Закон за частните съдебни изпълнителистраница1/3
Дата24.10.2018
Размер0.52 Mb.
  1   2   3
ЗАКОН за частните съдебни изпълнители
Обн., ДВ, бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., изм., бр. 39 от 12.05.2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. и доп., бр. 31 от 13.04.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., бр. 86 от 27.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители.
Частен съдебен изпълнител
Чл. 2. (1) Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания.
(2) Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.
(3) Органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители.
(4) Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.
Камара на частните съдебни изпълнители
Чл. 3. (1) Създава се Камара на частните съдебни изпълнители като юридическо лице със седалище в София.
(2) В Камарата на частните съдебни изпълнители, наричана по-нататък в закона "камарата", членуват по право всички частни съдебни изпълнители.
(3) Органи на камарата са общото събрание, Съветът на камарата, контролният съвет и дисциплинарната комисия.
Регистър на частните съдебни изпълнители
Чл. 4. (1) В камарата се създава и води Регистър на частните съдебни изпълнители. В регистъра се вписват частните съдебни изпълнители, помощник-частните съдебни изпълнители и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.
(2) Лице, задължено по закона да заяви обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
(3) В регистъра на частните съдебни изпълнители се вписват:
1. името, единният граждански номер и районът на действие на частния съдебен изпълнител, съответно на помощник-частния съдебен изпълнител;
2. (нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) участието на частния съдебен изпълнител в гражданско дружество по чл. 30, ал. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) адрес на кантората;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) наименованието и седалището на застрахователя и размерът на застрахователната сума съгласно чл. 25;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) обстоятелствата по чл. 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 и 41.
(4) Лице, вписано в Регистъра на частните съдебни изпълнители, е длъжно да заяви за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срока по ал. 2.
(5) Регистърът на частните съдебни изпълнители е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.
Глава втора

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Раздел I

Придобиване на правоспособност на частен съдебен изпълнител
Изисквания
Чл. 5. (1) Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания:
1. има висше юридическо образование;
2. придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
3. има тригодишен юридически стаж;
4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;
5. не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител;
6. не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;
7. не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут;
8. издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) За юридически стаж по ал. 1, т. 3 се зачита времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, за която се изисква юридическо образование, включително стажът на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция "Митници".
Несъвместимост
Чл. 6. (1) Частният съдебен изпълнител не може едновременно:
1. да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник;
2. да заема длъжност в държавен или общински орган по служебно правоотношение;
3. да работи по трудово правоотношение;
4. да упражнява адвокатска професия;
5. да бъде нотариус;
6. да бъде синдик;
7. да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации.
(2) При преустановяване на дейността по ал. 1, т. 1 и 6 правоспособността на частния съдебен изпълнител се възстановява при условията на чл. 35.
Ред за кандидатстване
Чл. 7. (1) Кандидатите за частен съдебен изпълнител подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата за участие в конкурс. Заявлението съдържа името, единния граждански номер, адреса, упражняваната професия и юридическия стаж на кандидата, както и района, за който се кандидатства.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., бр. 103 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи за платена държавна такса, за раждане, за завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, за трудов стаж и месторабота, свидетелство за съдимост, ако кандидатът не е български гражданин, декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и медицинско удостоверение.
(3) Съветът на камарата дава мнение за общественото доверие, с което се ползва всеки кандидат.
Откриване на места за частни съдебни изпълнители
Чл. 8. В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители.
Насрочване на конкурс
Чл. 9. (1) Вакантните места за частни съдебни изпълнители се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. Съветът на камарата заявява мнението си в 14-дневен срок. Министърът на правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на Съвета на камарата.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава писмено на Съвета на камарата.
Провеждане на конкурс за частен съдебен изпълнител
Чл. 10. (1) Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието след вземане мнението на камарата.
(2) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама частни съдебни изпълнители, определени от камарата, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.
(3) Комисията класира кандидатите по успех и обявява класирането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Министерството на правосъдието събира държавна такса за участие в конкурса в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Възлагане на правомощия по изпълнението
Чл. 11. (1) Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който преценява кои от класираните кандидати се ползват от необходимото обществено доверие, за да им бъдат възложени правомощия по изпълнението.
(2) В едномесечен срок от получаването на резултатите министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Кантора на частния съдебен изпълнител
Чл. 12. (1) След влизане в сила на заповедта за възлагане на правомощия по изпълнението частният съдебен изпълнител е длъжен да си осигури кантора, което може да стане и съвместно с други частни съдебни изпълнители от същия район.
(2) Кантората трябва да има две или повече функционално обособени от останалата част на сградата помещения, в които задължително се помещават канцеларията на частния съдебен изпълнител и служебният му архив.
(3) Кантората трябва да се намира на територията на района на окръжния съд и да отговаря на условия, които гарантират съхраняването на архива и точното изпълнение на професионалните задължения на частния съдебен изпълнител.
Встъпване в длъжност
Чл. 13. (1) За встъпване в длъжност, в двумесечен срок от влизането в сила на заповедта за възлагане на правомощия по изпълнението, частният съдебен изпълнител представя на министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата заявление, придружено със:
1. писмена декларация, че не са налице пречките по чл. 6, ал. 1;
2. адреса на кантората и документ за вещно право върху кантората или вписан договор за ползването й и декларация за произхода на средствата, вложени за осигуряването на кантората, по образец, одобрен от министъра на правосъдието;
3. документ за сключена застраховка по чл. 25;
4. образец от печат;
5. образец от подписа на частния съдебен изпълнител.
(2) В случаите на неизпълнение в срок на изискванията на ал. 1 и на чл. 12 министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението на следващия по реда на класирането кандидат.
(3) Частният съдебен изпълнител полага пред Съвета на камарата следната клетва: "Заклевам се да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си задължения, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя професионалната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!". След полагане на клетвата се подписва клетвен лист. Клетва не се полага, ако е положена преди това.
(4) Частният съдебен изпълнител встъпва в длъжност с подписване на клетвения лист.
Раздел II

Права и задължения на частния съдебен изпълнител
Независимост
Чл. 14. (1) Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
(2) Частният съдебен изпълнител не може да бъде задържан при и по повод изпълнение на служебните му задължения, освен при заварено тежко престъпление.
(3) При задържане на частен съдебен изпълнител или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на камарата.
Съдействие
Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.).
Достъп до данни за длъжника
Чл. 16. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Частният съдебен изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г., предишна ал. 3, изм., бр. 59 от 2007 г., отм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.).
Неприкосновеност на служебния архив
Чл. 17. (1) Служебният архив на частния съдебен изпълнител е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на частния съдебен изпълнител, освен в случаите, предвидени със закон.
(2) Лицето, получило достъп до служебния архив на частния съдебен изпълнител, е длъжно да пази служебна тайна при условията, установени за частния съдебен изпълнител, и да го уведомява за извършените действия по архива.
Други действия на частния съдебен изпълнител
Чл. 18. (1) По възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество.
(2) По възлагане от длъжника и/или кредитора частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество.
(3) По възлагане от страните частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да посредничи за постигане на спогодба между тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) По възлагане от пристъпилия към изпълнение обезпечен кредитор частният съдебен изпълнител може да предаде заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс. Когато извършва продажбата по реда на Закона за особените залози, частният съдебен изпълнител има правата и задълженията на депозитар, като разпределението се предявява и подлежи на обжалване по реда на чл. 462 и 463 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., бр. 86 от 2017 г.) Частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела.
(6) Частният съдебен изпълнител може да възложи на частен съдебен изпълнител от друг район извършването на действия по ал. 1, 2, 4 и 5 при същите условия.
Задължение за изпълнение
Чл. 19. (1) Частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
(2) Частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение върху имуществото на заложния длъжник по реда на Закона за особените залози по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2012 г.) Частният съдебен изпълнител е длъжен в случаите по чл. 487, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс да публикува обявленията за публична продан и на интернет страницата на камарата.
Професионална тайна
Чл. 20. (1) Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване.
(2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за времето, в което частният съдебен изпълнител не упражнява функциите си или дейността му е преустановена.
Работно време и непрекъснатост
Чл. 21. Министърът на правосъдието определя със заповед работното време на канторите на частните съдебни изпълнители и условията, при които те могат да бъдат временно затваряни, след вземане на мнението на камарата.
Служебен архив
Чл. 22. (1) Частният съдебен изпълнител води самостоятелен служебен архив. Условията и редът за водене на архива се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието след вземане мнението на камарата.
(2) Служебният архив съдържа:
1. входящ и изходящ регистър, които съдържат данни за всички постъпили и изведени документи и книжа;
2. регистър на заведените дела;
3. изпълнителни дела;
4. дневник, който съдържа данни за всички извършени действия;
5. платежни и други документи;
6. печат на частния съдебен изпълнител.
(3) Изнасянето на дела или документи от служебния архив извън кантората от компетентни органи се извършва само чрез копие и въз основа на писмен акт на съдия или прокурор. Заверените от частния съдебен изпълнител копия на дела и документи се предават срещу подпис на изрично и поименно посочено в акта длъжностно лице.
(4) Оригиналите на съхраняваните в служебния архив изпълнителни листове и ценни книжа могат да се изнасят извън кантората в случаите на изрично разпореждане по ал. 3 само лично от частния съдебен изпълнител, като експертиза може да се извършва само в негово присъствие.
Уведомяване при промяна
Чл. 23. Частният съдебен изпълнител уведомява незабавно министъра на правосъдието и камарата за всяка промяна в местонахождението на кантората и на служебния архив.
Задължения по управление и разпореждане с паричните средства
Чл. 24. (1) Частният съдебен изпълнител трябва да има най-малко една специална сметка на свое име в банка, определена единствено за паричните средства, които той получава от осребряването на имуществото на длъжниците. Лихвата по специалната сметка се начислява по отделна сметка. Той трябва да има отделни сметки, определени за получаваните такси и разноски, както и за паричните средства, които получава във връзка с извършваната допълнителна дейност по чл. 18. Частният съдебен изпълнител посочва в кореспонденцията си номерата на своите сметки.
(2) Частният съдебен изпълнител управлява и се разпорежда със средствата на длъжниците по специалната сметка. Той може да сключи споразумение с правоимащ взискател суми от специалната сметка да се изплащат периодично.
(3) Паричните средства по специалната сметка не може да бъдат запорирани за задължения на частния съдебен изпълнител.
(4) Запорът върху паричните средства, предназначени за определен взискател, се налага чрез съобщаването му на частния съдебен изпълнител.
(5) Начинът на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалната сметка се определя от Българската народна банка и министъра на правосъдието.
Застраховане
Чл. 25. (1) Частният съдебен изпълнител се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
(2) Министърът на правосъдието издава наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, реда и срока за извършване на задължителното застраховане по ал. 1.
Обществено и здравно осигуряване
Чл. 26. Частният съдебен изпълнител подлежи на задължително обществено и здравно осигуряване при условията и по реда, установени за лицата, упражняващи свободни професии.
Вноски в камарата
Чл. 27. Частният съдебен изпълнител прави задължителни вноски в полза на камарата при условията и по реда, установени в устава на камарата и съгласно решенията на общото събрание.
Счетоводство
Чл. 28. Частният съдебен изпълнител води счетоводство.
Професионална етика и квалификация
Чл. 29. (1) Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
(2) Частният съдебен изпълнител е длъжен да повишава квалификацията си, както и да въвежда в работата, да обучава и напътства помощниците и служителите си.
Сдружаване на частни съдебни изпълнители
Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Частните съдебни изпълнители могат да се сдружават и действат съвместно при условията на гражданско дружество съгласно чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите. В тези случаи те водят освен самостоятелни архиви и общ архив и общо счетоводство.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) Когато частните съдебни изпълнители действат съвместно при условията на гражданско дружество, всеки от тях отговаря солидарно за действията на другите в общата работа.
Раздел III

Загубване и възстановяване на правоспособност
Основания за загубване на правоспособност
Чл. 31. (1) Частният съдебен изпълнител загубва правоспособността си:
1. по негово писмено искане до министъра на правосъдието;
2. при смърт или с поставянето му под запрещение;
3. при отсъствие или невъзможност да изпълнява функциите си, след изчерпването на възможностите за заместване;
4. при възникване на пречка по чл. 5;
5. при несъвместимост по чл. 6;
6. при временно отстраняване по чл. 71, ал. 3;
7. при налагане на дисциплинарно наказание по чл. 68, ал. 1, т. 4.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 правомощията по изпълнението се прекратяват със заповед на министъра на правосъдието.
Запечатване и опис на служебния архив
Чл. 32. (1) С настъпването на основание по чл. 31 частният съдебен изпълнител не може да извършва изпълнителни или други предвидени в закона действия и служебният архив се запечатва.
(2) Служебният архив се запечатва и разпечатва по разпореждане на председателя на окръжния съд, за което се изготвя протокол с опис.
(3) Условията и редът за запечатване, разпечатване, преместване и предаване на служебния архив се уреждат с наредбата по чл. 22, ал. 1.
(4) Принудително изпълнение или действия по охранително производство в помещение, което е кантора на частен съдебен изпълнител, може да се осъществяват само след като е извършено преместване или предаване на служебния архив на частния съдебен изпълнител.
Прехвърляне и предаване на архива
Чл. 33. (1) При прекратяване на правомощията по чл. 31, ал. 1, т. 1, 3 и 4 частният съдебен изпълнител може да прехвърли архива си на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район. Отношенията между прехвърлящия и приемащия частен съдебен изпълнител се уреждат с договор, който се депозира при министъра на правосъдието. Правомощията на прехвърлящия частен съдебен изпълнител по образуваните при него изпълнителни дела преминават върху приемащия частен съдебен изпълнител с предаването на архива.
(2) Ако към момента на прекратяването на правомощията по чл. 31, ал. 1, т. 2 архивът не е предаден на друг частен съдебен изпълнител, министърът на правосъдието прехвърля архива за срок от три месеца на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район, който е съгласен да го приеме. Ако до изтичането на срока по изречение първо при министъра на правосъдието не бъде депозиран договор за прехвърляне на архива, той се прехвърля при условията на ал. 3.
(3) При прекратяване на правомощията по чл. 31, ал. 1, т. 3, 5 и 6, както и ако към момента на прекратяването на правомощията по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4 архивът не е предаден на друг частен съдебен изпълнител, министърът на правосъдието прехвърля архива на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район, който е съгласен да го приеме.
(4) При прехвърляне на архива по ал. 2 и 3 правомощията на частния съдебен изпълнител по образуваните при него изпълнителни дела преминават върху приемащия частен съдебен изпълнител с предаването на архива.
(5) Ако няма частен съдебен изпълнител, който е съгласен да приеме архива, министърът на правосъдието уведомява Съвета на камарата, който посочва частен съдебен изпълнител, който е длъжен да го приеме.
Изпълнителни действия по приетия архив
Чл. 34. Приемащият частен съдебен изпълнител извършва изпълнителни действия по образуваните изпълнителни дела.
Възстановяване на правоспособност
Чл. 35. (1) Правоспособността на частен съдебен изпълнител се възстановява по негово искане, ако е била загубена на някое от следните основания:
1. лишаване от правоспособност за определен срок - след изтичане на срока;
2. извършване на несъвместима дейност по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 6 - след прекратяване на дейността.
(2) Искането за възстановяване на правоспособността се прави пред министъра на правосъдието в едномесечен срок от отпадане на основанието за загубването й.
(3) Лицето, приело служебния архив на частния съдебен изпълнител, е длъжно да му го предаде по опис след възстановяване на правоспособността.
Раздел IV

Помощник-частен съдебен изпълнител
Овластяване
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г.) (1) Частният съдебен изпълнител може да овласти един или повече помощник-частни съдебни изпълнители, които отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 и чл. 6 и успешно са положили изпит.
(2) Кандидатът за помощник-частен съдебен изпълнител полага изпит по ред, определен с наредба, издадена от министъра на правосъдието след съгласуване с камарата.
(3) Изпитът по ал. 2 се организира от камарата и се провежда от комисия в състав: председател, определен от министъра на правосъдието, и двама представители на камарата, определени от Съвета на камарата.
(4) Овластяването на помощник-частен съдебен изпълнител има действие от депозирането на копие от овластителната сделка пред министъра на правосъдието.
(5) Частният съдебен изпълнител уведомява Съвета на камарата в 7-дневен срок за овластяването.
Компетентност
Чл. 37. (1) Помощник-частният съдебен изпълнител може да извършва съгласно указанията на частния съдебен изпълнител всички действия от неговата компетентност. Отношенията между частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител се уреждат с договор.
(2) Помощник-частният съдебен изпълнител използва служебния архив и печата на частния съдебен изпълнител, като прибавя към подписа си допълнението "помощник".
(3) За вредите от неизпълнение на задълженията на помощник-частния съдебен изпълнител, частният съдебен изпълнител отговаря солидарно с него.
(4) Доколкото липсват особени правила, за помощник-частния съдебен изпълнител се прилагат правилата за частния съдебен изпълнител.
Загубване на правомощията на помощник-частен съдебен изпълнител
Чл. 38. Помощник-частният съдебен изпълнител загубва правомощията си:
1. с прекратяване правомощията на частния съдебен изпълнител;
2. по негово или на частния съдебен изпълнител писмено искане до министъра на правосъдието;
3. с неговата или на частния съдебен изпълнител смърт или поставяне под запрещение;
4. при възникване на пречка по чл. 5;
5. при несъвместимост по чл. 6;
6. с влизане в сила на заповедта на министъра на правосъдието по чл. 11, ал. 2, с която са му възложени правомощия на частен съдебен изпълнител.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница