За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: постраница1/10
Дата13.09.2016
Размер1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG СТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БНТ“ С 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗ. 1 . „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ“, ПОЗ. 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“, ПОЗ. 3 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“, ПОЗ. 4 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ И ПОЗ. 5 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА SNG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“


Ния Иванова – гл. експерт в отдел „ОП”

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”:

Росица Григорова – директор на дирекция „ФС”:гр. София, 2014 г.

Публична покана с предмет: „Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“


С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Публична покана (по образец).

2. Техническо задание за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5.

3. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

4. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

5. Проект на договор за обособена позиция № 1;

6. Проект на договор за обособена позиция № 2;

7. Проект на договор за обособена позиция № 3;

8. Проект на договор за обособена позиция № 4;

9. Проект на договор за обособена позиция № 5;

10. Приложения:

6.1. Образец на оферта за обособена позиция № 1;

6.2. Образец на оферта за обособена позиция № 2;

6.3. Образец на оферта за обособена позиция № 3;

6.4. Образец на оферта за обособена позиция № 4;

6.5. Образец на оферта за обособена позиция № 5;

6.6. Образец на ценова оферта за обособена позиция № 1;

6.7. Образец на ценова оферта за обособена позиция № 2;

6.8. Образец на ценова оферта за обособена позиция № 3;

6.9. Образец на ценова оферта за обособена позиция № 4;

6.10. Образец на ценова оферта за обособена позиция № 5;

6.11. Образец на Техническо предложение за обособена позиция № 1;

6.12. Образец на Техническо предложение за обособена позиция № 2;

6.13. Образец на Техническо предложение за обособена позиция № 3;

6.14. Образец на Техническо предложение за обособена позиция № 4;

6.15. Образец на Техническо предложение за обособена позиция № 5;

6.16. Образец на декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП;

6.17. Декларация за приемане условията на договора по обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5;

6.18. Декларация за неразгласяване на информация;

6.19. Декларация за автономност на офертата;

6.20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;

6.21. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

6.22. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

6.23. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

6.24. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

6.25. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП.

6.26. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“Технически параметри на съоръжението, с които се предоставя услугата:

1. SNG

  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx - 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz ÷12,70GHz.

  2. Енкодер – MPEG 2; MPEG 4; DVB S/S2; BISS кодиране.

  3. Входящи сигнали:

1.3.1.Видео:

1.3.1.1. SMPTE 259M /с вмъкнат до 4 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.2. SMPTE 292M /с вмъкнат до 8 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.3. CCVS PAL/50 - 75Ω BNC.1.3.2. Аудио

1.3.2.1. Не по-малко от 4 AES/EBU – 75Ω BNC;

1.3.2.1. Не по-малко от 8 линейни балансирани аналогови звукови входа – 0dB/+6dB 600 Ω XLR.

2. Услугата включва сателитен пренос – до МА на БНТ, съгласно изброените параметри:


  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz÷12,70GHz.

  2. Стандарти DVB S/S2

  3. Модулация QPSK

  4. Кодиране MPEG 2

  5. EIRP на лъча за София не по малка от 46dBW

  6. Ширина на канала 4,5MHz; 9MHz.

  7. Орбитална позиция на сателита в диапазон 1°W ÷ 45°E

Прогнозна стойност до 5 999.00 лева без ДДС

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“Технически параметри на съоръжението, с които се предоставя услугата:

1. SNG

  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx - 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz ÷12,70GHz.

  2. Енкодер – MPEG 2; MPEG 4; DVB S/S2; BISS кодиране.

  3. Входящи сигнали:

1.3.1.Видео:

1.3.1.1. SMPTE 259M /с вмъкнат до 4 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.2. SMPTE 292M /с вмъкнат до 8 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.3. CCVS PAL/50 - 75Ω BNC.1.3.2. Аудио

1.3.2.1. Не по-малко от 4 AES/EBU – 75Ω BNC;

1.3.2.1. Не по-малко от 8 линейни балансирани аналогови звукови входа – 0dB/+6dB 600 Ω XLR.

2. Услугата включва сателитен пренос – до МА на БНТ, съгласно изброените параметри:


  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz÷12,70GHz.

  2. Стандарти DVB S/S2

  3. Модулация QPSK

  4. Кодиране MPEG 2

  5. EIRP на лъча за София не по малка от 46dBW

  6. Ширина на канала 4,5MHz; 9MHz.Орбитална позиция на сателита в диапазон 1°W ÷ 45°E

Прогнозна стойност до 15 000.00 лева без ДДС
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“Технически параметри на съоръжението, с които се предоставя услугата:

1. SNG

  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx - 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz ÷12,70GHz.

  2. Енкодер – MPEG 2; MPEG 4; DVB S/S2; BISS кодиране.

  3. Входящи сигнали:

1.3.1.Видео:

1.3.1.1. SMPTE 259M /с вмъкнат до 4 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.2. SMPTE 292M /с вмъкнат до 8 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.3. CCVS PAL/50 - 75Ω BNC.1.3.2. Аудио

1.3.2.1. Не по-малко от 4 AES/EBU – 75Ω BNC;

1.3.2.1. Не по-малко от 8 линейни балансирани аналогови звукови входа – 0dB/+6dB 600 Ω XLR.

2. Услугата включва сателитен пренос – до МА на БНТ, съгласно изброените параметри:


  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz÷12,70GHz.

  2. Стандарти DVB S/S2

  3. Модулация QPSK

  4. Кодиране MPEG 2

  5. EIRP на лъча за София не по малка от 46dBW

  6. Ширина на канала 4,5MHz; 9MHz.

  7. Орбитална позиция на сателита в диапазон 1°W ÷ 45°E

Прогнозна стойност до 15 000.00 лева без ДДС


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“Технически параметри на съоръжението, с които се предоставя услугата:

1. SNG

  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx - 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz ÷12,70GHz.

  2. Енкодер – MPEG 2; MPEG 4; DVB S/S2; BISS кодиране.

  3. Входящи сигнали:

1.3.1.Видео:

1.3.1.1. SMPTE 259M /с вмъкнат до 4 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.2. SMPTE 292M /с вмъкнат до 8 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.3. CCVS PAL/50 - 75Ω BNC.1.3.2. Аудио

1.3.2.1. Не по-малко от 4 AES/EBU – 75Ω BNC;

1.3.2.1. Не по-малко от 8 линейни балансирани аналогови звукови входа – 0dB/+6dB 600 Ω XLR.

2. Услугата включва сателитен пренос – до МА на БНТ, съгласно изброените параметри:


  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz÷12,70GHz.

  2. Стандарти DVB S/S2

  3. Модулация QPSK

  4. Кодиране MPEG 2

  5. EIRP на лъча за София не по малка от 46dBW

  6. Ширина на канала 4,5MHz; 9MHz.

  7. Орбитална позиция на сателита в диапазон 1°W ÷ 45°E

Прогнозна стойност до 15 000.00 лева без ДДСТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“Технически параметри на съоръжението, с които се предоставя услугата:

1. SNG

  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx - 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz ÷12,70GHz.

  2. Енкодер – MPEG 2; MPEG 4; DVB S/S2; BISS кодиране.

  3. Входящи сигнали:

1.3.1.Видео:

1.3.1.1. SMPTE 259M /с вмъкнат до 4 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.2. SMPTE 292M /с вмъкнат до 8 канала звук/ - 75Ω BNC;

1.3.1.3. CCVS PAL/50 - 75Ω BNC.1.3.2. Аудио

1.3.2.1. Не по-малко от 4 AES/EBU – 75Ω BNC;

1.3.2.1. Не по-малко от 8 линейни балансирани аналогови звукови входа – 0dB/+6dB 600 Ω XLR.

2. Услугата включва сателитен пренос – до МА на БНТ, съгласно изброените параметри:


  1. Работен честотен диапазон: KU-Band, Tx 13,75GHz÷14,5GHz; Rx 10,7GHz÷12,70GHz.

  2. Стандарти DVB S/S2

  3. Модулация QPSK

  4. Кодиране MPEG 2

  5. EIRP на лъча за София не по малка от 46dBW

  6. Ширина на канала 4,5MHz; 9MHz.

  7. Орбитална позиция на сателита в диапазон 1°W ÷ 45°E

Прогнозна стойност до 15 000.00 лева без ДДС

Публична покана с предмет: „Предоставяне под наем на SNG станция за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „Предоставяне под наем на SNG за територията на София и София област“, поз. 2 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „Предоставяне под наем на SNG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на SNG за територията на Югозападна България“

У К А З А Н И Я

 1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ


І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

1. В публичната покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и публичната покана.

2. Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

б) при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

в) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

г) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

* Изискванията по букви: а), б), в) и г) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП

3. В процедурата не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

5. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2, букви а), б), в) и г) се прилагат и за подизпълнителите.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

9. В процедурата за възлагане на публична покана едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

11. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят договор за учредяване на обединението.

В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Договор за създаване на обединение трябва да бъде представено от Участника в заверено копие.

Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчка. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да бъде представен и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции, включени в публичната покана.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

6.2. В офертата не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56;

6.3. Наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Закона за обществените поръчки;

6.4. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

7. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

8.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

8.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на постъпилите оферти.


Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществени поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в публичната покана.

3. Протоколите и уведомителните писма на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в публичната покана могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в публичната покана.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница