За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходистраница2/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходи

2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура
През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са настъпили следните промени в организационната структура на МОСВ:

С ПМС № 102/24.04.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС е изменен Устройствения правилник на МОСВ. Промените влизат в сила от 05.05.2015 г. и са следните. В администрацията на Министрество на околната среда и водите се извършва преструктуриране на звената в обща администрация, което ще доведе до оптимизация на дейността и адекватно разпределение на отговорностите. Функциите на съществуващите три дирекции: „Правно-нормвативно облужване и обществени поръчки“, „Бюджет, финанси и счетоводство“, „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“, се пререзпределят в 4 нови дирекции: „Правно-административно обслужване“, „Финансово управление“, „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ и „Обествени поръчки и стопанска дейнсот“. Числеността на обща администрация се увеличава с три щатни бройки, които се разпределят както следва:

1 щатна бройка от дирекция „Управление на водите“ за юрист се прехвърля в дирекция „Правно-административно обслужване“, за да няма дублиране на функции на звената и правните дейности да се осъществяват от една дирекция.

2 щатни бройки от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ за обществени поръчки“ се прехвърлят в дирекция Обществени поръчки и стопанска дейност“ с цел дейностите по подготовка и првеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в министреството да е обособено в една звено, без значение дали източникът на финансиране е бюджета на МОСВ или европейски средства.

Във връзка със значително намалелите ангажименти за административното, финансово и техническо управление на проектите, финансирени по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94, се намалява числеността на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 4 щатни бройки, които се прехвърлят в Главна дирекция ОП „Околна среда“. Възнагражденията на тези експерти ще се финансират изцяло от техническа помощ на ОП „Околна среда“, с което числеността на персонала, чиито възнаграждения са от утвърдения бюджет за 2015 г.- на министарството, се намалява с 4 щатни бройки.

3. Преглед на изпълнението на политиките
3.1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегическа цел: “Подобряване управлението на водите, постигане и поддържане на добро състояние на водите в Република България и устойчиво ползване на водните ресурси; подобряване управлението на отпадъците; подобряване качеството на атмосферния въздух; опазване на биологичното равновесие; опазване и подобряване състоянието на околната среда, разумно и ефективно използване на природните ресурси и осигуряване на възпроизводството, съхраняване на разнообразието и възстановяване на екосистемите и услугите, които те предоставят; намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата”

Оперативни цели: • “Оценка и управление на водните ресурси”

 • “Опазване на водните ресурси”

 • „Развитие на широкообхватна система за интегрирано управление на отпадъците“

 • „Достигане нормите за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна в съответствие с тези, заложени в директивите на ЕС“

 • “Съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и местообитания”

 • „Интегриране на политиката по околна среда в политиките за развитие на отраслите на икономиката в страната чрез ефективна превантивна и контролна дейност“

 • „Предотвратяване на вредното въздействие от опасни химични вещества и върху човешкото здраве и околната среда“

 • „Създаване и прилагане на адекватна стратегическа и нормативна рамка за осъществяване на националната политика в областта на изменението на климата в контекста на постигнатите споразумения в международен и европейски план с оглед намаляване на емисиите на парникови газове“

Степента на изпълнение на заложените оперативни цели се определя чрез извършване на дейностите по програми. Отчита се чрез показателите полза/ефект. Данните за част от тези показатели се предоставят от Националния статистически институт в края на всяка календарна година за предходната отчетната година на база частично статистическо наблюдение и статистическа оценка.

Целевата стойност за отчетния период на показателят полза/ефект, отчитащ съотношението между броя водни тела с добро състояние на водите и общия брой водни тела в България, получена въз основа на данни, осигурени от Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) показва, че се изпълняват планираните мерки за постигане и поддържане на добро състояние на всички води в страната и устойчиво ползване.

Във връзка с неспазване на нормативно определените стойности по показатели серен диоксид, азотни оксиди и ФПЧ10, особено изразено по последния замърсител, и за постигане на установените норми на нивата на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на цялата страна, МОСВ продължава действията по разработването на нови и актуализиране/преразглеждане на съществуващите програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми. Една част от прилаганите към момента програми са със срок на действие до края на 2015 г. Последните официални данни от мониторинга на ФПЧ10 – тези за 2013 година, показват, че за почти всички общини не е постигнато съответствие с нормите до края на този период. До тези общини са изпратени писма с искане за актуализиране на програмата и/или плана за действие към нея за периода след 2015 г. Част от тези общини вече са представили в дирекция „ОЧВ“ за съгласуване, актуализираните си програми по чл. 27 от ЗЧАВ.

Трябва да бъде отбелязано обаче, че съгласно наличната информация, която страната е предоставила на ЕК, са налице положителни тенденции по отношение намаляването както на броя на превишенията на средноденонощната норма (СДН), така и на средногодишната концентрация за почти всички пунктове за мониторинг на ФПЧ10. Резултатите от пунктовете за мониторинг (ПМ) за 2014г. потвърждават, че продължава общата тенденция за намаляване както на броя на превишенията, така и на стойностите на средногодишната концентрация. В случая става дума не само за две последователни години, а за данни от измерванията от четири години, с различни метеорологични условия, поради което може да се твърди с голяма степен на увереност, че става дума не за случаен процес, а за тенденция.
Във връзка с все още непостигнатите изисквания за качество на атмосферния въздух и с оглед повишаване на административния капацитет, в рамките на сътрудничеството между Република България и Федерална Република Германия в областта на околната среда се изпълни българо-немски проект Transfer of knowledge for the implementation of Directive 2008/50/EC in Bulgaria: Development, implementation, evaluation and adaptation of air quality plans and their measures“. Проектът стартира официално през месец март 2014г. Целта на проекта е предаването на знания и подпомагането на служителите на МОСВ, РИОСВ и българските общини с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) в анализа на съществуващите общински програми за качество на въздуха, мониторинга на прилагането на заложените в програмите мерки, предварителна и последваща оценка на ефективността на мерките, като по този начин бъде осигурено постигането на целите на общинските програми за качеството на въздуха. През 2015г. бяха изпълнени следните дейности по проекта:


 • През месец февруари представители на дирекция „ОЧВ“, РИОСВ – Перник и немски експерти посетиха община Перник с цел запознаване и анализиране на съществуващата ситуация;

 • В края на месец май се проведе заключителен семинар в гр. Пловдив с участието на експерти от всички общини с проблеми с качеството на въздуха, РИОСВ, ИАОС, МОСВ немските експерти, както и представители на фирми, разработващи програми за КАВ. На семинара бяха представени теми, свързани с процесите по разработването на общинските програми за КАВ и мерките, които могат да се прилагат с цел постигане на целите на тези програми.

През 2015 г. беше приет Закон за изменение и допълнение на ЗЧАВ (обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.) Със закона се приеха промени, свързани с изготвянето и изпълнението на общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на атмосферния въздух. Със ЗИД се създава правна възможност за прилагане от страна на местните власти на допълнителни мерки за намаляване замърсяването на въздуха. Въвеждат се санкции на кметове и длъжностни лица за неизпълнение на задълженията по общинските програми. Определят се редът и лицата, които налагат санкциите. Включването на тези промени в ЗЧАВ се налага с оглед осъществяване на засилен контрол по разработването и изпълнението на програмите за КАВ, както и поради Мотивирано становище на ЕК във връзка с нарушение 2010/2109 относно нарушаване на пределно допустимите стойности по Директива 2008/50/ЕО за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух. По последна информация се очаква процедурата за нарушение срещу България да премине в съдебна фаза.

Във връзка с процедурата по нарушение са изпратени писма до кметовете на общините с програми по чл. 27 от ЗЧАВ и съответните РИОСВ с искане на информация за етапа на който се намира процедурата по актуализация на общинските програми. Изпратени са писма до РИОСВ относно засилване на контрола върху индустриалните и неорганизираните източници на емисии с влияние върху КАВ. Изпратени са също писма до кметовете на общините с програми по чл. 27 от ЗЧАВ и до съответните РИОСВ с напомняне за срочно изпълнение на всички предвидени в общинските програми мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 и създаване на организация за последващ контрол на това изпълнение.

През септември 2015 г. процедурата по нарушение премина в съдебна фаза. Европейската комисия заведе дело С-488/15 срещу Република България пред Съда на Европейския съюз. През декември 2015 г. от страна на МОСВ и МВнР беше изготвена и приета от Министрески съвет позиция на Република България относно делото.


През отчетния период продължи изграждането на Националната екологична мрежа, състояща се от защитени територии и от защитени зони по Натура 2000.

Продължава поетапното разработване и приемане на планове за управление на защитени територии и защитени зони, прилагането на действащите такива, както и разработване и прилагане на планове за действие на защитени и редки растителни и животински видове. Разработването и изпълнението на планове за управление е основно, научнообосновано средство за постигане на целите на опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие на страната.

Важна част от изпълняваните през периода дейности за развитие на мрежата от защитени територии е и поетапното издаване на актове за изключителна държавна собственост на резервати и поддържани резервати.

Изпълнените дейности за формиране на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура на обществеността допринасят за въвеждане на нови модели на поведение, които да осигурят високо качество на екосистемните услуги и природната среда, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения. Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, развитието на гражданското общество, по-голяма прозрачност и по-високо качество на дейностите на институциите на национално и местно ниво, а също и за изпълнение на международните ангажименти, свързани с прилагането на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) и директивите на ЕС в тази сфера. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда и природата, и насочен към устойчиви модели на поведение. За това допринася и извършваната ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда.

Степента на постигане на заложената оперативна цел, насочени към осигуряване на достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и повишаването на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие, се отчита посредством планирания показател за полза/ефект.

На тази база може да се констатира, че оперативната цел се изпълнява във висока степен.


б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
ПОЛЗА за обществото:

- Оптимална осигуреност на населението и икономиката с природна вода в достатъчно количество и с необходимото качество, справедливо разпределение на наличните водни ресурси, осигуряване на ефективното им използване при отчитане въздействието върху свързаните с тях екосистеми, достигане и поддържане добро състояние на всички води на територията на страната, предотвратяване или смекчаване на последиците от вредното въздействие на водите при наводняване и от засушаване и осигуряване на диалог и сътрудничество по отношение на използването и опазването на водите в международните речни басейни.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнението на Програма № 1 “Управление на водните ресурси на Република България” и въз основа на данните получени при изпълнението на мониторинга на водите по 1900.02.01 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“.

- Предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и използването им като ресурс за икономиката. Ползата за обществото се постига чрез изпълнението на интегрирана система за управление на отпадъците

Ползата за обществото се постига чрез изпълнението на Програма № 2 “Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите”

Показатели за полза: • Процент от населението, обхванато от системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците

 • Брой съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, въведени в експлоатация

 • Население, обхванато от системата за разделно събиране на отпадъците

- Намаляване на вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети за здравето на хората, животните, растенията, природните и културни ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух (КАВ) в резултат на различни дейности с източници на емисии.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнението на Програма № 3 “Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”;

Показател за полза: • Намаляване броя на населението, потенциално изложено на наднормено замърсяване.

- Съхранени, опазени и възстановени диви растителни и животински видове и генетичните им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата природа.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнение на Програма 4: “Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси”.

- Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природата, важно условие за подобряването на качеството на живот на българите. Ползи за обществото от изпълнението на политиката са и гарантиране на участието на обществеността при вземане на решения за околната среда и осигуряването на достъп на обществеността до информация за околната среда, в съответствие с принципите за прозрачност и широко обществено участие при формиране на политиките. Ефективният контрол по спазване на изискванията на законодателството по околна среда от контролните органи на МОСВ, респ. Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), също допринася за повишаване на качеството на живот, както и за превенция за здравето на населението.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнение на Програма 5: “Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”.
Показател за полза:


 • Повишаване на съзнанието и културата на обществеността в сферата на околната среда и устойчивото развитие.

-Прилагането на законодателството допринася за провеждането и координирането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по инвестиционни предложения и на процедури по екологична оценка на планове и програми, привеждане в съответствие на инсталациите, подлежащи на комплексно разрешително (КР), с най-добрите налични техники, ограничаване на вредното въздействие на шума в населени места, насърчаване на организациите да поемат доброволни екологични ангажименти насърчаване на организациите да прилагат доброволни екологични схеми, предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/екологични щети, отстраняване на минали екологични щети, ограничаване на вредното въздействие от химикалите и контрол на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, с цел осигуряване на високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда. Това създава предпоставка за повишаване на качеството на живот на населението. Чрез даването на възможност за участие в процеса на вземане на решения от страна на обществеността, както и чрез осигуряване на достъп до документацията на оператора се повишава прозрачността при вземането на решения, укрепва се общественото доверие в държавната и местната администрация, повишава се взаимното доверие между промишлеността и обществеността.

Изпълнението на ангажиментите на Република България към Европейския съюз и прилагането на законодателството в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда са гаранция за постигане на:


 • Съответствие с основните цели на националната политика по опазване на околната среда;

 • Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда;

 • Свободно движение на стоки и сигурност за потребителя.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнение на Програма 6: “Оценка и управление на въздействието върху околната среда”.


През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

 1. Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) – проектът на ЗИД на ЗОИК е одобрен от Министерски съвет с Решение № 208 от 27.03.2015 г. и внесен за разглеждане в Народното събрание на 30.03.2015 г. Законопроектът е приет от Народното събрание на второ четене в зала на 22.05.2015 г. и е обнародван в Държавен вестник, бр. 41 от 05.06.2015 г.

 2. Протоколно решение № 7 от 18.02.2015 г. на Министерския съвет за одобряване на проекта на Споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата и за упълномощаване на постоянния представител на Република България към Европейския съюз да подпише споразумението по от името на Република България при условие за последваща ратификация.

 3. Закони за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към РКООНИК – прието е Решение № 395 от 01.06.2015 г. на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на законопроектите. Внесени за разглеждане в Народното събрание на 01.06.2015 г. Законопроектите са приети на второ четене от Народното събрание на 23.07.2015 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 60 от 07.08.2015г.

 4. Решение № 201 от 26.03.2015 г. на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2015 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г.  

 5. Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, издадена от министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, обнародвана в ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.

 6. Решение № 799 от 14.10.2015 г. на Министерския съвет за избор на председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

 7. Решение № 928 от 27.11.2015 г. на Министерския съвет за одобряване позициите на Република България и състава на правителствената делегация за участие в 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж, Франция.

През периода са извършени дейности по подготовката на първи текущ отчет за изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) за периода 2013 – 2020г. Със Заповед № РД-491/08.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите е сформирана Междуведомствена работна група (МРГ) за координация на изпълнението на третия НПДИК. От отговорните институции е изискана информация за хода на изпълнение на секторните мерки, която е обобщена в първоначален проект на първи текущ отчет в табличен формат. Проведени са съгласувателни процедури с членовете на МРГ и са отразени постъпилите бележки и коментари. Изготвен е и е приет от членовете на МРГ окончателен вариант на първи текущ отчет за изпълнението на третия НПДИК за периода 2013 – 2020 г., който е публикуван на сайта на МОСВ.


В рамките на отчетния период, продължават дейностите по създаване и подобряване на стратегическата рамка за осъществяване на националната политика за адаптация към климатичните изменения, свързани с разработването на Националната стратегия за адаптация (НСА) и план за действие към нея за периода до 2030 г. – изготвени са технически изисквания относно съдържанието на разработките, съставляващи НСА. Предприети за действия за осигуряване на източници на финансиране на разработките. Извършено е кандидатстване с проектна идея „Национална стратегия и план за действие за адаптация“ за финансиране по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), в резултат проектът е включен в индикативната работна програма. Проектното предложение ще се подаде след публикуване на покана за финансиране от Управляващия орган на ОПДУ. Друга възможност за финансиране се търси по линия на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ финансирана от Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Изготвен е проект с наименование „Разработване на Национална стратегия и план за действие за адаптация към климатични промени“, който да се изпълни в обхвата на Приоритет 3. „Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство“ от програма BG03, чрез мотивирано искане за промяна и реалокация на неусвоената безвъзмездна финансова помощ по програмата. Проектът е с прогнозна стойност 1 850 000 Евро и се предвижда да бъде изпълнен от Министерство на околната среда и водите в партньорство с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съответните институти на БАН, както и с участие на партньор от страна на ФМ на ЕИП.
Продължи участието и отстояването на националните интереси, в дискусиите по актовете за прилагане на Рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката през периода 2020-2030г., като в хода на преговорите по разглежданите досиета в различни работни групи и формати са изготвени, представени и защитени позиции и/или са предоставени указания по дискусионните въпроси. В рамките на отчетния период са финализирани преговорите и е прието Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО. През лятото на 2015 г. ЕК представи за обсъждане предложение за директива на Европейския парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕС с цел подобряването на ценовата ефективност в процеса по намаление на емисиите и инвестициите в нисковъглеродни технологии. В тази връзка на национално ниво са проведени консултации със заинтересованите страни (държавни институции, представители на бизнеса, браншови съюзи, неправителствения сектор) с оглед изготвяне на националната позиция по предложението. Преговорите по досието на европейско ниво ще продължат и през 2016 г.
През отчетния период продължи активното участие на България в международните преговори по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на преговорния процес по ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата. Взето е участие в 42-та сесия на спомагателните органи към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) и в 9-то заседание на втората сесия на ад хок Работната група по платформата от Дърбан за засилени действия (2 – 12 юни 2015 г., гр. Бон, Германия). В рамките на сесията се проведе Вторият кръг на Международната оценка на напредъка на страните в усилията за намаляване на емисиите парникови газове и постигането на целта до 2020 г. по ПК и РКООНИК, като България премина успешно международния преглед и многостранната оценка на ангажимента на страната за намаляване на емисиите парникови газове. Взето е участие в 11-то заседание на втората сесия на ад хок Работната група по платформата от Дърбан за засилени действия (19 – 23 октомври 2015 г.). В края на сесията от съпредседателите на РГ по Платформата от Дърбан е представен нов проект на преговорен текст на споразумението във връзка с изменението на климата от 51 страници. Българска делегация начело с президента Росен Плевнелиев взе участие в сегмента на най-високо равнище при откриването на 21-та Конференция на страните по РКООНИК на 30 ноември 2015 г. В министерския сегмент на 21-та Конференция на страните по РКООНИК и 11-та сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото, 7-12 декември 2015 г. в гр. Париж, участва българска делегация начело с министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, за целта е изготвена национална позиция, която е представена и защитена. В рамките на срещата са финализирани международните преговори и е прието ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата. Изготвен е подробен доклад до Министерски съвет, в който е представен процеса на приемане на Парижкото споразумение, както и подробен анализ на споразумението.

Ползата за обществото се постига чрез изпълнение на Програма 7: “Управление на дейностите по изменение на климата”.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница