За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница27/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45

Показател 6 – Целта е 100% от процедурите, при потвърждение от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове и тези, по които не е представена поисканата допълнителна информация, да бъдат прекратени.

Целевите групи са заявителите на административни услуги, задължени лица и засегнатата общественост.Показател 7 – Целта е 100 % от процедурите, при потвърждение от съответен специализиран компетентен орган (например Басейновите дирекции, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове, режимите за управление на защитени територии или защитени зони и тези, по които не е представена поисканата допълнителна информация, да бъдат прекратени.
Показател 8 – Измерва количеството на предоставяната услуга.
По показател 1:

В областта на предотвратяване на промишленото замърсяване и издаване на разрешителни по чл. 104 от ЗООС са издадени 105 бр. акта в нормативно определения срок спрямо 134 бр. внесени заявления, като следва:

В областта на предотвратяване на промишленото замърсяване са издадени 76 бр. акта в нормативно определения срок спрямо 105 бр. внесени заявления, като следва:

Нормативно определеният срок и продължителността на процедурите по издаване на КР са отчетени, съгласно изискванията на 122а от ЗООС – 3 месеца след приключване на обществения достъп до заявлението за издаване на КР. В отчетния период 35 броя оператори са имали нормативно определен срок за издаване на решение по комплексно разрешително. В нормативно определения срок са издадени 22 броя решения. Следователно отношението по изпълнението за издаване на КР е 22/35. Общо за отчетния период са издадени 31 броя решения. Общият брой на решенията включва и такива по закъснели преписки (тоест решенията са издадени след изтичане на срока за това) и такива, за които нормативно определеният срок изтича след отчетния период, но са издадени в рамките на отчетния период (това са „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“ и „Лемприер Уул” ЕООД).

Срокът за издаване на решенията за актуализиране на КР е отчетен спрямо датата на внасяне на документ за платена такса. В отчетния период е изтекъл срокът за издаване на 37 броя решения. От тях в срок са издадени 30 броя решения за актуализиране на КР. Следователно отношението по изпълнението при актуализирането на КР е 30/37. В отчетния период са издадени всички 37 броя решения за актуализиране. През отчетния период са внесени общо 12 броя документи за изменение на КР. От тях в срок са издадени 8 броя решения. Следователно отношението по изпълнението при изменението на КР е 8/12. В отчетния период са издадени всички 12 броя решения за актуализиране. През отчетния период са внесени общо 6 броя документи за отмяна на КР. От тях в срок е издадено 1 брой решение. Следователно отношението по изпълнението при отмяната на КР е 1/6. В отчетния период са издадени всички 6 броя решения. През отчетния период са внесени общо 3 броя документи за поправка на техническа грешка. От тях са издадени 3 броя решения. Следователно отношението по изпълнението при поправката на техническа грешка е 3/3.

В нормативно определения срок са издадени от МЕЕС 12 бр. решения по отчети/проекти.

В областта на предотвратяване на промишленото замърсяване и издаване на разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС са издадени 29 бр. акта в нормативно определения срок спрямо 29 бр. внесени заявления за 2015 г. и като 3 бр. от тях са внесени в предишния отчетен период.

По показател 2:

През отчетния период по бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“ от 66 бр. обжалвани акта (вкл. от минали отчетни периоди), 31 бр. са приключилите процедури, от които - 8 бр. са отменените актове, а именно:

От 59 бр. обжалвани акта в областта на оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка (вкл. от минали отчетни периоди), 31 бр. са приключилите процедури, от които - 8 бр. са отменените актове. За останалите обжалвани актове не са приключили административните /съдебните процедури и няма крайно решение на министъра на околната среда и водите или ВАС/ административен съд.

По информация на ИАОС, в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване са обжалвани 7 бр. акта (КР), в т.ч. през отчетния период са обжалвани 5 бр. решения, през минали периоди - 2 бр. акта, 0 бр. са приключили процедурите през отчетния период, 0 бр. са отменените актове.

През 2015 г. няма обжалвани от операторите актове или отменени актове от административния орган на разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС.

По показател 3:

През 2015 г. в МОСВ и РИОСВ са оценени 50 доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Компетентният орган по околна среда е оценил с положителна оценка 27 от внесените доклади, което представлява 54 %.По показател 4:

По отношение на брой доклади по екологична оценка, върнати от МК или ЕЕС с решение за допълване/преработване спрямо брой внесени доклади по ЕО (отчетени брой разгледани доклади на експертен съвет МК/ЕЕС) - през отчетния период са разгледани 17 доклада по ЕО от експертните съвети на МОСВ и РИОСВ. Няма върнати доклади по ЕО за преработване. Всички решения на МК- специализиран състав на ВЕЕС към министъра на околната среда и водите и на ЕЕС на РИОСВ са за съгласуване на разглежданите планове и програми. Постигнати са 0% върнати доклади по екологична оценка за доработване/преработване с решения на МК или ЕЕС.По показател 5:

През 2015 г. са дадени указания за провеждане на 121 процедури по задължителна процедура по ОВОС и ЕО. В резултат на тези указания са внесени 74 доклада по ОВОС и ЕО (61,15 %). Изготвянето на докладите за ОВОС и ЕО е процедура, която отнема по-дълъг период от време, поради което се очаква представяне на докладите през следващ отчетен период.По показател 6:

За предоставянето на услугата възложителят внася в МОСВ/РИОСВ писмено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, придружено с информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. От началото на 2015г. в отговор на първото уведомяване за 1661 инвестиционни предложения е определена процедура на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно указанията на компетентния орган, са внесени 1385 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Това представлява 83, 38 %. Очаква се през следващ отчетен период да бъдат внесени останалата част от исканията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно писмени указания на компетентния орган околна среда.По показател 7:

Прекратени са 508 бр. процедури по реда на глава VІ от ЗООС , от които 437 бр. по ОВОС и 71 бр. по ЕО. Част от процедурите са прекратени поради недопустимост на инвестиционното предложение спрямо ПУРБ или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии или непредставяне на изискана допълнителна информация. Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от ЗООС.По показател 8:

В областта на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО са издадени общо 2156 акта, както следва: 27 решения по ОВОС, от които 26 за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения и 1 решение по ОВОС с характер „да не се одобри инвестиционното предложение“; 1334 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 1301 са с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и 31 с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”; 17 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“; 270 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, от които 268 с характер „да не се извършва екологична оценка“ и 2 с характер „да се извърши екологична оценка ”; 508 решения за прекратяване на процедури по реда на глава VІ от ЗООС, от които 437 по ОВОС и 71 решения за прекратяване на процедури по ЕО.

По внесени 1979 искания за издаване на административни актове са издадени 2156 акта (част от които са по внесени искания преди отчетния период) по реда на глава VІ от ЗООС.


  1. Анализ и оценка на изпълнението на актовете по услуга 5
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“


Мерна единица


Целева стойност

Отчет –

2015 г.

Показатели за изпълнение

  1. 1. Брой инсталации, подлежащи на издаване на КР и работещи без КР спрямо брой инсталации, подлежащи на КР.%

0 %

0,40%


2. Брой предприятия и/или съоръжения, работещи без издадено разрешително по чл.104 от ЗООС, спрямо броя предприятия и/или съоръжения, подлежащи на издаване на разрешително.

%

0 %

0


3.Брой промишлени източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда, които отговарят на нормативните изисквания спрямо общия брой, подлежащи на контрол през годината.

%

100 %

98,65%4. Брой изпълнени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя на издадените;

%

100 %

*


5. Възстановени средства по ЗОПОЕЩ.

%

100 %Не са внасяни в МОСВ документи за издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.


6. Брой констатирани нарушени актове спрямо броя проверени задължени лица

%

0%

1,97%


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница