункт за почистване на автомобилните гуми на напускащите площадката на обекта строителни машини и транспортна техника.

- Ще се изпълнят всички изисквания, заложени в чл.70 на Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

- Използваната сонда ще бъде съоръжена с локална аспирационна система за улавяне на формираните при сондирането прахови емисии и тяхното редуциране;

- До изграждане на канализационна система в района и отвеждащ канализационен колектор до ГПСОВ - Царево с цел недопускане проникване на повърхностни и подземни замърсители в прилежащите повърхностни и подземни водни обекти, отпадъчните битови води ще се събират във водонепропусклив и безоточен полиетиленов резервоар и от него чрез специализиран автотранспорт ще се предават в ГПСОВ – Царево за пречистване.
ІІ.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

Строителството и реализацията на ИП не са свързани с организиране и разкриване на дейност за добив на строителни материали. Самото инвестиционно предложение е свързано само със земеделска дейност в затворено пространство и комунално-битова дейност. Водоснабдяването на обекта с питейна вода ще се осъществи от обществена водоснабдителна система в района след сключване на договор с действащият в района „В и К“ оператор.Предвидено е използването на добитата вода от сондажния кладенец за поливане на разсада, измиване на приспособленията за засаждане и предвидените зелени площи и създаване по този начин на обективни предпоставки за редуциране използването на питейна вода от обществената водоснабдителна мрежа.
ІІ.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

При предприемане на стъпката за изграждане на собствено водовземно съоръжение (сондажен кладенец) е необходимо е да се получи Разрешение по чл.46, ал.1 т.1, буква „Ж“ от Закона за водите за водовземане от подземен воден обект.


ІІ.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

В този район не са правени регулярни изследвания на атмосферния въздух относно степента му на замърсеност.

Нашите очаквания за непосредствения район на ИП са за съществуващо максимално средногодишно атмосферно замърсяване от порядъка на 0,25÷0,35 ПДН (средночасова) за NO2 и 0,18÷0,25 ПДН (средноденонощна) за ФПЧ10. Очакваме в определени моменти непосредствено до пътя гр. Бургас – гр. Царево, максимални концентрации на ФПЧ10 и азотни оксиди в порядъка на 0,5 от нормата за опазване на човешкото здраве.

Съществуващото максимално еквивалентно шумово ниво в района на площадката на обекта е от порядъка на:

- през деня 52-55 dB(A);

- вечерта не повече от 38,5 - 40 dB(A);- и през нощта – 32-33 dB(A).

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, съгласно Таблица №2 от Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението са както следва:№ по ред

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)

ден

вечер

нощ

1

Жилищни зони и територии

55

50

45

2

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

3

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

Площадката на ИП попада в обхвата на крайбрежно водно тяло BG2BS000С012 – н. Коряка – устие на р. Ропотамо, което е определено в добро екологично състояние, вероятно в риск и в обхвата на подземно водно тяло BG2G00000К2035 – пукнатинни води в K2t cn-st- Бургаска вулканична зона южно от Бургас, което е определено в добро количествено и химично състояние, не в риск.

Разрешено и упражнявано по силата на Закона за водите водовземане – в района не се констатира изтощаване на ресурсите на подземния воден обект, вследствие експлоатацията на действащи водовземни съоръжения;


    • Разрешено пряко и/или непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло – не е известно в района на обекта да има разрешение за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземното водно тяло;

    • Разрешено реинжектиране или инжектиране в подземното водно тяло – не е известно в района на обекта да има разрешение за реинжектиране или инжектиране в подземното водно тяло;

    • Разрешено изкуствено подхранване на подземните води – не е известно в района на обекта да има разрешено изкуствено подхранване на подземни води.


ІІ. 16. Риск от инциденти.

Характерът на обекта и описаната организация на работа, не предопределят възникването на значителни аварийни ситуации и тежки инциденти свързани със замърсяване компонентите на околната среда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

ІІІ.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от националната екологична мрежа.

Територията на ПИ ПИ 48619.4.6 попада в местност “Арапя”, землище на гр. царево, община Царево, област Бургас. Площта на парцела е 1665,63 м2.


Извадка от отменения ОУП на община Царево с посочено местоположение на ПИ48619.4.6, местност „Арапя“, землище на гр. Царево

Извадка от карта на защитените природни обекти за територията на РИОСВ-Бургас местоположението на ИП (площадката е с червен полигон и стрелка).

Извадка от карта на защитена зона „Ропотамо“ с код BG 0001001 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с местоположението на ИП (площадката е с червен полигон и стрелка).

Най-близко разположената ЗЗ да границите на ПИ 48619.4.6 е ЗЗ „Ропотамо“ с код BG 0001001 по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС на РБ №611/16.10.2007 г.

Най-близките защитени природни обекти са разположени на повече от 10 км. от границите на площадката на ИП.ІІІ. 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на ИП и бъдещи планирани ползватели на земи.

До този момент земеделските земи, разположени в района между морския бряг и общинския път гр. Царево – с. Лозенец не се използват по предназначение - за земеделски нужди. Всички те, съгласно предвижданията на отменения ОУП на община Царево попадат в устройствена зона „28/Ов“. Развитието на ИП в ПИ №48619.4.6 по същество няма да промени използването на останалите площи както в устройствената зона, така и извън нея.


ІІІ.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

За този район в плановете на община Царево е била заложена идеята за развитие на зони за "курортно-рекреационна дейност и вилен отдих ".


ІІІ.4. Чувствителни територии, в т. ч. Чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Засегнати елементи на национална екологична мрежа..

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение (ИП) е разположен в землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас. Не попада в защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ, бр.133/1998г. с последващи изменения и допълнения) и не попада на територията на защитени зони по смисъла на Закона за Биологичното разнообразие.

Границата на най-близко разположената ЗЗ да границите на ПИ 48619.2.15 е ЗЗ „Ропотамо“ с код BG 0001001 по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС на РБ №611/16.10.2007 г. отстои на около 20 метра североизточно от площадката на ИП.

Площадката на ИП не попада в границите на санитарно охранителни зони на водоизточници за питейни и минерални води и на техническата инфраструктура за техния добив.

ІІІ.4а. Качество и регенеративната способност на природните ресурси;

Природните ресурси в прилежащите райони са със сравнително добро качество и висока регенеративна способност. Град Царево и с. Лозенец са с напълно изградена канализационна ситема и формираните битово фекални води се пречистват, което влияе положително въху състоянието на прилежащите повърхностни и подземни водни тела.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница