За условията и реда за оценка на клиентските активиДата24.07.2016
Размер70.39 Kb.


НАРЕДБА № 23

от 8 февруари 2006 г.

за условията и реда за оценка на клиентските активи

Раздел І


Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за оценка на клиентските активи при инвестиционните посредници.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва с цел:

1. изчисляване на размера на дължимата от инвестиционните посредници годишна вноска към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа;

2. определяне на размера на компенсацията, която Фондът за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа заплаща на клиентите на инвестиционен посредник в случаите по чл. 77б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).Чл. 2. (1) По реда на наредбата се оценяват ценните книжа и другите активи, които са предмет на публично предлагане и/или които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, предоставени на инвестиционния посредник във връзка с извършването на една или повече от услугите или дейностите по чл. 54, ал. 2 и/или ал. 3, т. 1 ЗППЦК, с изключение на държавните ценни книжа.

(2) В клиентските активи се включват и активите, по които има наложени тежести или които служат като обезпечение.

(3) Не подлежат на оценка по ал. 1 клиентските активи на:

1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;

2. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 5 или над 5 % от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;

3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;

4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;

5. инвестиционните посредници;

6. банките;

7. застрахователите;

8. пенсионните и осигурителните фондове;

9. инвестиционните дружества, договорните фондове и дружествата със специална инвестиционна цел;

10. държавата и държавните институции;

11. общините;

12. Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането;

13. други професионални и институционални инвеститори.Чл. 3. (1) Инвестиционните посредници са длъжни ежемесечно да оценяват ценните книжа и другите активи на своите клиенти и да представят на хартиен и магнитен носител до 10-о число на всеки месец в Комисията за финансов надзор и Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа справка за клиентските активи към последното число на предходния месец.

(2) Когато последното число на месеца е почивен ден, клиентските активи се оценяват към последния работен ден от съответния месец.

(3) В справката по ал. 1 се включва информация и за паричните средства, дължими или принадлежащи на клиентите на инвестиционния посредник, които той държи за тяхна сметка във връзка с извършването на услуга или дейност по чл. 54, ал. 2 и/или 3, т. 1 ЗППЦК.

Раздел ІІПравила за оценка на клиентски активи
Чл. 4. (1) Пазарната стойност на ценните книжа и другите клиентски активи, които се търгуват на регулиран пазар в страната, е среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за месеца, към последното число на който се изготвя оценката, съответно за месеца, предхождащ датата на постановяването на решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК. В случай че няма сключени сделки през този месец, пазарната стойност е среднопретеглената цена от последния ден, в който са търгувани съответните ценни книжа през предходните два месеца.

(2) Регулираният пазар на ценни книжа обявява най-късно до края на първия работен ден на всеки месец чрез своя официален бюлетин и по друг подходящ начин информация за цената по ал. 1 на ценните книжа и другите клиентски активи за предходния месец.

(3) Пазарната стойност на чуждестранните ценни книжа е последната цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват. Ако не може да се определи пазарна стойност по изречение първо, оценката на чуждестранни ценни книжа се извършва по цена на затваряне на сключените с тях сделки на регулиран пазар в най-близкия ден от последния 3-месечен период, предхождащ датата на оценка.

(4) Пазарната стойност на акции на инвестиционни дружества от отворен тип и дялове на договорни фондове е последната обявена цена на обратно изкупуване. Когато дяловете на договорните фондове не са достигнали минимално изискуемата нетна стойност на активите от 500 000 лв., за пазарна стойност се приема нетната стойност на активите на един дял.Чл. 5. Когато ценните книжа са били предмет на първично публично предлагане и все още не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, те се оценяват по емисионна стойност.

Чл. 6. (1) При невъзможност да се формира пазарната стойност на ценните книжа и другите клиентски активи съгласно чл. 4, те се оценяват, както следва:

1. акциите - по метода на нетната балансова стойност на активите, като стойността на една акция по този метод се определя, като активите по баланса на дружеството, намалени със стойността на текущите и нетекущи пасиви по баланса, се раздели на броя на акциите, без обратно изкупените от дружеството, ако нетната балансова стойност е положителна;

2. облигациите – по метода на дисконтираните бъдещи нетни парични потоци, като дисконтовият фактор се определя от Комисията за финансов надзор за съответната година до 31 януари в зависимост от пазарните условия в страната, като дисконтовият фактор е отделен за облигациите, издадени от емитенти – финансови предприятия, и за облигациите, издадени от други емитенти;

3. правата, производните ценни книжа и другите видове клиентски активи по чл. 2, ал. 1 - по правила, изработени от Комисията за финансов надзор.

(2) Регулираният пазар на ценни книжа обявява най-късно до края на първия работен ден на всеки месец чрез своя официален бюлетин и по друг подходящ начин информация за цената по ал. 1 на ценните книжа и другите клиентски активи за предходния месец.

(3) Методът на нетната балансова стойност се прилага и при оценката на акции на инвестиционно дружество и дялове на договорни фондове в случаите на временно спиране на обратното им изкупуване.

(4) Стойността на активите, на текущите и нетекущите пасиви на дружеството при прилагането на метода на нетната балансова стойност се определя на базата на информацията от счетоводния баланс за последния отчетен период, представен пред Комисията за финансов надзор и/или пред съответния регулиран пазар на ценни книжа.

Чл. 7. Клиентските активи в чуждестранна валута се преизчисляват в левовата им равностойност по курса на Българската народна банка към последния работен ден на месеца, съответно към датата на решението по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК.

Чл. 8. Инвестиционните посредници са длъжни да отчитат аналитично клиентските активи за целите на извършваната оценка и да съхраняват информацията и документите, послужили за оценяване на ценните книжа и другите клиентски активи, в продължение на 5 години.

Раздел ІІІНачин за определяне на размера на годишните вноски
Чл. 9. Размерът на годишната вноска за текущата година, която инвестиционните посредници правят във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, се формира като сбор от произведението на средномесечната наличност на паричните средства и съответния процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК, и произведението на средномесечната наличност на ценните книжа и другите активи, оценени съгласно тази наредба, и съответния процент, определен съгласно чл. 77н, ал. 3 ЗППЦК.

Раздел ІVАдминистративнонаказателни разпоредби
Чл. 10. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.

(2) Актовете за нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) „Други професионални инвеститори“ по смисъла на наредбата са професионални инвеститори съгласно § 1, т. 1, буква „б“ ЗППЦК и са:

1. Физически лица, които отговарят на условията по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.). Физическите лица декларират пред инвестиционните посредници наличието на обстоятелствата по предходното изречение.

2. Юридически лица, чиято цел е да инвестират в ценни книжа и които не са институционални инвеститори и отговарят най-малко на два от следните критерия:

а) сума на актива на баланса – 500 000 лв.;

б) през последните четири тримесечия имат извършени средно по 10 сделки с ценни книжа на стойност не по-малко от 10 000 лв. за тримесечие;

в) притежават ценни книжа и активи по чл. 2, ал. 1 на пазарна стойност – 50 000 лв.;

г) оборот с ценни книжа по чл. 2, ал. 1 – 500 000 лв.

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2, букви „а“, „в“ и „г“ се определят на база предходната финансова година. В случай на новообразувано предприятие те се определят според стойността на достоверни показатели за текущата финансова година. Юридическите лица декларират пред инвестиционните посредници наличието на обстоятелствата по ал. 1, т. 2.


Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от обнародването £ в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбата по чл. 4, ал. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на наредбата.

(2) Инвестиционните посредници представят в Комисията за финансов надзор и Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в деня на влизане на наредбата в сила справка за клиентските активи към последния ден на всеки месец за периода от октомври 2005 г. до влизането на наредбата в сила, за който имат задължение да изготвят такива справки, отразяващи размера на клиентските активи, изчислен по реда на тази наредба.

(3) Регулираният пазар на ценни книжа във връзка със задължението на инвестиционните посредници по ал. 2 обявява в срок не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока по ал. 2 чрез своя официален бюлетин и по друг подходящ начин информация за цената по чл. 4, ал. 1 на ценните книжа и другите клиентски активи за периода от август 2005 г. до влизането на наредбата в сила.

§ 3. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 77в, ал. 3 и чл. 77н, ал. 5 ЗППЦК и е приета с решение № 50-Н от 08.ІІ.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Председател: Ап. Апостолов

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница