За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница14/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

6. Съгласувателни процедури;

Дейности за предоставяне на услугата

√ Съгласуване на работни проекти за рекултивация на нарушени терени;

√ Съгласуване на работни проекти на замърсени терени;

√ Съгласуване на проекти за противоерозионна защита;

√ Съгласуване на предложения от РИОСВ за налагане на санкции при замърсяване или увреждане на почвите;

√ Съгласуване на предложения от други компетентни ведомства, свързани с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на земите и почвите;


7. Текущи задачи

Дейности за предоставяне на услугата

√ Становища по проекти на закони, подзаконови нормативни актове, стратегии, програми, проекти за финансиране от ПУДООС;

Отговори на писма, жалби, предложения, запитвания.
Извършвани дейности за предоставяне на услугата
1. Разработване на политика и международно сътрудничество в областта на опазването, устойчивото ползване и възстановяването на земите и почвите.

Дейности за предоставяне на услугата

Дейностите се отнасят до участие в разработването на документи на Общността и национални нормативни актове в областта на опазване на почвите. За отчетния период не са провеждани заседания на Съвета на Европа по вътрешно европейски въпроси и не сме участвали в заседания на работната група по международни въпроси - опустиняване ( по финансови причини).

Дирекция „УООП” координира изпълнението на Националната Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Р. България (2007-2012 г. Изпълнението на Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борбата с опустиняването в Р.България не е започнало, поради липса на финансови ресурси.

Разработен е Четвърти Национален доклад на Р. България, за отчитане напредъка по изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването.


Отчет на показателите за изпълнение по програмата


Програма 2: “Управление на отпадъците”

Мерна единица

План

Отчет

1.Разработване на политика и международно сътрудничество в областта на опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите

брой


2


6Кратко описание на показателите

Показател “Брой на международните проекти и на европейските инициативи, в които участва Р.България”

Този показател отразява броя на международните проекти и инициативи и е мярка за европейската и световна интеграция на България в областта на опазването, устойчивото ползване и възстановяването на земите и почвите. Целевата стойност за 2015 г е от 2 бр. проекти и инициативи. Целевата стойност е достигната и преизпълнена. Отчитат се 6 броя проекти.2. Дейности свързани с опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

Дейности за предоставяне на услугата

Тези дейности включват участието на експерти от дирекцията и РИОСВ в съвети, комисии, работни групи и др. провеждани във връзка с прилагането на Закона за почвите, Закона за опазването на земеделските земи, Закона за защита на растенията, Закона за здравето, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати, както и при разработването на нови нормативни актове. Подробно участието на експертите в тези комисии е посочено по – горе в т.5.“Участие в междуведомствени експертни съвети и комисии”;


Отчет на показателите за изпълнение по програмата


Програма 2: “Управление на отпадъците“

Мерна единица

План

Отчет

2.Брой на участия в съвети, комисии, работни групи и др.

брой

100

374

3.Брой съгласувани проекти за промяна предназначението на земеделските земи

брой

150

1860

4.Брой съгласувани проекти за рекултивация на нарушени терени

брой

26

11

5.Брой съгласувани работни проекти за замърсени терени

брой

11

7

6.Брой съгласувани проекти за противоерозионна защита

брой

1

2

7.Брой съгласувани предложения за налагане на санкции при замърсяване и увреждане на почвите

брой

3

1

8. Брой съгласувани предложения от други компетентни ведомства, свързани с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на земите и почвите


брой

10

24

Кратко описание на показателите

Показател “Брой на участия в съвети, комисии, работни групи”

Този показател е свързан с превантивната дейност за опазване на почвите при използване на торове, разрешаване на продукти за растителна защита, решаване на въпросите с излезлите от употреба продукти за растителна защита, разработване на нормативни актове от други, извън МОСВ организации, в лицензирането на органи за контрол на биологичното производсто и други описани в т.5 “Участие в междуведомствени експертни съвети и комисии”. За 2015 год са предвидени 100 бр. Целевата стойност е достигната и превишена, като се отчитат  374 броя.


Показател “Брой съгласувани проекти за промяна предназначението на земеделските земи”

Този показател е свързан със задължителното съгласуване на проекти за промяна предназначението на земеделските земи. В тази връзка то е зависимост от стопанската инициатива и инвестициите в тази сфера. Определената целева стойност за 2015 г. е 150 броя. За отчетния период са съгласувани 1860 проекта.


Показател “Брой съгласувани проекти за рекултивация на нарушени терени ”

Показателят е свързан с възстановяване на земите и почвите. Свързан е с изпълнение на изискванията на Закона за опазване на земеделските земи. Определената целева стойност за 2015 г. е 26 броя. За 2015 г. са съгласувани 11 проекта.


Показател “Брой съгласувани работни проекти за замърсени терени. Показателят е свързан с възстановяване на земите и почвите”.

Броят им зависи от стопанската инициатива. Определената целева стойност за 2015г е 11 броя. За 2015 са съгласувани 7 проекти за възстановяване на замърсени терени.


Показател “Брой съгласувани проекти за противоерозионна защита. Показателят е свързан с възстановяване на земите и почвите”.

Броят им зависи от стопанската инициатива. Определената целева стойност за 2015г е 1 брой. За 2015 г. са внасени и съгласувани 2бр. проекти за противоерозионна защита.


Показател “Брой съгласувани предложения за налагане на санкции при замърсяване и увреждане на почвите”

Този показател е наказателна мярка и е свързан с нарушения на разпоредбите на Закона за почвите и ЗООС. Целевата стойност зависи от съответните нарушения и е 3. За 2015. са съгласувани и наложени 1 бр.санкции за замърсяване и увреждане на почвите.


Показател “Брой съгласувани предложения от други компетентни ведомства, свързани с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на земите и почвите “

Този показател има превантивна сила. При съгласуването на законодателни актове, програми, инструкции и др. се цели предотвратяване на увреждането на земите и почвите – от нарушаване, замърсяване, вкисляване, засоляване и т.н Броят на документите зависи от законодателната инициатива, но на базата на предходни години за 2014 г е заложена целева стойност- 10. За 2015г. са съгласувани 24 документа.3. Осигуряване на информация за качеството на почвите при всички типове земеползване

Дейности за предоставяне на услугата

Тази услуга е във връзка с координиращата по Закона за почвите роля на Министъра на околната среда и водите и необходимостта от съхраняване на информация предоставена от Министъра на земеделието и храните, Министъра на здравеопазването и Министъра на регионалното развитие , в съответствие с техните компетенции.


Отчет на показателите за изпълнение по програмата


Програма 2: “Управление на отпадъците”

Мерна единица

План

Отчет

9.Брой материали предоставена и обработена информация

брой

10

6 204

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница