За продажба на общинска земя частна общинска собственост пи №486016, с площ 84. 893 дка земя 3-та категория, местност „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла СлатинаДата18.06.2018
Размер209.11 Kb.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПИ № 486016, с площ 84.893 дка. земя 3-та категория, местност „Агиното бранище” в землището на гр.Бяла Слатина

___________________________________________________________________________________________________________

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:

Инж. Десислава Тодорова


Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПИ № 486016, с площ 84.893 дка, земя 3-та категория,

местност „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина


Борован, 2012 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Заповед на Кмета на Общината за провеждане на публичен търг и утвърждаване на тръжната документацията

Обявление

Образец на документацията и указание за подготовката й

Списък на документите, които следва да бъдат предоставени от кандидатите при участие в търга

 1. Общи изисквания към кандидатите

 2. Предложение

 3. Необходими документи за участие в ТЪРГА

 4. Запечатване на предложенията

 5. Контакти с Възложителя

 6. Основания за недопускане до участие в търга

 7. Разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключването на договор за продажба на недвижим имот – земеделска земя частна общинска собственост

 8. Декларация за оглед на обекта

 9. Декларации за липса на обстоятелства по т.6.2. от Тръжната документация

 10. Образец на Предложение за участие в търга

 11. Ценово предложение

 12. Проекто-договор

13. Приложения :

- АОС № 956/02.10.2006г.

- Скица № Ф08534/23.08.2006г., презаверена на 14.08.2012г. от Общинска служба „Земеделие“ гр.Бяла Слатина
- Удостоверения за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК.

- Експертна оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на поземлен имот № 486016, находящ се в землището на гр. Бяла Слатина, местност „Агиното бранище”, с площ от 84.893 дка от експерт оценител на земеделски земи.

ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. Иван Вазов №1, централа: (09147) 9363

кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200

e-mail: ob_borovan@abv.bg; www. borovan.bgЗ А П О В Е Д


№ 327/ 11.09.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 85, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 147, Протокол № 13 от 23.08.2012 г. на Общински съвет БорованНАРЕЖДАМ:

І. Откривам публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост при следните условия:

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга: Поземлен имот № 486016, представляващ земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина, с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра).

2. Начална тръжна цена: 650.00 лв/дка. /шестстотин и петдесет лева на декар/ или общо в размер на на 55 180 лв. ( петдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева).
3. Депозит за участие в търга: 5 518 лв. (пет хиляди петстотин и осемнадесет лева).

4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/ на касата на Общината или по следната банкова сметка на Община Борован в „Си Банк“ АД, клон Враца:BIC: BUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300

5. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на Общината до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/, при цена от 200 /двеста/ лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга — до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/ - в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 04.10.2012г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на Общината.

9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на имота.ІІ. Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите за сведение, в интернет страницата на Община Борован и на редакцията на в-к „Конкурент” за публикуване.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам. кмета на Общината – Веромир Спасов.

Кмет на Община Борован: ............................

/инж. Десислава Тодорова/


О Б Я В Л Е Н И Е

Община борован
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОбС и чл. 85, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 147, Протокол № 13 от 23.08.2012 г. на Общински съвет Борован

І. Откривам публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост при следните условия:

1. Наименование на обекта на търга: Поземлен имот № 486016, представляващ земя - трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина, с площ от 84.893 дка. (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра).

2. Начална тръжна цена: 650.00 лв/дка (шестстотин и петдесет лева на декар)или общо в размер на на 55 180 лв.(петдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева).

3. Депозит за участие в търга: 5 518 лв. (пет хиляди петстотин и осемнадесет лева).

4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/ на касата на Общината или по следната банкова сметка на Община Борован в „Си Банк“ АД, клон Враца:

BIC: BUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300

5. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на Общината до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/, при цена от 200 /двеста/ лева.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга — до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/ - в деловодството на Общината.

7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/.

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 04.10.2012г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на Общината.

9. Следващ търг след 30 дни и така до продажбата на имота.
За контакти: Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203; факс 09147/9200

ОБРАЗЕЦ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й
списък на документите, които следва да бъдат предоставени от кандидатите при участие в търга
1. Общи изисквания към кандидатите

  1. Кандидатите за участие в търга могат да бъдат физически и юридически лица.

  2. Кандидатите са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в ТЪРГА.

  3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на кандидата.

  4. Всяко предложение да бъде представено заедно с депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена съответно за:

- Наименование на обекта на търга: Поземлен имот № 486016, представляващ земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина, с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра), при начална тръжна цена в размер на 650.00 лв/дка (шестстотин и петдесет лева на декар) или общо в размер на 55 180 лв. (петдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева).
- Депозит за участие в търга: 5 518 лв. (пет хиляди петстотин и осемнадесет лева) с краен срок за внасянето му - до 16.00 часа на 03.10.2012г. /сряда/ в касата на Общината или вносими по следната сметка на Община Борован в „Си Банк“ АД, клон Враца

BIC: BUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300  1. Кандидатите се представляват лично, от ръководителите си или от лица, изрично упълномощени за участие в търга.
 1. Предложение

  1. При изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

  2. Всеки кандидат в търга има право да подаде само едно предложение
 1. Необходими документи за участие в ТЪРГА

  1. За физическите лица – копие от личната карта

  2. За юридическите лица - Удостоверение за актуално състояние или заверено от кандидата извлечение от партидата му в търговския регистър, респективно заверено копие на удостоверение от регистър Булстат.

  3. Удостоверение от Отдел МДТ на Община Борован за липса на задължения към Общината (оригинал).

  4. Документ за представен депозит за участие – (оригинал)

  5. Документ за закупена тръжна документация – заверено копие

  6. Декларация за оглед на обекта

  7. Декларации за липса на обстоятелства по т.6.2. от Тръжната документация

  8. Предложение – образец от настоящата документация.

  9. Ценово предложение – образец от настоящата документация

  10. Точен адрес, лице и телефон за контакти.

  11. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник .

  12. Пълномощно на лицата подписали приложението, в случай, че нямат представителни функции.


Изисквания към документите:

Кандидатите да спазят изискването на Възложителя за посочените по-горе документи, за които изрично се изисква да са със заверка на ксерокопието.

Да са на български език.

За Юридическите лица документите и данните в предложението се подписват само от лицата с представителна власт: назовани в удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно.
4. Запечатване на предложенията

4.1. Кандидатите поставят необходимите документи в голям непрозрачен плик – ПЛИК 1, който

съдържа, по-горе описаните документи в точка 3

4.2. Ценовото предложение се поставя в отделен малък, непрозрачен запечатан ПЛИК 2, който се

поставя в големия ПЛИК 1.

4.3. Върху ПЛИК 1 и ПЛИК 2 трябва да бъде написано името и адреса на кандидата и по възможност

телефон, факс и електронен адрес.
5. Контакти с Възложителя

Всички действия на Възложителя към кандидатите са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс, или по електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Изпращането по факса се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило.


6. Основания за недопускане до участие в търга

6.1. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 1. са подадени след срока, определен с решението по чл. 6, ал. 1;

 2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

3. не съдържат –

За физическите лица – копие от личната карта

За юридическите лица - Удостоверение за актуално състояние или заверено от кандидата

извлечение от партидата му в търговския регистър, респективно заверено копие на удостоверение от

регистър Булстат.

не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);

4. не съдържат документ за закупена тръжна документация (заверено копие);

5.не съдържат Удостоверение от Отдел МДТ на Община Борован за липса на задължения към Общината (оригинал);

6.не съдържат декларация за оглед на обекта;

7.не съдържат декларации за липса на обстоятелства по т.6.2. от Тръжната документация.

8.не съдържат подписан проекто-договор от тръжната документация.
6.2. Не се допускат до участие в търга кандидати


 1. физически и юридически лица, които са/или са били в договорни отношения с общината и имат неизпълнени задължения към нея, както и физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с Общината.

 2. Собственик или законен представител на юридическо лице, неизпълнило задълженията си към Общината по т.1, не може да заобиколи забраната за участие в търг, явявайки се в качеството си на физическо лице.

 3. Физическо лице, неизпълнило задълженията си към Общината по т.1, не може да заобиколи забраната за участие в търг, явявайки се като собственик или законен представител на юридическо лице.7. Разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключването на договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

  1. Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават до Кмета на общината в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в Заповедта на Кмета по чл. 85 от Наредба № 4 за РПСУРОИ. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта

  2. В плика с предложението се представят документите, определени в тръжната документация.

  3. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга.

  4. Лицата, които представляват участниците, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване.

  5. След откриването на търга, тръжната комисия проверява съдържанието на подадените предложения.

Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга лица, както и тези, които не се допускат до участие, поради наличие на някое от основанията по т.6, като посочва конкретното основание.

7.6. (1) След отварянето на ценовите предложения, председателят на тръжната комисия обявява за спечелил участника, предложил най-висока цена за обекта - предмет на процедурата и закрива търга.

7.7. (1) Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява от членовете на тръжната комисия. Единият екземпляр от протокола се предоставя на участника, предложил най-висока цена, след приключването на търга.

(2) В срок от 3 работни дни, след провеждането на търга, тръжната комисия представя на Кмета на Общината протокола от търга.

(3) В срок от 3 дни, след получаването на протокола от проведения търг, Кметът на Общината, със заповед, обявява спечелилия търга участник, цената и условията на плащането. Участниците в търга се уведомяват писмено за решението по предходното изречение.

(4) В 7-дневен срок, след изтичането на срока за обжалване на Заповедта по ал. 3, Кметът на Общината освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за продажба и се прихваща от цената. В случай, че от участник в търга бъде подадена жалба срещу Заповедта по ал. 3, Кметът на Общината задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.По неуредените от настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.


8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Д Е К ЛА Р А Ц И Я

за оглед на обект

по обявата за провеждане на търг по Заповед № 327/ 11.09.2012 г.

Долуподписаният…………........................................................................ ЕГН: ……………............., л.к. №………………….........., изд. на………………....г. от ………………………...................., в качеството си на управляващ и представляващ: …………………………………....................................................,

със седалище и адрес на управление: ......................................................... …………………………………................................................................................, ЕИК: .……..........................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М ЧЕ:

1. Аз или представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец – съм извършил оглед на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 486016, представляващ земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „ Агиното бранище” в землището на гр.Бяла Слатина, с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра), при начална тръжна цена от 650.00 лв/дка, (шестстотин и петдесет лева на декар), или общо в размер на 55 180 лв. (петдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) - 84.893 дка x 650 лв/дка.


2. Желая да закупя имота, описан в настоящата декларация във вида и състоянието му към момента на огледа.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося за декларация с невярно съдържание, съгласно разпоредбата на чл. 313 НК.

Дата: ....................г. Декларатор: ...........................

/подпис и печат/

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО Т.6.2.

ОТ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства по т.6.2. от Тръжната документация


Долуподписаният…………........................................................................ ЕГН: ……………............., л.к. №………………….........., изд. на………………....г. от ………………………................, в качеството си на управляващ и представляващ: …………………………………....................................................,

със седалище и адрес на управление: …...................................................... …………………………………................................................................................, ЕИК: .……..........................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е:

1. Аз или представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец -

не сме били наематели на общински имот, за който да не сме изпълнявали редовно задълженията си по изплащане на дължимите наеми и нямаме задължения към Община Борован.

2. Аз или представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец -

не сме участвали в предходен търг или конкурс за общински имот, който да сме спечелили и след това да сме се отказали от сключване на договор.

3. Като юридическо лице/едноличен търговец не съм „свързано лице” по смисъла на § 1 т.1, 2 3 и 4 от ДР на Търговския закон с лице, неизпълнявало задълженията си към Община Борован по предходните точки.

Запознат съм, че няма да бъда допуснат до участие в търга при установяване на неистинност за декларираните от мен обстоятелства.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося при даване на декларация с невярно съдържание, съгласно чл. 313 от НК.

Дата: ....................г. Декларатор: ...........................

/подпис и печат/

 1. Образец на Предложение за участие в търга


ЗА ПРОДАЖБА НА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ В ОБЩИНА БОРОВАН


До
Кмета на Община Борован


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

1. За физически лица: .........................................................................................................,

/три имена/


с ЕГН: ................................., л.к. № ..................................., изд. на ................................г.,
от ........................................................., адрес: ...................................................................
..............................................................................................................................................

2. За юридически лица: ........................................................................................................,

/наименование/


със седалище и адрес на управление: .............................................................................
.............................................................................................................................................,
с ЕИК: ......................................., представлявано от .........................................................
................................................................... - управител, с ЕГН: .........................................,
тел. ..................................., факс: ......................................, email: ….................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,


След запознаване с документацията за участие в публичния търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот № 486016, представляващ земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина, с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра), предлагаме да участваме в търга, в съответствие с условията на документацията за участие в процедурата, като прилагаме следните документи:

 1. За физическите лица – копие от личната карта

 2. За юридическите лица - Удостоверение за актуално състояние или заверено от кандидата извлечение от партидата му в търговския регистър, респективно заверено копие на удостоверение от регистър Булстат.

 3. Удостоверение от Отдел МДТ на Община Борован за липса на задължения към Общината (оригинал).

 4. Документ за представен депозит за участие – (оригинал)

 5. Документ за закупена тръжна документация – заверено копие

 6. Декларация за оглед на обекта

 7. Декларации за липса на обстоятелства по т.6.2. от Тръжната документация

 8. Ценово предложение

 9. Точен адрес, лице и телефон за контакти.

 10. Пълномощно на лицата, подписали приложението в случай, че нямат представителни функции

Към настоящото предложение прилагаме подписан и подпечатан проекто – договор – образецът от тръжната документация.

Дата: ....................г. Подпис: ........................................
Гр./с. .................................

11.

О Б Щ И Н А Б О Р О В А Н
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


1. За физически лица: .........................................................................................................,

/три имена/


с ЕГН: ................................., л.к. № ..................................., изд. на ................................г.,
от ........................................................., адрес: ...................................................................
..............................................................................................................................................

2. За юридически лица: ........................................................................................................,

/наименование/


със седалище и адрес на управление: .............................................................................
.............................................................................................................................................,
с ЕИК: ......................................., представлявано от .........................................................
................................................................... - управител, с ЕГН: .........................................,
тел. ..................................., факс: ......................................, email: ….................................

За обект: Поземлен имот № 486016, представляващ земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, находящ се в местността „Агиното бранище”, в землището на гр. Бяла Слатина с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра) предлагам цена, в размер на ............................ лв. /...................................................................................................../

/словом/Сумата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва цифром и словом.

Дата: .......................г. Подпис: ................................


Гр./с. ................................

12. Проекто-договор

ПРОЕКТ!


Вписване по ВС/ПВ

Служба по вписванията:

Вписан: Дв.вх.р.

т. №

Партида:

Съдия по вписванията:


Д О Г О В О Р
ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Днес, ....................2012 г., в с. Борован, на основание резултатите от проведения на .....................2012г. Търг и Заповед № ............/.....……..2012г. за обявяване на спечелилия търга участник и условията на плащането, се сключи настоящият договор между:1. Община Борован, Булстат № 000193065, п.к. 3240, с адрес: с.Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов” 1, представлявана от Кмета Десислава Димитрова Тодорова и Мариана Ангелова Вельовска – Гл. Счетоводител, наричана за краткост в договора “ПРОДАВАЧ” от една страна и от друга
2. ...............................................................................................................................,

с ЕГН: ........................................, л.к. № ......................................., изд. на ......................г.

от ................................., адрес: ...........................................................................................

…..........................................................................................................................................,

/попълва се от физическите лица/
2.................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление:...............................................................................

.............................................................................................................................................., ЕИК: ....................................., представлявано от управителя - .......................................

........................................................................................, с ЕГН: .........................................,

/попълва се от юридическите лица/
наричан/о по-долу за краткост "КУПУВАЧ"
Чл. 1 ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА следния недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Бяла Слатина, местността „Агиното бранище“, представляващ Поземлен имот № 486016, земя трета категория, с начин на трайно ползване – „НИВА”, с площ от 84.893 дка (осемдесет и четири декара осемстотин деветдесет и три квадратни метра), при граници и съседи, както следва: ПИ № 486015 Нива на Мино Игнатов Ниновски; ПИ № 000502 Полски пъна на Община Б.Слатина – др. неземед. земя; ПИ № 486079 - Нива на Лиляна Гецова Петкова; ПИ № 486018 - Нива на насл. на Камен Симеонов Балевски; ПИ № 486019 - Нива на Иван Цветанов Пешковски и ПИ № 486020 - Нива на Любен Найденов Цанковски за сумата от …………………......................................................... лв. (……………………………………………………………………………….................................... лева), която към момента на подписване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ изцяло е изплатил на ПРОДАВАЧА по банков път по следната сметка на Община Борован – “Си Банк” АД, клон Враца BIC: BUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300

Чл. 2. КУПУВАЧЪТ купува подробно описания в предходната точка недвижим имот в състоянието, в което е бил при провеждане на търга.

Чл.3. Данъчната оценка на имота, предмет на настоящия договор е в размер на ......................... лв. /.............................................................................................. лева/, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК.

Чл. 4. Върху цената на недвижимия имот са начислени 2.3 % местен данък по ЗМДТ в размер на …...................................................................................................... лв. (................................................................................................................................ лева), която сума, към момента на подписване на настоящия договор е изцяло преведена по сметка на Община Борован в “Си Банк” АД, клон ВрацаBUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300, вид плащане 442500

Чл.5. Върху цената на недвижимия имот се начисляват 2% режийни разноски в размер на ....................... лв (................................................................................... лева), която сума, към момента на подписване на този договор е изцяло преведена по сметка на Община Борован в “Си Банк” АД, клон ВрацаBIC: BUIBBGSF; IBAN: BG25BUIB98883396141300
Чл.6 С подписване на настоящия договор за покупко-продажба ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху имота, описан в чл. 1 от договора, от деня на подписването му, като на основание чл. 18 от Закона за собствеността същият има силата на НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ. Всички разходите, свързани с вписването му в книгите на Службата по вписванията при РС - Бяла Слатина са за сметка на КУПУВАЧА.
За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

При изготвянето на договора се взеха предвид следните документи: 1. Актове за общинска собственост от № 956 / 02.10.2006 г. вписани в книгите на Служба по вписванията гр.Бяла Слатина .

 2. Скица на имота № Ф08534/23.08.2006 презаверена на 14.08.2012г. от Общинска служба земеделие гр.Бяла Слатина

 3. Решение № 147, Протокол № 13 от 32.08.2012 г.на Общински съвет Борован

 4. Удостоверения за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК.

 5. Заповед на Кмета на Община Борован № 327/11.09.2012г по чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

 6. Заповед на Кмета на Община Борован № ................/...........2012 г. по чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост.

 7. Протокол от ...................... .2012г. на Комисията за провеждане на търга.

 8. Платежно нареждане от .................................................... за изплащане на достигнатата тръжна цена и депозит за участие в търга от ................... 2012г.

 9. Платежно нареждане от .............2012г. за платен дължим местен данък по чл.47, ал.2 от ЗМДТ.

 10. Платежно нареждане от .............2012г. за платени режийни разноски по чл.39, ал.1, т.1 от Наредба №4 за РПСУРОИ на Общински съвет Борован.

Договорът се изготви в шест еднообразни екземрляра - два за Служба по вписванията при РС - Бяла Слатина и по два за всяка от страните по него, след което се подписа както следва:За ПРОДАВАЧА: За КУПУВАЧА:
1. .................................. 1. .......................................

/инж. Десислава Тодорова – Кмет/ /подпис и печат/


..............................................................................

/три имена/ наименование на ЮЛ/

2. ......................................

/Мариана Вельовска – Гл. Счетоводител/


_____________________________________________________________________________________

Община Борован, обл. Враца, тел. 09147/9203, факс 09147/9200


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница