За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


б)Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политикатастраница5/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

б)Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политиката
ПОЛЗА за обществотоОсигуряване на актуална и достатъчна по обхват информация, анализ и оценка на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях; предоставяне на публичен достъп до информацията; предоставяне на необходимата информация на държавните институции за целите на управлението на околната среда
Показатели за полза

Първи показател – Разширяване на обхвата на Националната система за мониторинг на околната среда и привеждането й в съответствие с европейските изискванията.

Втори показател – Разширяване обхвата на информацията за състоянието на околната среда.
Очакваната полза за обществото от извършването на мониторинга, изготвяне на анализ и оценка на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях и предоставянето на представителна и актуална информация за състоянието на околната среда е реализирана в необходимата степен. Изготвен е и е одобрен от Министерски съвет „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2013 г.”Докладът е публикуван на страницата на ИАОС. Докладът е със структура и обхват, отговарящи на стандартите на Европейската агенция по околна среда. Информацията е поднесена достъпно, за всяка тема са формулирани ключови за обществото въпроси и са изведени ключови послания, маркиращи тенденциите в оценките на околната среда. В срок се изготвят и публикуват периодичните бюлетини за състоянието на околната среда в България (ежедневни и тримесечни).

С цел подпомагане на дейността на ИАОС при набавяне на необходимите данни в Националната система за мониторинг на околната среда за състоянието на водите, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство и в отговор на препоръки на ЕК при прегледа на Първите планове за речните басейни (ПУРБ) в Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за 2015г е предвидена да бъде обявена процедура по Приоритетна ос 1 „Води“ за разработване на методи за анализи на води, седименти и биота и закупуване на оборудване за лабораториите на ИАОС.

Изпълнява се проект „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ по Програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води, финансиран от ФМ на ЕИП (2009-2014)“

Направен е анализ на данните от паралелни измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилни автоматични станции (МАС) в гр. Видин, гр. Димитровград и Челопеч. Работна група по Заповед N РД 551/24.07.2015 г. на министъра на ОСВ следи за изпълнение на процедурите по преместване на АИС в гр. Варна, Плевен и В. Търново. В процес на изпълнение е договор № Д-33-31/26.09.14г "Преместване и инсталиране на 4 АИС в гр. София, Перник, Пловдив и Смолян. Инсталиране на 2 анализатора в АИС". Съгласно договора станциите ще бъдат преместени до края на 2015г.

Подписано е допълнително споразумение с община Плевен за удължаване срока на договора до преместване на АИС „Плевен“ в новата определена от общината плошадка

С писмо на РЛ В.Търново с изх. № 232/14.08.2015г.е прекратена процедурата по преместване на пункт за контрол КАВ в гр. В.Търново

Изпълнен е договор № Д-33-31/26.09.14г "Преместване и инсталиране на 4 АИС в гр. София, Перник, Пловдив и Смолян. Инсталиране на 2 анализатора в АИС". Извършени са всички дейности по преместване и инсталиране на автоматичните измервателни станции (АИС) в гр. София, Перник, Пловдив и Смолян. Инсталирани са 2 анализатора в АИС „Димитровград“ и станциите са предадени в работещ вид.

Функционира националната система за контрол качество на атмосферния въздух в реално време, в т.ч модул за предоставяне на данни за КАВ с достъп от общините и SMS оповестяване до заинтересованите институции за превишенията на допустимите норми и алармени прагове за опазване на човешкото здраве,

Приети и пуснати в действие са 6 нови мобилни автоматични станции за контрол качеството на атмосферния въздух. Същите са доставени в рамките на проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год.”. По програмата е закупена апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух: Анализатори за определяне на фини прахови частици /ФПЧ10/ – 2(два) бр.; Автоматични пробовземни апарати за определяне на ФПЧ10 -11(единадесет) бр.; Eднокасетъчни пробовземни апарати за определяне на ФПЧ10 -4(четири) бр.;Система за определяне на концентрациите на химическите компоненти в фини прахови частици /ФПЧ2.5/-1(един) брой;

Извършена е оценка на данните от мониторинга на качеството на почвите за 2014 г. и са утвърдени от изпълнителния директор на ИАОС за изпълнение програми за мониторинг през 2015 г.

Функционира Информационната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Изпълнен е проект DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- I фаза” към ОПОС – приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Изпълнява се проект „Оптимизиране на информационната система за отпадъци“. Като резултат ще бъдат създадени 4 нови публични регистъра, връзка с ГД Охранителна полиция, МВР за обмен на данни за моторни превозни средства и излезли от употреба моторни превозни средства и ще се създаде възможност за подаване на годишни отчети за отпадъци и водене на отчетни книги по електронен път.

Подсистема „Гори“ на Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг е в процес на актуализация, с цел подобряване и разширяване функционалността на програмния продукт.

Изпълняват се задачите, свързани с поддръжка и развитие на информационните системи и публичните регистри. Разширява се и се обновява информацията в базите данни за подсистемите на НСМОС. Поддържа се и се обновява използвания софтуер.

Въведени са данните за 2015 г. в Единната информационна система за обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ.

Въведени са данните за 2014 г. в информационната система съгласно чл. 10 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Приключи изпълнението на проект № 14-32-21/27.08.2014 г. „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Започнала е експлоатацията на обновената Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Разширена е базата данни на автоматизираната система с информация от новите 16 автоматични спектрометрични гама-сонди. На уеб-страницата на ИАОС е инсталиран софтуер на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP) за визуализация на данните от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

Актуализирана е информационната система на регистъра на защитените територии и защитените зони.

Поддържа се актуална информация в уеб-приложение за регистъра на вековните дървета, създадена е възможност за изготвяне на справки.

Поддържа се специализирания софтуер и уеб-приложението за публичен достъп до базата данни с резултатите от контрола на промишлените източници на шум в околната среда.

Текущо се поддържат публичните регистри на подсистеми „Мониторинг на отпадъците” и „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите”.

Ежедневно се изготвят и публикуват на електронната страница на ИАОС бюлетини за състоянието на атмосферния въздух и радиационната обстановка в страната, които са реализирани като уеб-приложение, с което автоматично се предоставя информация от базата данни. Изготвени са тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2013 г.”, до които е осигурен публичен достъп.
 • Отчет на показателите за полза/ефект


ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост и на Програма 8 “Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост” през първото полугодие на 2015 г.


Политика Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост Показатели за полза/ефект


Мерна единица


Целева стойност


Отчет 2015 г.

1. Разширяване на обхвата на Националната система за мониторинг на околната среда и привеждането й в съответствие с европейските изисквания

 

Брой на пунктовете или обектите на мониторинг, брой на мониторираните показатели

 

Достигане на съответствие с ЕС по отношение на измерването, качествотото, обработката, управлението, трансфера на данни за качество на атмосферния въздух

За изпълнение изискванията на „Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово , бензен , въглероден оксид и озон в атмосферния въздух” са изпълнени следните дейности: Направен е анализ на данните от извършвените паралелни измервания на качество на атмосферния въздух (КАВ) за гр. Видин и гр. Димитровград с МАС;
Извършени са измервания на КАВ, съгласно Заповед № РД 826/31.10.2013г. на министъра на ОСВ в гр.Челопеч и е изготвен анализ на данните;
Работна група по Заповед № РД 207/13.03.2014г. на министъра на ОСВ следи за изпълнение на процедурите по преместване на станциите в Плевен, В.Търново и Варна; Подписано е допълнително споразумение с община Плевен за удължаване срока на договора до преместване на АИС „Плевен“ в новата определена от общината плошадка
С писмо на РЛ В.Търново с изх. № 232/14.08.2015г.е прекратена процедурата по преместване на пункт за контрол КАВ в гр. В.Търново
Извършени са измервания с МАС по сигнали на граждани от района на общини Пирдоп и Русе с цел контрол качество на атмосферния въздух в района на гр. Пирдоп и района на жк Здравец-изток. В Пирдоп-"ОДЗ" и Русе жк Здравец-изток са позиционирани МАСза контрол на КАВ;
Изпълнен е договор № Д-33-31/26.09.14г "Преместване и инсталиране на 4 АИС в гр. София, Перник, Пловдив и Смолян. Инсталиране на 2 анализатора в АИС". Извършени са всички дейности по преместване и инсталиране на автоматичните измервателни станции (АИС) в гр. София, Перник, Пловдив и Смолян. Инсталирани са 2 анализатора в АИС „Димитровград“ и станциите са предадени в работещ вид. Изпълнен е договор № 2938/27.11.14г. ”Поддръжка и обслужване на сървъра на Системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух”. Изпълнен е договор № 2767/02.04.14г. „Определяне на емисиите от повторното суспендиране на частици вследствие на зимното опесъчаване или осоляване на пътищата, с цел прилагане на член 21 от Директива 2008/50/ЕО”

 

 

Устойчивост на Националната система за извършване на инвентаризацията на емисиите на вредни вещества и парникове газове

Докладванията на националната инвентаризация на емисии на парникови газове за 2013 г. са извършени в съответните формати съгласно изискванията на РКОНИК и на Регламент 525/2013/ЕС, с изключение на сроковете за докладване, които са променени от РКОНИК, инвентаризацията е извършена съгласно новите срокове.
Докладването на Националната инвентаризация на емисии на вредни вещества за 2013 г. е извършено съгласно изискванията на КТЗВДР.
Докладване в ЕАОС на данните от предварителната инвентаризация на емисиите на серен диоксид, азотен диоксид, амоняк и неметанови въглеводороди в атмосферния въздух за 2014 г. и окончателна инвентаризация за 2013 г. по Директива 2001/81/ЕС е извършено в срок и съгласно изискванията.

 

 

Изпълнение на Заповед на министъра на ОСВ за мониторинг на повърхнностни и подземни води

Проведен е мониторинга на повърхностните и подземните води, в съответствие със Заповедта на министъра на ОСВ

 

 

Изпълнение на НСМБР в рамките на дейностите заложени в проект „Теренни проучвания на разпространение на видове /оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” към ОПОС; Изпълнение на НСМБР по отношение на кафява мечка, дива коза и среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Проведени са теренните проучвания на видовете от 9 биологични групи - безгръбначни животни, риби, земноводни, влечуги, бозайници (вкл. китоподобни), висши растения, мъхове, гъби и птици по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове /оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” към ОПОС. Събрани са актуални данни, които са въведени в информационната система към НСМБР. Проведено е среднозимно преброяване на водолюбивите птици, общоевропейско преброяване на белия щъркел, мониторинг на кафява мечка и дива коза.

 

 

Разработване на Методика и публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва - етап предварителен преглед и предварително проучване, разработване на Национални стандарти за качество на почвите и оптимизиране на мониторинговите мрежи за почвен мониторинг - II ниво (вкисляване и засоляване).

През 2015 г. са отчетени два междинни и един окончателен отчети на Договори № 10020 и № 10021 между Европейски Политехнически Университет и ПУДООС за изпълнение на проекти: "Разработване на методика и създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва - етап предварителен преглед и предварително проучване" и "Оптимизиране на мониторинговата мрежа за почвен мониторинг - II ниво /вкисляване и засоляване/".

 

 

Поддържане и разширяване на акредитацията при необходимост

Изготвена е цялостната документация във връзка с преакредитацията и планов надзор за съответствие с Европейски стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
На 05-06.11.2015 г. се проведе оценка на място за планов надзор по открита процедура с рег. № 25/21 ЛК. След представен доклад от екипа оценители на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” в заключение бе установена съответствие на системата за управление, дейността по калибриране и компетентността на Лабораторията за калибриране при ИАОС с изискванията за акредитация BAS QR 18, BAS QR 27, EA 4/02 и се продължи действието на Сертификата за акредитация.

2. Разширяване обхвата на информацията за състоянието на околната среда

 

Обхват на публикуваната и докладвана информация

 

Обхватът на информацията и на информационните системи ще се разширява в съответствие с цялостното разширяване на НСМОС и ще осигурява попълване на форматите от данни, изисквани от ЕАОС и ЕК и предоставяне на публичен достъп до информация за околната среда

Изготвен и публикуван е „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2013 г.”.
Изготвен е Кратък Национален доклад за състоянието на околната среда.
Актуализирана е информационната система на регистъра на защитените територии и защитените зони.
Въведени са данните за 2014 г. в информационната система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и е осигурен публичен достъп до тях. Актуализирани са: информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите; информационната система за отпадъци; информационната система "Горски екосистеми". Разработен е публичен електронен регистър на инсталациите, източници на летливи органични съединения, който се управлява и поддържа от актуализираната информационна система за инсталациите, източници на летливи органични съединения. Създаден е регистър на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Актуализирани са регистъра на лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци и регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци.
Започнала е експлоатацията на обновената Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Разширена е базата данни на автоматизираната система с информация от новите 16 автоматични спектрометрични гама-сонди. На уеб-страницата на ИАОС е инсталиран софтуер на Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP) за визуализация на данните от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.
Публикувани са годишните доклади за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, верифицираните годишни доклади за емисиите на парникови газове за стационарни инсталации и верифицирани годишни доклади за емисии и верифицирани доклади за тонкилометри на въздухоплавателните средства.
Обновени са разделите в уеб сайта на ИАОС. • Кратко описание на показателите за полза/ефект

С разширяване на обхвата на Националната система за мониторинг на околната среда, привеждането й в съответствие с европейските изискванията и разширяването на обхвата на информацията са постигнати следните ползи за обществото: • Осигурява се по-пълна и точна информация за текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях;

 • Предоставя се възможност за получаване на данни с признато качество и изготвяне на достоверна информация за нивата на замърсителите в околната среда;

 • Проследяват се и се отчитат тенденциите в качествено и количествено отношение;

 • Постига се по-пълно обезпечаване на политиките с информация;

 • Разширява се възможността за по-широк достъп на обществеността до информация за околната среда;

 • Подобрява се възможността за включване на страната в общоевропейски оценки за състоянието на околната среда;

 • Осигурява се необходимата информация за изпълнение на международни задължения на страната.

Ползата за обществото „Осигуряване на актуална и достатъчна по обхват информация, анализ и оценка на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях; предоставяне на достъп до информацията; предоставяне на необходимата информация на държавните институции за целите на управлението на околната среда” е реализирана в съответната за времевия обхват степен.
 • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

При осъществяване на политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост Министерството на околната среда и водите взаимодейства основно със следните институции:

  • Национален статистически институт – по отношение на обобщени статистически данни за емисии във въздуха, водоползване, изпускани отпадъчни води във водоприемници, водопотребление, битови и производствени отпадъци, брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност, макроикономически и демографски показатели за развитието на енергетиката, транспорта, индустрията и селското стопанство, и др.

  • Национален институт по хидрология и метеорология - по отношение на обобщени данни за водните ресурси и количествени показатели за води. Предоставяне на данни за оттока от хидрометричните станции от опорната хидроложка мрежа и данни за водни нива и дебити на извори от оперативната хидрогеоложка мрежа от наблюдателни пунктове и станции, включени в месечния хидрометеорологичен бюлетин, които са необходими за изготвяне на Доклад за състоянието и опазването на околната среда в България за 2013г. Предоставени са по договор данни за интензивни валежи в страната, които са необходими за изчисляване загубите на почва в резултат на ерозионни процеси.

  • Институт по океанология на БАН – по отношение на химичното и екологично състояние на морските води

  • Национален център по опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването – по отношение на здравния ефект от замърсяване на околната среда, норми за качество на околната среда.

  • Регионални здравни инспекции (РЗИ) към Министерство на здравеопазването – по отношение на шума в населени места, качеството на питейните води и на водите за къпане.

  • Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването – по отношение на радиологичния мониторинг на питейните води и определяне на дозовото натоварване на населението в райони с потенциално радиационно замърсяване.

  • Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация” – по отношение на акредитацията на Изпитвателна лаборатория ГД ЛАД и на Калибровъчна лаборатория

  • Изпълнителна агенция по горите – по отношение на информация за характеристика на горския фонд, пожари, ерозия, залесявания, мониторинг на БР в рамките на природните паркове, данни необходими за инвентаризацията на емисии на парникови газове, мониторинга и екосистемните услуги на горите;

  • Министерство на земеделието и храните – по отношение на данни за характеристика и начин на ползване на земеделските земи, напояване, използване на минерални торове и продукти за растителна защита, данни необходими за инвентаризацията на емисии на парникови газове, данни за състояние на земните и почвени ресурси, характеристика на горския фонд, възникнали пожари в горския фонд

  • Министерство на вътрешните работи – по отношение на данни за употреба на горива, състояние на автомобилния парк и др.

  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – по отношение на данни за състоянието на водопроводната и канализационната мрежи, строителство на градски пречиствателни станции за отпадъчни води, състояние на пътна инфраструктура, свлачища.

  • Министерство на здравеопазването – по отношение на нормите за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, качество на питейните води и водите за къпане, годишната ефективна доза облъчване на населението, нормите за шумово натоварване на населението и др.

  • Агенция за ядрено регулиране – по отношение на законодателната и нормативна уредба, относно ядрената безопасност и радиационна защита на населението и околната среда.

  • Агенция “Митници” – по отношение на данните за внесените и изнесени от страната отпадъци, моторни превозни средства, опаковки, батерии и акумулатори, моторни масла, електрическо и електронно оборудване и др.

  • Национална агенция за приходите – по отношение на данните за вътрешно общностната търговия за отпадъци, моторни превозни средства, опаковки, батерии и акумулатори, моторни масла, електрическо и електронно оборудване и други


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница