За управление на риска на окръжен съд благоевград въведениестраница1/3
Дата12.06.2017
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
УТВЪРЖДАВАМ:

/К.БЕЛЬОВА/


СТРАТЕГИЯ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД1. Въведение

Стратегията за управление на риска е основен документ, който подпомага Окръжен съд Благоевград при постигането на неговите цели и приоритети, чрез регламентиране на механизмите за управлението на риска в организацията.

Управлението на риска е структуриран, последователен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на Окръжен съд Благоевград, при който се идентифицират, оценяват, вземат решения за реакция и се докладват възможни събития, които биха повлияли негативно върху постигането на целите.

Въвеждането на ефективен процес по управление на риска е сложен и продължителен процес, който е сред приоритетите на Окръжен съд Благоевград и изисква широка подкрепа, както от ръководството, така и от всички служители.

Прилагането на Стратегията ще осигури постигането на следните резултати:


 • Усъвършенстване на управленския процес в Окръжен съд Благоевград;

 • Идентифициране на рисковете, които могат да засегнат законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното протичане на дейностите и постигането на целите и приоритетите на Окръжен съд Благоевград;

 • Повишено съзнание за управление на риска и фокусиране върху ключовите рискови области;

 • Прилагане на адекватни и ефективни контролни механизми;

 • Идентифициране на ролите и отговорностите на участниците в процеса по управление на риска;

Когато процесът по управление на риска се извършва по правилен начин той често остава незабелязан. Но когато организацията бъде изправена пред негативно събитие за което не е подготвена тогава негативните последици могат да бъдат значителни.

2. Отговорности в процеса по управление на риска

Управлението на риска е интегриран процес в дейността на Окръжен съд Благоевград, в който вземат участие ръководството и всички служители в организацията.Административният ръководител на Окръжен съд Благоевград - утвърждава Стратегията за управление на риска, наблюдава изпълнение й и получава годишен доклад за дейността на Съвета/координатора по управление на риска за изпълнението на Стратегията; взема решения по предложените коригиращи действия в плана за
действие за рисковете, които не са в рамките на приемливото ниво; участва в
периодичните прегледи за актуализация на риск-регистъра; получава протоколите
от заседанията на Съвета по управление на риска и периодично утвърждава риск-
регистъра и промените в него. Административният ръководител на Окръжен съд Благоевград определя приемливото ниво на всеки риск.

Ръководителите на структурите отговарят за идентифицирането на рисковете и прилагането на мерките по управлението им в тяхната област. Оценяват установените рискове с помощта на Съвета/координатора по управление на рисковете.

Наблюдават рисковете в тяхната област и докладват на Съвета/координатора по управление на риска за състоянието им, както и за напредъка, адекватността и ефективността на прилаганите мерки в изпълнение на плана за действие. Ръководителите на структурните звена докладват периодично на Съвета/координатора за състоянието на рисковете, планирани дейности или проекти, които да се включат в риск-регистъра. При кризисна ситуация или съществена промяна във вероятността и влиянието на един или група рискове, ръководителите на структурни звена докладват на председателя на Съвета по управление на риска.Служителите на Окръжен съд Благоевград участват в процесите по управление на риска и изпълняват плановете за действие в резултат на процеса по управление на риска. Докладват за идентифицирани рискове на прекия си ръководител и управляват рисковете в рамките на своите задължения.

Съветът/координаторът по управление на риска:

 • Извършва ежегоден преглед на Стратегията за управление на риска и прави предложения за актуализирането й;

 • Отговаря за разработването и поддържането на риск-регистър на Окръжен съд Благоевград, включващ установените рискове, свързани с текущата и бъдеща дейност на съда, както и резултатите от техния анализ и оценка;

 • Разработва и предлага и актуализира план за действие за прилагане на мерки за намаляване на рисковете, които са над приемливото ниво.

 • Изисква и анализира информация за напредъка по изпълнението на предприетите за намаляване на рисковете мерки.

Докладва на административният ръководител на Окръжен съд Благоевград за резултатите от дейността си на всеки 12 месеца.

Съветът по управление на риска се състои от председател и 6 члена, които се

определят за срок от 5 години от административният ръководител на Окръжен съд Благоевград и включва представители от следните звена с не по-малко от 3 г. стаж в съда: 1. „Финансова дейност и снабдяване";

 2. „Човешки ресурси";

 3. „Информационно обслужване и технологии";

 4. „Регистратура";

 5. „ Деловодство";

 6. „ Съдебни секретари";

Председателят на Съвета/координатор е служител на длъжност съдебен администратор. Съветът по управление на риска заседава поне веднъж на всеки 12 месеца. При изпълнение на своите отговорности Съветът може да привлича за съдействие други служители от Окръжен съд Благоевград и/или външни лица и да провежда извънредни заседания.

3. Описание на управлението на риска в Окръжен съд Благоевград

Процесът по управление на риска включва идентифициране, анализ, оценка и определяне на реакция спрямо установените рискове.Идентифициране на събитията - установяване на потенциалните събития, които могат да повлияят негативно върху постигането на стратегическите и оперативните цели на Окръжен съд Благоевград. Установените рискове могат да бъдат свързани с текущата и бъдеща дейност на Окръжен съд Благоевград. Категориите на рисковите области са представени в Приложение №1 към Стратегията.

Идентифицирането на рисковете се извършва на два етапа - първоначално идентифициране и периодично актуализиране на установените рискове.Анализ на установените рискове - осигуряване на необходимата информация за текущото състояние, включително и предприетите действия спрямо всеки от идентифицираните рискове, въз основа на която ще се извърши последващата им оценка.

Оценка на установените рискове - оценка на потенциалните негативни събития, които могат да засегнат набелязаните от Окръжен съд Благоевград цели, от гледна точка на вероятността от настъпването им и тяхното въздействие. При оценката се вземат предвид предприетите действия и мерки спрямо съответния риск, като остатъчният риск се оценява съобразно неговите вероятност и влияние, измервани в петстепенна скала /приложение №2/

Определяне на реакция спрямо установените рискове - обхваща две последователни стъпки:

 1. Определя се областта, в която попадат оценените рискове - зона с нисък приоритет, зона за наблюдение, зона с висок приоритет. Реакцията на риска зависи от неговата средна претеглена стойност и приемливото ниво.

 2. Спрямо рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет задължително се предприемат мерки чрез изготвяне на план за действие и се определят срокове и отговорни лица.

 3. Рисковете от зоната за наблюдение се следят периодично и се анализират механизмите и действията, чрез които те се поддържат в рамките на приемливото ниво.

 4. Рисковете с нисък приоритет се преглеждат поне веднъж годишно и се анализира вероятността и влиянието, което биха имали при промени във вътрешните и външните фактори и ескалиране на други рискове.

Реакцията на риска може да бъде:

Толериране на риска - приемане на риска на нивото, на което е оценен. Такава реакция е възможна само, ако оценката на остатъчния риск е в рамките на приемливото ниво или са налице ограничени възможности за предприемане на ефективни действия;

Ограничаване на риска /третиране/ - въвеждане на контролни дейности, с цел ограничаване на въздействието и/или вероятността от настъпването му. По-голямата част от рисковете, попадат в тази категория. Целта не е непременно да се елиминира даден риск, а по-скоро да се въведат мерки, чрез които да се ограничи риска до приемливо ниво;

Прехвърляне на риска - в случай, че рискът е неприемливо висок може да се потърси възможност за прехвърлянето му или споделянето му с друга организация. Основните начини за прехвърлянето на риска са застраховането, сключването на партньорски споразумения и осигуряването на определени дейности като външна услуга;

Прекратяване - намаляване и /или ограничаване на вероятността и /или влиянието на риска чрез прекратяване на дейността, която го поражда;

Планове за действие при непредвидени обстоятелства - Всеки един от рисковете може внезапно да се прояви и да създаде кризисна ситуация, дори тези които са оценени с ниска вероятност/влияние. Това може да се дължи на неправилна оценка, промени в обстоятелствата или външни събития. Планове за действие при непредвидени обстоятелства се прилагат спрямо всички рискове, които могат да имат критично или катастрофално влияние за организацията.

4. Документиране на процеса по управление на риска

Риск-регистърът е документът, в който се отразяват резултатите от управлението на риска /Приложение № 3/. Съдържа следната информация: • идентифицираните рискове за дейността на Окръжен съд Благоевград;

 • оценка на вероятността и влиянието на идентифицирания риск при липса на контролни дейности;

 • предприетите действия и текущи контролни дейности;

 • нивото на риска след предприемане на действия, въвеждане на контролни дейности /остатъчен риск/;

 • оценка за нивото на остатъчния риск спрямо апетита към риска;

 • предложени/планирани действия за намаляване на остатъчния риск;

 • срокове и отговорни длъжностни лица за изпълнение на мерките.

За всеки от рисковете, който не е в рамките на приемливото ниво се съставя план за действие /Приложение № 4/

5. Мониторинг на процеса по управление на риска

Степента на ефективност на управлението на риска се установява чрез наблюдение на всеки етап от процеса. Целта на мониторинга е идентифициране на възможности за подобряване на процеса по управление на риска и установяване на промени в рисковия профил, т.е дали контролните дейности действително минимизират рисковете и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове.

Наблюдението на рисковия профил дава разумна увереност на ръководството на Окръжен съд Благоевград, че процесът по управление на риска е адекватен и ефективен и предприетите действия са довели до намаляване на идентифицираните рискове до приемливо ниво. Преглед и актуализация на целия риск-регистър се извършва на всеки 12 месеца.

За подпомагане на периодичното осъществяване на мониторинга е въведена процедура по вътрешно докладване за идентифициране на рискове, при спазване изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Координаторът по управление на риска на ниво работна група отговаря за реализиране на процедурата по вътрешно докладване.

Съветът/координаторът наблюдава състоянието на процеса по управление на риска, напредъка по изпълнение на мерките, заложени в плана за действие за намаляване на рисковете, които са над приемливото ниво и предоставя ежегодно на председателя/директора на Окръжен съд Благоевград доклад за дейността си в срок до 31.12. на съответната година.

Неразделна част от настоящата стратегия са :Приложение № 1 - Категоризация на рисковите области

Приложение № 2 - Подход за оценка на риска в Окръжен съд Благоевград

Приложение № 3 - Форма на риск - регистъра на Окръжен съд Благоевград;

Приложение № 4 - Форма на план за действие за рисковете, чието оценено ниво е над приемливото

Категоризация на рисковите области

Рискове могат да възникнат по различни причини и в резултат на промените в различни фактори. Някои от тях са сравнително лесно предвидими, а за други е необходим по-задълбочен анализ. Групирането на рисковете по области ще улесни идентифицирането на конкретните рискове. Като примерни рискови области могат да се посочат следните:• Стратегически рискове - те могат да повлияят върху постигането на стратегическите цели на организацията;

 • Оперативни рискове - тези, с които организацията се сблъсква ежедневно и заплашват изпълнението на оперативни процеси и дейности;

 • Политически рискове - възникват от промяна в правителството и провеждане на нови политики;

 • Икономически рискове - породени от особеностите и/или промяната на икономическата система (инфлация, конкуренция и др). Това може да се отрази на нивото на търсене на някои услуги, да повлияе на разходите или да доведе до намаляване размера на наличното финансиране;

 • Рискове за репутацията - причинени от слаби връзки с обществеността, от неуспех при предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени потребности, при работа с граждани, с колеги;

 • Технологични рискове - причинени от използването на стари технологии, от пробив в сигурността или от използването на нови информационни системи, които не са достатъчно изпробвани или служителите не са обучени на необходимото ниво;

 • Рискове за сигурността - причинени от кражби или злоупотреби с материални активи, парични средства или други финансови активи или нерегламентиран достъп до информация, поради неадекватна защита на информационната система;

 • Правни/ регулаторни рискове - възникващи от промяна в националното или законодателство на ЕС;

 • Финансови рискове - причинени от недостатъчно финансиране или от неефективно, неефикасно или неикономично разходване на средствата;

 • Екологични рискове - възникващи в резултат на въвеждането на нови екологични стандарти или поради настъпили екологични катастрофи или промени в климата;

 • Управленски рискове - причинени от неуспех в управлението на организацията или от незадоволителни мерки за вътрешен контрол;

 • Договорни или партньорски рискове - възникващи от неуспех на партньор или доставчик на обществена услуга.

РИСК - РЕГИСТЪР НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАС

Стратегически рискове


Цел: Окръжен съд Благоевград се стреми да увеличи броя на решените дела и да намали забавянето на делата


Риск

Оценка на присъщия риск

Предприети действия и текущи контролни дейности

Оценка на остатъчния риск

Планирани действия (необходимост да/не)

Срок

ОтговорникВлияние

ВероятностВлияние

Вероятност1. Не изпращане на съдебни книжа до участниците в делотоПериодично се проверява всяко дело и в случай на пропуск се изпращат спешно призовки и съдебни книжаАко по делото има назначен адвокат същите се връчват на пълномощника по делото

постоянен

деловодителите

2. Несвоевременно призоваване на страните
Издадена заповед на председателя за своевременно връчване на съдебните книжа, съгласно изискванията на ГПКПризовкарите изготвят ежеседмични отчети за посетените места с връчени и невръчени призовки, който представят на съдебният администратор

постоянен

призовкари

3. Не осигуряване на свободна съдебна залаЗаповед на председателя за разделяне на състави и пълно уплътняване на залите – сутрин и след обяд


постоянен

Съд.администратор и зав.служба “Съдебни секретари”

4. Неизписване на делата в срокИзготвяне на ежемесечни справки за неизписани дела в законоустановените срокове


постоянен

Системните администратори

5. Посещение в съда на лицето за което има изпратена призовка, но не намиране на призовкаря за да му бъде връчена
Да се изработи кабина на партера в която до обяд призовкарите да дават дежурства

30.04.2011

Управител съдебни сгради

6. Не съблюдаване на отводите на съдиите, които могат да доведат до по-продължително разглеждане на делотоСъс заповед на председателя е назначена Комисия, която извършва проверка и анализ на постановените отводи

Председателя на съда

7.Не изготвяне на качествени протоколи, не качествено обработване на делата, както и водене на книгите – описи, срочни и др.Всички съдебни служители са разпределени по състави, както са разпределени съдиите.Ежемесечни проверки по книгите от завеждащ службите
Завеждащ служби

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:

Стратегически рискове


Цел: Всички дела разглеждани в Окръжен съд Благоевград да се разпределят на случайния принцип


Риск

Оценка на присъщия риск

Предприети действия и текущи контролни дейности

Оценка на остатъчния риск

Планирани действия (необходимост да/не)

Срок

ОтговорникВлияние

ВероятностВлияние

Вероятност1. Неупълномощен служител или съдия да разпредели делотоЗаповед на председателя на съда с точно определени съдии, които могат да разпределят делата. Със заповед на председателя е възложена тази техническа част на служителите от регистратурата за разпределение на бързите производство съгласно предварително утвърден график, през почивните и празничните дни делото се разпределя от дежурния деловодител.В случай на отсъствие на упълномощения съдия, се издава нова заповед и се упълномощава друг съдия

постоянен

председателя

2. Ръчно разпределениеСъгласно приетите вътрешни правила са идентифицирани в кои случаи се допуска ръчно разпределянеКъм всяко дело се прави компютърна разпечатка от която е видно по какъв начин е разпределено делото. Ежедневно в папка “Вътрешни актове”,се публикува разпределението на делата за деня


постоянен

председателя

3. При напускане на съдия, делата да му се разпределят ръчно от неупълномощен съдия или служителПри напускане на съдия, всички дела които са на доклад на този съдия се разпределят автоматично от съдията упълномощен да разпределя, след издаване на заповед от председателя


постоянен

председател

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:

Стратегически рискове


Цел: Подобряване и автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите


Риск

Оценка на присъщия риск

Предприети действия и текущи контролни дейности

Оценка на остатъчния риск

Планирани действия (необходимост да/не)

Срок

ОтговорникВлияние

ВероятностВлияние

Вероятност1. Назначаване на неквалифицирани кадриВсички съдебни служители се назначават след конкурс, при спазване на процедурите на ИУСС


При провеждане на конкурси

Председателя и съд.администратор

2. Неподготвени служители за : -справяне с промените в нормативната уредба; -непредвидени обстоятелства ;

неусъвършенстване на съществуващи знания и умения и придобиване на нови;

Периодични обучения, включително и на работното място.Провеждане на ежемесечни събрания за обсъждане на различни казуси и проблеми.

Към всеки новоназначен служител да се назначава служител-наставник който да го напътства в работатаОбучения за “Работа в екип” и “Работа с трудни клиенти” и обучения във връзка с постъпили промени в нормативната уредба.

постоянен

Съд.администратор

3. Некачествено обслужване в случай на създадена конфликтна ситуация
В случай на създадена конфликтна ситуация със служител и клиент, друг служител веднага да се включи и да помогне оглед предотвъртяване пускане на жалба и некачествено обслужване

постоянен

Завеждащ службите

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:

Оперативни рискове


Цел: Съблюдаване на процеса за събираемостта на държавните такси по делата

Риск

Оценка на присъщия риск

Предприети действия и текущи контролни дейности

Оценка на остатъчния риск

Планирани действия (необходимост да/не)

Срок

ОтговорникВлияние

ВероятностВлияние

Вероятност1.Образуване и/или разглеждане на дело без да е внесена държавна такса
С постъпване на исковата молба или жалбата в регистратурата на печата с вх. № записват и каква държавна такса е внесена


постоянен

Нач.адм.служба

2. Представяне на документ с невярно съдържание за внесена държавна такса.Със заповед на председателя на съда е назначен служител, който извършва проверка и удостоверява с печат, който е зелен,че сумата е внесена по сметка на съда.


постоянен

Нач.адм.служба

3. Внесена по-малко държавна таксаСлужителя, извършващ проверка на постъпилата държавна такса, извършва проверка единствено дали има внесена такава, но не отговаря за размера


постоянен

Съдия-докладчика

Цел: Спазване на трудовия ред, съгласно Етичния кодекс, Кодекса на труда и Правилника за съдебната администрация

Риск

Оценка на присъщия риск


Предприети действия и текущи контролни дейности

Оценка на остатъчния риск

Планирани действия (необходимост да/не)

Срок

ОтговорникВлияние

Вероятност
Влияние

Вероятност1. Не спазване на трудовата дисциплинаПриет е правилник за вътрешния трудов ред.

Въведен е контролиран достъп на съдии и служители с отчитане на часа на влизане и напускане на сградата на служебния вход
Със специално изработени карти на съдии и служители е регламентиран достъпа до сградата
Председател, съдебен администратор и сл.по сигурността на информацията

2.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница