За преценяване необходимостта от овос по приложение №2 към ч


Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванестраница2/3
Дата01.08.2018
Размер435.46 Kb.
1   2   3

9. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Строителните дейности ще се осъществят при следните етапи:

1. Ограден вълнолом

2. Пирс за рибарски кораби

3. Пристани за рибарски лодки с хелинг

4. Хелинг за рибарски лодки

5. Плаващи понтони за ранжиране на акваторията

6. Крайбрежна дига с подпорна стена;

Засега възложителят не е заявил развиването в бъдеще на други дейности на територията на обекта, освен горе цитираната.

На този етап не е разработена и не е предвидена програма за прекратяване дейността на съществуващото пристанище. Ррибното пристанище се вписва идеално в стратегията за развитие на община Созопол като туристически център.10. Предлагани методи за строителство:

Строителството ще бъде монолитно като се използват всички съвременни и най-добри утвърдени строителни материали и практики в страната. Не се изисква извършването на взривявания при извършването на изкопните работи.11. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали и вода. Необходимите строителни и инертни материали ще се закупуват от законни обекти, притежаващи необходимите разрешения.

При експлоатацията на рибното пристанище ще се използва море, питейна вода и електроенергия.

По време на строителството няма да се използват терени и да се нарушава техния ландшафт извън площадката на инвеститора с цел депониране на изкопаните земни маси.12. Отпадъци, които ще се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При реконструкцията и изграждането на рибното пристанище ще се генерират строителни отпадъци, със следните наименования и кодове съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Очакваното количеството строителни отпадъци, което ще се генерира при строителство на обекта е около 200 м3. По време на строителството ще се генерират и отпадъци с кодове 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. Общото количеството на тези отпадъци ще е около 200 м3.

Битови отпадъци от работещите на строежа с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци. Количеството им е в пряка зависимост от числеността на строителните работници. При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част на планираната територия и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС. Извозването на земните маси ще става след съгласуване и по направление на Община Созопол. Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и временно съхраняват на специално отредена площадка до натрупване на подходящо за извозване количество. Извозването им ще се осъществява по маршрут и на място определено от кмета на общината.При експлоатацията на рибното пристанище ще се генерират следните отпадъци:

- Битови отпадъци

Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 съгласно класификацията на отпадъците, няма да надхвърлят нормалните количества. Основен показател при дефиниране на количеството на този вид отпадък е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за определен период от време (година, денонощие). По данни от Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол, нормата на натрупване е 0.0035 м3/ж.ден. Като се има предвид капацитета на кейовия фронт, се очаква генериране на битови отпадъци от около 50 човека посетители.


Брой посетители

Норма на натрупване

3/жит. на ден]Количество ТБО за ден [м3/месец]

50

0,0035

0,17

Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както от населените места. Към битовите отпадъци се причисляват:Отпадъци от паркове и градини – почва и камъни с код 20 02 02 ще се генерират от зелените площи. Количеството, което се очаква да се генерира е около 1 т./год. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. Отпадъци от почистване на улици с код 20 03 03 ще се генерират при почистване на прилежащите към сградите транспортни територии. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

Отпадъци от почистване на канализационни системи с код 20 03 06 ще се генерират при почистване на канализационната система на рибното пристанище. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. Събирането и извозването на твърдите битови отпадъци от обекта ще се извършва по утвърдената схема за района по реда на ЗУО. Съдовете за събирането на отпадъци също ще са в зависимост от вида на сметоизвозващите коли. По време на експлоатацията на рибното пристанище ще бъде организирано събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на предложения план, схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Количеството БО, което се очаква от обекта да бъде извозвано и депонирано на регионалното депо Созопол.

- Отпадъци от опаковки:

При експлоатация на пристанището и рибната борса е възможно генерирането и на отпадъци от опаковки със следните наименования и кодове: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки; 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 15 01 04 – метални опаковки; 15 01 06 – смесени опаковки. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на организация за оползотворяване. Ангажиментът на Община Созопол, в качеството си на възложител на инвестиционното предложение е след приемане на плана да включи територията в организираното разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Производствени отпадъци:

От дейността на рибното пристанище, от зоната за разтоварване на прясна риба и други водни организми и първа продажба, както и от рибната борса се очаква генериране на отпадъци от животински тъкани с код 02 01 02. Отпадъците ще се съхраняват в хладилна камера и предават за обезвреждане на Екарисаж Варна ЕООД.

Опасни отпадъци:

В резултат на корабоплавателната дейност на рибарските кораби се очкава генериране на трюмови масла от други видове корабоплаване с код 13 04 03* и други емулсии с код 13 08 02* /сантинни води/. За временно съхранение на отпадъците, резултат от корабоплавателната дейност е предвидена специално обособена зона, която ще бъде снабдена с метална, мобилна цистерна за сантинни води. Отпадъците ще се изземват от лицензирана фирма, чрез специализирани плавателни съдове, снабдени със специални технически средства, бонове, скимъри и др. или други лица, притежаващи съответното Разрешително, издадено по реда на чл.12 от ЗУО. Предаването на отпадъците ще се извършва съгласно писмени договори.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21* ще се генерират при подмяна на осветителни тела в предвидените обслужващи сгради. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.05 т./год. При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособени за целта закрити складове за опасни отпадъци, в закрити съдове, без да се допуска смесването им с други отпадъци. Ще се предвиди сяра, за обезвреждане на отпадъка в случай на счупване, в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Предвижда се предоставянето на луминесцентните и живачни лампи на търговските организации или преработватели на отпадъците в съответствие с Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр.

36/2006г.).13. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

Съхраняване на повърхностния хумусен почвен слой при изкопни работи;

· С цел да не се допуснат замърсявания на прилежащите терени по време на изкопните работи, ще се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

· Организирано събиране и извозване на ТБО по съществуващата до сега схема в Община Созопол;

· Направление от Община Созопол за извозване на строителните отпадъци и земни маси на отреденото за целта депо;

· Организирано третиране на отпадъчните води при експлоатацията на обекта. 14. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води):

- Добив на строителни материали – не се предвижда;

- Водоснабдяване и канализация на имота

За захранване на имота с питейна вода ще се изгради нов уличен водопровод с тръби и фасонни части от ПЕВП. Водовземането ще бъде от съществуващ уличен етернитов водопровод ф60 на кръстовището на ул. „Димо Николов” и „Чайка”. Трасето ще мине под уличното платно. В началото на водовземането и на отклонението към имота ще се монтират спирателни кранове с предпазни гарнитури. Предвижда се монтаж на противопожарни хидранти на максимално разстояние 150 м един от друг в съответствие с изискванията на Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Уличния водопровод ще се изгради от тръби от ПЕВП, PN 10, SDR17 с диаметър ф90.След влизането на водопроводното отклонение в имота ще се изгради водомерна шахта с водомерни възли за двата парцела поотделно. За захранване на отделните сгради ще се изгради площадкова водопроводна мрежа с тръби и фасонни части от ПЕВП. В рамките на площадката ще се изградят всички необходими мероприятия, изискващи се от Наредба Iз-1971 по отношение категорията на пожароопасност на сградите и съоръженията.

Канализацията в рамките на имота се предвижда да бъде от РVС тръби. Имота се намира в най-ниската част на града и в непосредствена близост до него няма съществуващ канализационен клон. По периферията му преминава аварийният преливник на съществуващата канална помпена станция, намираща се на ул. „Морска”. Той е заустен в морето и включването на отпадни води в него не е позволено. Поради това отпадните води от обектите на площадката ще се препомпват към съществуващата гравитачна канализация на гр. Черноморец. Най-близката съществуваща шахта е на кръстовището на ул.”Чайка” и „Морска”. В парцела, предвиден за озеленяване и техническа инфраструктура, ще се изгради Канализационна помпена станция с потопени помпи. Напорната канализационна линия ще е от тръби и фасонни части от ПЕВП. Трасето ще минава под уличното платно.

Електоснабдяване на имота

Състоянието на съществуващите електро съоръжения на територията на рибарското пристанище “Св.Никола” - Черноморец, са недостатъчни за нормалното му функциониране, неработещи правилно или амортизирали. Липсват електроснабдителна, телефонна, сигнална и др. мрежи, няма необходимото площадково и кейово осветление, липсва охранителна и противопожарна, система.

За технологичните нужди по кейовата стена и пристаните ще бъдат монтирани ел. разпределителни кабелни касетки. Всяка от тях ще захранва разпределителни колонки, към които ще се включват акустирали лодки и кораби.


   • Върхов товар от външно осветление с енергоспестяващи осветителни тела: Рв.о= 5квт

   • Приведеният към звено трафопостове товар е : Ртп = Ркб нн х Кедн.тп = 317 х 0,95 = 301 квт.

В УПИ V-210 ще се ситуира петно за изграждане на нов трафопост 1х630 ква. От трафопоста радиално ще се захранят ел. табла “мерене” за имота. Новият трафопост ще се свърже чрез кабел 20 кв към съществуващия трафопост „Форос”. Кабела ще е тип NA2XS/F/2Y.

С оглед бъдещото развитие на рибарско пристанище “Св.Никола” - Черноморец се налага изграждането на нова силнотокова и слаботокова инсталации на територията му. За улесняване на електрифицирането му се предвиждат кабелна канална мрежа с шахти и тръби между тях по улицата пред пристанището и закрит непроходим кабелен канал от границата на пристанището до комуникационния канал в новопроектираната кейова стена.

Ще се изграждат охранителна, противопожарна системи, системи за контрол на достъпа и за видеонаблюдение на територията на пристанището и в помещението за продажба на риба. Също така ще се организират телефонна и интернет мрежи.

На територията на пристанището се предвижда монтирането на: 3бр. разпределителни касети; 20 бр. ел. захранващи колонки през 25м, за ел.захранване на кораби акустирали на кейове фронт, ремонтни табла около зоната за ремонти на малките плавателни съдове, както и ГРТ на помещението за продажба и временно съхраняване на риба.Паркоустройство и благоустройство

На територията на УПИ ІV-210 няма съществуваща декоративна дървесна или храстова растителност.

На територията на УПИ V-210 има съществуваща декоративна растителност, представена от род бор. Растителността е в добро фитосанитарно състояние.

Югоизточния край от територията на УПИ VI-210 представлява част от залесителен пояс с доста добре изразена денивелация. В залесителния пояс се срещат различни видове представители главно на род бор, семейство бобови и множество плодни дървета. Растителността е с неподдържан вид, в лошо фитосанитарно състояние: наблюдават се издънки, сухи клони и суховършия.

Необходимо е да се проведат мероприятия по прореждане и повдигане короните на акациите и гледичиите. Трябва да се извърши почистване от самонастанилата се растителност, намираща се в лошо фитосанитарно състояние, както и на плодните дървета, като по този начин ще се осигурят условия за развитите на декоративните видове.
Проекта не засагя декоративната растителност, което означава, че няма да се налага провеждане на процедура по чл. 63 от ЗУТ за премахване на растителност.

Предвижда се благоустрояване, което ще обслужва бъдещата функция на имота и озеленяване, което ще отговаря на следните изисквания:

1. За отстояния на дълготрайната декоративна растителност от проводи, съоръжения и сгради .

2. Озеленяването ще бъде съобразено с ландшафтното райониране на страната.15. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо проектът да е съгласуван с РЗИ–Бургас, БДЧР-Варна, „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение”АД, ИА „Пътища“.

16. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

С реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, което е в процес на разработване се цели интегриране на предвижданията на възложителя по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околна среда, основавайки се на следните принципи: • Устойчиво развитие;

 • Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите;

 • Съхраняване и опазване на екосистемите;

 • Предотвратяване на замърсяването и увреждането на този район;

 • По такъв начин ще се гарантира в максимална степен защитата на природната среда и здравето на хората, решавайки проблемите по урегулиране на територията в областта на околната среда.

При модернизацията и експлоатацията на рибното пристанище не се очаква генериране на отпадъчни води и газове, които биха довели до замърсяване на компонентите на околната сред. Имайки в предвид местоположението на предлаганата площадка, няма основание за очакване на трансгранично въздействие.

17. Риск от инциденти.

Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа никакви дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда, както и човешкото здраве.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа:

- Представена е скица, показваща разположението на поземлен имот 81178.3.210, както и списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот;

- Инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

За поземлен имот 81178.3.210 е с обща площ 7227,00 кв.м. е предвидено разширение на пристанището и съоръжения, които ще се разполагат в акваторията на бъдещото пристанище. Цялото разширение на пристанището ще се извърши само в акваторията на сегашното пристанище. В плана за регулация са обособени три нови урегулирани поземлени имота: УПИ IV-210, УПИ V-210 и УПИ VI-210, като са отнети 576,10 кв.м за улица и паркиране, което представлява 7,97% от общата площ на имота. Предназначение на имота – рибарско пристанище и рибна борса, обществено обслужване и техническа инфраструктура.

УПИ IV-210 с площ 6042,80 кв.м. се отрежда за транспортно-комуникационна функция - рибарско пристанище и рибна борса.

УПИ V-210 с площ 104,10 кв.м. се отрежда за озеленяване и техническа инфраструктура. В него ще се разположат трафопост и канално-помпена станция.

УПИ VI-210 с площ 504,00 кв.м. се отрежда за зона с преобладаващ общественообслужващ характер.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Територията, която на която е разположено рибното пристанище е с площ от около 7227 кв.м. На територията, предмет на предложението има съществуващ обслужващ път. Терена е с добра комуникативност и позволява да се изгради модерно рибно пристанище, отговарящо на изискванията на Европейския съюз.

Не се предвижда промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на земята.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни профилактични, питейни и хигиенни нужди и др Национална екологична мрежа

За разглеждания имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или добив на минерални води.

Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):

Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г).

На територията на Община Созопол са разположени още и следните защитени територии съгласно Закона за защитените територии:

От категорията Защитени местности в границите на Община Созопол попадат: • ЗМ „Бакърлъка” - разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

 • ЗМ „Блатото” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 29.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1938 от 03.07.1970г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);

 • ЗМ „Казаков вир” - разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и естествени местообитания на редки растителни и животински видове;

 • ЗМ „Острови Св. Иван и Св. Петър”- разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област: Бургас. Площ: 20.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1065 от 24.11.1993г. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици;

 • ЗМ „Раков дол” - разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици;

 • ЗМ „Стария соват” - разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на НР България и в списъка на застрашените видове в Европа;

 • ЗМ „Тясната река” - разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода. Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол попадат:

 • ПЗ „Блатото Алепу” - разположено до с. Равадиново, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 166.70 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.709 от 22.07.1986г. Международен статус: Рамсарска конвенция. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие. Отстои на 9.2 км. по права въздушна линия в югоизточна посока от разглеждания имот;

 • ПЗ „Водениците” - разположена до с. Извор. Целта на обявяване е опазване на скални образувания;

 • ПЗ „Агалина” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 27.20 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.878 от 25.11.1980г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и специфична крайморска растителност и животински свят;

 • ПЗ „Пясъчни дюни в м. „Каваците” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 24.0 хектара. Документи за обявяване: Заповед No.2109 от 20.12.1984 г. Цели на обявяване: Находища на редки видове;

 • ПЗ „Нос Червенка” - разположена до гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 2.10 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1973г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и естествени местообитания на защитени и редки видове;

 • ПЗ „Пясъчни дюни - м. Алепу” - разположена до с. Равадиново. Целта на обявяването е опазване на пясъчни дюни;

 • ПЗ „Пясъчни дюни между к-г Златната рибка и к-г Градина” - разположена до гр. Созопол и е с площ 11 531.20 дка. Целта на обявяване е опазването на редки видове.

Най-близко до рибното пристанище е разположена ПЗ „Нос Червенка”, но предвид отдалечеността от разглежадания имот и характера на инвестиционното предложение, не се очаква да бъде засегната по никакъв начин.

4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Районът, в който се намира имота представлява природна среда със сравнително запазена самовъзстановителна способност, поради отдалеченост от силно урбанизирана територия с активно участие на промишлена дейност.

Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в много добро състояние.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи

Предвид подходящото местоположение на имота, в който е разположено рибарското пристанище, не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на местоположение. Предвидената дейност представлява разширение и допълнение на досега развиващите се дейности на терена.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница