За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница8/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45

Подготовка на предложения за предоставяне на концесии за минерални води или предложения за решения на министерския съвет за изменение на решения по вече сключени концесионни договори, в т.ч.:

 • Подготовка на документация за предоставяне на концесии за ползване на минерална вода, в т.ч. проект на доклад, проект на Решение Министерския съвет и финансова обосновка;

 • Подготовка на концесионни договори/изменения на концесионни договори и провеждане на преговори с концесионерите, във връзка със сключване на концесионния договор;.

 • Подготовка на документация за прекратяване на концесионни договори и изменение на параметрите на предоставени концесии, в т.ч. проект на доклад, проект на Решение Министерския съвет и финансова обосновка;

 • Управление на приходите и разходите за концесионната дейност.


Подготовка на Решения на Министъра на околната среда и водите, изготвени в съответствие с §133 от ПЗР на ЗВ, за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване, на съответната община за срок от 25 години от влизането в сила на ЗИД на Закона за водите на находищата на минералните води по приложение № 2 към чл.14, т.2.
Издаване на заповеди за утвърждаване на експлоатационни ресурси на минерални води
Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води, в т.ч.:

 • Съгласуване на проекта за СОЗ с компетентните органи за опазване и контрол на общественото здраве, регионалните управления на горите и регионалните служби по земеделие;

 • Изготвяне на заповед за определяне на СОЗ;

 • Приемане на изградения І-ви пояс на СОЗ на водовземните съоръжения за минерални води и завеждане като ДМА.
 • Услуга 4 „Информационно осигуряване и оценка на състоянието на водите и на морската околна среда”


Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Тази услуга включва съставянето и поддържането на регламентирани в ЗВ регистри. Също така в нея влиза и създаването и поддържането на ГИС и бази данни за управление на водите и оценка на състоянието на водите и морската околна среда.


Дейности за предоставяне на услугата:

За предоставянето на тази услуга са изпълнени следните дейности:Съставянето и поддържането на регистри, се осъществява от Басейновите дирекции и Министъра на околната среда и водите съгласно Закона за водите;
Създаване и поддържане на ГИС и бази данни за управление на водите, както и специално разработени за целите на управление на водите слоеве и атрибутни таблици (или бази данни) към тях за:

 • повърхностни и подземни водни тела;

 • зони за защита на водите (санитарно-охранителни зони, зоните за къпане, зони, уязвими към замърсяване с нитрати от земеделски източници, чувствителните зони, в които се изисква и пречистване на азота и фосфора в отпадъчните води, зоните за защита на стопански значими видове и защитените територии и защитените зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване). Със Заповед № РД-146/ 25.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите са определени уязвимите зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Ползата от гледна точка на политиката по водите е, че вече има един инструмент на национално ниво за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на повърхностните и подземни води с нитрати от земеделски източници. Ефект има за земеделските стопани, които могат да ползват субсидии за спазване на задължителната Програма от мерки в нитратно-уязвимите зони, определени в горната заповед. Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни тела от замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, се определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед № РД-146/ 25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, са определени:

 • водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване (съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите;

 • уязвими зони- тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници и които допринасят за замърсяването.

Не се предвижда актуализация на действащата към момента Заповед на министъра на ОСВ за тяхното определяне.

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати се извършва въз основа на наличните данни в басейновите дирекции, както и от информация, предоставена от МЗХ и ИАОС. Със Заповед № РД-635/ 13.08.2013г. на Министъра на ОСВ е утвърдена програма за мониторинг на нитратите в подземните и повърхностните води, попадащи в територии, определени като нитратно уязвими зони.

Докладването на всички тези зони следва да бъде извършено през 2016 г.


 • мрежи за мониторинг на водите;

 • преглед и оценка на натиска от човешка дейност върху състоянието на водите;

 • количество и химично състояние на подземните води;

 • химично и екологично състояние на повърхностните води;

 • съставени баланси на водните тела, съдържащи подземни води и на находищата на минерални води;


Съставяне и поддържане на други бази данни:

 • Поддържане на база данни за минералните води и за концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост.

 • Изготвяне на обобщени месечни отчети за извършената контролна дейност от БД и публикуване на информацията на интернет страницата на МОСВ;

 • Обобщаване на информацията за събраните по сметка на съответната басейнова дирекция такси по чл. 194 от Закона за водите по издадените разрешителни, глобите и имуществените санкции по реда на ЗВ, както и актове за установяване на административни нарушения;


Съставяне на бюлетини за състоянието на водите, както за всеки район за басейново управление, така и за цялата страна.
Съставяне на водни баланси за минералните води и за подземните водни тела, включително анализ на утвърдените експлоатационни ресурси на находищата на минерална вода и разполагаемите ресурси на подземните водни тела и сумата от разрешените дебити по предоставените права за ползване на минералните води (разрешителни и концесии) или на сумата от разрешените дебити на водовземните съоръжения за пресни подземни води.
Мониторинг на водите

Целта на мониторинга на водите е да установи един съгласуван и изчерпателен преглед на водното състояние във всеки район за басейново управление и да направи възможно класифицирането на подземните водни тела в добро или лошо състояние. Чл.8 от Рамковата директива за водите налага изисквания за мониторинг на статуса на повърхностните и подземните води и защитените територии чрез Програмите за мониторинг в съответствие с изискванията на Приложение V. Мониторингът е задача, тясно свързана с оценяването на риска и ефективността на предприетите мерки за постигане на целите по околната среда в процеса на басейново управление.

За осъществяване на мониторинга, съгласно изискванията на Приложение V на РДВ за повърхностните води следва да се планират три вида мониторингови програми с различни информационни цели.

Целта на контролния мониторинг е да осигури необходимата информация за:


 • Допълване и валидиране на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и оценката на риска, изготвени съгласно изискванията на Приложение ІІ от РДВ;

 • За ефективното планиране на бъдещите мониторингови програми;

 • Оценка на дългосрочните промени в естествените условия;

 • Оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широкоразпространени антропогенни дейности.

Целта на оперативния мониторинг е:

 • Да се установи състоянието на онези водни тела, които са в риск по отношение постигането на добро екологично състояние;

 • Да се направи оценка на промените в състоянието на телата в риск, които са в резултат на изпълнението на програмата от мерки.

Проучвателният мониторинг се планира, за да се установят нивата и риска от случайни и залпови замърсявания в определена водна площ и предприемане на подходящите мерки за управление.
Състояние на морската околна среда

Рамковата директива за морска стратегия определя отговорностите и правата на държавите по отношение на Черно море и включва редица задължения, свързани със защитата и опазването на морската среда. Например, включени са разпоредби относно мониторинга и оценката на състоянието на морската среда, предотвратяването на замърсяването на морето и изисквания за регионално сътрудничество. Директивата въвежда изискването към държавите да наблюдават и измерват риска и последиците от замърсяването на морската среда. С нея също така се прилагат различни други задължения, изискващи от държавите да предприемат мерки за предотвратяване, намаляване и контролиране на замърсяването на морската среда от намиращи се на сушата източници, да предотвратяват замърсяване на тяхното морско дъно и геоложка основа. РДМС допринася за преразглеждането на състоянието на морската среда в световен мащаб и гарантира, че базата от знания предоставя информация за последващите управленски мерки.

Разработените в края на 2014 г. Програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда в изпълнение изискванията на чл.11 на РДМС са докладвани към ЕАОС на 27.01.2015 г.
 • Услуга 5 „Осъществяване на контрол”


Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Предоставянето на тази услуга представлява провеждан от МОСВ, Басейновите дирекции и РИОСВ контрол съгласно техните правомощия, разписани в Закона за водите, ЗООС и ЗК.


Дейности за предоставяне на услугата, извършвани от БД:

 • проверки за изпълнението на условията, поставени в разрешителните, издадени по реда на ЗВ ( параметри на разрешеното водовземане и/или ползване, цели на използване водите, монтиране и поддръжка на измервателни устройства, условията, свързани с опазването на водите и изпълнението на плана за собствен мониторинг на количеството и качеството на водите и съответствието на резултатите от него с разрешените параметри и др.), както и за изпълнение на задълженията за заплащане на дължимите такси;

 • контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;

 • контрол относно извършването на дейности в речните легла;

 • контрол по отношение на количеството и качеството на водите и осигуряване на минимално допустим отток в реките;

 • проверки за изпълнението на режимните графици за водовземане от комплексните и значими язовири;

 • проверки за изпълнение на направени предписания при предходни проверки;

 • проверки за спазване на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;

 • проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите или подзаконовите актове към него;

 • контрол на условия и изисквания в комплексни разрешителни, когато за контрол е оправомощен директорът на басейновата дирекция;

Дейности за предоставяне на услугата, извършвани от МОСВ

Текущ и последващ контрол на сключените концесионни договори:

 • проверки за изпълнението на условията в сключените концесионни договори за ползване на минерална вода, в т.ч. за изпълнението на програмите за мониторинг на минералната води, програмите за поддържане в добро техническо състояние на водовземните съоръжения, надземното им оборудване и оборудването за мониторинг, изграждането и поддържането на І-ви пояс на СОЗ;

 • проверки за изпълнение на финансовите задължения на концесионерите;

 • проверки за изпълнение на други клаузи в концесионни договор.


Дейности за предоставяне на услугата, извършвани от РИОСВ

Контролната дейност, осъществявана от РИОСВ в направление “Опазване на водите” включва:Превантивен контрол:

 • Провеждане на емисионен контрол на обекти, заустващи в повърхностни водни обекти и канализационни мрежи, в съответствие с издадени Разрешителни по чл. 46 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), Наредба №7/ 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр. 98/ 2000 г.), Заповед № РД 382/ 20.04.2010 г. за утвърден списък на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”;

 • Изпълнение на условия в издадените разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води и контрол на основните емитери, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водоприемници;

 • Изпълнение на условия в издадените комплексни разрешителни,

 • Състояние и правилна експлоатация на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води;

 • Канализационни системи;

 • Контрол при аварийни ситуации и залпови изпускания във водни обекти;

 • Проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти.


Текущ контрол:

 • Емисионен контрол на емитерите, изпускащи отпадъчни води;

 • Контрол по спазване разрешителния режим при ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води;

 • Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения;

 • Контрол върху операторите, експлоатиращи и ползващи канализационни системи;

Последващ контрол:

 • Проверка по изпълнението на дадени предписания;

 • Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС;

 • Проверки по условия, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.


Съставени актове за административни нарушения, издадени наказателни постановления и направени предписания във връзка с извършените проверки от БД и РИОСВ, както и наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС от РИОСВ при констатирани нарушения на законодателството в областта на водите.
Съставени актове за установяване на публични държавни вземания от директорите на Басейновите дирекции за несъбраните такси за водовземане и/или ползване, както и глобите и имуществените санкции по реда на Закона за водите.


 • Услуга 6 „Осигуряване изпълнението на мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водите и морската околна среда”

Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Извършване на контрол по събирането на дължимите такси за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване на водите, осигуряване на възможност за кандидатстване за финансова помощ за изпълнението на мерките за постигане и поддържане на добро състояние на водите чрез изпълнението на инвестиционни проекти и дейности по изграждане на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, свързани с изпълнение задълженията на България, произтичащи от договора за присъединяване към ЕС.


Приходи от такси, събирани по реда на ЗВ

Титулярите на разрешителни, издадени по Закона за водите, дължат годишни такси, които се изчисляват съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Тарифата), приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 50/ 01.07.2011 г., в сила от 01.01.2012 г. В срок до 31 януари 2016 г.(съгласно изискванията на чл. 195“б“ от Закона за водите) титулярите на разрешителни, вкл. на комплексни разрешителни, следва да представят в съответната Басейнова дирекция информация за изчисляване на дължимата такса за предходната година по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Съгласно чл.15, ал.1 от Тарифата таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година.


Брой предоставени находища на минерални води - изключителна държавна собственост

През периода 2011- 2013 г., в съответствие с §133, ал.1 от ПЗР на ЗВ, министърът на околната среда и водите е предоставил за безвъзмездно ползване и управление 66 находища на минерална вода – ИДС на 43 общини. През 2015 г. няма проведени процедури за предоставяне на находища на минерални води – ИДС на общини.

Съгласно изискването на чл. 85, ал.4 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.), Басейнови дирекции са изготвили за 2015 г. годишни програми за стопанисване на минералните води – изключителна държавна собственост и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, които се стопанисват от тях.

Извършени дейности през 2015 г. от басейновите дирекции:

І. Басейнова дирекция „Дунавски район“ е извършила следните дейности:

1. Изготвяне на проект за СОЗ на водовземните съоръжения от находищата - „Казичене-Равно поле“, с.Казичене и с.Равно поле, Столична община и община Елин Пелин и находище „София-Княжево“, община Столична, област София.

2. Подмяна на водомерно устройство и направа и монтаж на метална врата на пояс І-ви на СОЗ около Сондаж № 3. Вършец“, гр.Вършец, община Монтана.

3. Подмяна на водомерни устройства и монтиране на манометри и спирателни кранове на водовземните съоръжения от находище „Шипково“, с.Шипково, община Троян, област Ловеч.

4. Подмяна на водомерни устройства и монтиране на манометри и спирателни кранове на водовземните съоръжения от находище „Банкя“, гр.Банкя, Столична община, област София.

5. Направа и монтаж на метална рамка и капак на каптажната камера на Сондаж №2ВКП от находище „София-Княжево“, Столична община, област София.

6. Направа и монтаж на ограда и врата на пояс Іви на СОЗ и маркировка на сондаж №1 от находище „Чифлик“, с.Чифлик, община Троян, област Ловеч.

7. Подготовка на документи за издаване на АПДС на пояс първи около сондаж №Л-37 от находище „Шипково“, с.Шипково, община Троян, област Ловеч.

8. Подготовка на документи за издаване на АПДС пояс първи около Сондаж ТК № 1 „Иваняне“ от находище „Банкя“, гр.Банкя, Столична община, област София.
ІІ. Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършила следните дейности:

1. Финансова оценка за завеждане в активите на водовземни съоръжения за минерална вода от Район „Североизточна България“ подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич и област Шумен на водовземните съоръжения - Сондаж № Р-110 „Чайка“, Сондаж № Р-11х „Златни пясъци“, Сондаж № Р-119 х „Терапевтичен блок“ и Сондаж № Р-70 „Близнаци“.

2. Проектиране и изграждане на отвеждаш колектор и заустването му в съществуваща дъждовна канализация в Черно море на Сондаж № Р-41х „Балчик“ от Район „Североизточна България“ подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич и област Шумен.

3. Ликвидация на Сондаж № Р-79 „Шкорпиловци“ от район „Долна Камчия“ – йодобромни води.


ІІІ. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е извършила следните дейности:

1. Обследване на техническото състояние с геодезическо заснемане и изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка, включително и актуализиране на експлоатационните ресурси на находище на минерална вода - изключителна държавна собственост - № 45. „Михалково“ - област Смолян, община Девин, с.Михалково по приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите”.

2. Провеждане на част от процедурата по отчуждаване на имоти – пояс Іви на водоизточниците на минерална вода от находище „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, а именно актуализация на данъчните оценки от лицензиран оценител.
ІV. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е извършила следните дейности:

1. Ремонтно-възстановителни дейности на Сондаж № 8, Сондаж № 9, помпена станция на сондаж № 9, ограда около пояс Іви на СОЗ и допроучване на находището и изготвяне на доклад за експлоатационните ресурси на находище „Рударци“, с.Рударци, община Перник, област Перник.

2. Разкриване на Сондаж № 3, Сондаж № 5, Сондаж № 14, Сондаж № 1 и Сондаж № 8 изготвяне на технически доклад за състоянието на водовземните съоръжения с препоръка за оборудване за експлоатация, мониторинг и експлоатация.; Проектиране и ремонтно-възстановителни дейности на водовземните съоръжения от находището.; Изграждане на сондажни камери на Сондаж № 1хг и Сондаж № 7.; Изграждане на пояс Іви на СОЗ около водовземните съоръжения и допроучване на находището и изготвяне на доклад за утвърждаване на експлоатационните ресурси и проект на СОЗ на находище „Симитли“, гр.Симитли, община Симитли, област Благоевград.

3. Изготвяне на финансова оценка за завеждане в активите на БД от независим външен оценител на съоръжения за минерална вода от находищата – ИДС, невключени в активите на БД.


Стопанисване на водовземните съоръжения за минерални води – изключителна държавна собственост (ИДС)

Находищата на минерална вода – изключителна държавна собственост са 102 бр. с общи утвърдени експлоатационни ресурси 3793,18 л/с, разпределени както следва: • в Дунавски район – гр. Плевен – има 28 находища на минерална вода – ИДС, като 17 от тях са предадени на общините за стопанисване;

 • в Черноморски район – гр. Варна има 16 находища – ИДС, като 10 от тях са предадени на общините за стопанисване;

 • в Източнобеломорски район – гр. Пловдив има 39 находищата на минерална вода – изключителна държавна собственост, като 24 от тях са предадени на общините за стопанисване;

 • в Западнобеломорски район – гр. Благоевград има 19 находища на минерална вода – ИДС, като 15 от тях са предадени на общините за стопанисване.


Проекти за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ, съфинансирани със средства от ЕС

Подготовката и изпълнението на тези проекти предполага координация и контрол на спазването на изискванията на Директивата за отпадъчните води от населените места 91/271/ЕЕС, в т.ч.за: • спазване на приоритетите и сроковете за изграждане на ГПСОВ;

 • подготовка на становища по проекти за изграждане на канализационните системи на населените места и участие в Националния експертен съвет по устройство на територията по Закона за устройство на територията;

 • участие в комисии за осигуряване на прозрачност по Програмата за развитие на селските райони, към Държавен Фонд „Земеделие”, свързани с изграждане, реконструкция и разширение на В и К системите и съоръженията в населени места.

 • провеждане на срещи със заинтересовани страни за подпомагане изпълнението на задълженията на страната по изпълнението изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населените места;

 • събиране на информация от БД, РИОСВ, общините и „ВиК” операторите за проектиране на канализационните системи и за хода на тяхното изграждане, обработване и систематизиране на информацията, подготвяне на графици и на информация за хода на изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населените места;

 • участие в инвестиционна политика по изпълнение на задълженията за изграждане на ВиК системи в т.ч. градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) чрез изготвяне на становища, участие в експертни работни групи за оценка на проектни предложения по ОПОС и в Комитета за наблюдение на ОПОС;


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница