ЗабележкаДата21.01.2018
Размер244.49 Kb.

5 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ

34 СЕДМИЦИ Х 5 ЧАСА = 170 ЧАСА


СТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

1

2

Запознаване с учебниците по български език и литература. Указания за работа.

урок, урочна статия упражнение, текст редактиране

  


3

4

Речева ситуация. Общуване. Елементите на речевата ситуация и текстът.

Предмет на общуването, участници, цел, условия на общуването

5

Проверка на входното ниво по БЕЛ
2

6

Елементи на речевата ситуация

речева ситуация

 


7

Предмет и тема на общуването

предмет и тема на общуването

8

Самопредставянето и ситуацията на общуването

самопредставяне

9

Художествена словесност - откъси от „Неверница Арда” и „Река Марица”

мит,фолклор, литература


10

Сътворението на света в представите на древните гърци. Произход на света и боговете. Раждането на Зевс.

старогръцки митове и легенди

3

11

Означаването на предмета и темата в текста.

предмет и тема на общуването

 


12

Предметът на общуването и глаголите в текста

предмет на общуването

глагол


13

Боговете на древните гърци. „Борбата на древните олимпийци с титаните”, „Борбата на Зевс с Тифон”

старогръцка митология

14

Подробен устен преразказ.Характерни особености на подробния преразказ. Подготовка за писане на подробния преразказ.

подробeн преразказ

15

Време на глаголите в текста

време на глагола

4

16

Сегашно, бъдеще, мин.св.и мин.несв. време

време на глагола

 


17

Сътворението на света и човека според Библията. „Бог е направил всичко”

Библия

18

19

Писмен подробен преразказ на старогръцки мит
20

Глаголното време в художествен текст

глаголни времена

5

21

Глаголното време в научен текст

глаголни времена

 


22

Цел на общуването - целта и функциите на текста

цел на общуването

23

Сътворението на света и човека според мита „Имир, леденият великан”

фолклорна легенда

24

Сътворението на света в представите на нашите предци. Сведения за славянските богове

славянска митология

25

Целта и езиковите средства в текста

езикови средства

6

26

Условия на общуването - роля на участниците в общуването

условия на общуване

 


27

Информацията в диалог

диалог

28

29

Боговете на древните арменци - ”Раждането на Вахагн” - арменски мит

мит

30

Общуването и текстът - обобщение.

Предмет на общуването, участници, цел, условия на общуването.

7

31

Общуването и текстът - обобщение
  


32

Думите - за какво служат думите

лексикология

33

Думите - какво съдържат те

морфология

34

Художествена условност - откъси от „Бабините приказки”, ”Косачи”.

фолклор

35

Митологични и фолклорни представи за света на хората и боговете в песента ”Славки си рожба не трае”

фолклор

8

36

Морфемите строители на думата.

морфема

 


37

Морфемен състав на думата.

корен, представка, наставка, окончание, определителен член

38

Първични и производни думи

първични и производни думи

39

Народни обичаи и вярвания в песента „Славки си рожба не трае”. Олицетворение

олицетворение

40

„Тримата братя и златната ябълка” - фолклорна приказка

фолклорна приказка

9

41

Форми на думата. Формообразуване.

форми на думата

 


42

Изменяеми части на речта

изменяеми части

43

Художествен текст
44

Пътят на най-малкия брат. Модел на вълшебната приказка. Епизод

модел

епизод


45

Горната и долната земя в приказката „Тримата братя и златната ябълка”. Пространство и време във вълшебната приказка. Космическото дърво

 космическо дърво

10

46

Подробен преразказ на художествен текст.

подробен преразказ

 


47

Променливо „Я”. Редуване на „Я” и „Е” в думите.

променливо „Я”.

48

Правоговор и правопис на думи с променливо „Я”

променливо „Я”

49

„Слънцето и Луната”- еврейска приказка

еврейска култура

50

Сътворението на света според еврейската приказка.

еврейска култура

11

51

Непостоянно „Ъ”

непостоянно „Ъ”

 


52

Подвижно „Ъ”

подвижно „Ъ”

53

Промяна на звуковете в свързаната реч

фонетика

54

„Легенда за Рома”- ромска приказка

ромска култура

55

Ром и неговите потомци.Ценностите на хората в родовата общност.

ромска култура

12

56

Значение на думата. Основно и преносно значение

основно и преносно значение

 


57

Многозначност на думата

многозначни думи

58

Синоними и антоними

синоними и антоними

59

Трансформиращ преразказ. Характерни особености

трансформиращ преразказ

60

Писмен трансформиращ преразказ на „Легенда за Рома” от името на Ром

трансформиращ преразказ

13

61

Омоними и пароними

омоними и пароними

 


62

Видове думи според звуковия им състав и лексикалното им значение – обобщение

лексикология

63

Структура на съчинението по преживяна случка

съчинение по преживяна случка

64

65

КЛАСНА РАБОТА
14

66

Речници на българския книжовен език. Правописен речник.

лексикография

 


67

Тълковен речник

лексикография

68

Изречението и думите. За какво служи изречението.

синтаксис

69

70

За какво служат думите в изречението

синтаксис

15

71

Части на изречението

главни и второстепенни части

 


72

Части на речта

части на речта

73

„Слънчев – лунен календар” и фолклорната легенда „Защо не е само лято”

слънчев календар

лунен календар74

75

Коледа – празник на надеждата

фолклорни песни

16

76

Главни части на изречението – подлог и сказуемо

подлог и сказуемо

 

77

Съществително име и глагол
78

Съставно сказуемо. Просто и съставно сказуемо

съставно сказуемо

79

Прошка – празник на духовното пречистване. Представяне на народния обичай

Прошка

17

80

„Благословия на кукерския цар” – фолклорна песен.
  

81

Специални глаголи
82

83

Просто и съставно сказуемо.

Съставно сказуемо – обобщениесъставно сказуемо

84

85

Писмен подробен преразказ на приказка
18

86

Пряко и непряко допълнение.

пряко и непряко допълнение

 


87

Предлог и съществително име

предлог и съществително име

88

Допълнение – обобщение

пряко и непряко допълнение

89

Великден – запознаване с библейското събитие. Песни, свързани с празника

Великден

90

Гергьовден - един от най-тачените празници. Фолклорни текстове, свързани с празника

Гергьовден

19

91

Мястото на обстоятелственото пояснение.

обстоятелствено пояснение

  

92

Наречие.

наречие

93

Еньовден - празник на св. Йоан Кръстител и на билкарите. Представяне на празника

Еньовден

94

95

Съчинение описание. Характерни особености. Писмено съчинение описание

съчинение описание

20

96

Определението в изречението

определение

 


97

Части на речта за означаване на определение
98

Пасха - основен еврейски празник.

Пасха

99

Курбан байрам - един от основните празници на мюсюлманската религия.

Курбан байрам

100

Общото в празниците на различните етноси в България.

етнос

21

101

Съгласувано и несъгласувано определение

съгласувано, несъгласувано определение

 


102

Определение-обобщение
103

Сватба - обичай, свързан с продължаването на рода и съхраняването на живота

народни обичаи

104

„Ела се вие превива” - фолклорна песен

сватба

105

Раждане-най-радостното и очаквано събитие в семейството. „Снощи се дете родило”-фолклорна песен

силабическо стихосложение

22

106

Числително име.

числително име

 


107

Части на изречението и части на речта - обобщение

части на изречението и части на речта

108

Задачи за контрол и самоконтрол по литература
109

Човекът и общността.Изясняване на понятията род, семейство и отношенията между членовете им.

род, семейство

110

Изработване на родословно дърво

родословно дърво

23

111

112

Контролна работа

Подготовка за контролна работа по български език върху части на изречението и части на речтачасти на изречението и части на речта

 


113

„Котаракът наставник или котаракът в чизми” – Шарл Перо. Подялбата на бащиното наследство

вълшебна приказка

114

Принципи на унаследяване и обезнаследяване. Ролята на наследството за оцеляването и продължаването на рода

унаследяване и обезнаследяване

115

Пътят на най-малкия брат или Котаракът – вълшебният помощник
24

116

Описване по наблюдение. Текст на съчинение описание

съчинение описание

 

117

Структура на съчинението по описание по наблюдение

съчинение описание

118

Модел на вълшебната приказка. Функции на героите. Пътуващи фолклорни мотиви. Съпоставка между приказките „Котаракът наставник или котаракът в чизми” на Шарл Перо и „Котаракът в чизми” на Братя Грим.

вълшебна приказка, герои

119

„Гъсарката на кладеница” – Братя Грим – основни епизоди.
120

„Гъсарката на кладеница” – Братя Грим – идеята в приказката, изразена чрез опозициите красиво – грозно, бедност – богатство; главни и второстепенни герои

идея, опозиции

25

121

Части на изречението и лично местоимение. Личното местоимение в местата на изречението

лично местоимение

 


122

Форми на личното местоимение

лично местоимение

123

Особености на българските пословици и поговорки. Поуките в пословиците – възможност за образно представяне на идеята в приказката

пословици, поговорки

124

Съчинение повествование. Изясняване на същността на съчинението повествование

съчинение повествование

125

Подготовка за писане на съчинение повествование

съчинение повествование

26

126

Лично местоимение – упражнение

лично местоимение

 


127

Показателно местоимение

показателно местоимение

128

129

Писмено съчинение повествование

съчинение повествование

130

„Грозното патенце” – Х. К. Андерсен. Композиция на приказката

композиция

27

131

Въпросително и относително местоимение – форми
 


132

Лично, показателно, въпросително и относително местоимение – упражнение
133

„Грозното патенце” – Х. К. Андерсен – ролята на премеждията за развитието на действието и за разкриване на героя. Роля на описанието

роля на описанието

134

Разсъждения върху избран цитат от приказката
135

Разсъждение на тема по избор от предложените в учебника
28

136

Самостоятелна работа върху лично, показателно, въпросително и относително местоимение
 


137

Поправка на самостоятелната работа
138

„Златното момиче” – развитие на сюжета в приказката. Композиция

композиция, сюжет

139

„Златното момиче” – изпитанията на завареното момиче и характеристика на завареното и на доведеното момиче

характеристика на литературен герой

140

Съпоставка на българската приказка - „Златното момиче” и на бесарабската „Златната мома”.
29

141

Разказване по въображение. Текст по въображение,

разказ по въображение

 


142

Описване по въображение.
143

„Търговецът” – Сава Попов. Образът на Хитър Петър
144

Хитър Петър като приказен герой и приказки за Хитър Петър

приказен герой

145

Конкурс за най-добър разказвач на приказки за Хитър Петър
30

146

Еднородни части в простото изречение. Съчинително свързване в простото изречение

еднородни части

съчинително свързване 


147

Безсъюзно и съюзно свързване на думи. Съюзи

съюз

148

„Главатарят, който искал да плени месечината”. Развитие на конфликтите.

развитие на конфликта

149

150

„Главатарят, който искал да плени месечината”. Нравствени ценности, утвърдени чрез проявите на героите

нравствени ценности

31

151

Упражнение върху еднородни части в простото изречение

еднородни части

 


152

Междуметията в изречението

междуметия

153

ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА
154

155

КЛАСНА РАБОТА
32

156

Частиците в изречението

частици

 


157

Частиците и междуметията в изречението
158

„Троица братя града градяха”. Мотивът за вграждането

мотивът за вграждането

159

„Най-справедливият” – Елин Пелин. Справедливо и несправедливо

справедливо, несправедливо

160

„Най-справедливият” – Елин Пелин.
33

161

Отговор на въпрос.

съчинение

 


162

Съчинение - отговор на въпрос.

съчинение

163

„Даваш ли, даваш, Балканджи Йово”. Духовната сила на Балканджи Йово, разкрита в диалога

диалог

164

Подвигът и образът на Крали Марко в юнашките песни.
165

„Момче с крила” – Съдбата на момчето с крила

единици на речта единици на текста

34

166

167

Годишен преговор по български език

нормиране на езика

 


168

„Приспивна песен” – Асен Разцветников

текст

169

„Родната реч” – Иван Вазов. Родното слово

слово, текст

170

Годишен преговор и книги за летен прочит
Преподавател:……………

/……………/
Директор: ……………

/……………/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница