Закон за дружествата със специална инвестиционна цел ззо закон за здравното осигуряванестраница1/24
Дата25.07.2016
Размер4.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Годишен отчет

за дейността

през 2010 годинаСписък на използваните съкращения
АББ - Асоциация на банките в България

АБЗ - Асоциация на българските застрахователи

АДВИ - Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите

АДСИЦ - Акционерно дружество със специална инвестиционна цел

АКР - Агенции за кредитен рейтинг

АЛДДЗО - Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване

АПК - Административнопроцесуален кодекс

АУАН - Акт за установяване на административни нарушения

АФР - Агенция за финансово разузнаване

БАВИ - Българска асоциация по връзки с инвеститорите

БАДДПО - Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

БАЛИП - Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

БАУД - Българска асоциация на управляващите дружества

БВП - Брутен вътрешен продукт

БНБ - Българска народна банка

БФБ - Българска фондова борса

ГФ - Гаранционен фонд

ДАНС - Държавна агенция „Национална сигурност”

ДДПО - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ДЗПО - Допълнително задължително пенсионно осигуряване

ДПО - Допълнително пенсионно осигуряване

ДПФ - Доброволен пенсионен фонд

ДПФПС - Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

ДФ - Договорен фонд

ДЦК - Държавни ценни книжа

ЕИП - Европейско икономическо пространство

ЕК - Европейска комисия

ЕО - Европейска общност

ЕП - Европейски парламент

ЗБ - застрахователен брокер

ЗВО - Звено за вътрешен одит

ЗД - застрахователно дружество

ЗДСИЦ - Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

ЗЗО - Закон за здравното осигуряване

ЗКИ - Закон за кредитните институции

ЗКФН - Закон за Комисията за финансов надзор

ЗМИП - Закон за мерките срещу изпиране на пари

ЗОД - здравноосигурително дружество

ЗПЗФИ - Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЗППЦК - Закон за публичното предлагане на ценни книжа

ЗПФИ - Закон за пазарите на финансови инструменти

ИД - Инвестиционно дружество

ИП - Инвестиционен посредник

КЗ - Кодекс за застраховане

КЗК - Комисия за защита на конкуренцията

КИС - Колективни инвестиционни схеми

КСО - Кодекс за социално осигуряване

КФН - Комисия за финансов надзор

МВР - Министерство на вътрешните работи

МВФ - Международен валутен фонд

НАП - Национална агенция по приходите

НП - наказателно постановление

ОСА - Общо събрание на акционерите

ПАМ - Принудителна административна мярка

ПД - Публично дружество

ПКИПЦК - предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа

ПОД - Пенсионноосигурително дружество

ППФ - Професионален пенсионен фонд

ПТП - пътнотранспортни произшествия

СБ - Световна банка

УД - Управляващо дружество

УПФ - Универсален пенсионен фонд

ФДПО - Фонд за допълнително пенсионно осигуряване

ФКИ - Фонд за компенсиране на инвеститорите

ЦД - Централен депозитар

CEBS - Комитет на европейските органи за банков надзор

CEIOPS - Комитет на европейските застрахователни и пенсионни осигурителни надзори

CESR - Комитет на европейските регулаторни органи по ценни книжаHHI - Херфиндал-Хиршман индекс
Полезни връзки

Българска фондова борса – София АД

www.bse-sofia.bg

Централен депозитар АД

www.cdad.bg

Българска народна банка

www.bnb.bg

Министерство на финансите

www.minfin.bg

Министерски съвет

www.government.bg

Асоциация на българските застрахователи

www.abz.bg

Национален осигурителен институт

www.noi.bg

Национален статистически институт

www.nsi.bg

Агенция за приватизация

www.priv.government.bg

Фонд за компенсиране на инвеститорите

www.sfund-bg.com

Гаранционен фонд

www.guaranteefund.bg

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите

www.abird.info

Българска асоциация по връзки с инвеститорите

www.birsbg.org

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

www.assoc.pension.bg

Българска асоциация на управляващите дружества

www.baud.bg

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

www.nbbaz.bg

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

Агенция за финансово разузнаване

www.fia.minfin.bg

Комисия за защита на конкуренцията

www.cpc.bg

Европейска комисия

Главна дирекция „Вътрешен пазар”http://ec.europa.eu/

internal_market/index.htm

Европейски парламент

www.europarl.europa.eu

Съвет на Европейския съюз

www.consilium.europa.eu

Европейски съвет за системен риск (ESRB)

www.esrb.europa.eu

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

www.esma.europa.eu

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

www.eiopa.europa.eu

Европейски банков надзорен орган (EBA)

www.eba.europa.eu

Международна организация на надзорните органи на ценни книжа (IOSCO)

www.iosco.org

Международна асоциация на застраховател-ните надзорни институции (IAIS)

www.iaisweb.org

Международната организация на пенсионните надзори (IOPS)

www.iopsweb.org

Европейска централна банка

www.ecb.int

Международен валутен фонд

www.imf.org

Съдържание
Обръщение на председателя..........................................................................................7
I. Дейност на КФН през 2010 година..........................................................................9
1. Регулаторна дейност........................................................................................................9
1.1. Промени в законовата нормативна уредба..................................................................9

1.2. Промени в подзаконовата нормативна уредба..........................................................13
2. Преглед на рисковете на небанковия финансов сектор....................................16

2.1. Рискове на финансовия сектор ..................................................................................16

2.2. Основни тенденции на пазара.....................................................................................20

2.3. Управление на рисковете ............................................................................................21
3. Лицензионна дейност, разрешителни режими, нотификации

и сертифициране .................................................................................................................25


3.1. Инвестиционната дейност............................................................................................25

3.2. Застраховане и доброволно здравно осигуряване....................................................33

3.3. Допълнително пенсионно осигуряване......................................................................38

3.4. Сертифициране...............................................................................................................41
4. Надзорна дейност.............................................................................................. .............42
4.1. Инвестиционна дейност..................................................................................................43

4.1.1. Инвестиционни посредници..........................................................................................44

4.1.2. Публични дружества и други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества

със специална инвестиционна цел, колективни инвестиционни схеми и управляващидружества...................................................................................................................................46

4.2. Застраховане и доброволното здравно осигуряване.................................................51

4.3. Допълнителното пенсионно осигуряване...................................................................59

4.4. Жалби срещу решения на заместник-председателите на КФН .............................63
5. Защита на потребителите на небанкови финансови услуги ...........................65
5.1. Достъп до финансова информация...............................................................................65

5.2. Образователна политика на КФН................................................................................66

5.3. Жалби и запитвания относно поднадзорните лица и предприети действия

от страна на КФН...................................................................................................................68
6. Европейско измерение в дейността на КФН.........................................................71
6.1. Нови моменти в политиката на ЕС..............................................................................73

6.2. Комитети на европейско ниво.......................................................................................78
7. Международно и вътрешно сътрудничество.........................................................81
7.1. Международно сътрудничество.................................................................................... 81

7.2. Международни проекти и инициативи.....................................................................82

7.3. Вътрешно сътрудничество..........................................................................................84
8. Политика на човешките ресурси............................................................................87
9. Развитие на информационните технологии за нуждите на надзора..........92
10. Отчет за изпълнение на бюджета на КФН за 2009 г. ..................................94
11. Доклад за дейността по вътрешен одит на КФН за 2009 г. .......................95
12. Отчет на Инспектората............................................................................................97
II. Пазарен анализ на небанковия финансов сектор.....................................98
1. Външна среда и икономическа активност.........................................................98

1.1. Външна среда.................................................................................................................98

1.2. Обзор на икономическата активност в България.................................................104
2. Обзор на небанковия финансов сектор в България.......................................112
2.1. Анализ на участниците на капиталовия пазар.....................................................115

   1. Инвестиционни посредници....................................................................................115

   2. Колективни инвестиционни схеми..........................................................................118

   3. Дружества със специална инвестиционна цел.......................................................122

   4. Публични дружества и емитенти............................................................................126

   5. Места за търговия.....................................................................................................128

   6. Централен депозитар................................................................................................131

   7. Фонд за компенсиране на инвеститорите...............................................................132
  1. Застрахователен и здравноосигурителен пазар..................................................133

2.2.1 Общо застраховане.....................................................................................................136

2.2.2. Животозастраховане..................................................................................................145

2.2.3. Презастраховане.........................................................................................................154

2.2.4. Доброволно здравно осигуряване.............................................................................154

2.2.5. Канали за дистрибуция..............................................................................................158

2.2.6. Гаранционен фонд (ГФ) ............................................................................................160

2.2.7. Обезпечителен фонд...................................................................................................160


  1. Осигурителен пазар..................................................................................................161

2.3.1 Пенсионноосигурителни дружества.........................................................................161

2.3.2 Фондове за допълнително пенсионно осигуряване.................................................165


III. Стратегия за развитие на Комисията за финансов надзор

(2010 г. – 2012 г.) ...........................................................................................................173
Организационна структура на КФН...................................................................179Приложения................................................................................................................180
Приложение I.3.1А. Организиране и управление на нови договорни фондове от управляващи дружества..............................................................................................................................180

Приложение I.3.1Б. Инвестиционни посредници, КИС, публични дружества, емитенти и АДСИЦ, вписани и отписани през 2010 г. от публичния регистър, воден от КФН .....................180

Приложение I.3.1В. Проспекти за публично предлагане на ценни книжа.....................181

Приложение II.2.2.1А. Брутен премиен приход на общо застраховане..........................183

Приложение II.2.2.1Б. Възникнали претенции и изплатени обезщетения от застрахователите по общо застраховане..........................................................................................................................184

Приложение II.2.2.1В. Технически и финансов резултат на общозастрахователните дружества...............................................................................................................................185

Приложение II.2.2.1Г. Сума на актива и собствен капитал на общозастрахователните дружества...............................................................................................................................186

Приложение II.2.2.2А Брутен премиен приход на животозастрахователите.................187

Приложение II.2.2.2Б. Изплатени претенции от застрахователите по животозастраховане.............................................................................................................188

Приложение II.2.2.2В.Технически и финансов резултат на животозастрахователите ………………………………………………………………………………………………189

Приложение II.2.2.2Г. Сума на актива и собствен капитал на животозастрахователите …………………………………………………...................................................................190

Приложение II.2.2.4А. Брутен премиен приход по доброволно здравно осигуряване..........................................................................................................................191

Приложение II.2.2.4Б. Изплатени претенции от дружествата по доброволно здравно осигуряване..........................................................................................................................192

Приложение II. 2.2.4В. Технически и финансов резултат на дружествата по доброволно здравно осигуряване...........................................................................................................................193

Приложение II.2.2.4Г. Сума на актива и собствен капитал на дружествата по доброволно здравно осигуряване...........................................................................................................................194

Приложение II.2.3.1А. Акционерна структура на пенсионноосигурителните дружества

към 31.12.2010 г. (акционери с 10 и над 10 на сто пряко участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество) .............................................................................195

Приложение II.2.3.1Б. Собствен капитал и балансови активи на ПОД. Балансови активи и брой осигурени лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2010 г. ………………………………………………………………………………………………196

Приложение II.2.3.2А. Инвестиции на пенсионните фондовете (общо).........................197

Обръщение на Председателя на КФН
Уважаеми народни представители,
За мен е удоволствие да Ви представя Годишният отчет на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2010 г., който отразява цялостната дейност на комисията през изминалата година. Това беше една динамична година в национален и международен аспект, която постави пред нас – ръководството на комисията, редица въпроси, нуждаещи се от бърза и адекватна реакция. Искам да отбележа, че ние като нов състав на комисията – председател, трима заместник председатели и член на комисията, бяхме избрани от Народното събрание в средата на миналата година и бяхме поставени пред предизвикателството да доусъвършенстваме и доразвием надзорната и контролна дейност на небанковия финансов сектор в България, както и да се адаптираме към процеса на промяна в европейските регулаторни структури. Ние положихме всички усилия да отговорим достойно на отговорността, която ни беше гласувана от народните представители, и доказателство за това е имено този отчет.

Трябва да се има предвид, че нашата дейност се развива в контекста на международните и национални тенденции в развитието на икономиката и финансите. През 2010 година отмина опасението за световната депресия и се повиши доверието в икономическото възстановяване, реалният сектор започна отново да възстановява изчерпаните си запаси и същевременно започнаха да се възстановяват и финансовите пазари.

В България също се констатираха положителни тенденции, като икономическата активност у нас започна бавно да се възстановява и добавената стойност общо за икономиката ни (по базисни цени) е 0.2% през 2010 г. Тези тенденции се отразиха и на небанковия финансов сектор в България, който през 2010 г. започна да се възстановява. Поради факта, че глобалната финансова криза и забавянето на икономическата активност оказаха негативно влияние по различно време и в различна степен върху отделните сектори на небанковия финансов пазар у нас, развитието им протича неравномерно. Трайно възстановяване се наблюдава в допълнителното ни пенсионно осигуряване, докато капиталовият пазар се развива с изоставащи темпове, сравнение с борсите в Централна и Източна Европа. Животозастраховането и доброволното здравно осигуряване бележат растеж през 2010 г., докато общото застраховане продължава да отчита спад в премийния приход.

В тази ситуация усилията на КФН бяха насочени към активна регулаторна, лицензионна и контролна дейност, като нов и основен акцент в дейността на комисията е анализът на рисковете в небанковия финансов сектор. За първи път в отделна част на отчета е представен преглед на рисковете на небанковия финансов сектор, рискове на финансовия сектор, основните тенденции на пазара и управление на рисковете.

Структурно отчетът за дейността на КФН е разделен на две основни части, всяка от които обхваща различни аспекти от дейността на комисията. В първата част е очертана дейността на КФН във функцията ú на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган на небанковия финансов сектор. В тази част е включено европейското измерение в дейността на комисията, както и информационната осведоменост, която КФН осигурява на пазарните участници и на обществото като цяло. Разгледани са политиката на управление на човешките ресурси, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество, докладът за дейността по вътрешен одит, отчетът на Инспектората, както и подобренията в сферата на информационните технологии като значим инструмент за повишаване на ефективността на надзорната дейност на комисията. Отчетът за изпълнение на бюджета дава финансовата картина за дейността на КФН през 2010 г.

Във втората част на отчета e представен пазарен анализ за развитието на небанковия финансов сектор у нас, очертавайки състоянието на световната и европейската икономическа среда и финансови пазари. Поради взаимовръзката между развитието на финансовото посредничество и икономическата активност, е направен подробен динамичен анализ на икономическото състояние у нас. Обзорът на небанковия финансов сектор представя тенденциите в развитието на финансовото посредничество. Включени са подробни анализи за състоянието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване.
Стоян Мавродиев
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница