За възлагане на обществена поръчка с предмет: "извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на държавен фонд "земеделие"Дата22.12.2018
Размер164 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАА. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга по извънгаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Държавен фонд "Земеделие", находящи се в 7 Областни дирекции (ОД). Предметът на поръчката включва дейностите, описани в Раздел "Б" – „Технически спецификации и изисквания към изпълнението" от настоящия документ.
Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Извънгаранционната поддръжка на климатиците включва:

1.1. Извършване на шестмесечни технически прегледи на климатичната техника, посочена в Приложение № 1, включващо следните дейности:

 • Демонтаж, почистване или смяна на въздушни филтри;

 • Проверка чистотата на вътрешния топлообменник;

 • Проверка целостта на електрическите и тръбните връзки;

 • Оглед и проверка на външния топлообменник при необходимост и почистване;

 • Проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна;

 • Проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела;

 • Включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система;

 • Включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система;

 • Попълване на протокол за извършения преглед.

1.2. Пролетно/лятно обслужване в едномесечен срок след подписване на договора, есенно/зимно обслужване през месец октомври 2013 г. и пролетно/лятно обслужване през месец април 2014 г. - почистване на външните тела на климатизаторите и почистване на топлообменните повърхности на кондензатора;

1.3. Ремонт на климатичната техника - при необходимост. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя;

1.4. Доставка и монтаж на консумативи и резервни части се извършва при необходимост от подмяна.

1.5. Демонтаж и монтаж на климатиците при необходимост от преместване – включително и нов тръбен път (тръби и канали ), пълнене с фреон.

Всички разходи, свързани с посочените дейности, включително труд, транспорт, командировъчни и др., трябва да са включени в таксите за поддръжка.

Трудът за всички сервизни работи по дефектирали климатици, се извършва безплатно, като се заплаща само стойността на дефектиралата резервна част.

  1. Едновременно с първото пролетно/лятно обслужване изпълнителят следва да извърши и първоначален преглед на климатичната техника, описана в Приложение № 2, за което се съставя протокол, в който се посочват:

  • обслужваната техника – вид, устройство, модел, количество и др.;

  • техническо състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията.

Протоколът се подписва от представител на Изпълнителя и от координатора по изпълнението на договора, определен от Възложителя.
2. Изисквания към изпълнението на поръчката

2.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката се извършват по писмена заявка на Възложителя, направена от координатора по изпълнението на договора чрез факс или e-mail. Изпълнителят е длъжен да се отзовава на повикване на Възложителя до 24 (двадесет и четири) часа, считано от подаване на заявката.

2.2. Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до 5 (пет) работни дни от одобрената предложена оферта от Изпълнителят на Възложителя за подмяната им.

2.3. При необходимост от подмяна на резервни части по наличната климатична техника, същата се извършва след одобряване от страна на Възложителя на представен протокол, изготвен от Изпълнителя, който съдържа количествата и типа на необходимите за подмяна резервни части, придружен с оферта за цена и срок за доставка.

2.4. Да доставя и монтира оригинални консумативи и резервни части, притежаващи сертификат за произход и качество и с поставена маркировка. При необходимост от смяна на резервна част се уведомява Възложителя с протокол до 3 дни от установяване на необходимостта от подмяна;

  1. Вложените резервни части трябва да бъдат с минимум дванадесетмесечен гаранционен срок;

  2. Участникът следва да се отзовава при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, считано от подаване на писмена заявка от последния, направена чрез факс и/или e-mail. Времето за реакция, измерено в часове, е периодът от време от известяването чрез факс или e-mail за съответната необходимост, до пристигането на сервизен специалист на мястото, където е монтирана и функционира съответната климатична техника;

  3. Участникът е длъжен да спазва предписанията на производителя на съответната марка и модел климатична техника при извършването на профилактиката и отстраняването на повредите.

  4. Участникът следва да съставя протокол за брак, в случаите, когато климатичната техника не може да бъде отремонтирана, който да бъде подписан от координаторите по договора от страна на Изпълнителя и Възложителя.


В. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срок за изпълнение на поръчката:

1.1. До 22.05.2014г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, или

1.2. до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката - 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС, в рамките на горепосочения срок.

2. Място на изпълнение на обществената поръчка: Областните дирекции на ДФ”Земеделие”, подробно описани в Приложение № 3

3. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3. Не може да участва със самостоятелна оферта лице, което е участник в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.

4. Не се допускат варианти на офертата.

III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Всички допуснати до оценка оферти в процедурата ще се оценяват по критерия – "най-ниска цена".

2. Показателите за определяне на комплексната оценка на офертите и коефициентите за относителната им тежест са както следва:

2.1Показател К1 – оценка за предложена цена за извършване на една профилактика на един брой климатик - с коефициент на тежест 50 %.

2.2Показател К2оценка за предложена цена за демонтаж и монтаж и демонтаж с монтаж на един брой климатик (включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра), пълнене с фреон – с коефициент на тежест 20 %.

2.3Показател К3 – оценка за предложена цена за основни резервни части (включително и всички разходи за подмяна) – с коефициент на тежест 30%.
3. Методика за определяне на оценката:

3.1. Оценката по показател К1 се определя по формулата:
минимална предложена цена

К1 = ----------------------------------------------- х 100

предложена цена от участника
където “минимална предложена цена” е най-ниската предложена от участник цена за извършване на една профилактика за един брой климатик в лева без ДДС, а “предложена цена от участника” е предложената от съответния участник, чиято оферта се оценява, цена за една профилактика на едни брой климатик в лева без ДДС.
3.2. Оценката по показател К2 се определя по формулата:
минимална предложена цена

К2 = ----------------------------------------------- х 100

предложена цена от участника
където “минимална предложена цена” е най-ниската предложена от участник цена за демонтаж и монтаж и демонтаж с монтаж на 1 (един) бр. климатик в лева без ДДС, а “предложена цена от участника” е предложената от съответния участник, чиято оферта се оценява, цена за демонтаж и монтаж на 1 (един) бр.климатик в лева без ДДС.
3.3. Оценката по показател К3 се определя по формулата:

минимална предложена цена

К3 = ----------------------------------------------- х 100

предложена цена от участника
където “минимална предложена цена” е най-ниската обща предложена от участник цена за подмяна на основни резервни части в лева без ДДС, а “предложена цена от участника” е предложената от съответния участник, чиято оферта се оценява, обща цена за подмяна на посочените основни резервни части в лева без ДДС.
3.4. Комплексната оценка Кi на всяка оферта е равна на сбора от оценките по отделните показатели, умножени със съответстващите им коефициенти за относителната им тежест и се изчислява по следната формула:
Кi = К1 х 0.5 + К2 х 0.2 + К3 х 0.3
Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

V. Сключване на договор за възлагане на поръчката
1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката.

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:


 1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

 2. подкуп по чл. 301- 307 от НК;

 3. участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК;

 4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

4. Когато участниците са юридически лица/ЕТ, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3. по-горе), се прилагат, както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:

а) при който лицата по т. 4., са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 3. в държавата, в която е установен.


IV. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване
1. Участниците следва да представят оферти за участие в процедурата до 17.00 часа на 28.05.2013 г. Офертите се подават в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет.1, ст.116 „Деловодство”.

2. Офертата следва да съдържа следното:2.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод*.

* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

2.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения образец - Приложение № 4;

2.4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълва се и се подписва по приложения образец - Приложение № 5;

2.5. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;

2.6. Данни за контакт с участника: адрес, телефон, факс, електронен адрес;

2.7 Оферта – по образец (Приложение № 1);

3. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от надлежно упълномощено/и за целта лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия и представляващ участника.

4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, уникалния код (ID), под който публичната покана за участие в поръчката е публикувана на Портала за обществени поръчки, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

5. В случай, че участникът изпраща офертата чрез поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т. 1 по-горе.

7. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

8. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
бул. „Цар Борис ІІІ” 136,
гр. София 1618ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка с предмет:
"ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/ […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на Държавен фонд "Земеделие", при следните условия:
1. Предмет на извършването на услуга по извънгаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Държавен фонд "Земеделие", находящи се в 7 Областни дирекции (ОД)

2. Срок за изпълнение на поръчката: До 22.05.2014г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката - 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

1. Предлаганата от нас цена за извършване на една профилактика на един брой климатик е:
.............................../......................................................................./ лв. без ДДС или

/цифром и словом/

............................../......................................................................./ лв. с ДДС;

/цифром и словом/


2. Предлаганата от нас цена за демонтаж и монтаж и демонтаж с монтаж на 1 (един) бр. климатик (включително и нов тръбен път-тръби и канали до 10 метра) е:


 • демонтаж /цена за един брой/ – ...................................лв.

 • монтаж /цена за един брой/ – ...................................лв.

 • демонтаж с монтаж /цена за един брой/ – ...................................лв.

ОБЩО -......................................лв.

или

обща предложена цена за демонтаж, монтаж и демонтаж с монтаж:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС или

/цифром и словом/

............................../......................................................................./ лв. с ДДС;

/цифром и словом/
3. Предлаганите от нас цени без ДДС за подмяна на основни резервни части са:

- компресор /цена за един брой/ –........................................лв.

- четирипътен вентил /цена за един брой/ –........................................лв.

- външен кондензатор /цена за един брой/ –.........................................лв.

- вътрешен кондензатор /цена за един брой/ –.........................................лв.

- пълнене с фреон /цена за един килограм/ –.........................................лв.

ОБЩО -.......................................лв.

или


обща предложена цена за подмяна на резервни части:
.............................../......................................................................./ лв. без ДДС или

/цифром и словом/

............................../......................................................................./ лв. с ДДС;

/цифром и словом/


4. Предлаганият от нас срок1 /в часове/ за отзоваване на повикване, считано от получаване на писмена заявка на Възложителя е:

...................................................................../часа/.


5. Предлаганият от нас срок2 за доставка и монтаж на резервни части, считано от одобряването на предложената оферта от Възложителя е:

.................................................... /работни дни/.


6. Срок на валидност на офертата: ............. /словом:.............................../ дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани раздел IV от информацията към публичната покана за обществената поръчка.
(Дата) ПОДПИС( ПЕЧАТ )
(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА
1.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Бургас ул.“Фердинандова” №5.


1

DAIKIN FTX25JV1B

2

DAIKIN FTX25JV1B


2.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Варна ул. “Д-р Пискюлиев” №1 подлежащи на поддръжка след 21.01.2014г.


1

YAMATO CL-48

2

YAMATO CL-48

3

EXCEL AWH - 09 AC


3.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Враца ул. “Замбина-Старата баня”.


1

Daikin FTYN50FV1B

2

Daikin FTYN25GXV1B


4.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Добрич ул. "Калиакра" 54, учебен корпус Б на бивш медицински колеж.


1

PANASONIC-R410A

2

GENERAL

3

PANASONIC-R410A

4

PANASONIC-R410A

5

GENERAL


5.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Ловеч ул. “Търговска” №43.


1

SHARP AY/AE-XP9LSR

6.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Смолян бул. “България” №14.


1

SHARP XP9LSR

2

SHARP XP9LSR

3

SHARP XP9LSR

4

SHARP XP9LSR

5

SHARP XP9LSR

6

PANASONIC YE12NKX

7

PANASONIC YE12NKX

8

PANASONIC YE12NKX7.Климатици в ОД на ДФ”Земеделие”– гр. Ямбол ул. “Златен рог” №20


1

NEO ASC HH 18 LIH

2

NEO ASC HH 24 LIH

3

NEO ASC HH 18 LIH

4

NEO ASC HH 24 LIH

5

NEO ASC HH 24 LIH

6

NEO ASC HH 18 LIH

7

NEO ASC HH 18 LIH

8

NEO ASC HH 24 LIH

9

DAIKIN ETX20GV1B

10

NEO ASC HH 24 LIH

11

DAIKIN FTXS50G2V1B

12

NEO ASC HH 18 LIH


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец
Списък с адреси на Централно управление /ЦУ/ и Областни дирекции /ОД/ на ДФ „Земеделие”


  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – БУРГАС Адрес: ул.“Фердинандова” № 5

Телефони: 056/84 22 35; 056/87 44 33

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ВАРНА Адрес: ул. “Д-р Пискюлиев” № 1

Телефони: ПСМП - Варна: 052/66 57 33 РРА - РА - Варна: 052/66 57 22

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ВРАЦА Адрес: ул. “Замбина-Старата баня”

Телефони: 092/ 68 72 12; 092/ 68 72 33

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ДОБРИЧ Адрес: ул. Калиакра №54

Телефони: 058/ 65 16 13; 058/ 65 16 33

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ЛОВЕЧ Адрес: ул. “Търговска” № 43

Телефони: 068/68 93 20; 068/68 93 44

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – СМОЛЯН Адрес: бул. “България” № 14

Телефони: 0301/ 6 77 10; 0301/ 6 77 30

  • ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ЯМБОЛ Адрес: ул. “Златен рог” № 20

Телефони: 046/ 68 37 22; 046/ 68 37 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата _______________________________________________________ с ЕГН _________________, в качеството ми на _______________________________________

(посочете длъжността, която заемате)

на __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________,(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление ______________________________________ __________________________________________________________________________,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

___________________________________________________________________________


( посочете наименованието на поръчката )

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ]3 не е/ не съм:

2.1. обявен/о в несъстоятелност;

2.2. в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:________________ Декларатор: ____________________

(подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ________________________________________________________

с ЕГН: _________________ в качеството ми на___________________________________

(посочете длъжността, която заемате)

на __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ ______________________,(посочете името на изпълнителя)

със седалище и адрес на управление: ___________________________________________


изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на Държавен фонд "Земеделие".
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице с ДФ "Земеделие" или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ] не е / не съм сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:________________ Декларатор: ____________________

(подпис)1 Предлаганият срок не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ часа.


2 Предлаганият срок не следва да надвишава 5 /пет/ работни дни.

3 Оставя се вярното

стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница