За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Изпълнявани проекти в областта на водитестраница9/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

Изпълнявани проекти в областта на водите
Дейности по изпълнение на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN

Проектът е на обща стойност 1 145 557 лв. и e финансиран по приоритет BG 02.02: „Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

Бенефициент на проекта е Институтът по океанология (ИО-БАН), с партньори Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР) и община Бургас.

Основната цел на проекта е изграждането на инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии и най-добри практики за справяне с липсата на морски данни в три основни области на интереси: откриване и класификация на морските отпадъци в крайбрежните райони; регулярен мониторинг почти в реално време на еутрофикацията на морските повърхностни води в големи акватории и мониторинг на подводния шум. Повишаване капацитета за оценка на състоянието на околната среда и обучение на персонала. Подобряване на сътрудничеството между научните институти, регионални и местни власти.

Извършени са следните дейности в периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.:


 • Проведена първа пресконференция и встъпителна среща по проекта на 09.04.2015г. в гр. Варна;

 • Изготвени и публикувани две публични покани със съответната документация за провеждане на кампании за мониторинг на морските отпадъци по плажните ивици.

 • Изготвен първи техничеки (междинен) отчет на дейностите, извършени от екипа по проекта от БДЧР и изпратен до ИО-БАН като бенефициент;

 • Сключен за провеждане на мониторингови кампании за морски отпадъци на плажните/ бреговите ивици. Проведени са 3 бр. кампании (м. IX, X и XII.2015 г.);

 • Закупена е необходимата техника (2 бр. GPS и 2 бр. фотоапарати) и консумативи за провеждане на мониторингови кампании за морски отпадъци на плажните/ бреговите ивици;

 • Изготвено е лого за обозначаване на изследванията на морската околна среда;

 • Изработени са рекламни материали с логото за обозначаване на изследванията на морската околна среда.

Изразходваните средства по проекта за периода 15.04.2015 г. – 31.12.2015 г. от БДЧР са в общ размер на 54 193, 81 лв.
Дейности по изпълнение на проект „Проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди и уранодобива и предложения за мерки към ПУРБ в Източнобеломорския район - EARBDMINING”

Проектът е одобрен за финансиране за безвъзмездна финансова помощ по програма BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”.

Обща стойност на проекта: 744 919 лв.

Бюджет на БДИБР по проекта: 192 260 лв.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район съвместно (съгласно партньорско споразумение от 15.10.2014 г.) с МГУ „Св. Иван Рилски” – София, Българска минно-геоложка камара и с НПО „Екофорум за природата” работи по този проект, чиято основна цел е да подпомогне дейностите по разработването и изпълнението на Вторите ПУРБ, свързани с проучване влиянието на добива на метални руди (от дейности в миналото и днес), рудопреработката и от уранодобив (в миналото) върху води, почви и свързаните с води екосистеми и зони за защита на водите на територията на Източнобеломорски район, като се изпълни заложения в първия ПУРБ проучвателен мониторинг за проучване на влиянието на замърсявания с метали и се оцени възможността за постигане на целите на директива 2000/60/ЕС.

За периода са изпълнени дейности по следните работни пакети:Работен пакет 1: Разработване и въвеждане в ГИС среда на източниците на натиск от добив на метални руди и преработката им от дейности в миналото и днес (и от уранодобив) на територията на Източнобеломорски район – Проект за ГИС съгласно европейските изисквания по документа Рамкова директива за водите 2016.

Работен пакет 2: Актуализиране на информацията за източниците на натиск върху повърхностните и подземни води от добива на метални руди, рудопреработка и от уранодобива в миналото и днес, на територията на Източнобеломорски район – изготвен е актуализиран списък на обектите – потенциални източници на замърсяване с метали на повърхностни и подземни води и почви.

Работен пакет 5: Провеждане на консултации със заинтересованите страни и широката общественост и осигуряване на публичност на резултатите от проекта.

Експерти участваха в работни срещи с партньорите във връзка с разработване на работна програма на проекта и детайлизиране на дейностите, обмяна на информация и управление на проекта. Определени бяха първоначално районите за проучване – район Средногорие, район Пловдив, район Арда. Изготвен първоначален списък на обектите – емитери и е приет окончателен списък. Събрана е голяма част от информацията, необходима за оценките по проекта. Разработи се проект на паспорт за емитерите, а в последствие и съгласува окончателен вариант. Уточнени са представителните райони. Попълнени са паспорти за всички обекти с наличната до момента информация, идентифицирани за засегнатите повърхностни и подземни водни тела, зоните за защита на водите, подготвена е програма за проучвателен мониторинг, каято включва БЕК, физико-химични показатели и биоакумулация на метали в риби. Работа по разработване и въвеждане в действие на ГИС за източниците на натиск, свързани с добив на метални руди и обогатяване на метали на територията на ИБР; информацията за източниците на натиск върху повърхностните и подземни води за дейностите за добив на метални руди и преработката им от дейности в миналото и днес (и от уранодобив) на територията на ИБР е актуализирана. Съгласно планираните мерки по публичност на проекта, БДИБР организира и проведе начална конференция за стартиране на проекта, разработи план за публичност и документация за обществена поръчка за рекламни материали за публичност на проекта, която е съгласувана от програмния оператор. Регулярно се изпълняват дейности по управление.

Изразходваните средства от БДИБР по проекта за периода 15.04.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 46 982,34 лв.
Дейности по изпълнение на проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в ПУРБ в Източнобеломорския район - FISHFARMING“,

Проектът е одобрен и се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция Източнобеломорски район с четири партньора – Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Сдружение „Зелени Балкани” – Пловдив и International Research Institute of Stavanger.

Обща стойност на проекта: 595 188 лв.

Бюджет на БДИБР по проекта: 149 652 лв.


Целта на проекта е да подобри оценката на натиска и въздействията, причинени от сладководно рибовъдство и да ограничи негативения ефект като въведе методология за оценка на процесите на еутрофикация, оцени капацитета на водните тела за отглеждане на аквакултури, предложи подходящи технологии за сладководно рибовъдство, съобразени с изискванията за опазване на редките видове птици, обитаващи влажните зони и подобри програмата от мерки в ПУРБ и нормативната база за издаване на разрешителни за рибовъдни дейности.

Конкретни очаквани резултати от проекта са: • Адаптирана методология за вземане на проби за подробна оценка на натиска, причинен от различни рибовъдни дейности върху водните екосистеми;

 • Методика за оценка на въздействието на аквакултурите върху състоянието на водните тела

 • Методика за оценка на капацитета на избрани водни тела за извършване на рибовъдни дейности;

 • Мерки, за намаляване на замърсяването на водните тела от нутриенти и за защита на редки птици в зоните от НАТУРА 2000;

 • Списък от мерки за намаляване на отрицателното въздействие, причинено от рибовъдството.Прилагане на подобрени методики за мониторинг на повърхностните води, оценка на натиска, въздействия и капацитета на водните обекти за провеждане на дейности по отглеждане на риба по време на изпълнението на втория ПУРБ в ИБР (2016-2021);

 • Подобряване на критериите и процедурите за издаване на разрешителни за прилагане на подобрени технологии за рибни стопанства, с цел подобряване на нормативната база за по-ефективно управление на дейностите за отглеждане на аквакултури в България;

 • Актуализация на програмата от мерки във втория ПУРБ, за да се намали замърсяването на водните тела с биогени от рибовъдни дейности с основна цел да се постигне добро екологично състояние/ потенциал на водните тела.

През отчетния период е изготвена детайлна оценка на натиска, въздействието и състоянието на 38 водни тела, в които се извършват рибовъдни дейности, събрана е информация за заустването на отпадъчни води от рибовъдни ферми в реки, подготвена и одобрена програма за проучвателен мониторинг по проекта за оценка на натиска и въздействието от различен тип рибовъдни дейности в 9 избрани водни тела. Проведена е пресконференция за представяне целите и дейностите по проекта пред обществеността. Проведена е работна среща за представяне на иновативни практики за мониторинг, свързани с провеждането на програмата за проучвателен мониторинг. В периода юли-ноември 2015 г. са изпълнени три мониторингови мисии на водните тела, включени в програмата за проучвателен мониторинг по проекта и свързани с оценка на въздействието по биологични и физикохимични елементи за качество. Продължава изпълнението на мониторинга за редки представители на орнитофауната във влажните зони, в които се осъществяват рибовъдни дейности. Изразходваните средства от БДИБР по проекта за периода 27.04.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 29 888,04 лв.

Дейности по изпълнение на проект „Оценка на комбинираното въздействие на ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките - ANCHOR“

Проектът е финансиран в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Обща стойност на проекта: 233 474 евро;

Бюджет на БДЗБР: 55 964 евро;

Бюджет на БДИБР: 39 150 евро;

Бюджет на РЕЦ: 91 095 евро;

Бюджет на NIVA: 47 265 евро.

Изпълнението на дейностите с указание на Програмния оператор стартираха от 15.05.2015 г. Бенефициент на проекта е Регионален екологичен център (РЕЦ) за централна и Източна Европа – клон България, а партньори са Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, гр. Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район, Благоевград и Норвежкият институт за водни изследвания (NIVA).

Целта на проекта е да се анализира комбинираното въздействие на водноелектрически централи (ВЕЦ) върху речните екосистеми и да се разработи методология за класифициране на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ.

Основни дейности по проекта са изследване на комбинираното въздействие на водноелектрически централи на речните екосистемите въз основа на съществуващите данни и изследвания; анализ на най-добрите практики на ЕС и ЕИП за оценка на потенциала на водната енергия и методиките за класификация на речни участъци като допустимост за изграждане на ВЕЦ; трансфер на знания; изграждане на национална методология за оценка на водната енергия на база на подхода на МКОРД; тестване на методологията в избрани пилотни области.

Очаквани резултати са разработване на методология за оценка на комбинирания ефект от водноелектрически централи върху речните екосистеми и критериите за класификация на речни участъци като критерий допустимост за строителството на ВЕЦ; оценка на два пилотни речни участъка, използвайки предложената методология; консултация на предложената методология със заинтересованите страни и интегриране в ПУРБ 2015 – 2021.

През отчетния период са проведени както първа официална среща за откриване на проекта, така и координационни срещи между партньорите за планиране изпълнението на дейностите. Извършено е и работно посещение на българските партньори в проекта в гр. Осло, Норвегия в Норвежкия институт за водни изследвания нива (NIVA) с цел обмяна на опит и трансфер на знание. Извършен е Преглед на съществуващи документи, проучвания и оценки на ефектите от ВЕЦ върху речните екосистеми. Обобщена е информацията за издадените разрешителни за ВЕЦ на територията на БДИБР. Съгласуван е полеви протокол за събиране на информация.

Направена е проверка за наличието на пунктове за хидробиологичен мониторинг под и над съществуващи ВЕЦ. Изваден е списък на 151 пункта за мониторинг, които се намират на разстояние до 5км от засегнатия участък от ВЕЦ (вкл. водохващане, завирен участък и участък с отнето количество от деривация).

Изготвен е Преглед на изготвените Доклади по ОВОС и ОС за ВЕЦ на територията на БДИБР. Наличните доклади в БДИБР са проверени за включени критерии за значимо въздействие върху водни екосистеми.

Организирано е и проведено работно посещение в Норвегия за обмяна на опит по отношение на издаването на разрешителни за ВЕЦ, оценка за подходящи и неподходящи места за изграждане на ВЕЦ и прилагане на смекчаващи мерки. Проведена е работна среща между Програмния оператор, представители на бенефициента и партньорите по проекта.

Изразходваните средства по проекта от БДИБР за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 7 640,66 лв.

Резултатите от изпълнението на това проектно предложение ще имат принос към дейностите от разработването и изпълнението на вторите ПУРБ, свързани с идентифициране на трансграничните подземни водни тела между Република България и Република Гърция и по-доброто им управление, като се разработи методология за оценка на комбинирания ефект от водноелектрически централи върху речните екосистеми и критериите за класификация на речни участъци като критерий допустимост за строителството на ВЕЦ и се извършат оценка на два пилотни речни участъка, използвайки предложената методология и консултация на предложената методология със заинтересованите страни с цел интегриране в ПУРБ 2016 – 2021. При изпълнението на проекта ще се извърши определяне и характеризиране на подземните водни тела по границата с Гърция, оценка на количественото и химично им състояние, оценка на антропогенния натиск върху тях, установяване на възможен трансграничен пренос на пресни води през държавната граница – включително и прогнози за трансграничен пренос на замърсители, ще се разработят предложения за подобрени и адаптирани към изискванията на ЕРДВ и Директива 2006//118/ЕО програми за мониторинг.

През отчетния период са извършени следните дейности:

Проведени са както първа официална среща за откриване на проекта през юни 2015 г., така и координационни срещи между партньорите за планиране изпълнението на дейностите. Извършено е и работно посещение на българските партньори в проекта в гр. Осло, Норвегия в Норвежки институт за водни изследвания НИВА (NIVA) с цел обмяна на опит по отношение на издаването на разрешителни за ВЕЦ, оценка за подходящи и неподходящи места за изграждане на ВЕЦ и прилагане на смекчаващи мерки. Проведена е работна среща между Програмния оператор, представители на бенефициента и партньорите по проекта. Изготвен е Преглед на изготвените доклади по ОВОС и ОС за ВЕЦ на територията на БДИБР. Съгласуван е полеви протокол за събиране на информация.

По проекта до момента се изпълняват следните дейности: попълване на базата данни, изготвяне на ГИС слоеве и тематични карти за Източнобеломорски район (ГИС слоеве /.shp/ на: ПВТ гранични и трансгранични с Гърция), характеризиране на подземните водни тела по границата с Гърция на територията на ИБР и актуализиране на границите им като са подготвени информация и карти, таблици /.xls/ и shp-файлове; изготвени карти за осигуряване на логистика при провеждането на оценки за възможен трансграничен пренос на територията на Източнобеломорски район; организирана и проведена първоначалната конференция за стартиране на проекта; изпълнение на дейности по управление на проекта. Към 31.12.2015 г. по проекта са усвоени и изхарчени н9 385 лв.

Направена е също така проверка за наличието на пунктове за хидробиологичен мониторинг под и над съществуващи ВЕЦ. Изваден е списък на 151 пункта за мониторинг, които се намират на разстояние до 5км от засегнатия участък от ВЕЦ (вкл. водохващане, завирен участък и участък с отнето количество от деривация).

Проектът се финансира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.). Стойността на проекта е 234 771 евро, а продължителността му - 12 месеца.

Изразходваните средства по проекта за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 7 640,66 лв., с източник програма BG02 „Интегрирано управление на морските води”. Изразходваните средства oт БДЗБР по проекта за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 9 385 лв.

Дейности по изпълнение на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)“

Проектът е финансиран за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Бенефициент на проекта е Геологически институт към Българска академия на науките, с партньори Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив и Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Договорът за проекта е подписан на 30.06.2015 г.

Обща стойност на проекта: 256 462 евро;

Бюджет на БДИБР по проекта: 65 713 евро;

Бюджет на БДЗБР по проекта: 55 029 евро.

Резултатите от изпълнението на това проектно предложение ще имат принос към дейностите от разработването и изпълнението на Вторите ПУРБ, свързани с идентифициране на трансграничните подземни водни тела между Република България и Република Гърция и по-доброто им управление. При изпълнението на това проектно предложение ще се извърши определяне и характеризиране на подземните водни тела по границата с Гърция, оценка на количественото и химично им състояние, оценка на антропогенния натиск върху тях, установяване на възможен трансграничен пренос на пресни води през държавната граница – включително и прогнози за трансграничен пренос на замърсители, ще се разработят предложения за подобрени и адаптирани към изискванията на ЕРДВ и Директива 2006//118/ЕО програми за мониторинг.

Основни дейности по проекта:


 • Пълно характеризиране на подземните водни тела, разположени по протежение на границата с Гърция, в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС и Директива 2006/118/ЕС и изготвяне на концептуални модели на всяко подземно водно тяло;

 • Идентифициране на подземни водни тела с възможен трансграничен трансфер на прясна вода;

 • Разработване на предложение за програми за мониторинг, подобрени и адаптирани към изискванията на Рамковата директива за водите и Директива 2006/118/ЕС за подземните води.

По проекта до момента се изпълняват дейности по попълване на базата данни, изготвяне на ГИС слоеве и тематични карти за Източнобеломорски район (ГИС слоеве /.shp/ на: ПВТ гранични и трансгранични с Гърция); характеризиране на подземните водни тела по границата с Гърция на територията на ИБР и актуализиране на границите им – подготвена информация и карти, таблици /.xls/ и shp-файлове; изготвени карти за осигуряване на логистика при провеждането на оценки за възможен трансграничен пренос на територията на Източнобеломорски район; организирана и проведена първоначалната конференция за стартиране на проекта; изпълнение на дейности по управление на проекта.

Изразходваните средства от БДИБР по проекта за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 19 164,29 лв. Към 31.12.2015 г. по проекта няма усвоени и похарчени финансови средства.от БДЗБР.
Дейности по изпълнение на проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен“

Общата стойност на проекта е 178 765,36 лв., съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между БДДР и Министерство на финансите по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия, BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на служителите, за ефективно и устойчиво развитие на администрацията на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен.Специфичните цели на проекта са повишаване капацитета на служителите на администрацията на БДДР, чрез подобряване на тяхната квалификация и професионализъм; повишаване ефективността на служителите на администрацията на БДДР, чрез разширяване на техните компетенции; подобряване на координацията и взаимодействието между служителите на администрацията на БДДР.

Постигнати резултати и конкретни дейности, извършени по проекта през отчетния период: • През отчетния период е обявена обществена поръчка с предмет ОП „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен”, открита с Решение № Р-ОПАК-3 от 26.02.2015 г.

 • Прекратена е обособена позиция № 3 от процедурата с решение № Р-ОПАК-04/ 03.04.2015 г.

 • Обществената поръчка е прекратена с решение № Р-ОПАК-5/ 24.07.2015 г. поради установени нарушения при провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушенията са свързани с неизпълнение на задължението на назначената Комисия по чл.34 от ЗОП, която е следвало в срок до 01.06.2015г. да приключи своята работа и да състави протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в процедурата и невъзможност да се изпълнят заложените дейности до изтичане срока на проекта - 29.09.2015г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е прекратен.

Дейности по изпълнение на проект “Прилагане на софтуер за интегрирано управление на водни ресурси в България, обучение на местни оператори в използването на софтуер за моделиране на качеството на водата и прилагането на PegOpera за Дунавския басейн в България - PegOpera”

Проектът е финансиран по Програма 2013–2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица.

Очакван принос от Wallonie-Bruxelles/ COCOF)е 104 832 EUR (Бюджетът беше редуциран в процеса на одобрението на проектното предложение, но в БДДР няма информация за крайната обща стойност).

Проектът има за цел да осигури на БДДР софтуер за управлението на водните ресурси за водосборните басейни. Той е насочен към изпълнението на оперативна методика, доказана в Западна Европа, за моделиране на качеството на повърхностните води с помощта на софтуера PegOpera. Това е трансфер на знания и опит към България за прилагането на софтуера в БДДР, както и обучение за използване на софтуера за планиране и управление на водните ресурси за територията на басейна на река Дунав в България, в съответствие с изискванията за изготвяне на планове за управление, които са определени за БДДР. Проектът допълва дейностите, изпълнявани в рамките на изпълняван в предходните години проект за прилагането на методологията за моделиране на територията на водосборната площ на река Искър, приток на река Дунав (България) чрез софтуера. Чрез изрично моделиране на речната екосистема и нейният водосборен басейн, PegOpera позволява да се намери зависимост на товарите/ въздействието между различни натоварвания на замърсяването и качеството на водата в съответният басейн, допринася за развитието на планове за управление, планиране на действия и контрол на качеството на водите, в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите.

По-конкретно, проектът се проведе в четири фази: • Събиране на наличните данни за басейна на река Дунав в България;

 • Създаване на специфични бази данни и тестване прилагането на софтуер PegOpera;

 • Прилагане на софтуера в БДДР и обучение на експертите за използване на софтуера;

 • Отчитане, обратна връзка на изпълнението, семинари и разпространение.

Постигнати резултати и конкретни дейности, извършени по проекта през отчетния период:

 • Организиране и участие във финалната среща за представяне на резултатите от проекта, проведена на 01.04.2015 г. в гр. София, включително представяне на резултатите от приложението на софтуера за поречия Искър и Янтра в Дунавския речен басейн;

 • Участие в заключително обучение в БДДР за ползване на модела. Проектът приключи със заключителен семинар през м. април 2015 г. Резултатите от изпълнението му са приложени на практика от БДДР при актуализацията на плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021 (ПУРБ).

Одобреното проектно предложение не предвижда финансови ангажименти за/ от страна на БДДР по проекта. В бюджета на БДДР няма заложени средства за изпълнението на проекта и съответно не са разходвани такива по изпълнение на дейностите.
Дейности по изпълнение на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав - WATER”

Приключи изпълнението на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав (WATER)”, който бе финансиран

по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 13 725 025 евро за всички проектни партньори. Към момента бюджетът на МОСВ (РР9) по проекта е 219 000 евро, като реално в края на проекта ще бъдат изразходени средства в размер не повече от 10% от одобрения бюджет, като в бюджета на БДДР няма заложени/ отпуснати средства за изпълнението на дейности по проекта.

Проектът е определен като стратегически както за Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, така и за прилагането на Дунавската стратегия. Партньори в проекта са осем румънски и пет български институции, с водещ партньор Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния. От българска страна партньори са Министерство на околната среда и водите съвместно с Басейнова дирекция “Дунавски район”, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, Национален институт по метеорология и хидрология и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките.Основната цел на проекта е да се създаде система за общо управление и мониторинг на качеството на водите в специфични (екстремни) екологични условия (наводнения, засушаване, инцидентно замърсяване от химически и радиоактивни елементи и др.), включително предоставяне на механизъм за разпространение на данни и информация, необходими за развитието на регионите в граничния участък. Тази цел следва да подпомогне прилагането на Стратегията за развитие на Дунавския район чрез изграждане на обща стратегия за управлението на водите по долното течение на река Дунав, като се цели обединение на хората, общностите и икономиките в трансграничния регион България – Румъния посредством:

 • подобряване на мониторинга на водите на р. Дунав и водоносните хоризонти, където става обмен на води, както и надолу по течението на реката от основните водоползватели;

 • свързване на методологиите за мониторинг и обработката на данни във всяка от участващите страни.

Дейностите в рамките на проекта са свързани със:

 • Синхронизация на методологиите за мониторинг за Румъния и България;

 • Интеркалибриране на регионалните лаборатории за качеството на водата;

 • Сравнителни геодезически системи за наблюдение на водното ниво;

 • Подобряване на методите на прогнозиране чрез разработване на общ модел на базата на съвременните средства за комуникация между Румъния и България;

 • Персонал, обучен за работа с новото оборудване и работа с новия софтуер за мониторинг и диагностика на качеството;

 • Повишаване на институционалния капацитет на министерствата, агенциите и Националните институти;

 • Пространствени анализи за идентифициране на най-добрите райони за акумулиране на вода, презареждане и създаване на зони за рибарство и екологични туристически дейности;

 • Ръководство за управление на сушата; Пълно използване на резервите;

 • Разработване на нова технология за преработка на отпадъчни води и кондициониране на радиоактивни утайки;

 • Механизъм за разпространяване на информация за регионалното развитие на граничния регион;

 • Нови процедури за трансгранично сътрудничество чрез реализиране на гео-портал;

 • Подробен анализ на подпочвените води по границата RO/BG;

В рамките на проекта е разработена обща информационна система и трансграничен геопортал на адрес: http://www.danube-water.ro/bg/, от които обществеността ще се информира за състоянието на реката и трансграничните райони. Общата информационна система включва наблюдение и управление на качеството на водите на реката в общия участък при екстремни екологични условия (наводнения, засушавания, различни по вид замърсявания) в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите, Конвенцията за защита и устойчиво използване на река Дунав и други международни документи. Порталът представя обширна информация в реално време от измерванията на автоматичните хидрометрични станции от двете страни на Дунав. В портала се представят актуални прогнози, резултат от получените и обработени данни. Полезна за широката общественост е информацията от портала, изготвяна на база прогностичните оценки за хидроложката ситуация за съответни периоди и предупреждения за риск от бързо покачване нивото на водата.
Към настоящия момент дейностите на проекта са приключени. Финалната конференция се проведе на 23 юли 2015 г.

През отчетния период са изпълнени следните дейности: • Участие в работна среща в Гюргево по повод Световния ден на водата;

 • Подготовка и качване на FTP на 9 бр. шейп файлове;

 • Създаване на 3 нови ГИС слоя съгласно изискванията на системата ("Danube_riverbed.shp", "BG_Reservoirs.shp" and "BG_Lake.shp" от слой "BG_HydrographyPolygon.shp);

 • Подготовка на 3 бр. шейп файлове: диги, речна мрежа и водосбори в избраните области по проекта;

 • Участие в Българо-румънска работна среща в БДДР в периода 27-28.05.2015 г.;

 • Участие на експерти от БДДР в разработването на ръководството за мониторинг, изготвено в рамките на проекта - за повърхностни и подземни води;

 • Установяване на нови процедури за трансгранично сътрудничество (коопериране), в резултат на които ще се постигне обмен на информация между съответните български и румънски органи (в областта на водите) чрез създаване (проектиране) на гео-портал;

 • Работа на експерти от ИАОС по Ръководството за мониторинг (Monitoring Guidelines) - Мрежи за мониторинг на подземните води; Мониторинг на количественото състояние на подземните води; Мониторинг на качеството на подземните води/ обработка на данните - по Синхронизиране на методиките за мониторинг на Румъния и България и синхронизиране с международните регламенти;

 • Участие в заключителна конференция по проекта в гр. Букурещ;

Изработена е дипляна с резултатите от проект WATER, която е публикувана на интернет страницата на БДДР.

Дейности по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", финансирани по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” като бенефициент са четирите басейнови дирекции.

Основната цел на проекта е допринасяне за правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и в частност прилагане на Директива 2007/60/ЕО, относно оценката и управлението на риска от наводнения. Устойчиво използване на водите и водните ресурси, с оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.

Специфична цел на проекта е изготвяне на първоначална оценка на риска от наводнения, карти на районите в риск и под заплаха и разработване на планове за управление на риска от наводнения.

Реализирането на проекта ще подпомогне навременното изпълнение на задълженията на Р.България по Директива 2007/60/ЕС за оценката и управлението на риска от наводнения и ще допринесе за осъществяване на поетите ангажименти на страната за изпълнение на политиката в областта на водите.

В проекта са включени следните дейности с цел постигане на координация на национално ниво: • Информационна система за наводненията;

 • Каталог от мерки, приоритети за управлението на риска от наводнения;

 • Методика за оценка на ползите и разходите на мерките, които ще се предвидят.

 • Предвидено е с оглед изготвяне на ПУРН, всяка една басейнова дирекция да осъществи дейности, свързани с разработването на:

 • Предварителна оценка на риска от наводнения;

 • Определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения;

 • Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения;

 • Участие в работна среща в Гюргево по повод Световния ден на водата;

 • Предоставяне на ГИС данни за информационната система по проекта - "Danube_riverbed.shp", "BG_Reservoirs.shp", "BG_Lake.shp" и "BG_HydrographyPolygon.shp";

 • Участие в Българо-румънска работна среща в БДДР на 27-28.05.2015 г.;

 • Участие на експерти от БДДР в разработването на ръководството за мониторинг, изготвено в рамките на проекта - за повърхностни и подземни води.

 • Установяване на нови процедури за трансгранично сътрудничество (коопериране), в резултат на които ще се постигне обмен на информация между съответните български и румънски органи (в областта на водите), чрез създаване (проектиране) на гео-портал

 • Работа на експерти от ИАОС по Ръководството за мониторинг (Monitoring Guidelines) - Мрежи за мониторинг на подземните води; Мониторинг на количественото състояние на подземните води; Мониторинг на качеството на подземните води/ обработка на данните - по Синхронизиране на методиките за мониторинг на Румъния и България и синхронизиране с международните регламенти

 • Участие в заключителна конференция по проекта в гр. Букурещ;

 • Изработена е дипляна с резултатите от проект WATER, която е публикувана на интернет страницата на БДДР;

 • Планове за управление на риска от наводнения;

 • Провеждане на публични обсъждания на всеки етап;

 • Трансгранична координация;

 • Дейности, свързани с управление, контрол и публичност на проекта.През отчетния период продължава изпълнението на проекта, финансиран по ОПОС 2007- 2013 г. „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, който има за цел изготвянето на 4 бр. Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) по един за четирите басейнови дирекции за управление на водите (БДЧР - Варна, БДИБР - Пловдив, БДДР - Плевен, БДЗБР - Благоевград).

Към момента са изпълнени следните основни дейности по проекта: • Направена е Предварителна оценка на риска от наводнения в 4-те района за басейново управление.

 • Определени са Районите със значителен потенциален риск от наводнения в 4-те района за басейново управление (РЗПРН).

 • Изготвен е Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.

 • Разработена е Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка на мерките в ПУРН.

 • Завършени са картите на заплахата и риска от наводнения за Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление, за които са проведени и двумесечните консултации с обществеността и заинтересованите страни. За четвъртия район за басейново управление – Дунавския, към момента са налични карти на заплахата и на риска от наводнения за р. Дунав (изготвени в рамките на международния проект Danube Floodrisk). Изготвянето на картите на заплахата и риска от наводнения за останалите 25 района със значителен потенциален риск от наводнения се очаква да завърши през 2016 г.

 • Разработени са проекти на ПУРН за Черноморски, Западнобеломорски и Дунавски райони за басейново управление. Проектът на ПУРН за Дунавския район за басейново управление ПУРН следва да се публикува през февруари 2016 г.

През отчетния период са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Дунавски район“:

 • Предварителна оценка на риска от наводнения;

 • Определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения;

 • Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения;

 • Планове за управление на риска от наводнения;

 • Провеждане на публични обсъждания на всеки етап;

 • Трансгранична координация;

 • Дейности, свързани с управление, контрол и публичност на проекта.

Общата стойност на проекта за БДДР е в размер на 11 716 204,30 лв. Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." съгласно Заповед № РД-ОП-53/29.09.2012 г., Заповед № РД-ОП-62/ 19.11.2012 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-ОП-53/ 29.09.2012 г. и Заповед № РД-ОП-66/ 04.08.2014 г. за изменение на Заповед № РД-ОП-53/ 29.09.2012 г.на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Изразходваните средства от БДДР през отчетния периода са в размер на 482 487,67 лв.

През отчетния период по проекта са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“:

Прекратена е хоризонталната дейност на БДИБР за „Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността“;

Завършена е обществена поръчка „Изготвяне картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения” съгласно изискванията на чл.146“к“ ал.1, т.2 от Закона за водите, които се изготвят въз основа на резултатите от определените РЗПРН и в съответствие с третата част на методиката по чл.187 ал.2 т.6 „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС. Проектът на карти бе публикуван за консултация с обществеността на 09.10.2015 г. През месец октомври бяха проведени 6 срещи по места за консултация по подготвените карти със заинтересованите страни и Басейновия съвет. По време на срещите и басейновия съвет, освен представяне на картите, започна и дейност по събиране на предложения за програмата от мерки за ПУРН.

Завърши процесът по определяне на целите и приоритетите на Източнобеломорския район, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН. Завърши анализът на необходимата информация, която следва да се събере за разработване на програма от мерки и анализ на причините за наводненията за определяне на мерките;

Обявена е обществена поръчка „Проект на програма от мерки за ИБР; икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво РБУ вкл. икономически анализ на програмата и разчети разходи – ползи“.

Това е последният етап от разработката на проект на ПУРН, който следва да се изпълни чрез обществена поръчка.

Не е изготвена и Екологична оценка, поради липсата на разработена Програма от мерки. Общата стойност на проекта за Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е 3 611 127,89 лв. Изразходваните средства от по проекта за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. от нея са в размер на 2 061 130,54 лв.
През отчетния период по проекта са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Черноморски район“:

- Изготвени за карти на районите в риск и под заплаха от наводнения;

- Разработен е проект на План за управление на риска от наводнения. Проектът на ПУРН е публикуван на интернет страницата на 30 декември 2015 г. ;

- Обявена е открита процедура за избор на изпълнител за „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на проекта на План за управление на риска от наводнения в ЧРБУ“;

Общата стойност на проекта за Басейнова дирекция „Черноморски район“ е 2 567 400,47 лв., а изразходваните средства по проекта за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 2 076 584,80 лв.
През отчетния период са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район:


 • Хоризонтална дейност „Разработване на методика за анализ на рисковете и ползите за целите на оценка мерките в ПУРН“;

 • „Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения”;

 • „Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи –ползи”;

Извършена е дейност „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” Дейността е възложена и изпълнена чрез публична покана за избор на изпълнител.

 • Обявена е открита процедура за избор на изпълнител за дейност „Екологична оценка на ПУРН в ЗБРБУ“.

Одобрен бюджет – 2 149 199,90 лв., усвоена сума през 2015 г. -1 509 804 лв.

Не са изпълнени единствено дейностите по „Изготвяне на ЕО на проекта на ПУРН на ЗБР за БУ” и по Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността за проекта на ПУРН и по ЕО на проекта на ПУРН, както и координация с консултациите по проекта на ПУРБ за ЗБР за БУ”, поради липсата на технологично време от реализираното закъснение по предходни дейности. 

За завършване на основните дейности от проекта е осигурено финансиране със средства по ПУДООС, видно от Протокол № 6 от 23.12.2015 г. от заседание на УС на ПУДООС.

Това е последният етап е подготовка на проект на ПУРН, който съгласно проекта е предвидено да се изпълни чрез обществена поръчка.

Не е изготвена и Екологична оценка, поради липсата на разработена Програма от мерки.

Изпълнени са дейности по Трансгранична координация – среща на техническата група по сътрудничеството България - Гърция в Атина през юни 2015 г. и среща по сътрудничеството България-Турция в София през октомври 2015 г.

Общата стойност на проекта за Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е 3 611 127,89 лв. Изразходваните средства от БДИБР по проекта за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. от нея са в размер на 2 061 130,54 лв.

През отчетния период по проекта са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Черноморски район“:

- Изготвени за карти на районите в риск и под заплаха от наводнения;

- Разработен е проект на План за управление на риска от наводнения. Проекта на ПУРН е публикуван на интернет страницата на 30 декември 2015 г.;

- Обявена е открита процедура за избор на изпълнител за „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта на проекта на План за управление на риска от наводнения в ЧРБУ“.

Общата стойност на проекта за Басейнова дирекция „Черноморски район“ е 2 567 400,47 лв. Изразходваните средства по проекта за периода 30.06.2015 г. – 31.12.2015 г. са в общ размер на 2 076 584,80 лв.

През отчетния период са изпълнени следните дейности от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район:


 • Извършена е дейност „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление.” Дейността е възложена и изпълнена чрез публична покана за избор на изпълнител.

Одобрен бюджет – 2 149 199,90 лв.;

Усвоена сума през 2015 г. -1 509 804 лв.

За завършване на основните дейности от проекта, чието е осигурено финансиране е със средства по ПУДООС, както е видно от Протокол № 6 от 23.12.2015 г. от заседание на УС на ПУДООС.
Дейности по изпълнение на проект „Техническа и административна подкрепа за съвместното прилагане на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) в България и Румъния - фаза 2“
Основен бенефициент по проекта е Басейнова дирекция “Черноморски район”. Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV) към ЕК, чиято цел е да подпомогне с техническа и административна подкрепа на България и Румъния за разработване на общи/ координирани мерки с трансграничен характер в съответствие с чл. 13 на РДМС 2008/56/ЕО. Индикативната цена на проекта е 400 000 евро. Договорът е сключен между DG ENV и консултантска фирма ARCADIS, която ръководи международен консорциум за изпълнение на проекта. Няма изпратена официална информация до България относно стойността на проекта.

Участие в проекта от българска страна имат представители на Басейнова дирекция Черноморски район, МОСВ и Института по океанология към БАН. Акцент на проекта, съобразно със заложените в РДМС срокове, е координирането на програмите за мониторинг съгласно изискванията на чл. 11 на РДМС. Като компетентен орган по прилагане на Морската стратегия в България, Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна е основен бенефициент по проекта.

Основната цел на проекта е оказване на техническа и административна подкрепа на България и Румъния за разработване на общи/ координирани мерки с трансграничен характер, в съответствие с чл.13 на РДМС 2008/56/ЕО.

Основни дейности: • Изготвяне на координирани програми за мониторинг, чрез изграждане на информационна основа за съгласувано и съпоставимо прилагане на директивата;

 • Провеждане на работни срещи за укрепване на техническите и административни възможности на двете държави и насърчаване на координация в рамките на морски регион Черно море.

През отчетния период са извършени следните дейности:

 • участие във встъпителна среща по проекта, проведена на 15.01.2015 г. в гр. Брюксел;

 • участие в работна среща в периода 24 - 25.02.2015 г. във Констанца, Румъния;

 • участие в работна среща в периода 31.03.- 01.04.2015 г. във Варна;

 • работна среща в периода 06 - 08.05.2015 г. в гр. Брюксел.

На срещата бе извършено допълване, премахване и презициране на избраните общи мерки между двете държави, както и преглед на избраната методология относно рамкирането на мерките спрямо първоначално заложена им стойност и очаквания ефект за постигане на ДСМОС.

 • участие в проведената на 16.06.2015 г. експертна среща с презентация за текущия етап на прилагане на РДМС 2008/56/ЕО и семинар със заинтересованите страни на 17.06.2015 г. в гр. Констанца;

 • организиране и участие в среща с компетентните органи и заинтересованите страни за обсъждане на планираните мерки на 18.06.2015 г. в гр. Варна;

 • изготвени и изпратени две становища до Консултантска фирма ARCADIS и отговорното лице за проекта от DG ENV към ЕК, съдържащо мотиви за удължаване срока на проекта с 2 месеца от (планиран първоначално краен срок - средата на м. октомври и предложен нов срок - средата на м. декември 2015 г.) и предложения за работа в следващите два месеца;

 • организация и участие в работна среща в периода 19-20.10.2015 г. в БДЧР;

 • работа по изготвяне на програми за мониторинг по чл. 11 от РДМС, в т.ч. обмен на информация и координация с Р. Румъния;

 • изготвени формуляри за докладване на програмите за мониторинг (на български и английски език);

 • работа по изготвяне на поддомейн „msfd.bsbd.org” към домейна на БДЧР във връзка с РДМС, който да се асоциира към стартовата страница на сайта на дирекцията. Създаване на раздел на сайта на БДЧР с кратка информация на проекта и публикуване на програмите за мониторинг по чл. 11 от РДМС за целите на общественото обсъждане;

 • съставяне на съгласуван с Румъния списък от параметри по отделните индикатори към всеки дескриптор;

 • преразглеждане и доразвиване на съгласувани определения за „Добро екологично състояние” (ДЕС), екологични цели и свързаните с тях индикатори за морските води на България и Румъния;

 • проведена работна среща в периода 24-25.02.2015 г. в гр. Констанца, Румъния с цел представяне на съществуващите мерки в България по различните законодателства, свързани с морската околна среда и първоначални предложения за нови мерки в трансграничен аспект между България и Румъния;

 • изготвено резюме за дейностите по проекта и брошура, които са публикувани на официалната интернет страница на БДЧР.

 • проведена вътрешна среща с консултантските фирми FreshThoughts/ Intersus, 02.06. и 04.06.2015 г.в сградата на БДЧР.

 • изготвена е работна таблица с предложения за нови национални и трансгранични мерки по РДМС до консултантите (09.07.2015) и работна таблица със съществуващи мерки по РДМС до консултантите (10.07.2015).

 • актуализиране на обобщена сравнителна таблица с дефинициите, критериите и индикаторите за ДЕС - съгласно първоначалната оценка, докладвана пред ЕК и след актуализацията им през 2014 г. във връзка с разработване на програмите за мониторинг.

 • участие във финална среща по проекта на 04.11.2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Дейности по изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морските води - IMAMO”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”

Проектът е на обща стойност 4 410 968 лв. и е съфинасиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Бенефициент е ИО-БАН с партньори БДЧР и Норвежкият институт за водни изследвания NIVA.

Основни дейности: • създаване на морски закотвени и дънни in situ сензорни станции за мониторинг в реално време.

 • създаване на лаборатория с апаратура за анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители.

 • подготвителни дейности, за получаване на акредитация на лабораторията в съответствие с международните стандарти.

 • изпълнение на мониторингови кампании с фокус върху изпълнение на изискванията за мониторинг в съответствие със законодателството на ЕС за водите.

 • повишаване на капацитета за оценка на състоянието на околната среда и обучение на персонала.

През отчетния период са изпълнени следните дейности:

 • В периода 7-9.05.2015 г. в гр. Варна се проведе встъпителна среща между партньорите по проекта ИО-БАН, БДЧР и NIVA;

 • На 12.05.2015 г. бе дадена първа пресконференция за запознаване на обществеността с предстоящите дейности и очакваните резултати от реализацията на проекта с участие на партньорите ИО-БАН и БДЧР. Място на провеждане бе х-л „Голдън Тюлип, гр. Варна;

- Изготвен е първи технически (междинен) отчет на дейностите, извършен от екипа по проекта от БДЧР и изпратен до ИО-БАН като бенефициент;

- Проведени са планираните мониторингови кампании и е започнала обработка на данните;

- Текуща работа на включените експерти от БДЧР в дейностите съгласно графика за изпълнение на проекта.
Дейности по изпълнение на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)“

Проектът е на обща стойност 1 147 655 евро и е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.01: ”Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси ”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Бенефициент на проекта е Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна с партньор Басейнова дирекция „Черноморски район“ и асоцииран партньор областна администрация Варна.

Основната цел на проекта е да се подобри Интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, идващи от различни статични и динамични системи.

Предвидената за изпълнение дейност е интегриране на информацията за състоянието на морските води, като при това се развива уникален в европейски и регионален мащаб център за борба с нефтени разливи. В рамките на проекта се предвиждат за изпълнение следните основни дейности: • Изграждане на проект на система за наблюдение на морските пространства, включваща и интегрираща всички налични до момента системи. Тази система ще се надгради с визуализация в реално време на процесите в морските пространства.

 • Изграждане на център за превенция и прогнозиране на нефтени разливи, който е уникален за Черноморския регион и се предвижда да притежава богата функционалност. От съществено значение е възможността да се ползва комплекса, както в тренировъчен режим, така и в оперативен режим.

 • Изграждане на лаборатория за диагностициране на състоянието на морската вода с акцент управление на баластните води и оценка на последствията от замърсяване с нефтопродукти.

 • Изграждане на оперативен център за управление на силите, участващи в преодоляването на последствия от нефтени разливи с допълнителни терминали в Басейнова дирекция и областна администрация.

Дейности по изпълнение на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“

Проектът е на обща стойност 1 357 557,17 лв. и е финансиран по приоритет BG 02 „Подобрен мониторинг на морските води” и е съфинасиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Бенефициент по проекта е Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР) с партньор Институт по океанология (ИО-БАН).

Основната цел на проекта е частично попълване на съществуващия недостиг на данни за морската околна среда по определените от Рамкова Директива за Морска Стратегия (РДМС) 2008/56/ЕО дескриптори чрез провеждане на проучване в пилотен район - акватория, ограничена между н. Галата и н. Емине. Въз основа на проведените проучвания и доразвиване на определенията за добър статус на морската околна среда по отделните дескриптори; актуализиране/ прецизиране на целите за ДСМОС I, разработване или валидиране на индикаторите за постигането на целите или за определяне на дистанцията от ДСМОС. Разработване на предложения за подобрени програми за мониторинг. Подобряване на сътрудничеството между научните институти, регионални и местни власти.

Очаквани резултати: • запълване на празнините от данни при изготвяне на следващата оценка на състоянието на морската околна среда, цели и индикатори за постигане на ДЕС по чл. 8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска среда (РДМС) през 2018г. (II-ри цикъл на прилагане на Директивата);

 • подобряване на програмите за мониторинг по чл. 11 от РДМС в изпълнение на част от препоръките на ЕК съгласно доклада за оценка по чл. 12 от Директивата;

 • подпомагане на планирането на програмите от мерки по чл. 13 от Рамкова директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕО за постигане на добро екологично състояние в морските води през 2015 г.

През отчетния период са изпълнени следните дейности:

 • проведена първа пресконференция и встъпителна среща по проекта на 27.04.2015 г., в гр. Варна;

 • изготвен и изпратен до програмния оператор първи технически (междинен) отчет по проекта;

 • изготвен втори междинен отчет по проекта;

 • проведени от партньора – ИО-БАН са планираните обществени поръчки в рамките на проекта;

 • проведени са планираните мониторингови кампании и е започнала обработката на данните;

 • проведена първа междинна среща по проекта на 10.11.2015 г. в гр. Варна;

 • текуща работа на включените експерти от БДЧР в дейностите съгласно графика за изпълнение на проекта.

Изразходваните средства от БДЧР през отчетния период са в размер на 26 681,04 лв., които са отпуснати по приоритет BG 02.02 ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
Дейности по изпълнение на проект „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, изпълняван по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води" в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), следва да допринесе за постигането на целите, заложени в договора за проекта. Тези цели накратко са:

 • Надграждане и усъвършенстване на изградената през 2012 година, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия, инфраструктура на интегрирана геоинформационна система за управление на водите в България включваща 6 взаимосвързани модула, осигуряващи инструменти за ефективен мониторинг на водите, контрол и управление на разрешителните издавани според Закона за водите и Комплексните разрешителни издавани според Закона за защита на околната среда.

 • Тази информационна система ще бъде надградена с нови модули и интерфейс за подпомагане на интегрираното управление на водните ресурси и докладването, включително до ЕК чрез системата WISE.

Проектът е на обща стойност 1 199 418 евро, като вече е одобрен и е в процес на избор на изпълнител.

Дейности по изпълнение на проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“

Проектът е на обща стойност 169 400 евро, като е финансиран чрез Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и източна Европа, Кавказ, и Централна Азия и координиран от Германската Федерална агенция по околна среда.

Основните цели на проекта са: • Укрепване на административния капацитет по отношение прилагането на РДМС;

 • Подобряване на двустранните отношения и обмяната на опит с други страни от ЕС от други морски региони по отношение на прилагането на РДМС;

 • Изготвяне на ръководство, съдържащо основните стъпки за разработване на националната програма от мерки следвайки разработеното ръководство на ЕК по отношение на чл. 13 от РДМС;

 • Разработване на национална програма от мерки съгласно чл. 13 от РДМС и докладване на националната ПоМ пред ЕК и ЕАОС в срок до 03.2016 г.;

 • През отчетния период са изпълнени следните дейности:

 • встъпителна среща по проекта, проведена на 31.01.2015 г. в гр. Берлин, Германия и изготвен доклад до Министъра на ОСВ от командировата;

 • изготвено резюме за дейностите по проекта и брошура, които са публикувани на официалната интернет страница на БДЧР;

 • провеждане на публичните консултации на проекта на националната програма от мерки по чл. 12 от НООСМВ/ чл. 13 от РДМС в срок;

 • проведен Встъпителен семинар с компетентните органи и заинтересованите страни, 03.06.2015 г. в гр. Варна;

 • проведена вътрешна среща с консултантските фирми FreshThoughts/ Intersus, 02.06. и 04.06.2015 г., БДЧР;

 • изготвена работна таблица с предложения за нови национални и трансгранични мерки по РДМС до консултантите (09.07.2015 г.) и работна таблица със съществуващи мерки по РДМС до консултантите (10.07.2015 г.).

 • организация и участие в среща между БДЧР, МОСВ и Консултантите за обсъждане на текущи дейности по проекта, проведена в периода 13-15.07.2015 г. в БДЧР и среща на 21-22.10.2015 г. за обсъждане на текущите и бъдещите дейности по проекта, в БДЧР. Срещата на 21.10.2015 г. беше обща между двата проекта за съгласуване и подпомагане на работата по националните мерки на България и трансграничните мерки с Румъния. Срещата на 22.10.2015 г. беше вътрешна среща с екипа по проекта (консултантски фирми FreshThoughts/ Intersus) и представители на БДЧР;

 • организация и участие в работна среща по проекта на 09-11.12.2015 г. в БДЧР.

В рамките на отчетния период няма усвоени средства от страна на БДЧР.
Сътрудничество с международни организации
Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница