“захарни заводи”адгорна оряховицаДата21.12.2017
Размер35.74 Kb.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”АДГОРНА ОРЯХОВИЦАДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, т. 6

От НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за първото тримесечие на 2012 година
А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

  • няма промяна на счетоводната политика на дружеството през отчетния период

Б. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава:


- През първото тримесечие на 2012г няма промяна в икономическата група на „Захарни заводи”АД
В. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят за постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:

Ръководството на дружеството изготвя краткосрочни прогнози за цялостната дейност на фирмата.Прогнозите не се разкриват публично,а обслужват оперативната дейност .

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове от края на предходния тримесечен период:  1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

  • Няма физически лица, които притежават акции над 5 % от капитала на дружеството.

2. Данни за юридическите лица притежаващи акции над 5 % от капитала на дружеството:

През първото тримесечие на 2012 година няма промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.


С най-голям процент на участие в капитала 42,97 % остава “Захар инвест” АД гр. Горна Оряховица, следват:
- “Ритъм-4-Таня Бонева” ЕООД - 25,55 %;

- “ГУ Фарадей” ЕООД - 25,58 %.


Е. Данни за акциите ,притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие,както и промените,настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.


  • УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
  1. Валентина Иванова Ралева – Председател на Управителния съвет притежаващ 1000 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 1000 броя акции към края на предходния тримесечен период


  1. Красимир Иванов Добрев – член на Управителния съвет

притежаващ 24 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 24 броя акции към края на предходния тримесечен период.
  1. Румен Стоянов Данков – член на Управителния съвет притежаващ 271 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 271 броя акции към края на предходния тримесечен период


  • НАДЗОРЕН СЪВЕТ


1. Георги Алексиев Узунов – председател на Надзорния съвет , притежаващ 5196 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 5196 броя акции към края на предходния тримесечен период2. Руси Илчев Данев – член на НС

притежава 0 броя акции към края на отчетния период

притежава 0 броя акции към края на предходния тримесечен период
3. Георги Христов Рашков – член на НС,

притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период
4.Чавдар Дочев Данев –член на НС,

притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период

5.Цанка Иванова Ганева- член на НС,

притежаващ 0 броя акции към края на отчетния период

притежаващ 0 броя акции към края на предходния тримесечен период

Ж. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:  • няма информация за висящи съдебни или административно производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

З. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции, или поемане на задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване характера на взаимоотношенията с емитента и лицето, размера на неизплатената

главница, лихвен процент , краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и пр.:

Няма.
Настоящата информация е изготвена съгласно изискванията на чл. 100 “о” от ЗППЦК и във връзка с чл. 33 т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2007 г.

Изп. Директор:

/ В.Ралева /

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница