За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница33/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45

3.Основни цели на проекта

Целта на проекта е модернизиране и развитие на интегрирани количествени и качествени измервания по Румънската и Българската обща граница на река Дунав чрез подобряване на мониторинга на водите на р. Дунав, водоносните хоризонти, където става обмен на води, както и надолу по течението на реката от основните водоползватели, свързване на методологиите за мониторинг и обработка на данни.


Главна цел:

Изпълнение на изискванията на Директива 2000/60/EО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. и съвместното им прилагане от двете крайдунавски държави България и Румъния.


Специфична цел:

Компетентните институции от България и Румъния да усъвършенстват: мониторинга на река Дунав; процедурите за действие в случаи на инцидентни замърсявания  и да подобрят взаимодействието си с местните органи.

Партньорите по проекта са общо 13 от двете страни, с водещ партньор  Министерството на околната среда и климатичните промени на Румъния.  Министерство на околната среда и водите (МОСВ) участва в проекта съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, а  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е самостоятелен партньор. 
4.Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.
Предоставяне на информация за разработена обща информационна система и трансграничен геопортал, от който обществеността ще се информира за състоянието на реката и трансграничните райони.

Общата информационна система включва наблюдение и управление на качеството на водите на реката в общия участък при екстремни екологични условия (наводнения, засушавания, различни по вид замърсявания), в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите, Конвенцията за защита и устойчиво използване на река Дунав и други международни документи.

Експерти от Изпълнителната агенция по околна среда  участват в детайлно анализиране на подземните води, хармонизиране на методологиите за мониторинг на водите, интеркалибриране на регионалните лаборатории за изпитване на качеството на водите.
5. Изразходвани средства за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. (източник)

За извършените дейности по проекта са изплатени 8 147 лева, от бюджета на ИАОС и аванс по проекта.


Е.

1.Пълно наименование на проекта

Проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”, финансиран чрез Финансов механизъм на ЕИП програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми” 2009 – 2014 г.“, Договор № 33-72/20.07.2015 г.


2.Обща стойност на проекта и източници на финансиране

Обща стойност на проекта – 1 867817,65 лева

Източници на финансиране

ФМ на ЕИП (85%):- 1587645,00 лева

ДБ (15%) – 280 172,65 лева
3.Основни цели на проекта

Обща цел: Подобряване на съществуващата в ИАОС Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Специфични цели:

• Модернизиране на компонентите на съществуващата Информационна система;

• Създаване на модул за картирани екосистеми и екосистемни услуги;

• Създаване на модул за въвеждане, анализ на данни и оценка на риска от Инвазивни чужди видове  • Разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие – български природен индекс

4.Постигнати резултати и конкретни дейности извършени до 31.12.2015 г.

Проектът е в изпълнение.

В периода юли – декември 2015 г. стартираха всички заложени по проекта дейности. В проекта участват и трима партньора: Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните по дейност № 2 “Създаване на модул за картирани екосистеми и екосистемни услуги”; Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – партньор по дейност № 3 “Създаване на модул за въвеждане, анализ на данни и оценка на риска от Инвазивни чужди видове”

Норвежки институт за иследване на природата (NINA) –партньор по дейност 4 „Създаване на индикатори за оценка състоянието на биологичното разнообразие. Разработване на Български природен индекс“

Изготвени бяха документации по 4 обществени поръчки, като в периода беше отворена обществена поръчка – публична покана за Доставка на софтуер и хардуер – дейност № 5 от проекта.
5. Изразходвани средства за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. (източник)

За извършените дейности по проекта са изплатени 21 945 лева, от които:

ФМ на ЕИП (85%) – 18 653 лева

ДБ (15%) – 3 292 лева


Ж.

1.Пълно наименование на проекта

„Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за превенция и управление на чуждите видове в България (ESENIAS-TOOLS)“, финансиран по програма БГ03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги, Приоритет 1: Повишаване на разбирането и осведомеността за биологичното разнообразие и екосистемните услуги“

Договор № Д-33-51/30.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ

Партньорско споразумение № 2896/20.10.2014 г.

Допълнително партньорско споразумение № 8.1-8.10/02.06.2015 г.
Партньорите по проекта са общо 10, с водещ партньор  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН.
2.Обща стойност на проекта и източници на финансиране

Обща стойност на проекта за партньор 1 - Изпълнителната агенция по околна среда: 30016,98 евро / 58708,10 лева.


Източници на финансиране:

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).


3.Основни цели на проекта

Главна цел:

Развитие на мрежата и разработване на инструменти, свързани с инвазивните чужди видове, в рамките на Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа с цел подпомагане управлението на чуждите видове в България.


Специфични цели:

1. Да се разработи необходимата техническа инфраструктура и инструменти в рамките на ESENIAS за подпомагане на управлението на инвазивните чужди видове в България;

2. Укрепване на регионалното сътрудничество в рамките на ESENIAS с цел да се осигури ранно откриване и бърза реакция срещу инвазивните чужди видове;

3. Да се повиши информираността на обществото и да се получи подкрепа в борбата с инвазивните чужди видове в България;

4. Да се разработи мрежа и връзка с други бази данни за инвазивните чужди видове на национално, регионално и европейско ниво.
4.Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 30.06.2015 – 31.12.2015 г.

Сформиране на екип за управление на проекта и подпомагащ екип.

Участие в работни срещи в Румъния за изпълнение на дейност № 6 „Събиране на данни, анализ, стандартизация и хармонизация на данните за инвазивни гръбначни животни“, в Хърватия за изпълнение на дейност № 3 „Събиране на данни, анализи, стандартизация и хармонизация на данните за инвазивни видове в пресни води“ и в Турция за изпълнение на дейност № 17.1. „Участие в работни срещи с други мрежи и организации като NOBANIS, EASIN, DIAS“.
5. Изразходвани средства за периода 30.06.2015 – 31.12.2015 г.

Изразходвани средства за периода са на обща стойност 2660,36 лв.


г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

В изпълнение на предоставяните услуги отчетените показатели са както следва:Услуга 1: Мониторинг на околната среда

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна Програма № 8 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност 2015г.

Отчет 2015 г.

Услега 1.Мониторинг на околната среда

 

 

 

Мониторинг на водите

 

 

 

Контролен мониторинг повърхностни води

 

 

 

Черноморски БР - Варна

 

 

 

пунктове

брой

124

124

анализирани показатели

брой

30-75

30-75

Дунавски БР - Плевен

 

 

 

пунктове

брой

134

134

анализирани показатели

брой

30-75

30-75

Западнобеломорски БР - Благоевград

 

 

 

пунктове

брой

21

21

анализирани показатели

брой

30-75

30-75

Източнобеломорски БР - Пловдив

 

 

 

пунктове

брой

35

35

анализирани показатели

брой

30-75

30-75

Оперативен мониторинг повърхностни води

 

 

Черноморски БР - Варна

 

 

 

пунктове

брой

34

34

анализирани показатели

брой

30-55

30-55

Дунавски БР - Плевен

 

 

 

пунктове

брой

54

54

анализирани показатели

брой

30-55

30-55

Западнобеломорски БР - Благоевград

 

 

 

пунктове

брой

113

90

анализирани показатели

брой

30-75

30-75

Източнобеломорски БР - Пловдив

 

 

 

пунктове

брой

140

137

анализирани показатели

брой

30-55

30-55

Хидробиологичен мониторинг

 

 

 

пунктове

брой

830

769

анализирани показатели

брой

9

ИАОС може да изпълнява само 4 показателя от предвидените 94

Контролен мониторинг подземни води

 

 

 

Черноморски БР - Варна

 

 

 

пунктове

брой

73

73

анализирани показатели

брой

5-21

5-21

Дунавски БР - Плевен

 

 

 

пунктове

брой

99

99

анализирани показатели

брой

17-47

17-49

Западнобеломорски БР - Благоевград

 

 

 

пунктове

брой

38

37

анализирани показатели

брой

21-61

21-61

Източнобеломорски БР - Пловдив

 

 

 

пунктове

брой

67

66

анализирани показатели

брой

3-30

3-30

Оперативен мониторинг подземни води

 

 

 

Черноморски БР - Варна

 

 

 

пунктове

брой

41

41

анализирани показатели

брой

4-7

4-7

Дунавски БР - Плевен

 

 

 

пунктове

брой

26

26

анализирани показатели

брой

1-5

1-5

Западнобеломорски БР - Благоевград

 

 

 

пунктове

брой

0

0

анализирани показатели

брой

0

0

Източнобеломорски БР - Пловдив

 

 

 

пунктове

брой

45

44

анализирани показатели

брой

2-35

1-30

Мониторинг питейни води в пунктове за поздемни води

 

 

Дунавски БР - Плевен

 

 

 

пунктове

брой

84

84

анализирани показатели

брой

30

30

Контрол и информация за отпадъчни води

 

 

 

Брой обекти

брой

550-600

595

анализирани показатели

брой

1200-1400

1200-1400

Национални паркове

 

 

 

Брой пунктове

брой

44

44

Брой проби

брой

64

63

Брой показатели

брой

14

14

Мониторинг качеството на атмосферния въздух

 

 

 

Стационарни пунктове

 

 

 

Брой ръчни пунктове

брой

9

9

Брой параметри за изпитване при ръчни пунктове

брой

10

10

Брой АИС/ДОАС

брой

41

41

Брой параметри за изпитване при АИС

брой

37

37

Мобилни автоматични станции

 

 

 

Брой пунктове

брой

18

18

Брой параметри за изпитване (основни и допълнителни)

брой

15

15

Мониторинг емисии на вредни вещества

 

 

 

Брой наблюдавани предприятия

брой

64

57

Брой пробоотборни точки

брой

139

108

Брой параметри за изпитване

брой

10

10

Брой обработени регистрационни карти

брой

64

64

Мониторинг на земи и почви

 

 

 

Почви

 

 

 

Брой мониторингови пунктове на почви (І-во ниво)

брой

141 (актуализира се на база предходна година)

141

Брой взети проби почви (І-во ниво)

брой

846

846

Брой анализи почви (І-во ниво)

брой

44838

Пълният брой извършени анализи ще бъде готов до 31.03.2016 г. и ще бъде отчетен през I-то полугодие на 2016 г.

Брой показатели за изпитване (І-во ниво)

брой

53

53

Брой мониторингови пунктове на вкислени почви (ІІ-ро ниво)

брой

25

25

Брой взети почвени проби при вкисляване (ІІ-ро ниво)

брой

200

200

Брой анализи вкисляване (ІІ-ро ниво)

брой

1400

1400

Брой параметри за изпитване при вкисляване (ІІ-ро ниво)

брой

7

7

Брой мониторингови пунктове на засолени почви (ІІ-ро ниво)

брой

12

12

Брой взети почвени проби при засоляване (ІІ-ро ниво)

брой

144

144

Брой анализи засоляване (ІІ-ро ниво)

брой

1152

1152

Брой водни проби от засолени почви (ІІ-ро ниво)

брой

12

11

Брой анализи на водни проби от засолени почви (ІІ-ро ниво)

брой

96

88

Брой параметри за изпитване при засоляване (ІІ-ро ниво)

брой

8

8

Национални паркове

 

 

Брой мониторингови пунктове на почви (нов показател)

брой

0

0

Брой взети проби (нов показател)

брой

0

0

Брой показатели за изпитване (нов показател)

брой

0

0

Препарати за растителна защита

 

 

 

Брой складове за пестициди и площадки за Б-Б кубове

брой

310 склада и ББ кубове 1950. Предполагаем брой- обикновенно се увеличава броя ББ-кубовете

275 необезопасени склада и 1950 ББ кубове

Брой показатели за състоянието на складовете/ площадките и съхраняваните в тях препарати за растителна защита

брой

10

10

Ерозия

 

 

 

Брой параметри за изпитване по водоплощна ерозия

брой

2

2

Брой параметри за изпитване по ветрова ерозия

брой

1

1

Мониторинг гори

 

 

 

Широкомащабен мониторинг (Гори I-во ниво )

 

 

 

Частично обследване

 

 

 

Брой пробни площи

брой

159

159

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница