За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2017 гстраница1/33
Дата13.10.2018
Размер5.19 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 30.06.2017 г.


Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 30.06.2017 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 30.06.2017 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.

1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджетаПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

55 000 000

55 220 585

41 440 009

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

55 000 000

55 220 585

41 440 009

Приходи и доходи от собственост

1 600 000

1 742 726

232 820

Държавни такси

50 400 000

50 400 000

41 247 865

Глоби, санкции и наказателни лихви

750 000

750 000

719 907

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите

-820 000

-820 000

-502 230

Постъпление от продажби на нефинансови активи

0

0

1 672

Приходи от концесии

3 070 000

3 070 000

1 939 339

Помощи и дарения от страната

0

0

442 757

Други

0

30 936

-2 246 287

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

0

46 923

46 923


За периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. Министрество на околната среда и водите е реализирало приходи на стойност 41 440 009 лв. от утвърдените по уточнен план 55 220 585 лв. или 75 на сто.
Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и лихви, други неданъчни приходи и приходи от концесии.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на държавните такси в размер на 41 247 865 лв., които представляват 81.84 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени в §§ 25-00 - „Държавни такси“ и постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012 г. и на основание чл. 196, ал.1 от Закона за водите.

Към 30.06.2017 г. реализираните приходи по Закона за водите са в размер на 40 321 324 лв. са събрани от БД Пловдив, БД Плевен, БД Благоевград, БД Варна като същите се трансферират на ПУДООС.

По § 25-00 „Държавни такси“ се отчитат и приходи от:  • издаване на разрешения за ползване на водни обекти на вътрешни морски води, териториалното море и река Дунав;

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ);

- за предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите;

- при подаване на заявление по чл. 102 а, ал. 1 от Закона за водите за предоставяне право на концесия за добив на минерална вода;


  • издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

  • издаване на решение по ОВОС на ново инвестиционно строителство или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност;

  • изготвяне на становище по екологична оценка на план или програма;

  • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС);

  • издаване на разрешения по третиране на отпадъци;

  • за издаване на разрешение за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Приходите от концесии са в размер на 1 939 339 лв. или 63.17 % от планираните такива. Като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§ 37-01(-) Внесен ДДС.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 Приходи и доходи от собственост в размер на 232 820 лв. – 13.35 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина” - 142 726 лв., представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на държавен инвестиционен заем от МОСВ към ЕИБ.

По §§ 24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 75 936 лв., като 58 677 лв. от тях представляват постъпления от ИАОС формирани от анализи, свързани с: качеството на атмосферния въздух, качеството на повърхностни, подземни, отпадъчни, питейни и минерални води, качеството на почвите, охарактеризирането на отпадъците, осъществяване на контрол върху освобождаването на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда чрез анализ на проби от растения, почви и води; изграждане и функциониране на системата за контрол на качеството на въздуха и за провеждане на измервания на емисии от неподвижни източници.

Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 Приходи от наеми на имущество в размер на 12 103 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Приходите от лихви по текущи банкови сметки отчетени по §§ 24-08 са в размер на 12 лв. Приходи от други лихви са отчетени в §§ 24-19 в размер на 2 043 лв.

Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-30.06.2017 г. са в размер на 719 907 лв. или 95.98% от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство.

Отчетените средства по § 36-00 Други неданъчни приходи са в размер на – /-/ 2 689 044 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП).

В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009 г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

В §§ 36-19 Други неданъчни приходи са отчетени 13 854 лв.

По § 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - /-/ 502 230 лв.са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.

По § 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 1 672 лв.По § 45-00 Помощи и дарения от страната 442 757 лв., които представляват

  • 256 161 лв. – получени средства от НДЕФ за ремонтни дейности за сградата на басейнова дирекция „Черноморски район“ в гр. Варна по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на басейнова дирекция „Черноморски район“;

  • 186 596 лв. – верифицирани средства от НДЕФ по договор за финансиране на проект за енергийна ефективност в административната сграда на МОСВ.

По § 46-00 Помощи и дарения от чужбина – 46 923 лв., които представляват получено финансиране от ЮНЕСКО по одобрен проект „Съвместяване на резерват „Червена стена“ със съвременните изисквания и създаване на модел за устойчиво развитие на територия от Световната мрежа от биосферните резервати към ЮНЕСКО“
б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките на изпълняваните политики


Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на околната среда и водитеКласификационен код*

РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

1900.01.00

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

20 787 800

26 489 335

12 163 413

1900.01.01

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

5 781 500

6 211 302

2 978 819

1900.01.02

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"

2 682 600

7 397 714

3 159 713

1900.01.03

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 394 200

1 394 201

774 036

1900.01.04

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

6 163 100

6 346 563

2 742 569

1900.01.05

Програма 5 "Информаране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 156 100

1 040 319

506 499

1900.01.06

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

3 033 200

3 499 034

1 720 900

1900.01.07

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"

577 100

600 202

280 877

1900.02.00

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

8 337 200

8 364 299

3 492 036

1900.02.01

Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

8 337 200

8 364 299

3 492 036

1900.03.00

Бюджетна програма „Администрация“

16 921 900

16 842 238

6 263 916

 

Общо разходи

46 046 900

51 695 872

21 919 365

* Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.,изм. с РМС № 961 от 2015 г. и РМС № 522 от 2016 г.


Анализ на разходната част на бюджета

За периода 01.01 - 30.06.2017 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 21 919 365 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план 51 695 872 лв. е 42.40 %.Персонал

Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 12 634 949 лв., заедно с дължимите социално-осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 58% от общия размер на разходите на структурата за периода и 47% от уточнения план.

По § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 8 646 731 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 7 005 991 лв., по трудови правоотношения – 1 640 740 лв. В тези суми са отчетени и изплатените допълнителни възнаграждения по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

По § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения, назначен по реда на ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост – 490 935 лв.;

- възнаграждения на физически лица, наети по извън трудово правоотношение – 100 724 лв. формирани от изплатените възнаграждения по заповеди и граждански договори;

- средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 393 829 лв.;

- средства за обезщетения на служители – 196 424 лв., изплатени поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение, подробно описани по основания в приложена разшифровка към отчета.;

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 96 763 лв.;

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели са общо в размер на 2 709 543 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 1 662 217 лв., здравно-осигурителни вноски – 698 477 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 348 849 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.

Издръжка

Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 5 608 145 лв., което е 34 % от уточнения план и 26 % от общия размер на разходите на структурата за периода.По § 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труда – 8 147 лв.

- за медикаменти – 46 лв., необходими за зареждане на аптечки в регионалните лаборатории, съгласно изискванията за безопасни условия на труд.

- за постелен инвентар и специализирано облекло – /-/ - 1270 лв. – възстановено облекло от ДНП – Централен балкан – 244 лв., РИОСВ Стара Загора – 500 лв., РИОСВ Пазарджик – 271 лв.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките, както и за закупуване на специализирана литература за нуждите на дирекциите в МОСВ – 1 107 лв.

- за материали - химикали, резервни части за лабораторна апаратура, сертифицирани материали за нуждите на лабораториите, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени – 846 741 лв.

- за вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 1 063 133 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите на ИАОС – 315 385 лв. и ЦА 148 013 лв.

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медийни услуги и мониторинг, правна защита, възлагане изпълнение на специализирани задачи произтичащи от разпоредбите на законодателството в областта на околната среда и други към 30.06.2017 г. са изплатени 2 413 583 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени средства в размер на 91 860 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер на 290 318 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер на 336 058 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите и средства платени за изпълнение на ангажиментите извън страната в Постоянното представителство в Брюксел, като дългосрочни командировки в чужбина в размер на 327 480 лв.

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-та, собственост на МОСВ и др.е изразходвана сума – 162 833 лв.

- други финансови услуги 1695 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листове от съда, е изразходвана сума – 66 414 лв.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции. За данъци и такси в т.ч., заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 486 120 лв.

По § 27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции. Към 30.06.2017 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка – 142 726 лв.

По § 29-00 Други разходи и лихви1 520 лв.

По § 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - за изплатени обезщетения за нанесени щети от мечки – 8 864 лв.

По § 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – 2 562 лв.

По § 46-00 Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през отчетния период са в размер на – 301 822 лв.

Капиталови средства

От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ

По § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи – 554 120 лв. Разходите са за ремонт на административна сграда РИОСВ Враца, основен ремонт на административна сграда БД в гр.Варна, сграда на МОСВ, гр.София, бул. Кн.Мария Луиза 22.

По § 52-00 Придобиване на дълготрайни матриални активи – 1 943 977 лв., с най-голям дял е изграждане на инфраструктурни обекти 1 924 366 лв., сумата представлява разходи за 4 бр. сметища в Община Севлиево.По § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи за отчетния период са изразходвани 234 560 лв., от които 1 700,40 лв. за лиценз за антивирусна програма; 1500,00 лв. филм ретроспекция 25-години ДНП Рила; 26 820,00 лв. Усъвършенстване на съществуващата Система за ранно предупреждение (СРП) за замърсяване на приземния атмосферен слой със серен диоксид със следните две задачи: 1.Определяне на гранична стойност на концентрацията на SO2 от АИС в гр. Гълъбово, при достигането на която да започне намаляване на емисиите от операторите на ТЕЦ от енергиен басейн „Марица-изток“. 2.Създаване на алгоритъм за „Съветващ модул“, който да може да бъде интегриран в съществуващата Система за ранно предупреждение за ТЕЦ от енергиен басейн „Марица-изток; 204 540,00 лв. Разработване и внедряване на нова електронна информационна система с база данни за предприятия с нисък и висок рисков потенциал , попадащи в обхвата на глава седма , раздел първи на ЗООС и софтуер за оценка на риска.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница