За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Кратко описание на показателите за изпълнениестраница22/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение предоставят информация за броя на подготвените проекти на програми, становища, позиции, информации, доклади по въвеждането и прилагането на новото екологично законодателство в сектора и участие в международното сътрудничество.

Показателите целят да покажат какви възможности се предоставят на обществеността за достъп до информация и участие в процеса на вземане на решения за околната среда. Планираните дейности са насочени към по-пълно прилагане в България на Директива 2003/4/ЕС, относно достъп на обществеността до информация за околната среда, Директива 2003/35/ЕС, относно участие на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда. Показателите се измерват с броя на посетителите в информационните центрове на МОСВ и неговите поделения, посетителите в страниците в интеренет на МОСВ и поделенията му, постъпилите заявления за достъп до информация, осъществени обществени обсъждания, броя на осъществените информационни кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура, издадените информационни материали, проведени конкурси, открити уроци, изложби, форуми, семинари и др.
По отношение на планирането, провеждането и отчитането на контролната дейност, показателите се измерват с: изготвени планове и отчети за контролната дейност на РИОСВ, издадени бюлетини за състоянието на околната среда, получени сигнали “Зелен телефон”, издадени наказателни постановления за налагане на санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, проведени работни срещи с регионалните структури на МОСВ, извършени комплексни проверки на осъществяваната контролна дейност на РИОСВ, проверени обекти от РИОСВ, извършени проверки от РИОСВ, съставени актове и издадени наказателни постановления.
Изпълнението на заложените в програмата цели е разпределено съобразно планираните действия и мерки за годината.


 • Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Посочените целеви стойности са планирани на базата на информацията в дирекция ПОС, дирекция ПАО, дирекция ЧРИОВОП и секторите на поделенията на МОСВ, които работят по Програма №5. Тяхното отчитане се базира на информация, получена от компетентните дирекции и регионалните структури към МОСВ, които: участват в организиране и осъществяване на информационни кампании, изготвяне и издаване на информационни материали, провеждане на семинари, конференции, конкурси, изложби, лекции, „зелени” уроци и др.; поддържат информационни центрове, бази данни и регистри; организират обществени обсъждания и предоставят достъп до информация, осъществяват контролна дейност.


5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Като цяло се отчитат много добри резултати по отношение на постигането на целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата и не са констатирани проблеми. Констатираните отклонения по показатели 9, 10 и 11, намиращи израз в непостигане на планираните стойности по отношение на броя на проведените конкурси, открити уроци и изложби, напълно се компенсират от значителното преизплънение по показател 12, в който са отчетени голям брой алтернивни образователни и обучителни дейности, в т.ч. лекции, беседи, форуми и кръгли маси с участието на деца, ученици и студенти. Тези мероприятия включват обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предостяване на информационни материали и др., и са проведени в информационните центрове на МОСВ и неговите подоления, както и в рамките на посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения.
6. Отговорност за изпълнението на програмата
Дирекция ПОС координира изпълнението на Програма №5 “Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”.

РИОСВ отговарят за прилагането и налагането на установените нормативни изисквания в областта на екологичното законодателство. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол.

Дирекция ПОС извършва методическо ръководство на РИОСВ по отношение на планиране, извършване и отчитане на контролната дейност. Участва в координацията на действията на РИОСВ при аварийни ситуации, свързани със значително замърсяване на компонентите на околната среда и методическото ръководство, и координация на дейностите на РИОСВ, свързани с ограничаване на последствията от аварийни ситуации.
РИОСВ отговарят за прилагането и налагането на установените нормативни изисквания в областта на екологичното законодателство. Дейността на РИОСВ е организирана така, че опазването на околната среда да става през всички етапи на контрол – от най-ранен етап на ниво инвестиционно намерение, през текущия и последващ контрол, до изпълнение на следексплоатационните мерки.

РИОСВ имат регулиращи, информационни и контролни функции.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи1900.01.05. Бюджетна програма “Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 107 700

929 595

913 479

 

Персонал

829 400

823 958

811 519

 

Издръжка

278 300

105 637

101 960

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 107 700

929 595

913 479

 

Персонал

829 400

823 958

811 519

 

Издръжка

278 300

105 637

101 960

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

1

Предоставени помощи за чужбина

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

1

ОП "Околна среда "

0

0

0

2

Национален доверителен екофонд

0

0

0

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

0

0

0

4

ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."

0

0

0

5

ОП "Човешки ресурси"

0

0

0

6

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“

0

0

0

7

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“

0

0

0

8

Трансфер към Бюлгарска академия на науките - за дейности по Закона за водите

0

0

0

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 107 700

929 595

913 479

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 107 700

929 595

913 479

 

Численост на щатния персонал

51

51

48

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

04.6. Преглед на изпълнението на Програма 6 „ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Чрез услугите, предоставяни по програмата се постига: • Създаване на ефективна нормативна рамка, осигуряваща ползата за обществото от прилагане на политиката;

 • Подобряване качеството на издаваните нормативни актове; повишаване на квалификацията на специалистите от индустрията; повишаване на експертния капацитет на контролните органи;

 • Свободен достъп до актуална информация по прилагането на политиката;

 • Ориентиране на инвеститорите на най-ранен етап по отношение задълженията им по околна среда;

 • Осигуряване на необходимите условия за законосъобразно осъществяване на икономически дейности;

 • Установяване степента на прилагане на условията, при които се осъществяват икономическите дейности;

 • Систематично управление по околна среда, по-специално на малки и средни предприятия;

 • Подобряване качеството на компонентите на околната среда, замърсени преди приватизацията.


Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

По програмата се предоставят следните услуги:1. Разработване на политиката по предотвратяване на промишленото замърсяване.

Дейности за предоставяне на услугата

 • Разработване, изменение и допълнение на проекти на нормативни актове, стратегически документи;

 • Координиране на процедурата по съгласуване на проектите на нормативните актове, във връзка с приемането им;

 • Разработване и актуализиране на стратегически документи

 • Изготвяне на позиции, информации, доклади и други документи за работните органи към ЕК и Съвета по европейското екологично законодателство;

 • Разработване на документи, свързани с прилагането на нормативните актове и докладването към ЕК;

 • Разработване на документи към съответните секретариати на международните конвенции, по които Р. България е страна;

 • Участие в експертни съвети и управляващи органи в други ведомства, имащи отношение към прилагане на политиката;

 • Дейности относно популяризиране на Схемите, свързани с доброволното участие на организации в опазването на околната среда, разработване и прилагане на правила, процедури и указания, свързани с дейността по схемите.

2. Методическо подпомагане

Дейности за предоставяне на услугата

 • Методическо осигуряване на ИАОС, РИОСВ, БД, ДНП и други ведомства, във връзка с прилагането на нормативната уредба по предотвратяване и превантивен контрол на замърсяването на околната среда;

 • Провеждане на семинари, работни срещи;

 • Разработване/актуализиране на методики, указания, препоръки;

 • Поддържане на база данни с издадените методики;

 • Провеждане на консултации с оператори (собственици или ползватели) по прилагане на законодателството по предотвратяване и превантивен контрол на замърсяването на околната среда.

3. Предоставяне на информация на обществеността

Дейности за предоставяне на услугата

 • Вписване, актуализиране (в срок, съгласно нормативното изискване) на публичните регистри и публикуването им на интернет страницата на МОСВ/ РИОСВ и други специализирани страници на информация в публичните регистри с данни за: извършване на процедури по екологична оценка за планове и програми; извършване на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда; издадените комплексно разрешително; резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни; регистрираните организации по EMAS в национален и европейски регистър; операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ; продуктите с присъдена от МОСВ екомаркировка на Европейския съюз; издадените разрешителни по чл. 104 от ЗООС;

 • Съхраняване на документи/досиета с информация за вписване в регистрите (вкл. техническа оценка по КР за публичния регистър по комплексните разрешителни);

 • Предоставяне на информация/справки от регистъра на заинтересованите лица;

 • Публикуване в срок на актове в областта на ОВОС и ЕО, на заповеди за превантивни/оздравителни мерки и заповеди за отказ за прилагане на оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ на интернет страниците на МОСВ/РИОСВ/БД/ДНП;

 • Публикуване на съобщения/обяви по процедурите за оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, комплексни разрешителни, по издаване и/или преразглеждане на разрешителни по чл. 104 от ЗООС и процедури за оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ на интернет страницата на МОСВ/ РИОСВ /БД/ДНП, с покана към обществеността за препоръки и становища;

 • Публикуване на интернет страницата на МОСВ на актуална информация за нормативните актове и на ръководства/указания за тяхното прилагане;

 • Изготвяне и публикуване на ценоразпис с минимални препоръчителни цени по оздравителни мерки.

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница