За видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуватДата11.02.2017
Размер104.76 Kb.


НАРЕДБА № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа,

за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и

регулираните пазари, на които те се търгуват
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г.
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват.

Чл. 2. Инвестициите в чуждестранни ценни книжа на активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се извършват чрез:

1. инвестиционен посредник, получил разрешение по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделки с ценни книжа за чужда сметка в страната и в чужбина;

2. чуждестранен инвестиционен посредник, регистриран в страна - членка на Европейския съюз, получил разрешение за тази дейност съгласно законодателството по регистрация.

Чл. 3. (1) При осъществяване на дейност по реда на тази наредба органите на управление на пенсионноосигурителното дружество приемат правила за инвестициите в чуждестранни ценни книжа за всеки управляван от тях пенсионен фонд в рамките на общите правила за управление на активите на фонда.

(2) Правилата по ал. 1 съдържат най-малко следното:

1. реда и начина за вземане на решения от пенсионносигурителното дружество за инвестиране на активите на пенсионния фонд в чуждестранни ценни книжа;

2. реда и начина за установяване на обстоятелствата, свързани с изискванията по чл. 4.

(3) Пенсионноосигурителното дружество представя правилата по ал. 1 на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", в 14-дневен срок от приемането им.

(4) При промяна в правилата по ал. 1 пенсионносигурителното дружество уведомява за съответната промяна заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", в 14-дневен срок от промяната.

Чл. 4. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, както следва:

1. дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар на ценни книжа, с дългосрочен кредитен рейтинг не по-нисък от ВВВ- на Standard & Рооr's или Baa3 на Моodу's;

2. дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар на ценни книжа, с краткосрочен кредитен рейтинг не по-нисък от А-3 на Standard & Рооr's или Р-3 на Моodу's;

3. акции или дялове на фондове, инвестиращи в дългови ценни книжа със среден дългосрочен кредитен рейтинг на портфейла не по-нисък от ВВВ- на Standard & Рооr's или Baa3 на Моodу's, даден от рейтинговите агенции;

4. акции, включени в индекси на чуждестранни регулирани пазари на ценни книжа съгласно приложение № 1;

5. акции или дялове на фондове, инвестиращи в дългови ценни книжа по т. 1 и 2 и в акции по т. 4;

6. акции и дялове на фондове, инвестиращи в акции по т. 4;

7. деривати на ценни книжа - пут опции на индекси и облигации, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, ако се използват за намаляване на инвестиционните рискове.

(2) Книжата по ал. 1, т. 3, 5 и 6 следва да се котират ежедневно.

(3) В случаите, когато определени дългови ценни книжа престанат да бъдат оценявани от посочените в ал. 1 рейтингови агенции или рейтингът им бъде намален под равнището на минималната изисквана оценка, пенсионноосигурителното дружество следва да продаде тези ценни книжа в срок един месец от промяната.

Чл. 5. Пенсионноосигурителното дружество представя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", справки за инвестираните активи в чуждестранни ценни книжа поотделно за всеки управляван пенсионен фонд в срок до 20 дни след края на всеки месец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. Комисията за финансов надзор представя в Министерството на финансите - дирекция "Външни финанси", в срок до 30 април информация за инвестираните в чуждестранни ценни книжа активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни към края на предходната година съгласно приложение № 3.

Чл. 7. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Чуждестранни ценни книжа" са ценни книжа, издадени и/или гарантирани от чужди държави, централни банки, общини, международни финансови организации и други емитенти - чуждестранни лица и допуснати до търговия на чуждестранни регулирани пазари.

2. "Регулирани пазари на чуждестранни ценни книжа" са официалният пазар на фондова борса и неофициалният пазар на ценни книжа, на които или посредством които:

а) присъствено или чрез единна неприсъствена система редовно се сключват сделки за покупка и продажба на ценни книжа и се правят предложения и покани за сключване на такива сделки;

б) редовно се огласява информация за сключените сделки с ценни книжа и предложенията за сключване на такива сделки.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В едномесечен срок от влизането на наредбата в сила пенсионноосигурителните дружества, осъществяващи дейност по Наредба № 4 от 2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 59 от 2002 г.), представят правилата по чл. 3 на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор".

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба могат да дават съобразно своята компетентност министърът на финансите и Комисията за финансов надзор.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 180, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, съгласувана е с управителя на Българската народна банка и отменя Наредба № 4 от 2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 59 от 2002 г.).

§ 5. Разпоредбата на чл. 2, т. 2 се прилага от влизането в сила на Договора за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1, т. 4

Индекси на регулирани пазари на ценни книжа

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Държава ¦ Регулирани пазари ¦ Индекс

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Холандия Amsterdam Stock

Exchange AEX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Гърция Athens Stock Exchange FTSE-ASE 20

Athens Derivatives

Exchange (ADEX)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Австралия Australia Stock Exchange All

Ordinaries 50

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. Белгия Brussels Stock Exchange Bel-20

Euronext Brussels

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

5. Унгария Budapest Stock Exchange BUX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6. Дания Copenhagen Stock

Exchange KFX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

7. Германия Frankfurt Stock Exchange DAX

Eurex Deutschland

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

8. Финландия Helsinki Stock Exchange HEX Index

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

9. Ирландия Irish Stock Exchange ISEQ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

10. Корея Korean Stock Exchange KOSPI 50

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

11. Португалия Lisbon Stock Exchange BVLX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

12. Велико- London Stock Exchange FTSE 100

британия LIFFE

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

13. Люксембург Luxembourg Stock

Exchange LuxX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

14. Испания Madrid Stock Exchange IBEX35

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

15. Италия Milan Stock Exchange MIBTel

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

16. САЩ New York Stock Exchange S&P 100

CBOE DJ


Amex NASDAQ 100

NASDAQ Stock Market

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

17. Франция Paris Bourse CAC 40

Euronext Paris- MONEP

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

18. Чехия Prague Stock Exchange PX 50

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

19. Япония Tokyo Stock Exchange Nikkei 225

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

20. Канада Toronto Stock Exchange TSE 300

Composite

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

21. Австрия Vienna Stock Exchange ATX

Austrian Futures and

Options Exchange

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

22. Швейцария Zurich Stock Exchange SMI

Eurex Zurich

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

23. Швеция Stockholm Stock SAX

Exchange


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

24. Полша Warsaw Stock Exchange WIG 20

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

25. Норвегия Oslo Stock Exchange OBX Total

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложение № 2

към чл. 5

.............................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

СПРАВКА


ЗА ИНВЕСТИРАНИТЕ АКТИВИ В ЧУЖБИНА

към ....................................... на

(ден, месец, година)

.............................................................................

(наименование на пенсионния фонд)
¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цена за оценка¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤° ¦ ¦ ¦ ¦

№ ¦ Вид на инвестицията ¦ Еми- ¦ Код на ¦ Дата ¦Брой ¦Номи- ¦Вид ¦регу- ¦ стой- ¦Дивидент/¦Балансо-¦ Относите- ¦Рейтин-¦Рей-

¦ ¦ тент ¦емисията/¦на при-¦ценни¦нална ¦ва- ¦лиран ¦ност в ¦ лихвено ¦ва стой-¦лен дял от ¦ гова ¦тинг

¦ ¦ ¦ борсов ¦ доби- ¦книжа¦стой- ¦лута¦пазар/¦ съот- ¦ плащане ¦ност на ¦активите на¦агенция¦

¦ ¦ ¦ код ¦ ване ¦ ¦ност в¦ ¦борса ¦ветна- ¦ в съот- ¦ актива ¦пенсионния ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦съот- ¦ ¦ ¦та ва- ¦ ветната ¦в лево- ¦ фонд в % ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветна-¦ ¦ ¦ лута ¦ валута ¦ ве* ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лута ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14

¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤

1 Дългови ценни книжа

по чл. 4, ал. 1, т. 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1.1.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Дългови ценни книжа по

чл. 4, ал. 1, т. 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2.1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤3. Акции или дялове на

фондове по чл. 4,

ал. 1, т. 3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3.1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤4. Акции, включени в

индекси по чл. 4,

ал. 1, т. 4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4.1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤5. Акции или дялове на

фондове по чл. 4,

ал. 1, т. 5

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

5.1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤6. Акции или дялове на

фондове по чл. 4,

ал. 1, т. 6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6.1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤7. Пут опции по чл. 4,

ал. 1, т. 4

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

7.1.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Инвестиции в чужбина - общо

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
* Забележка. Стойността в левове е изчислена по курса на БНБ за

съответната валута към края на отчетния период.

Изготвил: ........................ Ръководител: ......................

(име, фамилия, подпис) (име, фамилия, подпис)

Дата: ..................

Приложение № 3

към чл. 6

СПРАВКА


за състоянието на инвестираните средства към 31.XII . . . г. на

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Вид валута на инвестицията ¦ Стойност във валута ¦Левова равностойност

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤2.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤.....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Общо в левова равностойност

на инвестициите на фондовете X

за допълнително пенсионно

осигуряване

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Заместник-председател,

ръководещ управление

"Осигурителен надзор": .........


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница