Заключителен п р о т о к о л за работата на жури определено със Заповед №1733-рд-01-03 от 23. 11. 2012 гДата01.01.2018
Размер48.93 Kb.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН П р о т о к о л
за работата на жури определено със Заповед №1733-РД-01-03 от 23.11.2012 г.
На основание чл.50, ал.2 и 3 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на 03.12.2012 г. от 10.00 часа в зала №18 на административната сграда на Община Свищов жури в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА – главен архитект на Община Свищов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: АРХ. МАРИЯ ТРИФОНОВА – представител на КАБ

ЧЛЕНОВЕ:


АДВ. СЪБИН СЪБЕВ – юрист

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ – представител на САБ

АРХ. ИВАН ГОЛOМЕХОВ – ландшафтен архитект
Състави настоящия заключителен протокол:

1. Място, време, продължителност и прекъсвания на заседанията, както и външните огледи.

1.1. Място на заседанията - зала №18 на административната сграда на Община Свищов.

1.2. Време и продължителност - 23.11.2012 - от 10.00 часа до 12.00 часа и 28.11.2012 год. от 09.30 часа до 17.00 часа.


 1. 1.3. Прекъсване на заседанията – на 28.11.2012 год от 13.00 от 14.00 часа.

 2. 1.4. Външни огледи - на 28.11.2012 год. от 12.00 часа до 13.00 часа. 3. 2. Пълен списък на присъстващите и на отсъстващите членове на журито:

2.1. На 23.11.2012 г. присъстват:

АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА – главен архитект на Община Свищов

АДВ. СЪБИН СЪБЕВ – юрист

АРХ. МАРИЯ АНГЕЛОВА НЕНОВА-ТРИФОНОВА – представител на КАБ

АРХ. ЕМИЛ РУМЕНОВ ДЕЧЕВ – представител на САБ

ИНЖ. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ – представител на КИИП2.2. На 28.11.2012 г. присъстват:

Председател:

АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА

Заместник председател:

АРХ. МАРИЯ ТРИФОНОВА

Членове:


АДВ. СЪБИН СЪБЕВ

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ

АРХ. ИВАН ГОЛОМЕХОВ

На 28.11.2012 г. отсъства ИНЖ. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ – представител на КИИП, по здравословни причини.


3. Прилаган метод за оценка във всички фази: Съгласно Критерии за оценка на проекта, относителната им тежест и начин за определяне на комплексната оценка на проекта от Документацията за участие в конкурсната програма.
4. Приети решения и брой гласували:

4.1. Прието решение за Председател на журито – гласували „ЗА” 5, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

4.2. Прието решение за Заместник Председател на журито – гласували „ЗА” 5, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

4.3. Прието решение за дневен ред за заседание на журито на дата 28.11.2012 г. – гласували „ЗА” 5, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

4.4. Прието решение за присъждане на определените в конкурсната програма награди и плащания – гласували „ЗА” 5, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.


 1. Текстова оценка на проектите и обосновка за решенията на журито:

  1. Текстова оценка на проектите: Съгласно Приложение №1.1 и Приложение №1.2, неразделна част от протокол №2.

  2. Обосновка за решението на журито.

Решението на журито се основава на индивидуалните оценки на всеки член на журито и тяхното обобщаване в комплексна оценка. Получената класация беше единодушно приета без възражения от членовете на журито. Първопремираният проект в най-голяма степен отговаря на изискванията на Възложителя за функционалност, съвременност, реалистичност и икономичност на проектните предложения, както и план-програма за изготвяне на проектната документация на следващ етап. Прилага разумен подход в отговора на поставените задачи и може да бъде база за детайлиране и прецизиране на идеите в следваща фаза на проектиране.


 1. Особени мнения: Няма.
 1. Имената на всички участници и техните сътрудници:

7.1. Вх. №1 от 19.11.2012 г. от участник Консорциум „Обединение за достъпен и зелен Свищов”.

Ръководител на екипа: Григор Перчиклийски

Членове на екипа:

1. Елица Иванова – архитект

2. Григор Перчиклийски – ландшафтен архитект

3. Снежанка Перчеклийска – инженер В и К

4. Ивайло Маринов – електроинженер

5. Стефан Стефанов – геодезист


7.2 Вх. №2 от 21.11.2012 г. от участник ЕТ „Форум – Александров”.

Ръководител на екипа: проф. д-р арх. Александър Ангелов Александров

Членове на екипа:


 1. арх. Георги Илиев Бояров – магистър архитект

 2. Владимир Александров - магистър архитект

 3. Калоян Валериев Иванчев – магистър архитект

 4. Светлана Владимирова Александрова – магистър архитект

 5. Иглика Недялкова Минчева – ландшафтен архитект

 6. Светлозар Красимиров Благоев – инженер магистър по геодезия

 7. Венета Тодорова Тодорова – инженер магистър по В и К

 8. Ани Стоянова Димова – магистър електроинженер

 9. Любка Александрова Николова – магистър инженер по транспортно строителство

 10. Александър Тодоров Павлов – канд. архитект
 1. Класираните и предложените за награждаване участници.

8.1. Класирани участници:

Първо място - Консорциум „Обединение за достъпен и зелен Свищов” с 64 точки;

Второ място - ЕТ „Форум – Александров” с 62,2 точки.

8.2. Предложени за награждаване участници:

На първо място - Консорциум „Обединение за достъпен и зелен Свищов”, с ръководител на проектантския екип арх. Григор Перчиклийски, със съответното възнаграждение, определено от Възложителя съгласно Документацията за участие в конкурсната програма.

На второ място - ЕТ „Форум-Александров”, с ръководител на проектантския екип проф. д-р арх. Александър Александров, със съответното възнаграждение, определено от Възложителя съгласно Документацията за участие в конкурсната програма. 1. Препоръки на журито към възложителя:

Журито отчита полезния ефект от провеждане на конкурса и дава следните препоръки към Възложителя с оглед по-нататъшното развитие и реализация на проекта:

1. При оформяне на окончателното задание в следваща фаза на проектиране е по-добре да се осигури техническа възможност трасето на велосипедната алея да премине по ул.”Трети март” вместо по ул.”Патриарх Евтимий”. Ако това е неосъществимо, то трасето по ул. ”Патриарх Евтимий” да бъде двупосочно от южната и страна. Маршрутът на велоалеята да не възпрепятства пешеходното движение на гражданите.

2. Да се изследва възможността за използване на съществуващия проект на спортна площадка „Велешана”.

3. Да се наблегне върху осигуряването на приемственост с вече реализираните проекти за озеленяване и благоустрояване на градската среда.


10. Протокол на техническата комисия.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Жури:

Председател:АРХ. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА - ....... /п/...........
Заместник председател:

АРХ. МАРИЯ ТРИФОНОВА – ....... /п/...........


Членове:

АДВ. СЪБИН СЪБЕВ ....... /п/...........

АРХ. ЕМИЛ ДЕЧЕВ – ....... /п/...........

АРХ. ИВАН ГОЛОМЕХОВ – ....... /п/...........


На основание чл.52 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране Протокол №1, Протокол №2 и Заключителен протокол от работата на жури назначено със Заповед №1733-РД-01-03/23.11.2012 г. заедно с цялата документация на конкурса са предадени на Възложителя на 03.12.2012 г. с това работата на журито приключи.

Инж. ВИКТОР МАЙСТОРОВ

Зам. – кмет „бирр” на Община Свищов

В качеството на Възложител, упълномощен със Заповед №1383-РД-01-03/28.09.2012 г. на Кмета на Община Свищов приех Протокол №1, Протокол №2 и Заключителен протокол от работата на жури назначено със Заповед №1733-РД-01-03/23.11.2012 г. на 03.12.2012 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница