Закон за биологичното разнообразие (дв бр. 77/2002г и посл изм и доп.), обявени със заповед на Министъра на осв по чл. 12, ал. 6 от същия законДата27.05.2017
Размер89.17 Kb.
ТипЗакон
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - Смолян

У В Е Д О М Л Е Н И Е
По Приложение № 1, към чл. 10, ал.1

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Приета с ПМС №201 от 31 август 2007г., Обн., ДВ, бр.73 от 11.09.2007г. изм. и допълнена ДВ бр.81 от 2010г)
Част Б-за инвестиционни предложения

Румен Иванов Кисов

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

гр. Асеновград, ул. „Княз Александър Батемберг” № 68

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр. Асеновград, ул. „Княз Александър Батемберг” № 68

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. «Оборище» № 27


Телефон, факс и е-mail: ======================================

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Румен Кисов

Лице за контакти: Мошанка Костандева 0898 410 296

Цветелина Чилингирова 0895 62 63 33


Инвестиционно предложение:
Изграждане на фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“ в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

около 1 година след издаване на строително разрешение

в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)Засегнати елементи на национална екологична мрежа
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии съгласно Закон за защитените територии (ДВ бр. 133/98г. и посл. изм.) или в защитени зони включени в списъка по чл. 10, ал.3 и ал.4 от Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/2002г. и посл. изм. и доп.), обявени със заповед на Министъра на ОСВ по чл. 12, ал.6 от същия закон.

  • Най-близко разположената защитена зона еBG0001031 „Родопи-Средни”

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,3км.


2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

E 25 ◦ 49 ' 11 " N 41 ◦ 49 ' 50 "2.2. ПЛОЩ (дка) 2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

1,548,455.262.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА МАКСИМАЛНА СРЕДНА

138 1952 10222.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ % ПОКРИТИЕ

BG05 Южен Централен

BG053 Хасково 14

BG05 Южен Централен

BG055 Смолян 18

BG05 Южен Централен

BG056 Кърджали 21

BG05 Южен Централен

BG051 Пловдив

2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

92C0 Гори от Platanus orientalis

Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

Arborescent matorral with Juniperus spp.

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Luzulo-Fagetum beech forests

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum beech forests

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

91AA Източни гори от космат дъб

Easthern white oak forests

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens

Pannonian woods with Quercus pubescens

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods

9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

Hellenic beech forests with Abies borisii-regis

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни

местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco

Brometalia)(*important orchid sites)

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

Oro-Moesian acodophilous grasslands

6510 Низинни сенокосни ливади

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Планински сенокосни ливади

Mountain hay meadows

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion

dillenii

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

Caves not open to the public

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Salix alba and Populus alba galleries

3160 Естествени дистрофни езера

Natural dystrophic lakes and ponds

БОЗАЙНИЦИ:

Maлък подковонос

Rhinolophus hipposideros

Голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

Южен подковонос

Rhinolophus euryale

Остроух нощник

Myotis blythii

Дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

Дългопръст нощник

Myotis capaccinii

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Голям нощник

Myotis myotis

Лалугер


Spermophilus citellus

* Европейски вълк

Canis lupus

* Кафява мечка

Ursus arctos

Видра


Lutra lutra

Дива коза

Rupicapra rupicapra balcanica

Пъстър пор

Vormela peregusna

Характеристики на Обекта

Защитената зона включва родопските дялове Добростан-Преспа и Драгоица-Мечковец. Района е слабо населен. Във високите части са запазени иглолистни и букови гори, а в ниските – дъбово-габърови. Добростанският дял и резерват Червената Стена са с обширен карстов район с много скали и пещери. Река Арда е все още запазена в средното си течение. Средиземноморско климатично влияние (континентално мезо-

средиземноморски климат по Rivas-Martinez) се наблюдава по реките Чая, Луковица и в Хасковският хълмист

4.2. КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Зоната опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района планините ображдащи на Горнотракийската низина. Тя защитава едно от двете малки находиша на местообитание 92C0 в планините ображдащи Горнотракийската низина. Зоната защитава единственото известно историческо находище на Еlaphe situla в планините ображдащи Горнотракийската низина. В зоната е северната граница на разпространение на местообитание 9270. Зоната също така опазва значителна бройка мечки на тяхната източна граница на разпространение в южна България. Източната ниска част на зоната е едно от най-важните места за опазване на Elaphe quatorlineata sauromates.4.3. УЯЗВИМОСТ

Зоната е застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да нанеса значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. При бъдещо разширяване на автомобилните пътища в зоната е необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания и дефрагментация местообитанията на мечката и дивата коза. Необходимо е предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на мечки е сериозен проблем.

Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за видовете Testudo и Spermophilus

citellus. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите гори са застрашени от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на чужди горски видове.

Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието.Едновременно с това дъбовите гори са с издънков характер и са силно уязвими от деградация и изместване от други видове – необходимо е активно управление към постепенно естествено възобновяване на семенните гори.
г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Инвестиционното предложение третира проектирането и изграждането на фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“ в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе .


д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;

Не е необходима промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Строителството и експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.

Условно-чистите води от изплакването на чистите нови буркани ще се събират в открит резервоар и ще се ползват за напояване на зелените площи. Отпадните води от битово фекален характер ще се отвеждат във водоплътна яма с последващо извозване до ПСОВ.


3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Техническа общинска служба след съгласуване с Директора на РИОСВПриложение № 2 към чл. 10, ал. 2
Част Б - за инвестиционни предложения

  1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Имотът е с урбанизиран - УПИ. Изграждането на бъдещия обект ще стане без промяна функционалното предназначение на имотите и ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и наредби.

  1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

Представени са актуални скици на разработвания имот

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др.

Възложител: …………………

Румен Иванов Кисов
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница