За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница40/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ:

  1. ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ”Н

Договорените средства по приоритетната ос са в размер на 2,892 млрд. лв.

До края на 2015 г. в ИСУН официално са приключени 142 проекта с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на 725 млн. лв. 

В информационната система ИСУН в процес на изпълнение се отчитат 86 договора/заповеди за предоставяне на БФП на стойност 2,137 млрд. лв. Реално тези проекти са изпълнени, но статусът им в системата не може да бъде променен докато не приключат управленските проверки, които Управляващият орган извършва преди затварянето на всеки един проект.

Дейностите по проектите са изпълнени с изключение на 8 инфраструктурни проекта, които ще бъдат фазирани за следващия програмен период. Това са проектите на следните общини: Банско, Видин, Тервел, Шумен, Раднево, Ямбол, Враца и Варна.

За довършване остават и няколко дейности по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ с бенефициенти басейнови дирекции Благоевград, Варна, Плевен и Пловдив.

Поради промяна в третирането на ДДС по водните проекти, още към края на 2014 г. УО започна да възстановява извършените от бенефициентите разходи без ДДС. Освен това, беше необходимо изплатеното ДДС на бенефициентите да бъде възстановено на ОПОС и от сертифицираните разходи пред ЕК да бъде оттеглено вече сертифицирано ДДС. Всички сертифицирани разходи в сектор води от началото на програмния период до края на 2014 г. бяха проверени от УО на ОПОС. В резултат на това, през 2015 г. с два поредни Доклада по сертификация недопустимото ДДС беше оттеглено, което от своя страна доведе до намаляване на вече сертифицираните пред ЕК разходи.

След изчисляване на новия размер на договорите за БФП и намаляването им с размера на ДДС и всички икономии, се пристъпи към сключване на допълнителни споразумения към договорите за БФП. Върху своевременното приключване на тези два процеса бяха фокусирани усилията на екипа на ОПОС до средата на 2015 г. Втората половина на годината се характеризира с изключително високи темпове на верификация на разходи и затваряне на проекти.

Към 31.12.2015 г. изпълнението по процедури по приоритетна ос 1 е следното:

По процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1“ се изпълняват 4 проекта на стойност 10,37 млн.лв.

По процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ се изпълняват 10 проекта на стойност 291,79 млн.лв.

По процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.” в процес на изпълнение са 12 договора на обща стойност 155,28 млн.лв.

По процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.” се изпълняват 53 договора на стойност 1,513 млрд.лв.

По процедура за Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в изпълнение е договор за 12,16 млн.лв. с бенефициент МРРБ.

По процедура за Разработване на планове за управление на риска от наводнения – бенефициент Басейнови дирекции (БД) в изпълнение е един проект с четири бенефициента на стойност 12,05 млн. лв. – бенефициенти БД Плевен, БД Варна, БД Пловдив и БД Благоевград.

По процедура „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност” в изпълнение е проект „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения” с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи на стойност 94,18 млн.лв.

По процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” от общо четири проекта (три проекта на Столична община за доставка на метровлакове, трамвайни мотриси и автобуси и един проект на община Бургас за доставка на тролейбуси) към 31.12.2015 г. е в процес на изпълнение 1 проект с бенефициент Столична община за доставка на автобуси на стойност 74,39 млн. лв.

Физически напредък:

Към 31.12.2015 г. със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ са изградени/реконструирани 50 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Вършец, Габрово, Лозница, Руен, Сопот, Троян, Тунджа, Хисаря, Ябланица, Белене, Благоевград, Ботевград, Бургас (Банево, Ветрен, Минерални бани), Бургас (Горно Езерово), Бяла (Русе), Бяла Слатина, Варна (Акациите), Етрополе, Исперих, Казанлък, Карлово, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Нови Пазар, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Първомай, Раковски, Свиленград, Свищов, Септември, Силистра, Созопол, Стамболийски, Трявна, Червен бряг, от които въведени в експлоатация през 2015 г. са 31 бр., а 4 бр. са приключили строително-монтажните работи, имат издаден Акт 15 и предстои въвеждането им в експлоатация.

Изградена/реконструирана ВиК мрежа – общият постигнат напредък до момента е 2549 км, в това число:

- Новоизградена / реконструирана водоснабдителна мрежа – 1030 км;- Новоизградена / реконструирана канализационна мрежа – 1519 км.

Реално изплатени суми по приоритетна ос 1 на ОПОС за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.


Име на проект

Име на бенефициент

Обща стойност
Приоритетна ОС 1 : Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух
 
Процедура: BG161PO005/08/1.30/01/01 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г."
1

"Реконструкция и модернизация на ГПСОВ, канализационната и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к. "Камчия"

Община Аврен

- 297 591,06
2

“Техническа помощ за подготовка на проект: “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с. Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”

Община Асеновград

151 821,88
3

„Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”

Община Белене

- 105 865,97
4

“Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград”

Община Благоевград

44 149,56
5

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол”

Община Бобов дол

- 53 821,38
6

"Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея"

Община Ботевград

- 44 337,86
7

"Канализация на гр.БРЕЗОВО и с.ЧОБА и подмяна водопроводна мрежа”

Община Брезово

- 101 952,00
8

“Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас”

Община Бургас

- 29 908,70
9

„Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе”

Община Бяла

- 172 372,11
10

„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”

Община Бяла Слатина

- 199 458,33
11

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна"

Община Варна

- 716 125,70
12

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”

Община Вълчедръм

- 94 772,70
13

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013” с предмет реазширяване на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа с. Драгановци на община Габрово" (проект № 58131-138-138)

Община Габрово

- 996,00
14

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с.Кметовци на община Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013” (проект № 58131-140-140)

Община Габрово

- 996,00
15

“Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за град Годеч”

Община Годеч

156 818,99
16

"Техническа помощ за „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, Община Димитровград”

Община Димитровград

- 174 700,00
17

“Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ”

Община Долна баня

- 79 612,10
18

"Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе"

Община Етрополе

- 180 536,72
19

“Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Калофер, Община Карлово” (проект № 58131-115-115)

Община Карлово

- 44 538,56
20

“Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Баня, Община Карлово” (проект № 58131-116-116)

Община Карлово

- 55 904,02
21

“Техническа помощ за подготовка на проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”

Община Кнежа

- 194 733,94
22

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Кричим”

Община Кричим

- 125 754,88
23

“Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма “Околна среда”

Община Кубрат

- 368 884,20
24

"Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Ловеч”

Община Ловеч

- 70 072,30
25

“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит”

Община Луковит

- 62 765,37
26

“Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”

Община Малко Търново

- 21 211,01
27

„Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча” (проект № 58131-152-152)

Община Пазарджик

- 153 319,68
28

„Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Дебращица” (проект № 58131-153-153)

Община Пазарджик

- 159 157,36
29

”Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Паталеница” (проект № 58131-154-154)

Община Пазарджик

- 188 102,16
30

„Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за град Панагюрище, Община Панагюрище”

Община Панагюрище

- 6 116,60
31

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води"

Община Пещера

- 194 298,32
32

„Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на гр.Поморие”

Община Поморие

- 69 970,00
33

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай”

Община Първомай

- 110 083,34
34

Техническа помощ за подготовка на проект за “Изграждане на ПСОВ , инженерна инфраструктура за отпадни води /битово-фекални, дъждовни и производствени / и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнег"

Община Садово

- 45 182,12
35

“Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект “Да подобрим жизнената среда” / за Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв.39 и ПСОВ, гр. Свиленград”

Община Свиленград

- 29 728,68
36

“Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Силистра”

Община Силистра

- 72 560,88
37

“Реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец”

Община Средец

- 18 294,69
38

“Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”

Община Троян

- 385 656,00
39

“Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг”

Община Червен бряг

- 133 861,00
40

“Подготовка на инвестиционен проект – Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря”

Община Хисаря

- 405 379,39
41

„Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори, пречиствателни съоръжения и реконструкция, рехабилитация и изграждане на водопровод"

Община Шабла

- 117 760,00
42

“Дейности свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите “Манастирски ливади - изток” / район Триадица/, “Кръстова вада – изток”/ район Лозенец/ и “Гърдова глава”/ район Витоша/ на територията"

Столична община

- 6 414,96
Общо за процедура "Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г."

-4 940 005,66 лв
 
Процедура: BG161PO005/08/1.10/01/02 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"
43

"Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ – Белослав"

Община Белослав

-2 217 936,26
44

"Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград"

Община Благоевград

- 180 407,64
45

"Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на Бургас – Меден Рудник" (проект № 58111-17-208)

Община Бургас

-1 957 887,18
46

"Изграждане на канализация на кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ" (проект № 58111-100-291)

Община Бургас

- 780 328,57
47

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново"

Община Велико Търново

-4 776 173,05
48

Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца

Община Враца

7 526 783,12
49

"Доизграждане битова канализация, канално помпена станция ромски квартал, подмяна водопровод ромски квартал – гр. Вълчи дол"

Община Вълчи Дол

-1 344 407,44
Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница