Закон за данък върху добавената стойност 2014 зддс 2014 в сила от 01. 01. 2007 гстраница13/13
Дата06.05.2017
Размер2.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
§ 29. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 3 се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2014 г.

§ 30. Разпоредбите на чл. 26, ал. 7 и 8 се прилагат за доставки по чл. 130, за които данъчното събитие на доставката с по-ранна дата на данъчно събитие възниква след 31 декември 2013 г.

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.12.2013 Г.)


§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, който влиза в сила от 20 ноември 2013 г., и § 5, който влиза в сила от 1 декември 2013 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)


§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Приложение № 1 чл. 32, ал. 1


(Предишно Приложение към чл. 32, ал. 1 - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 

Код по Комбини-

Стоки

рана номенкла-

 

тура на Републи-

 

ка България

Калай

8001

Мед

7402

 

7403

 

7405

 

7408

Цинк

7901

Никел

7502

Алуминий

7601

Олово

7801

Индий

ex 811291

 

ex 811299

Зърнени храни

1001 до 1005

 

1006: само непре-

 

работен ориз

 

1007 до 1008

Маслодайни семена и плодове

1201 до 1207

Кокосови орехи, бразилски

0801

бадеми и кашу

 

Други ядки

0802

Маслини

0711 20

Зърно и семена (в т.ч. соя)

1201 до 1207

Кафе, непечено

0901 11 00

 

0901 12 00

Чай

0902

Какаови зърна, цели или на-

1801

трошени, сурови или печени

 

Нерафинирана захар

1701 11

 

1701 12

Каучук, в първични форми

4001

или на плочи, листове или

4002

ленти

 

Вълна

5101

Химикали в насипно

Глави 28 и 29

състояние

 

Минерални масла (в т.ч. про-

2709

пан и бутан; масла от суров

2710

петрол)

2711 12

 

2711 13

Сребро

7106

Платина (паладий, родий)

7110 11 00

 

7110 21 00

 

7110 31 00

Картофи

0701

Растителни масла и мазнини

1507 до 1515

и техните фракции, рафинира-

 

ни или нерафинирани, но немо-

 

дифицирани по химичен път

 

 

 

Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"


(Ново - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
I. Част първа:

(изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


1. Битови отпадъци.

2. Производствени отпадъци.

3. Строителни отпадъци.

4. Опасни отпадъци.

5. Отпадъци от черни и цветни метали.

6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.

7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 6.

II. Част втора(В сила до 31.12.2018 г. – ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.)Код по КН 2012

Описание на стоката

0909

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:

 

- Семена от кориандър:

0909 21 00

-- Несмлени, нито пулверизирани

0909 22 00

-- Смлени или пулверизирани

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

- Твърда пшеница

1001 11 00

-- За посев

1001 19 00

-- Друга

 

- Други:

1001 91

-- За посев

1001 91 10

--- Лимец

1001 91 20

--- Мека пшеница и смес от пшеница и ръж

1001 91 90

--- Други

1001 99 00

-- Други

1002

Ръж:

1002 10 00

- За посев

1002 90 00

- Други

1003

Ечемик:

1003 10 00

- За посев

1003 90 00

- Друг

1004

Овес:

1004 10 00

- За посев

1004 90 00

- Други

1005

Царевица:

1005 10

- За посев:

 

-- Хибридна:

1005 10 13

--- Хибрид "trois voies"

1005 10 15

--- Обикновен хибрид

1005 10 18

--- Друга хибридна

1005 10 90

-- Друга

1005 90 00

- Друга

1006

Ориз

1006 10

- Неолющен ориз:

1006 10 10

-- За посев

 

-- Друг:

 

--- Друг:

1006 10 92

---- С кръгли зърна

1006 10 94

---- Със средни зърна

 

---- С дълги зърна:

1006 10 96

----- Със съотношение дължина/широчина по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 10 98

----- Със съотношение дължина/широчина, 3 или повече

1007

Сорго на зърна:

1007 10

- За посев

1007 10 10

-- Хибрид, за посев

1007 10 90

-- Друго

1007 90 00

- Други

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

1008 10 00

- Елда

 

- Просо:

1008 21 00

-- За посев

1008 29 00

-- Друго

1008 30 00

- Семе за птици

1008 60 00

- Тритикале

1008 90 00

- Други житни растения:

1201

Семена от соя, дори натрошени:

1201 10 00

- За посев

1201 90 00

- Други

1205

Семена от репица или рапица, дори натрошени:

1205 10

- Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина:

1205 10 10

-- За посев

1205 10 90

-- Други

1205 90 00

- Други

1206 00

Семена от слънчоглед, дори натрошени:

1206 00 10

- За посев

 

- Други:

1206 00 91

-- Обелен; необелен шарен слънчоглед

1206 00 99

-- Други
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница