Задание за проектиранеДата21.01.2018
Размер137.36 Kb.
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
ОБЕКТ: Обновяване инсталациите за отопление, топла вода и абонатната станция в корпусите на сграда – държавна собственост, находяща се в гр. София 1797, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ №13.

ФАЗА: Работни проекти: ОВ, ВиК, Абонатна станция

гр. София

2015 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Обща част – общи данни за обекта

ІІ. Техническа част:


 1. Част: „Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура”

  1. ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)

  2. В и К инсталации за топла вода

  3. Абонатна станция /АС/
 1. Част: „Проектно-сметна документация”

  1. Количествена сметка

  2. Стойностна сметка
 1. Фази на проектиране


ФОРМА:
Всички части на работния проект да се представят в 3 /три/ екземпляра на хартиен и магнитен носител и да включват:
1. Работни чертежи и детайли;
2. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб;
3. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
4. Изчисления, обосноваващи проектните решения.
Настоящото задание за проектиране е изготвено, съгласно чл.13 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Предмет на заданието е определяне на основните изисквания, които следва да се спазят при изработване на инвестиционен проект за осъвременяване на инсталациите за отопление чрез замяна на амортизираните радиатори и тръбна мрежа с нови, съобразени със санираните корпуси на сградата, за битово горещо водоснабдяване и за нова съвременна абонатна станция в сградата, находяща се на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 в гр. София.

І. Обща част – общи данни за сградите:
Комплексът от сгради с административно предназначение, находящ се на ул. „Лъчезар Станчев“№ 13 в гр. София, е изграден в периода 1975 – 1978 година. Той се състои от три редово разположени, долепени, стоманобетонни корпуса с лице и официални входове с изложение изток към улицата. РЗП на сградата е 9822,29м2 .

 1. Корпус „А” от северната страна на комплекса – състои се от 8 надземни етажа, таванско помещение и сутерен /мазе/:

Сутерен –2,55 м. светла височина.

Първи етаж – 3,20 м. светла височина.

От втори до осми етаж включително – 2,55 м. светла височина, а етажните плочи са с дебелина 0,32 м., вкл. мазилки и настилки.

Таванско помещение – 1,60 м. светла височина.

В сутерена са разположени складови помещения, хранилища, тоалетна с предверие и две клетки, електрическа уредба, както и връзка със сутерените на корпуси „Б“ и „В”.

На първия етаж е входното фоайе с две стаи за охрана и деловодство, четири стаи с комуникации и канцеларии, две тоалетни, всяка с предверие и по две клетки и основно стълбище от към западната фасада. Чрез левия коридор се свързва с помещенията на първи етаж и сутерена на корпус „В“.

На всеки типов етаж от втори до осми са разположени по 10 бр.канцеларии – по 5 бр. от юг и от север, два представителни кабинета с междинна секретарска стая от изток и по два санитарни възела, всеки от тях с предверие и по две клетки от двете страни на стълбището от север. На някои от етажите някои от канцелариите са обединени в зала.

Ползватели са „Български институт за стандартизация“ – 1, 2, 3 и 6 етажи, „Държавна комисия по стоковите борси и тържищата“ – 4 и 5 етажи, „ГУСВ“ ЕАД – 7 и 8 етажи, МЗ – 1 стая на 7 етаж и „Център на промишлеността на РБ в Москва” – 2 стаи на 6 етаж . 1. Корпус „Б” – Ползватели: МИ и ДКСБТ

Намира се от южната страна на комплекса – 4 надземни етажа и един сутерен/мазе/:

Сутерен – 2,55м. светла височина;

От първи до четвърти етаж включително – 3,20 м. светла височина.

В сутерена са разположени помещения с архиви.

От първи до четвърти етаж са разположени кабинети и по два броя санитарни възли.

Ползвател на сградата е Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 1. Корпус „В” – Ползватели: МИ и БИС

Състои се 2 надземни и два подземни етажа.

Второ подземно ниво – 3,20м. светла височина с подземен гараж с вход от западната страна на комплекса, с работилница и помещение за климатизация.

Първо подземно ниво/сутерен/ – 2,55м.светла височина. През първи етаж на корпус „А”:

– през левия коридор и по стълбището, разположено в северозападния край на корпус”А”, се слиза до коридор в сутерена с две зали и намиращите се по северната страна 2 тоалетни с предверия, като дамската е с четири клетки, а мъжката – с две.

– по централното стълбище се слиза в сутерена и по коридор се достига до общата абонатна станция разположена в източния край на корпус ”В”, както и до централния коридор с електрическа уредба, второ помещение за климатизация и складови помещения.

Първи етаж – 3,20м. светла височина, с централен вход от улицата и след предверие е разположен „Бизнес-информационен център“ на БИС, свързан с обслужващите го стаи и стълбище до втори етаж.

Втори етаж – 2,55м. светла височина, е с обслужващи и помощни помещения.

В цялата южна страна на корпус „В”, общо на нива сутерен, първи и втори етажи, с амфитеатрално разположение се намира голяма зала, понастоящем архив, с вход от първи етаж.

Ползвател на корпус „В” е „Български институт за стандартизация“.

През 2008 година трите корпуса са санирани – изпълнена е нова външна топлоизолация с EPS и мазилка на външните стени; цялостно е подменена външната дограма с нова, трислойна ПВЦ и стъклопакети, както и съвременни алуминиеви външни врати; основно са ремонтирани покривните конструкции на трите корпуса, в т.ч. нова топло и хидроизолация.

През 2011 г. по европейска оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е извършено цялостно архитектурно преустройство на корпус „В” и първи етаж на корпус „А”, в т.ч. е изграден „Бизнес-информационен център“, централен архив в киносалона, ремонтирани и преустроени са коридори, зали и санитарни възли.
В резултат на всички гореописани действия, топлотехническите характеристики на трите корпуса са променени, респективно, количеството на необходимата енергия за отопление през зимния период е намалено спрямо първоначалния проект и реално изпълнените инсталации. Освен това цялата отоплителна и водоснабдителна инсталация е амортизирана до крайна степен, което е причина за множество аварийни ремонти, особено през зимния период.
Сградите са централно топлоснабдени чрез една обща абонатна станция от „Топлофикация София“ ЕАД.

Възложителят ще предостави архитектурно заснемане на сградата при възлагане на проектирането на Изпълнителя.


ІІ. Техническа част:
1. Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура


  1. ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)

Отоплението на всеки от трите корпуса е проектирано през 70-те години и е реализирано от водна двутръбна отоплителна радиаторна инсталация с долно попътно разпределение тип „Тихелман“. Разпределителните мрежи са окачени под тавана на помещението, топлоизолирани са с изолация стъклена вата с външна азбестовоциментова обмазка. Инсталациите са изпълнени със стоманени тръби. Всички двойки вертикални щрангове – подаващ и връщащ, неизолирани, са монтирани пред външните стени и захранват с аншлус по два радиатора на всеки етаж – по един радиатор в двете съседни на преминаващия щранг помещения. Отоплителните тела са свързани към инсталацията с обикновен радиаторен вентил /от времето на монтажа/ по подаваща страна и чрез холендър по връщаща. Първоначално монтираните стоманени радиатори са основно двупанелни с Н= 650мм., и повечето с 1000мм. или 800мм. дължина и са силно амортизирани от продължителна експлоатация – около 40 години. От общо около 175 бр. в корпус „А” и около 100 бр. в корпус „Б”, само една част от авариралите радиатори са подменени с нови. Останалите аварирали радиатори са демонтирани, а аншлусите им са затапени.


В корпус ”А” разпределителната мрежа на отоплителната инсталация е разположена под тавана в коридорите на сутерена. Двете тоалетни и стълбищната клетка са с отделни щрангове. Обезвъздушителна мрежа свързва всички щрангове с разширителния съд /РС/ монтиран в таванското помещение над 8-ми етаж. Само на 7-ми етаж ползвателя е подменил всички панелни радиатори с нови глидерни /21 бр./. От общия за трите отоплителни инсталации РС, отворен тип, са спуснати сигнална /кородирала и запушена/, преливна и предпазна тръби до абонатната станция /АС/. С две хоризонтално преминаващи изолирани тръби под тавана на сутерените, “Тихелмана“ е свързан с намиращата се в сутерена на корпус „В“ абонатна станция АС.
В корпус „Б” разпределителната мрежа на инсталацията е разположена под тавана на помещенията с архиви в сутерена на сградата. Обезвъздушителната мрежа свързва всички щрангове с обезвъздушителния съд монтиран на 4 ет., от където е спусната в АС /до колекторите/. Монтираните стоманени радиатори са с голяма мощност. Повечето радиатори на първия етаж във фоайето са свалени поради корозия и пробив, а аншлусите им са затапени. Чрез преминаващи хоризантално под тавана на сутерените подаваща и връщаща тръби заедно с долепена до тях и топлоизолирана заедно с тях обезвъздушителна линия, разпределителната мрежа е свързана с АС. От тази връзка е топлозахранена и климатична инсталация І с тръби 2 цола, но не функционира.
В корпус „В” разпределителната мрежа на инсталацията е монтирана във второто подземно ниво – под тавана в гаража. От нея се спускат аншлуси захранващи радиаторите, монтирани покрай стените на гаража, като повечето от тях са аварирали, свалени и затапени. Има два работещи. Към разпределителната мрежа с 2 цола е присъединена климатична инсталация ІІ. Инсталацията е физически остаряла, силно кородирала, с пробити подгреватели и не функционира. Тя е изолирана по вода от сградната отоплителна инсталация. По време на ремонта през 2011г., на първия етаж в „Бизнес-информационен център“ е монтирано ново подово лъчисто водно отопление с тръби от полипропилен с ал. вложка, и е свързано последователно след съществуващите радиатори монтирани пред витрините към фасадата. Този щранг се обезвъздушава локално. Останалите щрангове са свързани към обезвъздушителен съд на втори етаж и от него обезвъздушителната тръба се спуска в АС. Разпределителната мрежа на корпус „В” е захранена с вертикално спускащи се през подовата плоча на помещението на АС подаваща и връщаща тръба.
При проектирането да се спазят следните основни изисквания:
1. Да се вземе предвид Доклада за енергийно обследване след изпълнените мерки за енергийна ефективност /саниране/ на сградите.

2. Да се заснемат съществуващите сградни инсталации за водно радиаторно отопление.

3. Да се извърши ново оразмеряване на топлинните загуби на всички помещения.

Отоплителната инсталация да се проектира и изпълни по такъв начин, че необходимото при експлоатация количество енергия да е минимално, като се отчитат условията и поддържане на комфорта на обитателите в сградата.

4. Да се оценят загубите в отделните елементи на системата, както и характеристиките на предвижданите циркулационни помпи и други съоръжения, захранвани с електрическа енергия.

5. Въз основа на новите данни да се изчислят и съответно да се проектират нови отоплителни инсталации с тръби с доказани параметри за горна граница на температурата, якостните показатели, плътност за дифузия на кислорода и експлоатационен живот. Да се изчисли общата необходима мощност за отопление за трите корпуса.

6. Да се предвиди система за измерване на използваната топлинна енергия с отделни топломери, настройка, изключване и изпразване на отделните клонове от тръбната мрежа, съответно за корпус „А”, корпус „Б” и корпус „В”. Частта от корпус „В”, която се използва от Министрество на икономиката, да бъде отделена от общия клон на корпус „В” и да се включи към рапределителната мрежа на корпус „Б”.

7. Отоплителните тела да се оразмерят въз основа на отоплителния товар за съответното пространство и специфичната топлинна мощност на конструктивна единица от отоплителното тяло, като се отчита начинът на монтаж ;

8. Препоръчва се, да се проектират нови радиатори, окомплектовани съгласно действащите нормативни актове;

9. Да се направи опис на подлежащите за подмяна оригинални /стари/ радиатори и на затапените точки като се посочи новото окачване, термостатни вентили, елементи и начина им на свързване към инсталациите – чрез меки връзки или друг. Отделно да се опишат радиаторите които се оставят, тъй като са подменени, но се монтират нови термостатни вентили.

10. Да се предвиди реконструкция на отоплителната инсталация на корпус „А” с цел замяна на разширителния съд над 8-ми етаж със затворен РС, монтиран в помещението на АС.

11. Да се замени обезвъздушителния съд над 8-ми етаж и обезвъздушителна линия от него до АС /съществуващата сигнална тръба е запушена/ с автоматични обезвъздушители на всеки радиатор и на всеки щранг.

12. Да се предложи решение за изолиране /или друго/ на съществуващите шкафове на климатични инсталации, с оглед новото предназначение на съответните помещения, и нормалната работа на сградните отоплителни инсталации.


  1. В и К инсталации

В трите сгради са изградени инсталации за топла вода за битови нужди с естествена рециркулация и съответно рециркулационна линия. Основно топлата вода се използва за измиване на ръцете в помещенията на тоалетните. За осигуряване на комфортни условия за работа в сградите, следва да се заснемат съществуващите инсталации за БГВ.


При проектирането да се спазят следните изисквания:

1. Да се изчислят нормативните количества топла вода, в съответствие с новото предназначение на сградите. В резултат на получените резултати да се оразмерят наново инсталациите за БГВ на трите сгради, да се проектират тръбни мрежи от ПП тръби, както и да се изчисли общата необходима мощност за БГВ. 1. Запазват се точките на водочерпене.

 2. Да се предвиди принудителна помпена циркулация.

 3. Да се посочат необходимите реконструкции, за да се подобрят условията на експлоатация на сградите.

 4. За тръбната мрежа / топла, студена вода и рециркулация/, да се предвиди изолация с необходимата дебелина, устойчива на топлина и влага, с механична якост и технологичност при полагане и ремонт.

 5. При проектирането да се отчетат всички фактори на шум, така че нивото на щум да не превишава допустимите граници и да не застрашава здравето на хората, работещи в близост до съоръженията.
  1. Абонатна станция

Отоплителните инсталации са включени в подаващ и съответно връщащ колектор в помещението на АС. Пълненето на ВОИ става от питейния водопровод с твърда връзка и вентил към връщащия колектор в АС. Дренирането на ВОИ на корпуси „А“ и „Б“ става посредством сферични вентили монтирани за целта под подаващия и под връщащия колектори в АС. Частта на отоплителната инсталация на корпус „В”, намиращи се под помещението на АС, се дренира от Разпределителната мрежа в помещението на гаража.Съществуващата абонатна станция е типов проект от юни 1966г., монтирана е в сутеренния етаж на корпус „В” и захранва трите отоплителни инсталации и трите инсталации за топла вода. За отопление са монтирани 3 броя водоводни кожухотръбни подгреватели с четири метрови секции и с ф 150мм. За подгряване на водата за битови нужди са монтирани 3+5 броя водоводни кожухотръбни подгреватели с четири метрови секции и с ф 80мм. По данни на „Топлофикация София“ ЕАД мощността за отопление е 760 кВт., а за БГВ – 192 кВт. Има една работеща помпа за отопление тип Sigma /1,2 кВт/ в помпената група. Електронният регулатор за отопление „Термикс 03“ не работи. Монтираният търговски топломер е 15 м3/час. Монтиран е манометър над помпения възел в АС и по него се следи нивото на водата във ВОИ – /2,65 кг/см2 на статика и 3.0 кг/см2 при динамика за пълен РС и инсталации/.
При проектирането на новата АС да се спазят следните изисквания:


 1. Да се проектира нова съвременна абонатна станция с пластинчати подгреватели, затворен разширителен съд, необходимото регулиране и автоматизация. Да бъде съобразена с необходимата мощност и данни, съгласно проектите за ОВК и ВиК общо и за трите корпуса, както и да е съобразена с параметрите на топлоносителя в точката на присъединяване към „Топлофикация София“ЕАД.

 2. Да се оценят характеристиките на съоръжението при производството и подаването на топла вода за отопление и битови нужди.

 3. За топлопроводите да се предвидят антивибрационни подложки и опори, недопускащи предаването на вибрации. Преминаването на топлопроводите през стени и междуетажни плочи да се изолира с антивибрационни обвивки.

 4. Да се съгласува с „Топлофикация София“ ЕАД.

 5. Да се изчислят количествата на опасен отпадък /стъклена вата и азбест/, които ще се получат при демонтажа на съществуващата АС с оглед тяхното депониране.


Специфични изисквания


 • Да не се предвижда отопляване на сутерена на кота -2,80 на корпус „А” и корпус „Б” на сградата; на гаража на кота -5,60 в корпус „В”; на киносалона(склада), разположен кота -2,80 и ±0,00 и машинното помещение над 8 –ми етаж в корпус „А”.

 • Да се предвиди изпълнението на тръбната инсталация с полипропиленови тръби с алуминиева вложка.

 • За отоплителни тела да се предвидят алуминиеви глидерни радиатори.

 • Да се предвидят термостатични вентили и автоматични обезвъздушители за радиаторите, секретни кранове и възможност за източване на водата при необходимост.

 • Да се предвиди необходимата изолация на тръбната мрежа в сутерена.

 • Да се предвидят подходящи строителни продукти по отношение на техните свойства, експлоатационни характеристики и годност за предвижданата употреба.


Действителната отопляема площ за оразмеряване и проектиране е 7653,89кв.м.
При проектирането да се спазват следните изисквания и нормативни актове:

  1. Закон за устройство на територията;

  2. Инвестиционният проект да е с обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4/2001г. на МРРБ/ ДВ бр.51/2001г./;

  3. Наредба № 2/2004г., на МРРБ и МТСП за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

  4. Закон за техническите изисквания към продуктите;

  5. Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.;

  6. Наредба № 4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

  7. Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода – за гр. София, издание на Топлофикация София ЕАД.

Проектът да е съобразен с изискванията и нормативните актове за енергийна ефективност, пожарна безопасност, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенни условия на обитаване.

Възложителят ще предостави архитектурно заснемане на сградата при възлагане на проектирането на изпълнителя.


2.Част:„Проектно-сметна документация”
2.1. Количествена сметка
Проектите следва да съдържат подробни количествени сметки по всички части, като бъдат посочени всички видове строително-монтажни работи.
2.2. Стойностна сметка
Стойностните сметки по всички части следва да се изготвят на база статистически цени за региона през 2014 год. на материали, труд и механизация. При образуване на единичните цени за материалите и отделните видове строително-монтажни работи да се използват оптимални проценти на допълнителни разходи за труд и механизация, доставно-складови разходи и печалба.

2.3. Проектът да съдържа Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти- материали, изделия, комплекти и системи, с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти за всяка част на работния проект.


3. Фази на проектиране

 • работен инвестиционен проект за подмяна на отоплителните тела на отоплителните инсталации на трите сгради, на инсталации за БГВ за трите сгради в това число и налагащите се реконструкции за осигуряване на нормалната им експлоатация; и за доставка и монтаж на нова обща абонатна станция за трите ВОИ;

 • проектните решения и евентуални промени да бъдат предварително съгласувани с Възложителя с оглед осигуряване на оптимални показатели за икономическа ефективност, конструктивни и инсталационни решения.

Всички части на техническия инвестиционен проект да бъдат заверени от проектанти с пълна проектантска правоспособност, с приложени удостоверения от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница