Задача за избор на най-доброто направление за инвестиране, създаване на най-добър проект и търсене на източници за финансирането муДата27.10.2018
Размер358.38 Kb.
ТипЗадача
РАЗРАБОТКА НА

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
ЗА СТАРТИРАНЕ НА МАНДРА

УВОД

Целта на настоящата курсова работа е разработване и оценка на инвестиционен план за развитие на малка фирма. В нея се дискутира разпределението на ресурсите с убедеността, че знанията за инвестиционните аспекти в икономиката са в основата на всеки просперитет, защото в инвестициите най-ярко се отразява свободата на индивидуалния избор, чиито инпулси динамизират целия стопански живот и предават неговия характерен облик.

Инвестиционната дейност има твърде широк обхват- инвестиции извършват както персоналните, така и институционните собственици на капитали от частния и публичния сектор на икономиката. Тя е част от стопанското ежедневие на деловите среди. Както големите капиталови дружества, така и малките фирми полагат на преценка външните конюнктурни колебания и търсят в своите представи най - перспективната среда за вложение на капитали – свои и/или привлечени.

Всяка инвестиция е продиктувана от стремежа за придобиване на повече консумативни блага в бъдеще, в сравнение с възможностите за потребление днес.

Когато възникне проблемът за създаването на нов, или за разширяване на вече съществуващ бизнес се формулира инвестиционната задача на предприемача. Задача за избор на най-доброто направление за инвестиране, създаване на най-добър проект и търсене на източници за финансирането му.

Процедурата за избор на инвестиционно решение изисква предварителен финансов анализ на стопанската дейност, въвеждане на инвестиционните разходи и паралелни парични прогнози в средносрочен времеви хоризонт.

Възлов аспект на инвестиционната политика на фирмата е определянето на финансовата ефективност на проектираните инвестиционни решения. Често и най-привлекателната инвестиционна идея губи първоначалната си атрактивност след една прецизна изчислителна процедура, съобразена с всички парични движения на ефективния инвестиционен поток. Самия финансов анализ на инвестиционните планове се основава на няколко основни принципа или правила, чието съблюдаване е необходима предпоставка за ефективна оценка и успешен избор на инвестиционни варианти.

Това са ключовите елементи към успешното стартиране и развитие на един бизнес, както и прецизното разработване на инвестиционния план- елемент от процедурата на доказване на основните бъдещи параметри и тяхната ефективност пред инвеститори, банки и други кредитни институции.І. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИРМАТА

Настоящият инвестиционен план предвижда създаването на фирма за производство на бяло саламурено сирене в град Хасково.

Правната форма на фирмата ще бъде Едноличен търговец. Тя ще се регистрира като ЕТ “БКК – Веселин Христов”. Седалището на фирмата ще бъде в град Хасково.

Избора на тази правна форма ни осигурява следните предимства: • Собственикът сам управлява бизнеса си;

 • Собсвеникът получава всички печалби;

 • Собственикът може да действа бързо при вземането на решения;

 • Едноличният търговец обикновенно плаща по-малки данъци за печалбата отколкото сдруженията;

За развитие и стопанско отчитане на дейността се спазват разпоредбите на Търговския закон, Закона за облагане доходите на физическите лица, Закона корпоративно подоходно облагане, Закона за социалното осигуряване, Закона за счетоводство, НСС, Националния сметкоплан и др.


ІІ. СТАРТ НА ДЕЙНОСТТА

Март 1999 г.
ІІІ. ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

1.Краткосрочни цели
-завоюване на първите постоянни клиенти;

-спечелване на доверието на клиентите, чрез високо качество и достъпни цени;

-постоянно нарастващ оборот;

2.Средносрочни цели
-да се закупи ново технологично оборудване, с което да се увеличи производството и асортимента на произвежданите стоки;

-да се изгради собствен обект за търговия на едро и дребно;

-завоюване на нови клиенти;

3.Дългосрочни цели
-заемане на стабилни позиции на пазара за производство на млечни продукти;

-откриване на дистрибуторска мрежа в по големите градове на България;
ІV. ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ
1.Макро среда
Свидетели сме на преход от една икономическа система (планова) към друга (пазарна).

Пораде наложилите се промени в структурата на икономиката ни и преминаването на производствените мощности от държавно в частно управление, много от предприятията намалиха обема на произвежданата от тях продукция. Това важи и за селското стопанство, където много от животните бяха раздадени на частни стопани, които не успяха да се справят с отглеждането им и така се намали чувствително броят на животните в страната.

След известни промени в нормативната база и в банковата система, се установиха благоприятни условия за развитие на частен бизнес. По тази причина много части стопани развъдиха големи стада и вече недостига на животни не е толкова голям проблем за страната.

Година след въвеждането на Паричния съвет в България се постигна стабилизация на икономиката. Отчита се увличаване на доходите на населението и увеличаване на относителния дял на частия сектор в производството на БВП. Основният лихвен процент на БНБ за 1998 година се движеше в границите на 5-6%, като в търговските банки цената на капитала е между 10-15%. Това поевтиняване на капитала в сравнение със стойността му през 1995-1996 година, води до подновяване нарастване на интереса към развитие на производствата.

Реформите направени през последната година действат благаприятно за развитие на частния бизнес и осигуряват известна стабилност в икономиката ни. Това позволява на частните предприемачи да обмислят и плануват развитие на бизнеса си, без да се страхуват от резки и ненадейни промени на пазара.

Формирането на новата данъчна политика, чрез приемането на редица нови закони за облагане на печалбата е значителна отежняваща мярка за частия бизнес. Данъците са един от факторите, които влияят негативно за развитието на дейността на бизнеса. Няма достатъчно облекчения и отстъпки за производителите, които да стимулират развитието на производството в страната.


Извод: От анализа на макросредата става ясно, че съществува благоприятна обстнановка за започването и развитието на частен бизнес.

2. Анализ на пазара
Като закономерен резултат от икономическата дестабилизация през последните няколко години производството в хранително-вкусовата промишленост е намаляло. От тази тенденция изключение не прави и млечната промишленост. Това се потвърждава и от данните изнесени от НСИ.
Производство на бяло саламурено сирене

(хил. т.)1993

1994

1995

1996

1997

І-VІІ.98

51,8

48,6

43,3

33,1

26,08

15,62

Независимо от негативни тенденции през последните години в производството на сирене, очакванията са за увеличаване на производството и потреблението през настоящата и следващите години. Сред комплексните причини за това явление е и нестабилното състояние на селското стопанство – основен източник на суровини. Състояние, което е резултат на множеството реформи в селското стопанство провеждани от всяко ново правителство.

Препоръчаната от МЗ дневна консумация на кашкавал и сирене трябва да бъде в следните граници:


Възрастова група

Количество (гр.)

2 – 6 години

20 – 30

7 – 11 години

30

12 – 14 години

50

15 – 20 години

50 – 80

21 – 50 години

30 – 50

Над 50 години

30

Пазарното проучване на фирмата е проведено с цел да се ориентира в търсенето и предлагането на бяло саламурено сирене. От анализа на проучването се установи следното: основния фактор, на който трябва да се наблегне за да се наложи продуктът на пазара е ниската цена, като същевременно не се пренебрегва доброто качество. Влошените качествени показатели на предлаганото в търговската мрежа са в резултат на използване на сухото мляко като заместител на натуралното краве мляко и пласиране на продукцията преди изтичане на необходимия за зреене период. Проникналото в последно време на пазара вносно сирене рядко отговаря на традиционния български вкус.3. Анализ на конкурентите
Основен конкурент за фирмата ще бъде “Сердика” АД – Хасково, бившето държавно предприятие, доскоро монополист на пазара. Предприятието е с капацитет сто и седемдесет тона преработено мляко на ден, разпределено за производсво на сирене – краве и овче, кашкавал, масло, кисело и прясно мляко, сметона и извара. В момента предприятието работи с около 40% от мощностите си и заема голям дял от пазара на сирене в областта.

Силни страни: • дългогодишен опит;

 • добри специалисти;

 • изградена дистрибуторска мрежа;

 • възможности за икономии от мащаба на производството;

 • разнообразен асортимент;

 • позната марка на пазара;

Слаби страни:

 • физически и морално остаряло оборудване;

 • многоброен управленски апарат;

 • слаба гъвкавост по отношение на дистрибутори и доставчици;

Фирма “Деникер” – Хасково, е втория по големина производител на млечни продукти в региона. Стремежа на тази фирма е да заеме лидерски позиции на пазара.

Предприятието има капацитет 50 тона мляко дневно. Продуктите, които произвежда са кисело мляко, бяло саламурено (краве) сирене, сирене бяло саламурено (смес), кашкавал, извара.

Все по – често се срещат конкуренти от други региони на страната, но тяхната продукция е с по- високи цени поради големите транспортни разходи. В търговската мрежа се срещат и вносни сирена - предимно внос от Дания и Турция. Те обаче не отговарят на традиционния български вкус.

Голяма част от частните мандри претърпяват неуспех поради липсата на достатъчно квалифициран персонал и занижения вътрешен качествен контрол. За осигуряването на висококачествена собствена продукция се предвижда използването на технология, препоръчани от ВИХВП – Пловдив и постоянен вътрешен контрол, осъществяван от собствен технолог и лаборант.V. ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

1.Описание на продукта
Бяло саламурено сирене от краве мляко.

Бялото саламурено сирене е традиционен продукт, добре познат и приеман от българския потребител. То притежава не само отлични вкусови качества, но съдържа и ценни за човешкия организъм вещества: биологично пълноценни белтъчини, млечна мазнина, соли, витамини и др.

Високата хранителна стойност на сиренето,диетичните и лечебни му свойства го правят подходяща храна за хората от всички възрасти.

Сиренето намира широко приложение като допълнителен компоненг в различни ястия и тестени изделия, т.е. то е един от малкото хранителни продукти с такава богата възможност за разностранно приложение в кулинарията.


2.Продуктов стандарт
Според БДС 2651-88 бялото саламурено сирене има бял цвят със слабо кремав оттенък. Разрезната му повърхност е гладка, с порцеланов лом. Консистенцията му при 18-200С е умерено твърда и еластична. Сиренето трябва да е под формата на паралелепипедни парчета с квадратна основа, като страните на последните са добре оформени, лесно се отделят, не се ронят и са без повърхностно замърсяване. Зрелият продукт е със специфичен мирис, умерено солен вкус, изразена киселинност.

Състав на сиренето според БДС: • водно съдържание – не повече от 54%

 • масленност в сухото вещество – на по-малко от 48%

 • готварска сол – от 3 до 4,5%

Готовият продукт се съхранява в саламура, като опаковката е без пряк достъп на въздух, а хладилните помещения са с температура от –2 до 120С и относителна влажност 70-75%. Сиренето има трайност от датата на производство, както следва:

 • при температура от –2 до 20С – 10 месеца

 • при температура от 3 до 50С– 8 месеца

 • при температура от 6 до 120С – 6 месецаVІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТАТА
1.Описание на технологията
Изходна суровина за производството на бяло саламурено сирене е прясното чисто краве мляко с киселинност 19-20Т. Млякото се пречиства със сепаратор- очистител при температура 400С и предварително се установява съотношението казеин/мазнина в зависимост от изискванията на стандарта. Следва пастьоризация на млякото при температура 700С със задръжка в поток 10-15 мин. Преди подсирването се прибавя закваска от мезофилни бактерири. За да се възтанови нарушената подсирваема способност на пастьоризираното мляко, се прибавят около 0.017+0.03% калциев хлорид и известно количество сиреща мая.

Следват обработка на подсирката, пресуване и формуване на сиренето. При използваната технология подсирването, обработката изцеждането, нарязването и осоляването се извършват върху метални сиренарски маси с цедки. Млякото се подсирва и първоначално се обработва в полиетиленово платно, простряно върху платнена филтрираща тъкан.


2.Технологична схема на производство
Съществуват разнообразни технологии за производство на бяло саламурено сирене. Технологията, която ще използваме е традиционна за страната и се използва от повечето производители. По-долу е представена схема на технологичния процес.

Краве мляко

Преимане и окачествяване


Нормализация


Пастьоризация
Охлаждане

ПодсирванеНарязване на подсирката
Обработка на подсирката
Пресуване на сиренината
Нарязване на сиренината
Осоляване на сиренето
Опаковане в тенекии
Зреене

Съхраняване
Приемане и окачествяване
Окачествяването се извършва ежедневно по следните показатели:

 • температура;

 • плътност по БДС 1110-73;

 • киселинност по БДС 1111-80;

 • физическа чистота по БДС 3359-74;

 • съдържание на млечна мазнина по БДС 1671-89;

 • рефракционно число по БДС 1112-73;

 • съдържание на казеин по БДС 6231-73;


Нормализиране на млякото
Млякото предназначено за производство на краве бяло саламурено сирене, се нормализира при съотношение казиен/мазнини 0.700/72 чрез добавка на сметана или обезмаслено мляко, получени в деня на нормализацията.
Пречистване и съхраняване на млякото
Много добри показатели на пречистване на млякото се постигат с използването на сепаратор-очистители на предварително нормализираното по казиен/масленост мляко, загрято до 400С. Сепараторното пречистване обаче пречинява известно увреждане на хидротационните свойства на белтъците и загуба на еластичността, поради което не предвиждаме закупуването на този уред. Млякото ще се прецежда през цедило от 10-12 пласта, без да се загрява. Горните две цедки се сменят периодично при замърсяване.

В случай, че млякото не се преработва веднага, то се термизира пре65-680С със задръжка 10-15 сек., след което се охлажда до 80С и се съхранява не повече от 24 часа. Към него се добавя закваската в количество до 0,2% при необходимост от биологично зреене.


Пастьоризация на млякото
Провежда се при температура 70-720С за 10-15 мин. Целта й е да се получи доброкачествено в санитарно- хигиенно отношение сирене и да се отстрани възможността за появата на недостатъци, предизвикани от нежелана микрофлора в суровото мляко.

Критерий за ефективността на пастьоризацията е отношението но количеството на унищожените бактериални клетки спрямо общото им количество в суровото мляко. Пастьоризационният ефект не трябва да бъде по-малък от 99,9%, т.е. намаляването на бактериалното съдържание бива около 1000 пъти.


Охлаждане на млякото
Млякото се охлажда до температурата на подсирване 33-340С.
Подсирване на млякото
Извършва се при 33-340С в продължение на 80-90 мин. при използването на мая “Фармахим”. При подсирване на всеки 100 литра мляко се добавя закваска за сирене самостоятелно или в комбинация със закваската на българското кисело мляко. Количеството на закваската на бялото саламурено сирене и състават й са в зависимост от сезона и от качеството на закваската Str. Lactis и Lb. Casei. Тази закваска е мезофилна и е недостатъчна в горещите периоди, поради което се прибавя закваска за кисело мляко, т.е. Lb. bulgaricus и Str.thermorhilus. Целта е да се предотврати влиянието на колибактериите при не толкова чисто в бактериално отношение мляко.

При хладно време, когато млякото е с по-ниска биологична стойност, се използва по-голямо количество закваска независимо от комбинацията със закваската за кисело мляко.

При използването на мая “Фармахим” първата коакулация трябва да се появи на 10-12 мин. Маята се разрежда с питейна вода в отношение 1:10 непосредствено преди употребата й. След прибавяне на маята за сирене млякото се успокоява.
Обработка на подсирката
Готовата сиренина се нарязва с многорезцов нож на буци в размери 20/20/20 см. Прилага се известно второ загряване с 20С над температура на подсирване. Следва покой от20-25 мин. В следващият етап сирените кубчета се обръщат със сиренарска лъжица по дължината на ваната последователно 2-4 пъти. Отново следва покой от 15-20 мин. След това се изтегля полиетиленово фолио, завързват се цедилата. За да се намали влажността и да се възпрепятства развитието на нежелани микроорганизми в сиренето, е необходимо да се отстрни водната фаза на сиренината, която се нарича суроватка.
Пресуване
Самопресиране в продължение на 10 мин.

Развързване на цедилата, изглаждане на краищата им, леко начупване на горната и странична повърхност. При налагане на сухо осоляване тази операция се повтаря 2-3 пъти през 15-20 мин.

Поставят се плоскости без тежести и сиренината се оставя за пресуване до следващата сутрин. В случай, че се е получила неравна повърхност, се поставят тежести.

Сиренината се счита за добре пресувана, когато водното съдържание достигне 62-64%. Киселинността на сиренината нараства до 50-70Т.


Нарязване
Полученият паралелепипеден блок с дебелина 10-12 см. се нарязва на квадратни призми.
Осоляване
За да се стимулира развитието на млечно киселите бактерии и да се потисне развитието на вредните микроорганизми, пресуваната сиренина се подлага на осоляване, при което съдържанието на готварска сол във водната фаза на сиренето достига 4-8%.
Зреене и съхраняване
След осоляването сиренето се нарежда в тенекии и се доосолява. Долива се саламура, тенекиите се затварят херметически с машина и се оставят за зреене в продължение на 30-40 дни.

VІІ. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Необходими машини и оборудване:

 • Технологично оборудване:

Съд събирателен за мляко V=1000л – 2 бр.

Пастьоризационна установка – комплект със съд за задръжка – 1 бр.

Вана сиренарска V=1500л – 1 бр.

Вана сиренарска V=780л – 1 бр.

Улей за суроватка L=6 м – 1 бр.

Съд за саламура V=1500л – 1 бр.

Вана за суроватка V=1500л – 2 бр.

Помпа центробежна Ду40 – 1 бр.

Машина за затваряне на тенекии – 1 бр.

Прибори за бъркане и нарязване – 1 бр.

Маса неръждаема 1500/900/900 – 1 бр.

Хладилно оборудване • Лабораторно оборудване:

Везна контролна – 1 бр.

Центрофуга “Гербер” – 1 бр.

Термостат бактериологичен – 1 бр.

Стерилизатор “Кох” – 1 бр.

Микроскоп лабораторен – 1 бр.

Бактерицидна лампа (с два излъчвателя) – 1 бр.

Лактодензиметър – 1 бр.

Соломер с температурна компенсация – 1 бр.

Термометри, хигрометри.

VІІІ. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

За управлението, организацията и контрола на ще отговаря собственикът на фирмата. Той ще изпълнява длъжността на управител.

Организационната структура на фирмата е показана на следващата схема:

управител
лаборант

технолог

шофьор

работник


работник

Двамата работника са пряко подчинени на технолога, а всички останали ще отчитат резултатите от дейността си на управителя.

Лаборантът и технологът е необходимо да бъдат специалисти в областите си, като стажът им да не е по-малък от 3 години. Като основно изискване е да имат завършено висше образование.

Работниците ще бъдат назначавани по документи, като от тях не се изисква висше образование, но е необходимо предишната им работа също да е била свързана производство на сирене.

Заплатите, които ще получават съответните специалисти и работници са:
(хил. лв.)

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Лаборант

200

215

225

Технолог

200

215

225

Работници

120

140

160


ІХ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Цеха ще се изгради в сграда под наем.

Фирмата ще бъде разположена в сградата бившия стол на 4-ти стопански двор - Хасково, който не функционира от дълго време. По отношение на инфраструктурата трябва да се отбележи следното:

-изградена пътна мрежа.

-осигурено ел. захранване.

-изградена водоканализационна мрежа.

Сградата ще бъде достатъчна за развитие на бизнеса. Поради бившето си предназначение сградата отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за инсталирането на технологичната линия за преработката на млякото.Х. ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ

1.Инвестиционни разходи
Необходимите инвестиции са определени на база проучвания на различни оферти за доставка на машини и съоръжения за разглежданото производство.

За целта на производство се предвижда закупуването на пълно технологично и лабораторно оборудване, посочено по – горе.

Конкретните стойности на първоначалните инвестиции са представени в Приложение 1.

2.Експлоатационни разходи
Експлоатационните разходи са текущете разходи, които осигуряват съществуването и функционирането на бизнеса. Основните експлоатационни разходи са, както следва:

А. Разходи за суровини и материали

-за 1999 г. се предвижда на ден да се изкуват 700 л. мляко. Изкупната цена за региона е 300лв./л.

-за 2000 г. – 850 л/ден при цена 320 лв./л.

-за 2001 г. – 1 100 л/ден при цена 330 лв./л.

Б. Разходи за наем

-разходите за наем на помещение възлизат на 100 000 лв. на месец.

В. Разходи за заплати и социално осигуряване

-в част 8 бяха споменати заплатите, които ще получават служителите на фирмата. Разходите за социално осигуряване са 35% от сумата на заплатите.

Г. Разходи за амортизация

-в приложение 2 е приложен амортизационен план на дълготрайните активи. Според изискванията на 11-то ПМС от 94 г. се прилага линеен метод на отчитане на амортизациите.

Д. Други разходи


Таблицата със стойностите на разходите по видове, групи и години е посочена в Приложение 3

Разходите са разгледани в планов хоризонт – 3 години от ІV.1999 до 2001 г.

През разглеждания период е отчетен ръст на инфлация съгласно тригодишното споразумение между българското правителство и МВФ. Прогнозираната инфлацията за следващите години е както следва:

За 2000 г. – 6%

За 2001 г. – 5,5%
3.Финансиране на проекта
А. Финансиране със собствени средства – 10 000 000 лв

Б. Финансиране със заемни средства – 24 000 000 лв.

В следващата таблица е показан погасителния план на кредита за срок от 3 години, при тодищна лихва 12%


Година

Главница

Погашения по главницата

Лихва

1999

24 000 000

8 000 000

2 880 000

2000

16 000 000

8 000 000

1 920 000

2001

8 000 000

8 000 000

960 000


4.Себестойност и цена на продукция
Калкулирането на съкратената себестойност на продукцията е представено в Приложение 4, която за един кг. сирене е 1995,08 лв., а от Приложение 3 определяме пълната себестойност възлизаща на 2 654,46 лв.

Чрез така образуваната пълна себестойност на 1 кг. сирене и добавяне на 10% печалба, получаваме продажна цена за търговците на едро 2 920 .лв.


5.Приходи и печалба преди и след данъчно преобразуване
Въз основа на направени проучвания прогнозирам производство на бяло саламурено сирене както следва:

ІV.-ХІІ.1999 г.–30 000 кг. при продажна цена 2920 лв.

2000 г.–50 000 кг. при продажна цена 3000 лв.

2001 г.–60 000 кг. при продажна цена 3050 лв.


(хил. лв.)
1999 г.

2000 г.

2001 г.

Приходи от продажби

87 600,0

150 000,0

183 000

Общо разходи

79 633,9

130 196,7

156 027

Брутна печалба

7 966,1

19 803,3

26 973

Данък

2 090,2

6 260,5

9 128,4

Чиста печалба

5 875,9

13 542,8

17 844,6


6.Нетен и дисконтиран паричен поток

Данните са посочени в Приложение 5.


7.Финансови показатели за ефективността на инвестицията
А. Нетна настояща стойност – ННС
ННС= - ИР +(ДП1 + ДП2 + ДП3), където

ИР – инвестиционни разходи

ДП1,2,3 – дисконтирания поток за 1, 2 и 3 година

ННС=-25 725+(9 639,8+8 553,3+11 680,9)=4149 х.лвИзвод: Инвестицията се счита за приемлива и изгодна само когато ННС е положителна величина.
Б. Вътрешна норма на възвращаемост – IRR
Този метод измерва ефективността на инвестицията чрез установяване реално възможното нарастване на вложения капитал.

ННСН1

IRR =н1 +(н2 –н1) ------------------------ , където

(ННСН1 – ННСН2)

н1 – норма на дисконтиране, при която ННС > 0

н2 – норма на дисконтиране, при която ННС < 0

при - н1 = 6% ННСН1 = 4 149 х. лв.

при - н2 =20% ННСН2 = - 2 487,7 х. лв.

4 149

IRR = 0,06+(0,20-0,06) ---------------------- = 0,1475(4 149-(-2 487,7))

IRR =14,75%


В. Период на възвращаемост на инвестицията - ПВ
ИР

ПВ= ----------- , където

НППСР

ИР – инвестиционни разходи

НППСР – средногодишен нетен паричен поток

НППСР = (НПП1+НПП2+НПП3)/3 =11 247,1 х. лв.

ПВ= 25 725/11 247,1 =2,3 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ
(хил. лв.)
Кол.

Стойност

Технологично оборудване

Съд събирателен за мляко

2

3 200

Пастьоризационна установка

1

4 500

Вана сиренарска V= 1500 л

1

1 188

Вана сиренарска V= 780 л

1

600

Улей за суроватка

1

200

Съд за саламура

1

940

Вана за суроватка

2

1 500

Помпа ценртобежна

1

440

Машина за затваряне на тенекии

1

3 300

Прибори за бъркане и нарязване

1

187

Маса неръждаема

1

210

Хладилно оборудване
2 700

Лабораторно оборудване

Везна контролна

1

110

Центрофуга “Гербер”

1

275

Термостат бактериологичен

1

460

Стерилизатор

1

240

Микроскоп лабораторен

1

475

Бактерицидна лампа

1

75

Лактодензиметър

1

15

Самолет с темп. компенсация

1

60

Други

Разходи за регистрация на ф-та
50

Лекотоварен автомобил

1

5 000

ОБЩО

25 725

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

(хил. лв.)


ДМАНачална

Стойност


Аморт.

норма


Аморт.

срок


(г.)

Аморт.

сума


Съд събирателен за мляко

3 200

20%

5

640

Пастьоризационна установка

4 500

20%

5

900

Вана сиренарска V=1800л

1 188

20%

5

237,6

Вана сиренарска V=780л.

600

20%

5

120

Улей за суроватка

200

20%

5

40

Съд за саламура

940

20%

5

188

Вана за суроватка

1 500

20%

5

300

Помпа центробежна

440

20%

5

88

Машина за затваряне на тенекии

3 300

20%

5

660

Маса неръждаема

210

20%

5

42

Хладилно оборудване

2 700

20%

5

540

Везна контролна

110

20%

5

22

Центофуга “Гербер”

275

20%

5

55

Термостат бактериологичен

460

20%

5

92

Стерилизатор

240

20%

5

48

Микроскоп лабораторен

475

20%

5

95

ОБЩА сума на амортизациите за една година

4 067,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ПРОГНОЗА НА РАЗХОДИТЕ ПО ГОДИНИ

(хил. лв.)Разходи

ІV-ХІІ.99г.

2000 г.

2001 г.

Краве мляко

55 800

99 200

122 760

Сирещна мая

126

222,6

281,8

CaCl

145,2

256,5

324,7

Закваска

20,6

36,4

46,1

Сол

1 620

2 862

3 263,3

Тенекии

804

1 420,4

1 798,2

Памучна тъкан

54

95,4

120,8

Полиет. платно

67,5

119,3

151

Вода

720

1 272

1 610,4

Електроенергия

495

874,5

1 107,1

Заплати

6 840

10 200

11 160

Соц. осигуряване

2 394

3 570

3 906

Амортизации

4 067,6

4 067,6

4 067,6

Наем

1 200

1 200

1 200

Транспорт

600

840

1 100

Реклама

200

280

320

Застраховка

1 200

1 200

1 200

Лихва

2 880

1 920

960

Други

400

560

650

ОБЩО

79 633,9

130 196,7

156 027

ПРИЛОЖЕНИЕ 4


СЪКРАТЕНА СЕБЕСТОЙНОСТКомпоненти

Кол. за

1 тон


Мярка

Ед.цена

(лв.)


Разход

Краве мляко

6 200

л

300

1 860 000

Сирещна мая

2,1

кг

2 000

4 200

CaCl

2,2

л

2 200

4 840

Закваска

0,14

кг

4 900

686

Сол

135

кг

400

54 000

Тенекии

67

бр.

400

26 800

Памучна тъкан

1,5

м

1 200

1 800

Полиет. платно

1,5

м

1 500

2 250

Вода

40

м3

600

24 000

Електроенергия

150

кв/ч

110

16 500

Общо за 1 тон

1 995 076

Стойност на 1 кг. сирене

1 995,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ПРОГНОЗА ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
(хил. лв.)
1999 г.

2000 г.

2001 г.

ПРИХОДИ

Внесен капитал

34 000

0

0

Приходи от продажби

87 600

150 000

183 000

ОБЩО ПРИХОДИ

121 600

150 000

183 000

ПЛАЩАНИЯ

За инвестиции в ДМА

25 725

0

0

Общо разх.(без аморт)

75 566,3

126 129,1

151 959,4

Плащания по капитала

8 000

8 000

8 000

Данъци

2 090,2

6 260,5

9 128,2

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ

111 381,5

140 389,6

169 087,6

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

10 218,5

9 610,4

13 912,4

ДИСКОНТИРАН ПАРИЧЕН ПОТОК


(хил. лв.)
1999 г.

2000 г.

2001 г.

Нетен паричен поток

10 218,2

9 610,4

13 912,4

Дисконтов фактор (6%)

0,9434

0,8900

0,8396

Дисконтиран поток

9 639,8

8 553,3

11 680,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В настоящата курсова работа е разработен инвестиционен бизнесплан – цех за производство на бяло саламурено сирене. С оглед на направените проучвания и изчисления установих:

-след въвеждането на валутния борд в страната се установи благоприятна икономическа обстановка (ниска инфлация, ниски лихвени проценти) за развитие на малък бизнес.-след спада на производството на сирене през последните години очаквания за увеличение на производството и потреблението на сирене за настоящата и следващите години.

-инвестицията се определя като изгодна, тъй като осигурява всички плащания и печалба през всичките години на прогнозирания период.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница