За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка



страница1/4
Дата09.01.2018
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я




Реф. № МЕР-СФГ/2017/033



ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на съоръжения и портали в ОРУ 110 kv на п/ст Банкя ”

София, 2017 г.




С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІI: Технически спецификации


Раздел ІІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІV: Указания към участниците

Раздел V: Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка

Раздел VІ: Образци на документи от офертата

Раздел VІІ: Проект на договор

РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Местонахождение на обекта: Обекта е в землището на гр. Банкя, ул. «Цар Симеон» №85
Описание на обекта: Физическото състояние на антикорозионното покритие на масичките и порталите в ОРУ 110kV на п/ст Банкя 110/20 кV, както и на силовите трансформатори е незадоволително и с корозирали участъци.
Особености и характеристики: На антикорозионна рехабилитация подлежат всички части на електросъоръженията, както следва по-долу. Старото повредено антикорозионно покритие е тип сребърен феролит на алкидна основа в цвят сребристо. Степента на корозията по съоръженията е в рамките на Ri 3 - ISO 4628/3 за локална обработка от 60%.
Основни ел. съоръжения на обекта са:

 • ОРУ – 110кV. с 4 полета, схема единична шинна система секционирана с разединител

 • Трансформаторна площадка в ОРУ 110кV с два трифазни трансформатора 110/20кV (един в работа и един в резерв).

 • Поле „Вентилни отводи I с. ” и поле „Вентилни отводи II с.”



1. Опис на съоръженията с количествата подлежащи на антикорозионна защита:

Таблица 1

ПО РЕД

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ВИДОВЕ РАБОТИ

МЯРКА

КОЛИ ЧЕСТ ВО

ЕДИНИЧНА ПЛОЩ /М2/

ОБЩА ПЛОЩ /М2/

І.



Силови трансформатори

бр

2

550

1 100



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

330,0

660



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

330,0

660



3.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

2

550,0

1100

 

4.

Обезмасляване и измиване

бр

2

550,0

1100

ІІ.



Метални конструкции към трафата (неутрала 110kV и AC 20kV)

бр

2

3,50

7,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

2,10

4,20



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

2,10

4,20



3.

Междинно покритие

бр

2

3,50

7,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

2

3,50

7,00

ІІІ.



Разединители

бр

13

14,80

192,40



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

13

8,88

115,44



2.

Грундиране на повърхността

бр

13

8,88

115,44



3.

Междинно покритие

бр

13

14,80

192,40



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

13

14,80

192,40

ІV.



Командни шкафове

бр

2

6,00

12,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

3,60

7,20



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

3,60

7,20



3.

Междинно покритие

бр

2

6,00

12,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

2

6,00

12,00

V.



Токови и напреженови трансформатори

бр

4

21,60

86,40



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

4

12,96

51,84



2.

Грундиране на повърхността

бр

4

12,96

51,84



3.

Междинно покритие

бр

4

21,60

86,40



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

4

21,60

86,40

VІ.



ВО масички

бр

6

3,00

18,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

6

1,80

10,80



2.

Грундиране на повърхността

бр

6

1,80

10,80



3.

Междинно покритие

бр

6

3,00

18,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

6

3,00

18,00

VІІ.



Казани (Баки) за масло на ИТ

бр

18

2

36,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

18

1,20

21,60



2.

Грундиране на повърхността

бр

18

1,20

21,60



3.

Междинно покритие

бр

18

2,00

36,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

18

2,00

36,00

VІІІ.



Шкаф ВО

бр

2

1,50

3,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

0,90

1,80



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

0,90

1,80



3.

Междинно покритие

бр

2

1,50

3,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

2

1,50

3,00

ІХ.



Моторни задвижвания ВО

бр

4

1,20

4,80



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

4

0,90

3,60



2.

Грундиране на повърхността

бр

4

0,90

3,60



3.

Междинно покритие

бр

4

1,20

4,80



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 3000

бр

2

1,20

2,40




5.

Боядисване с алкид емайлак RAL 7040

бр

2

1,20

2,40

X



Двукратно боядисване с алкид емайлак земен контур

бр

65

0,15

9,75

ХI.



Ограда активно съпротивлиние

бр

2

11,00

22,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

6,60

13,20



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

6,60

13,20



3.

Междинно покритие

бр

2

11,00

22,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 3000

бр

2

11,00

22,00

ХІI.



Колона 1 ОРУ 110 кV

бр

9

34,16

307,44



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

9

20,50

184,50



2.

Грундиране на повърхността

бр

9

20,50

184,50



3.

Междинно покритие

бр

9

34,16

307,44



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 6021

бр

9

34,16

307,44

ХІІI.



Колона 2 ОРУ 110 кV

бр

11

20,84

229,24



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

11

12,50

137,50



2.

Грундиране на повърхността

бр

11

12,50

137,50

 

3.

Междинно покритие

бр

11

20,84

229,24



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 6021

бр

11

20,84

229,24

ХІV.



Ригели

бр

12

18,24

218,88



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

12

10,94

131,28



2.

Грундиране на повърхността

бр

12

10,94

131,28

 

3.

Междинно покритие

бр

12

18,24

218,88



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 6021

бр

12

18,24

218,88

ХV.



Мълниезащитни колони

бр

4

3,00

12,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

4

1,80

7,20



2.

Грундиране на повърхността

бр

4

1,80

7,20

 

3.

Междинно покритие

бр

4

3,00

12,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 6021

бр

4

3,00

12,00

ХVI.



ЖР 20kV трафовход

бр

2

35,00

70,00



1.

Почистване и подготовка на повърхността

бр

2

24,00

48,00



2.

Грундиране на повърхността

бр

2

24,00

48,00

 

3.

Междинно покритие

бр

2

35,00

70,00



4.

Боядисване с алкид емайлак RAL 6021

бр

2

35,00

70,00

ХV.



Боядисване с алкид емайлак RAL 9005 за заземителeн контур –обобщено количесво


м2







9.75



2. Опис по количества и видове работи:
2.1.Почистване и подготовка на повърхностите: 1398.16 м2
2.2.Двукратно грундиране на повърхностите: 1398.16 м2
2.3.Нанасяне на междинното покритие: 1219,16 м2
2.4.Нанасяне на цялостно крайно покритие

с алкид емайлак RAL 7040: 1457.2 м2
2.5.Нанасяне на цялостно крайно покритие с алкид емайлак RAL 6021: 837.56 м2
2.6.Двукратно боядисване с алкид емайлак RAL 9005 9.75 м2
2.7.Нанасяне на цялостно крайно покритие

с алкид емайлак RAL 3000: 24,4 м2
2.8.Обезмасляване и измиване на съоръженията: 1100 м2
2.9.Демонтаж и монтаж на табели с диспечерски наименования на съоръженията с включени към тях крепежни елементи: 60 бр.

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Общи изисквания към антикорозионната система
1.1. Антикорозионната защита, която ще бъде нанесена върху електросъоръжения и стоманобетонови повърхности на открито, изложени на атмосферни и метеорологични влияния през цялото време на годината. Категорията на експлоатационната среда за обекта се определя на C2 по ISO 12944-2.
1.2. Предложената антикорозионна система да отговаря на изискванията, посочени в таблица 2/S2.05 от Таблица А.2 на EN ISO - 12 944-5/1998г./
Таблица 2




ВИД НА ПОКРИТИЕТО

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

ТИП НА

ПОКРИТИЕТО


ЦВЯТ НА ПОКРИТИЕТО

БРОЙ СЛОЕВЕ НА ПОКРИТИЕТО

ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ ФИЛМ, микрони

ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА ПО ISO-12944

КЛАС

ПО

ISO – 12 944

1.

ГРУНД

АЛКИД

със

съдържание на ръждопреобразуващи вещества



оксидно

червен/oксидно жълт



2

80

С2

М

2.

МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

MIOX

естествения цвят на покритието

1

40

С2

М

3.

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

ЕМАЙЛАК

RAL 7040

1

40

С2


М

4.

КРАЙНО ПОКРИТИЕ

АЛКИД

ЕМАЙЛАК СРЕБРИСТ

RAL 6021

1

40

С2


М


Броя на слоевете да е съгласно предложената технология на производителя на материалите
1.3. Технически спесификации за материалите от антикорозионната система

Влаганите строителни продукти да отговарят на условията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и да изпълняват предвиденото в техническите спецификации. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти и изисквания:
Таблица 3




Строителен продукт

(материал и др.)

Съответствие на стандарт и/или техническо одобре-ние, технически или работни характеристики и др.

1.

Антикорозионен* грунд

(ПФ-07)



ISO 9001:2015 или еквивалентен

2.

Антикорозионен* грунд

(ПФ-07)


ISO 9001:2015 или еквивалентен

 • със свързващо вещество на алкидна основа;

 • със съдържание на ръждо-преобразуващи вещества;

 • с цвят – оксидно червен

3.

Междинно покритие

(грунд защитен с miox)



ISO 9001:2015 или еквивалентен

 • със свързващо вещество на алкидна основа;

 • тип SG, минимум 30%;

 • с естествения цвят на покритието

4.

Крайно покритие (ЕМАЙЛЛАК)

ISO 9001:2015 или еквивалентен

 • със свързващо вещество на алкидна основа;

 • с цвят RAL 7040

5.

Крайно покритие (ЕМАЙЛЛАК)

ISO 9001:2015 или еквивалентен

 • със свързващо вещество на алкидна основа;

 • с цвят RAL 6021


*Грунд, в чието търговско наименование и/или техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт не е изрично упоменато, че е антикорозионен не се приема за еквивалентен на изисквания на Възложителя и съответно тази оферта се счита за съдържаща непълно техническо предложение и води до отстраняване на Участника.
За доказване техническите характеристики на предлаганите от Участника лаково-бояджийски материали (антикорозионен грунд, грунд защитен с miox, емайллак сребърен феролит и автоемайллак) се представят документи съдържащи техническа спецификация, като техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт от фирмата производител. Неизпълнението на техническите изисквания на Възложителя или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на Участника.




Всички лаково-бояджийски материали, необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя.

1.4. Качеството на материалите да гарантира запазване на свойствата и качествата на цялостното изпълнено покритие за времето на гаранционния срок.
1.5. Производителят на всичките материали, които ще бъдат вложени, да е сертифициран по ISO 9001 и/или ISO 9002.
1.6. Номиналната дебелина на сухия филм /NDFT/ на антикорозионната система да бъде 160 микрона.

1.7. Адхезията на компонентите на антикорозионната система към повърхността на нанасяне /метал и старо покритие/ и междуслойната адхезия, да бъде по-голяма или равна на 2 Mpa.
1.8. Гаранционният срок на цялостното покритие /грунд, междинно и крайно покритие/, изпълнено с предложената антикорозионна система, да бъде 10 /десет/ години при категория на заобикалящата среда C2 по ISO 12944-2. За времето на гаранционния срок антикорозионното покритие да издържа без повреди на изложените атмосферните и климатични условия.
1.9. Дълготрайността на цялостното покритие /грунд, междинно и крайно покритие/, изпълнено с предложената антикорозионна система, да бъде степен М съгласно ISO-12944 в границите над гаранционния срок.
2. Изисквания към почистването на повърхностите, подлежащи на анти-корозионна защита
2.1. Почистването и подготовката на металните повърхности преди нанасянето на антикорозионното покритие да бъде степен Р St 2 съгласно ISO-8501-2.

2.2. Отстраняват се от повърхностите слабо прилепналите покрития, окалини, мазнини, ръжда и другите вещества. Добре прилепналите покрития трябва да се запазят неповредени. Старите покрития се разглеждат като добре прилепнали, ако не могат да бъдат отстранени чрез повдигане с острието на джобно ножче. Стоманените повърхности да бъдат почистени при основата си от кал и други замърсявания.


3. Изисквания за обезмасляване и измиване на повърхностите, подлежащи на антикорозионна защита
3.1. Отстраняват се от повърхностите всякакви мазнини и масла посредством разтворители. Повърхностите обилно се измиват с пароструйка с чиста вода и се доизсушават. След измиването и изсъхването на съоръженията веднага се пристъпва към нанасяне на антикорозионното покритие.
4. Изисквания към изпълнението на антикорозионната система
4.1. Грунд:

4.1.1. Грундът да има физико-химична съвместимост към повърхноста на нанасяне - метал и старо покритие. Да съдържа свързващо вещество АК /алкид/ и съставки, неутрализиращи ръждата по химичен път.

4.1.2. Грундирането да се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя на материалите, с обща дебелина на покритието 80 /осемдесет/ микрона.

4.1.3. Цветът на грунда да е на цвят оксидно червен. При нанасяне в два слоя, първият слой грунд да е оксидно жълт.



4.2. Междинно покритие:

4.2.1. Да се изпълни с тип на покритието:



 • сухо вещество MIOX тип SG минимум 30%.

 • свързващо вещество АК /алкид/.

4.2.2. Дебелина на покритието да бъде 40 /четиридесет/ микрона.

4.2.3. Цветът на междинното покритие да е с естествения цвят на вложения материал.


4.3. Крайно /последно/ покритие:

4.3.1. Да е устойчиво на ултравиолетови лъчи. Да осигурява киселинноустойчивост и абразивоустойчивост на покритието към атмосферни влияния при категория на заобикалящата среда C2 по ISO 12944-2.

4.3.2. Типът на крайното покритие да е ЕМАЙЛЛАК със свързващо вещество AK /алкид/ и с дебелина на слоя 40 /четиридесет/ микрона.

4.3.3. Цветът на крайното покритие да е в:



 • RAL 6021 за металните портали.

 • RAL 7040 за електросъоръженията.

4.3.4. Производителят да посочи вида на оцветителите. Не се приема оцветяване с алкидни бои за оцветяване на RAL 7040 в RAL 6021.

4.3.5. Цветът на крайното покритие с ЕМАЙЛАК да е в:



 • RAL 3000 за ограждения - червено.

 • RAL 9005 за заземителeн контур-черен


5. Изисквания за осигуряване на безопасност на труда при изпълнението

5.1. Всички операции ще се извършват задължително с наряд и допускане от Възложителя, при стриктно спазване на Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения /Д-01-008/, за краткост наричан ПБТЕЕУС, Наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи, Правилника по безопасност на труда при строително-монтажните работи Д-02-001.

5.2. Всички работи по тоководещите части на електросъоръженията, ще се извършва с изключване на напрежението, по график, съгласуван с Възложителя.

5.3. Работниците, които ще изпълняват работата на обекта, да притежават съответната квалификационна група по ТБ, съгласно Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения. да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството като поне едно от тях е с V кв. група по ПБЗРЕУ

5.4. Да се имат предвид опасностите за персонала при работа в ОРУ, допиране до тоководещи части под напрежение, намаляване на минималните разстояния до тоководещи части или влияние на индуктирано напрежение.
6. Други изисквания към изпълнението
6.1. Стриктно да се спазва технологията, предписана от производителя за влагане на материалите и изискванията на Възложителя към изпълнението.

6.2. Изолаторите на електросъоръженията да бъдат пазени от замърсявания и увреждания. Изпълнителят трябва да предвиди опазването им от замърсяване чрез обвиването им или други мерки. Всички замърсявания на изолаторите от прокапала боя и др. се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка и с отбив от цената, тъй като за целта е необходимо ново изключване на съоръжението.


6.3. След приключване на работата, работната площадка се почиства от отпадъци. Всички опаковки, отпадъци от бояджийските работи и др. да бъдат извозени от работната площадка до местата, определени за такива цели от РИОСВ или общините.

6.4. Всички нанесени вреди на околната среда са за сметка на изпълнителя.


7. Контрол по изпълнението
7.1. Дебелината на покритието се контролира от Възложителя по всяко време на изпълнението, посредством магнитно - индуктивен дебеломер, съгласно ISO 2808:1997, т.11. За целта, на произволно избрани не по-малко от 10% от обработваните повърхности, ще се извършват по 12 /дванадесет/ измервания по цялата им площ и ще се изчислява средно - аритметичната дебелина на 10 /десет/ измервания /най-високия и най-ниския резултат ще се елиминират/.

7.2. Възложителят осъществява контрол по качеството на влаганите материали чрез вземане на проби по всяко време на изпълнението от доставените и използвани материали за антикорозионното покритие на обекта, за изпитания в независима акредитирана лаборатория.

7.3. При изпълнението на поръчката, за всички партиди материали, които ще бъдат вложени, преди влагането им, се представят на Възложителя придружителни сертификати за качество на партидата и документи, удостоверяващи доставката.
8. Приемане на изпълнението
8.1. Откриването на строителна линия ще се извърши с протокол Образец 2 съгласно чл.7 ал.3 т.2 по Наредба №7 от 22.05.2001г. по ЗУТ. В протокола ще бъде посочено и състоянието на изолаторите на съораженията.

8.1.1.На обекта ще се води “Дневник на строежа”, съгласно Образец 2 по чл.7 ал.3 т.3 от Наредба №7 по ЗУТ, в който ще се отразяват:



 • начало и край на работата за всеки етап;

 • всяка проверка от Възложителя;

 • всяко вземане на проба от материалите;

 • всяко мерене на дебелина на покритие/слой;

 • всички констатирани недостатъци;

 • друго необходимо.

8.2.Приемането на скрити работи ще се извършва стриктно от комисия, в която ще участват от страна на Възложителя представители на ЕПР и представители на ЦУ на П”МВН”. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт Образец 12 по чл.7 т.12 от Наредба №7 по ЗУТ. Работи, закрити без подписан акт Образец 12, няма да бъдат признати от Възложителя за изпълнени и няма да се изплащат. Недопустимо е да се приемат две операции с един акт Образец 12.
8.3.Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт Образец 12 на предходната извършена работа.
8.3.1.Спирането и продължаването на работата, налагащо се поради неблагоприятни климатични условия, диспечерски разпореждания и други, ще се извършва с двустранни протоколи по образци на Възложителя, в които ще се отразява състоянието на обекта /етап, фаза и др./ към момента на спиране и към момента на започване на работата.
8.4.Към Окончателния приемо - предавателен протокол за приемане на извършената работа по договора, се прилагат, като неразделна част от него:

 • протоколите от направените от Възложителя измервания;

 • протоколите от лабораторните изпитания с анализи на вложените материали;

 • всички документи по т.10.1, т.10.2, т.10.3, т.10.4 и т.10.5.


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


 1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

 3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

 4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

 5. В случай че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

 6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

 7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

 8. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

 9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.

 10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

 11. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

 12. Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

 13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:

 • икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

 • избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите, или за изпълнението на строителството;

 • оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите, строителството;

 • спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

 • възможността участникът да получи държавна помощ;




 1. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

 2. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

 3. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

 4. След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 5. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 6. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

 7. Участник, който не се яви за провеждане на договаряне ще бъде отстранен от процедурата и няма да бъде допуснат до участие в класирането.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница