ЗабележкаДата11.01.2018
Размер235.11 Kb.


8 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ ЗП

34 СЕДМИЦИ Х 5 ЧАСА = 170 ЧАСА ГОДИШНО


СЕДМТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

1

Указания за работа по български език в VІІІ клас. Запознаване с учебника2

Указание за работа в часовете по литература в VІІІ клас.3

Езикът и общуването. Основни норми на езика

науки за езика
4

5

Преговор на наученото по литература в VІІ клас2

6

Норми на българския книжовен език

Норма, видове норми
7

ПИСМЕНО УПРАЖНЕНИЕ

ВХОДНО НИВО

8

9

Норми на българския книжовен език

сфери на общуване, разговорен стил, книжовно-разговорна норма
10

Николай Лилиев – „музика, чистота, светиня“ (Иван Мешеков).

Житейски и творчески пътРеализъм, символизъм, лирик
3

11

Правописна норма

Двоеточие, тире, скоба, точка и запетая, кавички
12

ТЕСТ

ВХОДНО РАВНИЩЕ

13

Правописна грешка: замяна на букви за гласни и съгласни

Уместна и неуместна употреба
14

Лирическата миниатюра „Тихият пролетен дъжд“ – сложна гама от човешки състояния. Ролята на дъжда символ.15

4

16

Поправка на ученическите текстове от входните равнища. Коментар на най-често допусканите грешки.

Начини за редактиране
17

18

Правописна грешка: замяна на букви в съчетания

Норма, правописна норма
19

„Тихият пролетен дъжд“ – характерен пример за символистичната поезия.

Символизъм
20

Димчо Дебелянов – най-нежният лирик (житейски и творчески път)5

21

Правописна грешка: замяна на малка и главна буква

Норма, правописна норма
22

23

„Да се завърнеш в бащината къща“ – спомен, край на житейския път, възможност за постигане на хармония със света и със самия себе си.

поанта, художествено време, художествено пространство,

„ти”- форма,

притча

24

25

Домът – копнеж по уют и сигурност. Присъствието на лирическия говорител и печалния „странник“ в елегията.

Лирически герой, лирически субект, елегия
6

26

Правописна грешка: изпускане на букви

Норма, правописна норма
27

28

Стихотворна реч. Стихосложение. Ритмични стъпки.

Стихосложение, ямб, хорей, амфибрахий, дактил, анапест
29

30

Подготовка за писане на съчинение.7

31

Слято, полуслято и разделно писане на съществителни имена, прилагателни имена и наречия

Главни букви, слято, полуслято и разделно писане
32

33

34

Писане на интерпретативно съчинение на тема:

Мотивът за носталгията по миналото в „Да се завърнеш в бащината къща“.Умората от „безутешните дни“ и копнежът за бягство от нея в „Да се завърнеш в бащината къща“.

Интерпретативно съчинение, теза, аргументи
35

8

36

Правопис на сложни имена с първа част числително име и на сложни думи и изрази с първа част „не”

Норма, правописна норма
37

38

Христо Смирненски – кратък житейски път и богато творчество. Житейски и творчески път.

Реализъм, социална поезия, революционни мотиви, сатира
39

„Зимни вечери“ – цикъл от картини. Теми и мотиви в творбата.

фрагмент, символ, алегория
40

9

41

Граматична грешка: замяна на пълен член с кратък и обратно

Норма, граматична норма
42

43

44

Анализ на интерпретативното съчинение върху „Да се завърнеш в бащината къща“. Редактиране.

Редактиране
45

Безнадеждният свят на отхвърлените и онеправданите. Темата за човека и града.

Тема, сюжет, поема, цикъл
10

46

Граматична грешка: замяна на местоименни форми и местоимения

Норма, граматична норма
47

48

Символите, цветовата символика в „Зимни вечери”. Постсимволизмът и Христо Смирненски.

Постсимволизъм
49

Светослав Минков „писателят с рентгеновите очи”.

Житейски и творчески път.

50

„Дамата с рентгеновите очи”

Разказът – криво огледало на отразената действителност.

Сюжет. Тематично многообразие.


Хумор, сатира, красиво и грозно

Диаболизъм

Пародия

Сюжет


Фабула
11

51

Неправилна употреба на бройни форми, форми за учтивост и форми на глаголи в 1л. мн. ч.

Норма, граматична норма, книжовна норма, бройна форма
52

53

„Дамата с рентгеновите очи”

Разказът – криво огледало на отразената действителност.

Сюжет. Тематично многообразие.


Иронично изображение, реализъм, послание
54

„Дамата с рентгеновите очи”

Особености на повествованието и композицията на разказа.фантастична приказка
55

„Дамата с рентгеновите очи”

Смехът на сатирата и смехът на комичното в разказа. Гротеска.Сатира

Гротеска

12

56

Изпускане на разделяща запетая в простото и сложното изречение

Пунктуационна норма
57

58

Елисавета Багряна - „родната сестра на вятъра”

Житейски и творчески път.

59

„Потомка“ – щерката на майката земя, събирателен образ на жената.60

13

61

Ограждащи запетаи в сложното изречение.

Пунктуационна норма
62

63

Подготовка за класна работа.64

КЛАСНА РАБОТА65

14

66

Ограждащи запетаи при обособени части

Обособени части, пунктуационна норма
67

68

Никола Й. Вапцаров – поетът работник. Житейски и творчески път.69

„Песен за човека” – драма, епос, лирика. Духовното помъдряване и нравственото просветление на човека жертва.

Полемика

Екзистенция

Реторика

70

ПОПРАВКА НА КЛАСНАТА РАБОТА15

71

Ограждащи запетаи при вметнати части

Пунктуационна норма, вметнати части
72

73

74

„Песен за човека”

Темите в творбата.Анализ на лирическо произведение
75

Мотивът за пеенето и песента в стихосбирката ,,Моторни песни” на Н. Вапцаров.

Реализъм, социална тематика, романтика
16

76

Съдържанието на текста и езиковото му изразяване.

Социокултурни сфери на общуване
77

78

Езикът и общуването

Език, сфери на общуване
79

Подготовка за домашна работа – интерпретативно съчинение на тема: Драмата на човека според „Песен за човека“

„Песен за човека“ – поема за вярата в човешкото у човека“.Интерпретативно съчинение, тема, теза, аргументи, увод и заключение
80

Емилиян Станев – дълбок мислител, познавач на човешката душа и мъдър тълкувател на историята. Житейски и творчески път. Творческа история на повестта.17

81

Функционални стилове на българския книжовен език

Стил, индивидуален, колективен стил
82

83

84

„Крадецът на праскови“ – сюжет и композиция на повестта.

повест, повествовател, ретроспекция
85

Общочовешката проблематика на повестта: любовта, войната, човечността и омразата?

композиционна рамка
18

86

Разговорен стил. Общуването и текстът в битовата сфера.

Териториален диалект, социален диалект, жаргон
87

88

89

Общочовешката проблематика на повестта: любовта, войната, човечността и омразата?

Общочовешки мотиви, универсални ценности
90

Поправка на домашна работа върху „Песен за човека“

Редактиране, начини за редактиране
19

91

Култура на общуването.

Естетическа сфера на общуването
92

93

Особености на повествованието в „Крадецът на праскови“.

гледна точка
94

„Крадецът на праскови“

Герои и похвати при изграждане на образите им.Портретна характеристика, речева характеристика, описание, повествование
95

20

96

Научен стил - общуването и текстът в научната сфера.

Научен стил, общуване в научната сфера, лексикални, морфологични и синтактични особености
97

98

Упражнение на тема: „Една невъзможна любов във време на зло и разруха“.

Теза и аргументи
99

100

Блага Димитрова – творец с активна гражданска позиция.

Житейски и творчески път.

21

101

Стилово маркирани граматични средства в научен текст

Научен стил, термини
102

103

„Жена“ – многоликият и противоречив образ на жената.

Свободен /бял/ стих

Феминистична тема, реализъм, романтични мотиви


104

105

Николай Хайтов – творецът с „вътрешна дълбоко скрита и покоряваща красота“. Сборникът „Диви разкази“ – литературна история.

Житейски и творчески път.

22

106

Официално-делови стил – общуването и текстът в деловата сфера.

Официално-делови стил, общуване в деловата сфера, лексикални, морфологични и синтактични особености
107

108

Особености на повествованието в разказа „Дервишово семе“.

личностен избор, отговорност, отмъщение, дълг
109

110

Светът на патриархалните хора и тяхната родова повеля – запазване и продължаване на рода.

Патриархален свят, родов дълг
23

111

Официално-делови стил – общуването и текстът в деловата сфера.

Лексикални, морфологични и синтактични особености на официално-деловия стил
112

113

Светът на патриархалните хора и тяхната родова повеля – запазване и продължаване на рода.

Родови ценности, патриархален морал
114

Публично изказване на тема: „Родът – окови или устои?“.

публично изказване
115

24

116

Текстът в сферата на медиите.

Публицистичен стил.Общуване в медийната сфера. Лексикални особености на медийните текстове.
117

118

Ивайло Петров и неговият „смях от дистанцията на времето“ (С. Султанов).

Житейски и творчески път.автобиография
119

„Преди да се родя“ – повест за възвишеното, героичното и ежедневното, обикновеното и грубото в живота. Композиция, теми в повестта.

аз-повествование,

пародия

120

25

121

Текстът в сферата на медиите.

Публицистичен стил.Общуване в медийната сфера. Лексикални особености на медийните текстове
122

123

„Преди да се родя“

Героите в повестта – модели на патриархалния човек.Хумор, ирония, сатирично описание
124

Валери Петров – културен феномен (поет, сценарист, блестящ преводач).

Житейски и творчески път.

125

„Японският филм“ – стихотворение за трудния диалог между изкуството и зрителя.

Реализъм, социални мотиви
26

126

Художествен стил. Общуването и текстът в художествената сфера.

Естетическа сфера на общуване. Езикови особености на художествените текстове. Публично изказване
127

128

Упражнение на тема: „Човекът и изкуството“.

изкуството
129

Павел Вежинов – философът разказвач. Житейски и творчески път.130

„В един есенен ден по шосето“ – особености на сюжета.

Композицията в разказа.фантастични елементи

фантастичен сюжет


27

131

Художествен стил. Общуването и текстът в художествената сфера.

Езикови особености на художествените текстове
132

133

„В един есенен ден по шосето“ – особености на сюжета.

Композицията в разказа.фантастични елементи

фантастичен сюжет


134

„В един есенен ден по шосето“

Проблемът за смисъла на човешкото съществуване през оптиката на различни гледни точки – на болния приятел, на писателя и на пришълеца.Философска проблематика, универсални човешки ценности
135

28

136

Публично изказване

Правоговорна норма. Морфологични и синтактични особености, публично изказване
137

138

139

Упражнение на тема: ,,Фантастичното в „Дамата с рентгеновите очи“ и „В един есенен ден по шосето“.

Фантастично, реалистично, хумористично
140

Подготовка за класна работа29

141

КЛАСНА РАБОТА142

143

Публично изказване

синтактични особености, публично изказване
144

145

Йордан Радичков – „магьосникът на словото“ (Св. Игов)

Житейски и творчески път.

Литературна история на разказа „Нежната спирала“.
30

146

Интерпретативно съчинение

Теза, аргументи, увод, обобщение /заключение/
147

148

„Нежната спирала“ – диалог между човека и природата.

ретроспекция, асоциации
149

150

„Нежната спирала“

Мотиви и символи в разказа.спирала
31

151

Интерпретативно съчинение

Теза, аргументи, увод, обобщение /заключение/
152

153

Писане на интерпретативно съчинение на тема: „Човекът и насилието над природата („Нежната спирала“).

Теза, аргументи, увод и заключение
154

155

ПОПРАВКА НА КЛАСНАТА РАБОТА32

156

Есе

Есе, описание, повествование, разсъждение
157

158

159

Публично изказване на тема: „Съвременните екологични проблеми“.

Публично изказване

Екология

160

Поправка на интерпретативното съчинение върху „Нежната спирала“.

Умения за редактиране
33

161

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Човекът, родът, ценностите.Личност и общество, общочовешки ценности
162

163

164

Упражнение на тема:

Проект за филмов сценарий /текст по избор/.сценарий
165

34

166

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Правопис и правоговор

Правопис и правоговор
167

168

169

Какво да четем през лятото,

за да е по-успешно обучението нипо литература в 9 клас.170

Час в резерв на учителя

Изготвил:………..………..

/………..……….. /Директор:………..………..

/………..………../


Каталог: God Razpred
God Razpred -> 10 клас годишно разпределение на часовете по бел 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно седм
God Razpred -> 11 клас годишно разпределение на часовете по бел-зип 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно мес
God Razpred -> Литература сип 5 клас 34 седмици Х 2 часа = 68 часа срок тема на урока основни понятия забележка септември
God Razpred -> 9 клас годишно разпределение на часовете по бел задължителна подготовка 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно № седм/час
God Razpred -> Литература за задължителноизбираема подготовка в 9 клас
God Razpred -> 12 клас годишно разпределение на часовете по бел-зп 31 седмици Х 3 часа – 93 часа годишно седм
God Razpred -> 11 клас годишно разпределение на часовете по бел-зп 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно с
God Razpred -> Литература за задължителноизбираема подготовка в 10 клас
God Razpred -> Забележка
God Razpred -> Литература сип 7 клас 34 седмици Х 2 часа = 68 часа годишно срок час тема на урока основни понятия забележка ІХ 1-2


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница