За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Източници на информация за данните по показателите за полза/ефектстраница6/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Данните за показателите за политиката за националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост се събират и/или са налични в ИАОС, която е отговорна за извършване на пробонабирането и анализите, методическото, материално-техническото и програмно-информационното обезпечаване на дейността на системата.


Пълната информация за показателите за изпълнение се намира в МОСВ и ИАОС. Частична информация на регионално ниво има и в РИОСВ, ДНП. Данни за качество на водите на басейново ниво е налична в БД.
в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост се ръководи от изпълнителния директор на ИАОС.

ИАОС е отговорна за постигане на стратегическата цел и на оперативна цел, чрез извършване на мониторинга на околната среда, в т.ч. пробонабиране, измерване и лабораторни анализи на проби, събиране и обработване на данните от извършените измервания, поддръжка и развитие на информационни системи и национални бази данни, оценка и изготвяне на представителна информация за обществеността и държавните институции, докладване състоянието на околната среда в Европейската агенция за околна среда, европейската комисия и други международни институции.
г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период
В областта на мониторинга на атмосферния въздух.
Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за опазване на околната среда Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,

В областта на мониторинга на водите
Закон за водите

 Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 6.10.2000 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 108 от 14.12.2001 г., бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм., бр. 69 от 5.08.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 77 от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., попр., бр. 66 от 15.08.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., в сила от 11.02.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*)- изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., изм., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 61 от 6.08.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.11.2013 г. доп., бр. 26 от 21.03.2014 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г. бр. 12 от 13.02.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.В областта на биологичното разнообразие

Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 59 от 3.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., , изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.)
Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г. )

4. Преглед на изпълнението на програмите
През 2015 г. Министерството на околната среда и водите извършва дейността си по всички 9 програми, които са инструмент за постигане на оперативните цели. Ползите за обществото, Министерство на околната среда и водите постига съвместно с 16 Регионални инспекции по околна среда и води, 4 Басейнови дирекции, 3 Дирекции на Национални паркове и Изпълнителна агенция по околна среда.
4.1. Преглед на изпълнението на Програма 1 „ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели


 • Разработване и реализиране на политика в областта на водите, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии за управление на водите;

 • Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната;

 • Постигане и поддържане на добро състояние на всички води на територията на страната за втория планов период на прилагане на ПУРБ 2016–2021 г. или обоснованите в плановете отложени срокове чрез изпълнение на програми от мерки;

 • Постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води до 2020 г.;

 • Изпълнение на програмите за мониторинг на водите на басейново ниво, изготвяне на оценки и тенденции за състоянието на водите на територията на Република България;

 • Изпълнение на Програмата за мониторинг за текуща оценка на състоянието на морската околна среда;

 • Смекчаване на ефектите от наводнения и засушавания;

 • Информационно осигуряване на управлението на водите;

 • Поддържане на добро състояние на водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони и на съоръженията (пунктове и станции) за мониторинг на водите;

 • Осигуряване интегрирането на политиките в отраслите от водния сектор включително във връзка с качествено и в срок изпълнение на мерките за постигане на добро състояние на водите;

Степента на изпълнение на заложените в бюджетна програма № 1900.01.01 „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ цели се отчита чрез обобщаване и изчисляване стойностите на показателите за изпълнение по предоставяните шест продукта/ услуги. Постигането на целевите стойности на тези показатели е около заложените годишни прогнози, т.е. прогнозираната за отчетния период степен на изпълнение на целите е достигната. Случаите на неизпълнение на целевите стойности за отчетния период са разгледани в т.4.2 д) от настоящия отчет.


б) Продукти/ услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
По програмата се предоставят следните продукти/ услуги:


 • Услуга 1 „Разработване на политиката за управление на водите в Република България”

Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Политиката по управление на водите се определя от Закона за водите и подзаконовите актове към него, с които се транспонират изискванията на правото на Европейските общности.Дейности за предоставяне на услугата

В тази връзка изпълнените дейности по тази услуга са:Изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения

През отчетния период са приети и обнародвани в държавен вестник ДВ следните нормативни актове:
 • Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за водите (ЗВ), обнародван в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.

С подготвеното изменение и допълнение на Закона за водите се:

 • Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.;

 • Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256;

 • Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;

 • Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2006/118/ЕО относно опазването на подземните води от замърсяване и влошаване в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;

 • Отменят се някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;

 • Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея, с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;

 • Във връзка с обществената значимост на въпросите, свързани с контрола на техническото състояние на хидротехническите съоръжения на територията на страната, се въвежда единен национален контролен орган по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

 • Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (посл. изм., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.);

Приетото изменение на Наредба № 2 от 2011 г. регулира заустването на отпадъчни води в отводнителни системи. Тъй като в определени случаи отводнителните системи са единствения възможен приемник на пречистените отпадъчни води, с изменението на тази Наредба се променят тези разпоредби, които предвиждат пълна забрана за заустване в отводнителни системи, като за тези случаи ще се прилага общия ред за издаване на разрешителни за заустване, в които се поставят изисквания към пречистените отпадъчни води.

 • Изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС № 345 от 07.12.2015 г. (ДВ бр.97 от 11.12.2015 г.). 

Нормативният акт е изготвен във връзка с транспонирането на изискванията на Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите. Допълнената наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители е в сила от 11.12.2015 год (ДВ бр.98 от 11.12.2015). С изменението и допълнението се определят задълженията към мониторинга през следващите години, като в съответствие с изискванията на Директивата, ще бъдат актуализирани програмите за мониторинг на приоритетни вещества в повърхностните води.
Разработени са и следните проекти на нормативни актове:

 • Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на повърхностните води

Във връзка с прието от Народното събрание изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ. бр.58 от 2015 г.), в срок до м. юни 2016 г. следва да се изготви проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води. Проектът е разработен от работна група, съставена със Заповед на министъра на ОСВ № РД-778/25.11.2015 г. Предстои провеждане на процедура по вътрешно съгласуване с дирекциите в МОСВ и разглеждане на колегиум.

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Проектът предлага изменения и допълнения, с които се актуализират стандартите за биологичните елементи за качество и хидроморфологичните параметри за повърхностни води и се осигурява прилагането на всички стандарти от раздел 1.3.6. към Приложение V на Директива 2014/101/ЕС от 30.10.2014 г., която изменя Директива 2000/60/ЕО. Проектът е представен за консултации с обществеността.

 • Проект на Методика за прилагане на изключенията по чл.156 „б“ – чл.156 „е“ от Закона за водите.

 • Проект на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите

Изготвен е Проект на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите. Съветът е създаден в съответствие с приетия ЗИД на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.) като орган, председателстван от Министъра на околната среда и водите и осигуряващ координацията на дейностите в сектора.

Изпълнение на Плановете за управление на речните басейни 2010-2015 г.:

Постигането на целите за добро състояние на водите и изпълнението на програмите от мерки в първите ПУРБ е оценено окончателно в проекта на вторите ПУРБ, които са разработени и публикувани за обществено обсъждане, консултации, мнения и предложения за срок от шест месеца (до 01.06.2016 г.). За част от водните тела не е постигнато добро състояние. На база събрана и обработена информация за изпълнението на планираните мерки в първия план през 2015 г. е извършена оценка на ефекта от прилагането им, както и обосновани изключения от непостигане добро състояние на водните тела до 2015 г. Могат да се направят следните изводи за изпълнени на основните инвестиционни мерки, включени в програмата от мерки: • Закъснява изпълнението на мерките по изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите с над 2 000 е.ж.

 • Няма да бъдат изпълнени и мерките, свързани с подобряване на напояването, поради нестартиране на съответната мярка в Програмата за развитие на селските райони.

 • Съществува риск за неизпълнение на планираните мерки, свързани с подобряване на питейното водоснабдяване на населението, включително изграждането на алтернативни съоръжения за водовземане.

 • Към настоящия момент все още не са изпълнени, но са в процес на изпълнение, редица планирани мерки, свързани с изпълнението на проучвателен мониторинг за установяване на натиска, предизвикващ влошаване на състоянието на водите в определени райони или натиска от някои конкретни икономически сектори, като например минната дейност и аквакултурите. Не са изпълнени и редица административни мерки, свързани с преразглеждане на издадени разрешителни и поставяне на допълнителни условия или ограничаване на разрешените дейности, във връзка с постигане на целите и подобряване на състоянието на водите.


Разработване на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН)
Плановете за управление на риска от наводнения в четирите района за басейново управление в страната, картите на районите под заплахата от наводнения и картите на районите с риск от наводнения се разработват от басейновите дирекции в съответствие със Закона за водите.

Завършени са картите на заплахата и риска от наводнения за Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление, за които са проведени и двумесечните консултации с обществеността и заинтересованите страни.

За четвъртият район за басейново управление – Дунавския, към момента са налични карти на заплахата и на риска от наводнения за р. Дунав (изготвени в рамките на международния проект Danube Floodrisk). Изготвянето на картите на заплахата и риска от наводнения за останалите 25 района със значителен потенциален риск от наводнения се очаква да завърши през 2016 г.

За изготвянето на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) се разработи национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения, и методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения.

На 30 декември 2015 г. бе публикуван проекта на ПУРН за Черноморски район за басейново управление.

До края на м. януари 2016 г. ще бъдат публикувани проектите на ПУРН за Западнобеломорския и за Дунавския райони за басейново управление.

За подготовката на проекта на ПУРН за Източнобеломорски район за басейново управление на 9 декември 2015 г. Басейновата дирекция обяви открита процедура за избор на изпълнител.

Докладване на картите на районите под заплаха от наводнения, картите на районите с риск от наводнения и Плана за управление на риска от наводнения.

За Черноморски и Западнобеломорски район за басейново управление са подготвени базите данни за докладване на резултатите пред ЕК. Докладването им чрез Информационната система за водите (WISE) ще бъде завършено през янури 2016 г.

За наличните карти на заплахата и на риска от наводнения за р. Дунав (изготвени в рамките на международния проект Danube Floodrisk) са подготвени базите данни за докладване на резултатите пред ЕК. Докладването им чрез Информационната система за водите (WISE) се очаква да се извърши до края на м. януари 2016 г.

Докладването на резултатите за Източнобеломорски район за басейново управление чрез WISE се очаква да се извърши до края на м. февруари 2016 г.

Предвид различните етапи, на които се намира разработването на ПУРН за четирите басейнови дирекции се очаква докладването на последните разработени и приети от Министерския съвет Планове за управление на риска от наводнения да завърши в началото на 2017 г.
Актуализация на Плановете за управление на речните басейни (Разработване на вторите ПУРБ 2016-2021 г.)
Актуализирането на ПУРБ по същество представлява разработване на вторите ПУРБ, които ще бъдат изпълнявани в периода 2016-2021 г. За целта са изпълнени отново същите стъпки (дейности), изпълнявани при разработването на първите ПУРБ, но на база данните за периода 2007-2012, следващ периода, по данни от които са разработени първите ПУРБ. Освен това във вторите ПУРБ е направена оценка за постигнатия ефект от изпълнението на програмите от мерки, планирани в първите ПУРБ и е извършена актуализация на програмите, така че да се запълнят пропуските и несъответствията в прилагането на изискванията на директивите, които не са изпълнени с първите ПУРБ. Същите са детайлно посочени в оценката на ЕК за първите ПУРБ, като са налице и конкретни препоръки.

Във връзка с изпълнение на препоръките на ЕК и предприемане на необходимите действия за това, уточнени на двустранната среща с представители на ГД „Околна среда“ в Европейската комисия, през отчетния период беше подготвен и изпратен в ЕК План за действие за подобряване прилагането на европейските директиви в областта на водите, включващ отделни дейности и срокове за изпълнението на всяка конкретна задача. За изпълнението на тези препоръки от оценката на първите ПУРБ и разработването на вторите ПУРБ, се оказа, че са необходими данни, които трябваше да се набавят чрез полеви проучвания на територията на цялата страна, както и чрез разработването на редица унифицирани методологии и икономически изследвания.

В тази връзка бяха подготвени и обявени 12 обществени поръчки, които да осигурят необходимата информация и методологии за попълване на пропуските в първите планове за управление на речните басейни. Следва да се отбележи, че с тези поръчки ще се изпълни и предварителното условие за водния сектор, предпоставка за предоставяне на средства от фондовете на ЕС за водния сектор. За девет обществени поръчки бяха сключени договори и започна изпълнението им. Три от тези 9 бр. обществени поръчки, а именно: „Изготвяне на методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води“, „Изготвяне на методика, относно инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители“ и „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води“ няма не са финализирани в отчетения период, като първата от тях е прекратена. В зависимост дали резултатите по останалите две поръчки, които са разработени и приети от МОСВ, В случай на приемане на изпълнението имочакваните резултати са методики и/ или оценки от тях няма да могат да бъдат включени във финалния вариант на втория ПУРБ.

При останалите три обществени поръчки беше изпуснат определеният срок за сключване на договор съгласно условията на програмата „Публична инвестиционна програма за развитие на регионите“, която финансираше изпълнението на поръчките. Поради обжалване избора на изпълнител при две от поръчките и поради изчакване на срока за обжалване при една от тях, бе пропусната възможността да се сключат договори за изпълнение. Поради некачествено изпълнение един от сключените договори беше прекратен.

Това наложи предвидените дейности да бъдат частично изпълнявани от администрацията на база на съществуващия капацитет и наличната информация.

Във връзка с процеса на актуализация на Плановете за управление на речните басейни беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел Изготвяне на екологични оценка и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г., която предстои да бъде възложена и изпълнявана през следващия планов период.През отчетния период бяха извършени дейности по:

 • провеждане на консултации с обществеността по Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите в съответния район за басейново управление.

 • приключване на обществените поръчки „Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги. Разработване на подход за определяне на ресурсните разходи и разходите за опазване на околната среда при оценката на възстановяването на разходите“ и „Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 и прогнози до 2021“.

 • провеждане на редица срещи между МОСВ и Басейновите дирекции с цел подобряване координацията на процеса по актуализация на ПУРБ;

 • разработване и съгласуване на 27 национални подхода и методики за прилагане на съществени изисквания на директивите при разработването на вторите ПУРБ както следва:

 • актуализиране на границите на повърхностните водни тела;

 • актуализиране на регистъра на зоните за защита на водите;

 • определяне на хидроморфологичния натиск и силно модифицираните водни тела (СМВТ), включително разграничаване на СМВТ от изкуствените водни тела, както и оценка на непропорционалните разходи при определяне на силно модифицираните водни тела;

 • структура и съдържание на Програмите за мониторинг, включително планиране и провеждане мониторинг в зоните за защита;

 • определяне на екологичното състояние/ потенциал на повърхностните водни тела, включително групиране на водните тела при тяхното оценяване, определяне на водните тела, за които съществува риск да не постигнат поставените цели за опазване на околната среда, оценка на нивото на достоверност при оценка на състоянието, оценка на резултатите под границата на количествено определяне, отчитане стойността на фоновите стойности при оценка на екологичното и химично състояние;

 • характеризиране на подземните водни тела, включително за определяне на зависимите от подземни води екосистеми;

 • оценка на натиска и риска за количественото състояние на подземните водни тела;

 • оценка на натиска и риска за химичното състояние на подземните водни тела;

 • оценка на количественото състояние на подземните водни тела;

 • оценка на химичното състояние на подземните водни тела;

 • изчисляване на допустимите и на черпени количества от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите;

 • определяне на надморската височина на водното ниво при ненарушено от черпене филтрационно поле;

 • избор на водни услуги;

 • оценка на нивото на възстановяване на разходите;

 • каталог на мерките и ключови типове мерки съгласно структурата за докладване и др;

 • беше разработена единна структура и съдържание за проекта на актуализирания ПУРБ.

 • Басейновите дирекции са систематизирали необходимите данни за разрешения натиск от човешка дейност върху водите, анализ на резултатите от проведения мониторинг за периода и създаването на необходимата база за оценка на актуалното състояние на водните тела, целите и мерките за постигането им. Извършена е актуализация на характеристиките на районите за басейново управление, в т.ч. където е необходимо актуализация на типовете повърхностни води и референтните условия; актуализация на границите на повърхностни и подземни водни тела; актуализация на СМВТ. Извършен е преглед на значимите видове натиск и въздействие върху водите, актуализирани са зоните за защита на водите, извършена е актуализация на оценката на състоянието на водите, в т.ч. оценка на риска в съответствие с изискванията на директивите и приетите национални подходи;

 • При актуализиране на вторите планове БД прилагат и изпълняват дейности, съгласно съгласуваните единни подходи и методологии, вкл. резултатите от модел MONERIS и проект PegOpera;

 • Изпълнени са дейности във връзка с Трансгранична координация в рамките на МКОРД, за целите на втория ПУРБ на Международния Дунавски басейн (DRBMP), както и срещи за трансгранична координация с Румъния и Гърция;

 • Извършени са дейности и по актуализация на програмите за мониторинг както във връзка с актуализацията на границите на повърхностните водни тела и с извършения преглед на натиска върху повърхностните и подземните води, така и във връзка с подготовка за разработване на програми за мониторинг за периода на вторите ПУРБ. След извършения през 2014 г. Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в района за басейново управление, изготвените актуализирани програми за мониторинг на води не бяха утвърдени. Липсата на данни от мониторинга доведе до висок процент водни тела оценени (неоценени) в неизвестно състояние (за Дунавски РБУ - в неизвестно екологично състояние са 19,92 % от водните тела, а в неизвестно химично състояние -38,28 %);

 • Извършена е оценка на състоянието на водните тела за 2014 г., като е изготвен и доклад за състоянието на водите на територията на всяка Басейнова дирекция.

 • Извършена е оценка на състоянието и категоризация на повърхностните води, които се използват за питейно водоснабдяване.

 • Направена е приоритизация на агломерациите, за които е необходимо изграждането на канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, съобразно състоянието на водните тела, в които се заустват отпадъчните води и целите за постигане на доброто им състояние.

 • През отчетния период е подготвено и подписано Споразумение с НИМХ за изпълнение на мониторинга на количеството води и изпълнение на редица оценки, свързани с разработването на ПУРБ. За целите на вторите ПУРБ, НИМХ извърши оценка на ресурсите на повърхностните водни тела в Западнобеломорския и Източнобеломорския РБУ. Предстои в следващите месеци да бъде завършена и оценката на Дунавския и Черноморския райони.

 • Публикувани са „Проекти на План за управление на речните басейни“ за четирите БД на интернет страницата на съответната БД за консултации и писмени становища от заинтересованите страни на основание чл. 168в от Закона за водите. Плановете за управление на речните басейни в четирите района за басейново управление са преразгледани и актуализирани за втория планов период на управление 2016 – 2021 г. на основание чл. 157, ал. 1 и чл. 159 от Закона за водите. Проектите на актуализираните планове са публикувани и на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg.

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница