За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Класифициране на икономическите дейности и областистраница23/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45

4. Класифициране на икономическите дейности и области

Дейности за предоставяне на услугата

 • Даване на писмени указания за инвестиционни предложения, планове и/ или програми

За предоставяне на услугата възложителят представя на компетентния орган (МОСВ/РИОСВ) уведомление за инвестиционното си намерение, задание за изработване на ПУП или запитване относно план или програма. На база внесената информация от възложителя, компетентният орган по околна среда дава указания дали за описаното инвестиционно намерение, план и/или програма следва да се проведе процедура по задължителна ОВОС/ЕО, дали подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, или е извън обхвата на Приложения № 1 и 2 на ЗООС, т.е. не е необходимо да бъде провеждана някоя от процедурите по глава 6 на ЗООС.

В случаите, когато за инвестиционно предложение, включено в Пр. № 1 и Пр. № №2 на ЗООС се изисква и изготвяне на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда, по искане на възложителя или по своя преценка, може да допусне извършването само на една от оценките по реда на глава VІ от ЗООС. • Даване на писмени указания по внесени уведомления от оператори за комплексни разрешителни;

 • Даване на писмени указания по внесени уведомления за класификация на предприятия и съоръжения в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС. Въз основа на дадените указания по уведомления по чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС за класификацията на предприятия с нисък и висок рисков потенциал, се разработват и прилагат мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, а за изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се провежда процедура за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС. Считано от 14.08.2015 г. след измененията и допълненията в ЗООС разрешителния режим към МОСВ е заменен с решение за одобряване на доклади за безопасност към изпълнителния директор на ИАОС за предприятия с висок риск. Въз основа на анализ на информацията към подадените уведомления за планирани промени в предприятия с висок рисков потенциал се дават указания относно приложимите процедури в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС.

5. Процедури по издаване на административни актове

Дейности за предоставяне на услугата

 • Разглеждане на постъпилите уведомления/заявления към компетентния орган за започване на процедура за издаване на административния акт, с цел – произнасяне по искането;

 • Проверка на съответствието на съдържанието и формата на уведомлението/заявлението с изискванията на нормативната уредба; даване на указания; при необходимост, извършване проверка на място;

 • Провеждане на процедура по издаване/изменение на административния акт, в т.ч. провеждане на консултации, даване на указания, искане на допълнителна информация, провеждане на процедура по издаване/изменение на административния акт (вкл. провеждане на консултации, публикуване на съобщения за предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС, публикуване на документация по издаване или преразглеждане на разрешително по чл. 104 от ЗООС за обществен достъп; публикуване на съобщения за уведомления за инвестиционни предложения и информация за трансгранични процедури по ОВОС и ЕО, публикуване на съобщения, вкл. и на пълния текст на издадените актове по реда на глава шеста от ЗООС на интернет страниците на МОСВ и РИОСВ, публикуване на съобщения за издадени актове по реда на глава шеста и седма от Закона за опазване на околната среда и текст на решенията на информационните табла в МОСВ и РИОСВ, публикуване на съобщения в пресата за издадени решения по ЗООС, разрешителни по чл. 104 от ЗООС; публикуване на проекти на заповеди за превантивни/оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ; публикуване на издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, и решения за тяхното изменение, съгласно чл. 116д от ЗООС; предоставяне на информация на обществеността);

 • Участие в процедурата по обжалване на административните актове по административен ред;

 • Внасяне от възложителя в МОСВ/РИОСВ на доклад по ОВОС за оценка на качеството. Компетентният орган по околна среда се произнася относно качеството на доклада по ОВОС въз основа на становища от функционалните дирекции/отдели на компетентния орган по околна среда, БД, ИАОС, компетентни органи по здравеопазването (МЗ/РЗИ), както и на други институции в зависимост от спецификата на инвестиционното предложение;

 • Внасяне от възложителя искане за издаване на становище по ЕО до компетентния орган по околна среда, с всички приложения към него. Компетентният орган издава становище въз основа на решение на комисията/експертния екологичен съвет, като за вземане на решение по комисията/експертният съвет преценява документацията по екологична оценка в съответствие с нормативните изисквания. Когато при прегледа на документацията по ал. 2 комисията или експертният екологичен съвет установи, че предоставената информация е непълна, неточна или че съществуват съмнения относно достоверността й, със свое решение изисква от възложителя да представи в определен срок допълнен и/или преработен доклад за ЕО;

 • Провеждане на задължителна процедура по ОВОС или ЕО, за които е компетентният орган е определил, че подлежат на задължителна процедура по ОВОС или ЕО от внесените инвестиционните предложения, планове и програми. Внасянето на доклад по ОВОС и ЕО е етап от задължителната процедура по ОВОС/ЕО;

 • Провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за по-нататъшното процедиране, на които е необходимо решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за сто процента от инвестиционните предложения;

 • Внасяне от възложителя в МОСВ/РИОСВ на писмено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, придружено с информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

 • Внасяне от възложителя на искане за прекратяване на процедура по ОВОС/ЕО или уведомяване за отказ от реализация на инвестиционно предложение, плана или програма или компетентният орган по околна среда да прекрати процедура, при които има недопустимост спрямо режимите на защитените територии и зони и/ или ПУРБ или по която не е представена поисканата допълнителна информация в срок;

 • За издаването на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО, решения по ОВОС и становища по ЕО, възложителят внася: Искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО; Доклад за ОВОС: Съответният компетентен орган извършва оценка на качеството на доклада за ОВОС, определя засегнатите общини, райони или кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане; Министърът/директорът на РИОСВ издават решение по ОВОС въз основа на решение на ВЕЕС/ЕЕС; Искане за издаване на становище по ЕО.

Компетентният орган издава становище въз основа на решение на МК/ЕЕС.

6. Анализ и оценка на изпълнението на актовете по услуга 5.

Дейности за предоставяне на услугата

 • Дейностите, свързани с контрола на инсталации/съоръжения, подлежащи на издаване на КР, на изпълнението на условията и изискванията в издадените КР, се извършват основно от РИОСВ, съобразно изискванията на ЗООС, подзаконовата нормативна уредба и Методика за реда и начина на контрол на комплексното разрешително, утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-806/2006 г.

 • Дейностите, свързани с контрола на предприятия/съоръжения в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС се извършват от комисии по чл. 157а от ЗООС, в състава на които влизат представители на РИОСВ, МВР, ИА „Главна инспекция на труда“ и общините. За целите на контрола се изготвя годишен график за провеждане на проверки от РИОСВ;

 • Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда, включващ дейностите: инвентаризация на действащите промишлени източници на шум; изготвяне на годишен график за провеждане на проверки, включително на контролни измервания на нивата на шум от РИОСВ, съгласувано с МОСВ и ИАОС; провеждане на контролни измервания на нивата на шум, съгласно графика; анализ на резултатите от проведените измервания за съответствие с нормативните изисквания; издаване на предписания за привеждане в съответствие с нормативните изисквания; контрол върху изпълнението на предписанията; изготвяне на годишен отчет от РИОСВ за контролната дейност по отношение на шума, излъчван от промишлени източници; анализ на ефективността на провежданата контролна дейност по отношение на шума, излъчван от промишлени източници;

 • Извършване на проверки на място и по документи, наблюдения и измервания по всички процедури по предотвратяване на промишленото замърсяване; даване на предписания за привеждане в съответствие с нормативните изисквания; контрол върху изпълнението на предписанията;

 • Контролът по изпълнение на задълженията съгласно издадените заповеди за превантивни/оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ се извършва се от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица (директорите на РИОСВ, директорите на БД, директорите на Национални паркове). Провеждане на процедури по ЗОП от министъра на околната среда и водите в предвидените от ЗОПОЕЩ случаи и участие в провежданите от областните управители процедури по ЗОП за избор на изпълнител на мерките;

 • Провеждане на процедура за възстановяване на изразходваните от бюджета средства за превантивни и оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ;

 • Дейностите, свързани с контрол по реда на ЗООС по издадени административни актове по реда на глава VІ на проверени задължени лица (възложители); дейности, свързани с контрол по реда на ЗООС на оператори с разрешителни по чл. 104 и чл. 117 от закона, в т.ч. по изпълнението на условията и изискванията в издадените комплексни разрешителни и разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, както и контрол по изпълнение изискванията на законодателството по управление на химикалите.

7. Регистриране на организации по Схемата за управление по околна среда и одит – ЕMAS и присъждане на екомаркировката на ЕС по Схемата за екомаркировка на ЕС

Дейности за предоставяне на услугата

 • Оценка за съответствие с изискванията за регистрация на кандидатстващите организации;

 • Регистриране/отказ за регистриране/подновяване на кандидатствалата организация;

 • Докладване до Европейската комисия относно прилагането на Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS;

 • Преглед на постъпилите заявления за присъждане на екомаркировката на ЕС;

 • Сключване на договор за ползване на екомаркировката на ЕС за продуктите, съответстващи на специфичните критерии за екомаркировка;

8. Отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация

Дейности за предоставяне на услугата

 • Контрол на изпълнението на дейностите по одобрените проекти от програмите за отстраняване на минали екологични щети, вкл.: организиране на срещи по проблеми на изпълнението програмите с представители на строителния надзор, възложителя, строителя, проектанта, обществени институции съвместно с МФ и АПСК; посещения на обектите по програмите и извършване на контрол по отношение на постигането на нормите за качество на околната среда; изготвяне на доклади; вземане на решения в резултат на посещения;

 • Участие в държавни приемателни комисии по Програмите за отстраняване на минали екологични щети;

 • Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за случаите по чл. 10, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация;

 • Приемане на решения за одобрение на проекти, вкл.: преглед на документация; изготвяне на становища; вземане на решение.


Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

По Програма 1900.01.06: “Оценка и управление на въздействието върху околната среда към „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда” на Министерството на околната среда и водите през 2015 г. по програми за отстраняване на минали екологични щети са заявени искания за плащане в размер на 2459621,65 лв., като част от тях (в размер на 36815,31 лв.) са разходвани след 31.12.2015 г., а едно от внесените искания за плащане е анулирано (в размер на 117200,16 лв.). Внесени искания в края на предходния отчетен период в размер на 465927,49 лв. са разходвани през 2015 г.

По данни на МФ за отчетния период са разходвани средства (по други бюджети) на основание внесените искания, в размер на 2 771 533,67 лв. с ДДС, както следва:

І. По програмата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас: 2747758,04 лв.

II. По програма на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев: 1884,60 лв.

III. По програма на „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан: 21891,03 лв.

Средствата са изплатени от МФ (по компетентност), на основание подписаните договори за изпълнение на програмите, по които държавата е представлявана от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол.

Изразходваните средства през отчетния период от Централния бюджет на Република България за отстраняване на минали екологични щети са платени от МФ на основание внесени от дружествата искания за плащане по програми и обекти, както следва:
Програми за отстраняване на минали екологични щети / обекти:

Заявено искане за плащане

лв.

(с ДДС)

Изразходвани средства

лв.
(с ДДС)

І. По програмата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, за обекти:

2 435 846,02

465 927,49 – Внесени искания през 2014 г.

2 747 758,04
„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро”

1 492,37

Искането е внесено през 2014 г.

1 492,37

.„Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг на пристанищен терминал „Росенец“ - провеждане на мониторинг

5 634,72

Искането е внесено през 2014 г.

5 634,72


 1. 5

„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро” – провеждане на мониторинг

3 386,40

Искането е внесено през 2014 г.

3 386,40
Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг за Окислителни езера“ – провеждане на мониторинг

5 584,32

Искането е внесено през 2014 г.

5 584,32


 1. 5

Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика на пристанищен терминал „Росенец“ – мониторинг

1 255,68

Искането е внесено през 2014 г.

1 255,68
Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД” - авторски надзор


3 225,60

Искането е внесено през 2014 г.

3 225,60

.Пристанищен терминал “Росенец”. “Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам.”

11,11

Искането е внесено през 2014 г.

11,11


 1. 5

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

442 398,85

Искането е внесено през 2014 г.

442 398,85
Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – стр. надзор

2 938,44


Искането е внесено през 2014 г.

2 938,44

Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

212 134,56


212 134,56

Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам” – стр. надзор

1 225,09

1 225,09
„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро” – провеждане на мониторинг

5 090,40

5 090,40
Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика на пристанищен терминал „Росенец“ – мониторинг

2 511,36

2 511,36
Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика на пристанищен терминал „Росенец“ – мониторинг

1 255,68

1 255,68
Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – авторски надзор

2 304,00

2 304,00
Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – доставка и монтаж

468 660,36


468 660,36 1. 5

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – стр. надзор

3 113,81

3 113,81


 1. 5

„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

208 887,23


208 887,23

„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам” – стр. надзор

1 377,42

1 377,42


 1. 5

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – авторски надзор

2 304,00

2 304,00


 1. 5

„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро“ – такса за откриване на стр. площадка

60,00

60,00


 1. 6

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – авторски надзор

4 454,40

4 454,40


 1. 6

Пристанищен терминал “Росенец”. “Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам.” – стр. надзор

10 484,00


10 484,00 1. 6

Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика на пристанищен терминал „Росенец“ – проект за част пожарна безопасност

4 800,00

4 800,00


 1. 6

Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика на пристанищен терминал „Росенец“ – административни такси за част пожарна безопасност

360,00

360,00


 1. 6

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – доставка и монтаж

423 569,78


423 569,78 1. 6

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – стр. надзор

2813,57

2813,57

 1. 6

Инсталация за изземане и преработка на 200 хил. м3 нефтени утайки от резервоарите на Основна площадка с оборудване на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – авторски надзор

4300,80

4300,80

 1. 6

„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро” – провеждане на мониторинг

1244,16

1244,16„Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг на пристанищен терминал „Росенец“ - провеждане на мониторинг

2268,00

2268,00Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг за Окислителни езера“ – провеждане на мониторинг

2361,60

2361,60Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

24,00

24,00Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

1800,00

1800,00Обект: ІV. „Пристанищен терминал“, т. 2.1. „Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам“

81843,36

81843,36Обект: ІV. „Пристанищен терминал“, т. 2.1. „Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам“

23760,00

23760,00Пристанищен терминал “Росенец”. “Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам.”

120967,01

120967,01Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

2611,20

2611,20Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

347457,96

347457,96Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

2307,96

2307,96Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

132,00

132,00Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

4736,40

4736,40Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

7680,00

7680,00Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

37200,00

37200,00Обект: ІV. „Пристанищен терминал“, т. 2.1. „Изпомпване на съществуващите нефтени утайки от лагуните. Изземване и ликвидация на 27 хил. м3 нефтен шлам“ - иск 376

69774,19

69774,19„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро” – провеждане на мониторинг

3254,40

3254,40Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг за Окислителни езера“ – провеждане на мониторинг

5584,32

5584,32„Изграждане на система за мониторинг на подземни води и четири годишна програма за мониторинг на пристанищен терминал „Росенец“ - провеждане на мониторинг

5634,72

5634,72Обект: І.2: „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтени утайки и други отпадъци. Изграждане и реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост до 100 000 м3), за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, включително ликвидиране на нефтен шлам с обем до 200 хил. м3

951,07

951,07Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

117200,16

Анулирано плащанеОкислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

884,86

884,86обект: ІV.2.2. Пристанищен терминал „Росенец“. Рекултивация на лагуните и засаждане на тръстика

1926,00

1926,00„Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро” – провеждане на мониторинг

4958,40

4958,40Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

11872,76

11872,76Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

179625,60

179625,60Окислителни езера”, „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил. м3 нефтен шлам”

1264,12

1264,12обект: „ІІ. Окислителни езера, ІІ.2.2: Закриване и рекултивация на Първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци

36745,31

Средствата са разходвани през следващия отчетен период.обект: „ІІ. Окислителни езера, ІІ.2.2: Закриване и рекултивация на Първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци

70,00

Средствата са разходвани през следващия отчетен период

II. По програма на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев, за обекти:

1884,60

1884,60


1.

Обект 1 „Обезвреждане на цианидни отпадъци – 20 т. на територията на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев” и обект 3 „Обезвреждане на замърсени помещения, строителни конструкции и други в стар галваничен цех на територията на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев” – разходи за приемателна комисия

1884,60

1884,60

II. По програма на „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан, за обекти:

21891,03


21891,03


1.

Обект: „Участък „Септември“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

1619,42

1619,42

2.

Обект: „Участък „Върба“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

6610,43

6610,43

3.

Обект: „Участък „Северна Петровица“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

6156,33

6156,33

4.

Обект: „Участък „Конски дол“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

3700,72

3700,72

5.

Обект: „Участък „Сполука “ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

58,88

58,88

6.

Обект: „Участък „Койнарци“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

844,06

844,06

7.

Обект: „Участък „Бориева“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

2864,45

2864,45

8.

Обект: „Участък „Парна централа“ – изпълнени СМР (грижи за растителността ІІ – ІІІ година)

36,74

36,74

Общо :


2459621,65

465927,49 – Внесени искания през 2014 г.

2771533,67

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница