За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница34/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45

Оценка състоянието на короната на моделни дървета

брой

5560

5513

Пълно обследване

 

 

 

Брой на пробни площи (ПП) с изследване на флористичен състав

брой

Средно по 30 ПП

36

Брой на пробни площи (ПП) с изследване на качество на почвите

брой

Средно по 30 ПП

36

Интензивен мониторинг на горски екосистеми (Гори ІІ-ро ниво)

 

 

Качество на атмосферния въздух и метеопараметри (Гори ІІ-ро ниво)

 

 

 

Брой автоматични станции

брой

3

3

Брой измервания

брой

26280

26280

Брой отчитани параметри (задължителни)

брой

11

11

Дървесен опад (Гори ІІ-ро ниво)

 

 

 

Брой взети проби за химичен анализ на дървесен опад

брой

45

45

Извършени анализи

брой

765

765

Брой параметри за анализ на проби от дървесен опад

брой

17

17

Атмосферни отлагания и лизиметрични води (ІІ-ро ниво)

 

 

 

Брой взети проби за химичен анализ на атм. отлагания, стъблен отток и лизиметрични води

брой

до: 408(отлагания); 72(лизиметри); 16(ст. отток)

403(отлагания); 21 (лизиметри); 7 (ст. отток)

Извършени анализи/ изпитвания

брой

до: 9792(отлагания); 1728(лизиметри); 384(ст. отток)

9269(отлагания); 483 (лизиметри); 161 (ст. отток)

Брой параметри за анализ/изпитване на проби от атм. отлагания, ст. отток и лизиметрични води

брой

24

23

Растителни проби (ІІ-ро ниво)

 

 

 

Брой взети растителни проби за химичен анализ

брой

не се предвижда

не се предвижда

Извършени анализи/ изпитвания

брой

не се предвижда

не се предвижда

Брой параметри за изпитване на растителните проби

брой

не се предвижда

не се предвижда

Оценка състоянието на короната на моделни дървета

 

 

Брой пробни дървета

брой

135

135

Брой показатели

брой

13

13

Фитоценотични изследвания

 

 

 

Брой обекти за наблюдения и оценка

брой

3

3

Брой показатели

брой

4

4

Мониторинг на биологичното разнообразие

 

 

 

Национална система за мониторинг на биологичното разнобразие

 

 

 

Обекти на наблюдение

брой

Изпълнение на индикаторите по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове /оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” към ОПОС; Изпълнение на НСМБР по отношение на кафява мечка, дива коза и среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Теренните проучвания в рамките на проекта по ОПОС са изпълнени според графика. Събрани са данни за изпълнението на 100% от индикаторите по проекта.
НСМБР се изпълнява съгласно утвърдените графици - проведено е среднозимно преброяване на водолюбивите птици, общоевропейско преброяване на белия щъркел, мониторинг на кафява мечка и дива коза. Резултатите от проведените наблюдения на обектите се въвеждат в информационната система към НСМБР.

Радиологичен мониторинг

 

 

 

Фонов мониторинг

 

 

 

Брой дискретни измервания на радиационния гама-фон

брой

444

496

Атмосферен въздух

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – атмосферен въздух

брой

13

13

Брой проби атмосферен въздух

брой

188

192

Брой радиологични показатели за атмосферен въздух

брой

до 8

до 8

Необработваеми почви

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – необработваеми почви

брой

444

378

Брой проби необработваеми почви

брой

444

378

Брой радиологични показатели за почви

брой

до 6

до 6

Повърхностни и подземни води

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – повърхностни и подземни води

брой

105

79

Брой проби повърхностни и подземни води

брой

105

84

Брой радиологични показатели за води

брой

до 6

до 6

Седименти

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – седименти

брой

57

57

Брой проби седименти

брой

57

57

Брой радиологични показатели за седименти

брой

до 6

до 6

Мониторинг на обекти – потенциални замърсители

 

 

Брой обекти- потенциални замърсители с радиоактивност

брой

74

74

Брой дискретни измервания на радиационния гама-фон

брой

74

70

Атмосферен въздух

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – атмосферен въздух

брой

2

4

Брой проби атмосферен въздух

брой

24

25

Брой радиологични показатели за атмосферен въздух

брой

до 8

до 8

Необработваеми почви

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – необработваеми почви

брой

118

208

Брой проби необработваеми почви

брой

187

277

Брой радиологични показатели за почви

брой

до 6

до 6

Повърхностни и подземни води

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – повърхностни и подземни води

брой

42

38

Брой проби повърхностни и подземни води

брой

97

106

Брой радиологични показатели за води

брой

до 6

до 6

Отпадъчни / руднични води

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – отпадъчни/руднични води

брой

34

52

Брой проби отпадъчни / руднични води

брой

67

69

Брой радиологични показатели за отпадъчни / руднични води

брой

до 6

до 6

Седименти

 

 

 

Брой мониторингови пунктове – седименти

брой

41

34

Брой проби седименти

брой

50

40

Брой радиологични показатели за седименти

брой

до 6

до 6

Отпадъчни продукти и суровини

 

 

 

Брой мониторингови пунктове - отпадъчни продукти и суровини

брой

12

12

Брой проби - отпадъчни продукти и суровини

брой

18

20

Брой радиологични показатели за отпадъчни продукти и суровини

брой

до 6

до 6

Общо проби

брой

1181

1157

Общо извършени анализи за радиологичен мониторинг

брой

1.Атм.въздух - 212 бр. (1696 пок.) 2.Почви и седименти -738 бр.
(4428 пок.)
3.Води - 269 бр.(1614пок.)
4.Отп.продукти и суровини-18 бр (108 пок.)

1.Атм.въздух - 217 бр.(1736 пок.) 2.Почви и седименти - 661 бр. (3966 пок.) 3.Води - 259 бр.(1554 пок.) 4.Отп.продукти и суровини- 20 бр. (120 пок.)

Общо анализирани показатели

брой

7846

7376

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ)

 

 

 

Брой станции на НАСНКРГФ)

брой

27

27

Ефективност на дейността на Локалните мониторингови станции от НАСНКРГФ

%

над 75 %

98%

Мониторинг на шум от промишлени инсталации и съоръжения

 

 

 

Брой промишлените обекти, източници на шум

брой

200

208

Информационна система за отпадъци

 

 

 

Брой депа в регистъра на депата и старите замърсявания с отпадъци

брой

528

528

Брой депа в публичния регистъра на депата и старите замърсявания с отпадъци

брой

67

67

Брой инсталации и съоръжения в регистъра на инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци

брой

460

750

Брой инсталации и съоръжения в публичния регистъра на инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци

брой

460

460

Брой регистрирани лица в публичния регистър на лицата притежаващи разрешение за дейности с отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

13025

Брой регистрирани лица в публичния регистър на лицата пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпростарнени отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

2028

Брой обработени годишни отчети за образувани производствени и опасни отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

28371

Брой обработени годишни отчети за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

1628

Брой обработени годишни отчети за транспортиране на битови и строителни отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

324

Брой обработени годишни отчети за депа за отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

159

Брой обработени годишни отчети за инсталации за третиране на отпадъци

брой

подлежи само на отчитане

880

Брой обработени годишни отчети на реионални сдружения за управление на отпадъците (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

18

Брой обработени годишни отчети за третиране на биоотпадъци (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

7

Брой обработени годишни отчети за третиране на строителни отпадъци (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

25

Брой обработени годишни отчети за лицата извършващи дейности като търговец и брокер (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

118

Брой обработени годишни отчети за лицата извършващи дейности по Регламент 1013/2006 (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

124

Брой обработени годишни отчети за третирани излезли от употреба моторни превозни средства

брой

подлежи само на отчитане

476

Брой обработени годишни отчети за третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

326

Брой справки за пуснато на пазара електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, моторни превозни средства и гуми, предоставени на обществен достъп(нов показател)

брой

4

16

Брой обработени годишни отчети за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

брой

подлежи само на отчитане

296

Брой обработени годишни отчети за образувани утайки от Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

151

Брой обработени отчети за опаковки и отпадъци от опаковки

брой

подлежи само на отчитане

291

Брой обработени годишни отчети за третиране на излезли от употреба гуми (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

18

Брой обработени годишни отчети за третиране на отработени масла (нов показател)

брой

подлежи само на отчитане

106

Брой изготвени доклади във връзка с изпълнение на Наредби регламентиращи изискванията към продуктите след употребата, на които се получават масово разпространени отпадъци

брой

7

71   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница