Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. Обн. Дв бр. 63 от 4 Август 2006г., изм. Дв бр. 86 от 24 Октмври 2006г., изм. Дв бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. Дв бр. 108 от 29 Декември 2006г. Част първастраница9/9
Дата06.05.2017
Размер1.47 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§ 21. (В сила от 04.08.2006 г.) В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 71, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

"2. министъра на финансите или упълномощено от него лице - в случаите на чл. 143, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;".

2. Точки 2, 2а, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.


§ 22. (В сила от 04.08.2006 г.) В Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г., бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 43, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) в чл. 20, ал. 7 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 6".
§ 23. (В сила от 04.08.2006 г.) В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33 от 2006 г.) в чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 след думата "адрес" запетаята се заличава и думите "БУЛСТАТ и номер по националния данъчен регистър" се заменят с "и идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".

2. Създават се ал. 5 и 6:

"(5) Адресът по ал. 1, т. 3 е:

1. постоянният адрес - за физическите лица;

2. адресът на управление - за юридическите лица;

3. адресът за кореспонденция по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за лицата, които нямат адрес на управление.

(6) Едноличният търговец се идентифицира само чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ."


§ 24. (В сила от 04.08.2006 г.) В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 34 от 2006 г. ) се правят следните изменения:

1. В чл. 11:

а) в ал. 3 т. 5 се отменя;

б) в ал. 5, т. 1 думите "номер на данъчната регистрация" се заличават.

2. В приложение № 1 в "I. Данни за заявителя" думите "номер на данъчната регистрация" се заличават.

3. В приложения № 2 и 3 думите "Номер на данъчна регистрация" се заличават.


§ 25. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 37 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 35, ал. 2 думите "и от данък върху добавената стойност" се заличават.

2. В чл. 44 ал. 2 се отменя.
§ 26. Този закон влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 3, § 16, т. 1 и 3, § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 21 юли 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 11. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 9. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 чл. 32, ал. 1

(Предишно Приложение към чл. 32, ал. 1 - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)Стоки

Код по Комбинирана номенклатура на Република България
Калай

8001

Мед

7402
7403
7405
7408

Цинк

7901

Никел

7502

Алуминий

7601

Олово

7801

Индий

ex 811291
ex 811299

Зърнени храни

1001 до 1005
1006: само непре работен ориз
1007 до 1008

Маслодайни семена и плодове

1201 до 1207

Кокосови орехи, бразилски

0801

бадеми и кашу
Други ядки

0802

Маслини

0711 20

Зърно и семена (в т.ч. соя)

1201 до 1207

Кафе, непечено

0901 11 00
0901 12 00

Чай

0902

Какаови зърна, цели или на-

1801

трошени, сурови или печени
Нерафинирана захар

1701 11
1701 12

Каучук, в първични форми

4001

или на плочи, листове или

4002

ленти
Вълна

5101

Химикали в насипно състояние

Глави 28 и 29

Минерални масла (в т.ч. про-

2709

пан и бутан; масла от суров

2710

петрол)

2711 12
2711 13

Сребро

7106

Платина (паладий, родий)

7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00

Картофи

0701

Растителни масла и мазнини

1507 до 1515

и техните фракции, рафинира-
ни или нерафинирани, но немо-
дифицирани по химичен пътПриложение № 2 към глава деветнадесета "а"

(Ново - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 4.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница