Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гстраница11/11
Дата22.07.2016
Размер2.09 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
§ 11. Навсякъде в закона думите "министъра на регионалното развитие" и "министърът на регионалното развитие" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "министърът на регионалното развитие и благоустройството".

§ 12. Този закон въвежда изискванията на:

1. Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ, L 59/32 от 28 февруари 2014 г.).

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Директива 2015/413/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (OB, L 68/9 от 13 март 2015 г.).Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г.)


§ 13. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия изчерпателен доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация за нарушенията по чл. 189б в срок до 6 май 2016 г.

§ 14. Министърът на вътрешните работи в срок до три месеца от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 165, ал. 3.

§ 15. Разпоредбата на § 9 относно чл. 189д влиза в сила от 7 май 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2016 Г.)


§ 60. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:

1. член 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3, глава шеста, раздели I, II и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. глава седма, която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";

3. глава шестнадесета, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.;

4. параграф 46, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 81. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 26, т. 1, буква "г", който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА
Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2015 Г.)


§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 50. (1) Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, който влиза в сила от 1 юли 2016 г.

(2) До 1 юли 2016 г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 - 7 се извършва ежеседмично, като всеки първи работен ден от седмицата:

1. Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставят на Информационния център актуалните данни по чл. 574, ал. 3 и 4;

2. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуалните данни по чл. 574, ал. 5 - 7.Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)


§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:

1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки - от 1 януари 2017 г.;

2. член 40:

а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

б) алинея 3, т. 5 - 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;

3. член 41, ал. 1 - относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;

5. член 67:

а) алинея 4 - относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;

б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;

6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;

7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;

8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 99а, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "инвалид", който е на тъмносин фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

- името и печата на издаващия орган/организация.

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (Консолидирана версия)

ДИРЕКТИВА 2002/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (отм.)

ДИРЕКТИВА 2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета

ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства

ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (отм.)

ДИРЕКТИВА 95/50/ЕО НА СЪВЕТА от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 95/19/ЕС от 19 юни 1995 година относно ползване на железопътната инфраструктура и съответните й такси (отм.)

ДИРЕКТИВА 94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (отм.)

ДИРЕКТИВА 92/06/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1992 година относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността

ДИРЕКТИВА 91/439/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (отм.)

ДИРЕКТИВА 89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение надълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета

ДИРЕКТИВА 77/143/ЕЕС от 29 декември 1976 година на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно техническите прегледи на моторни превозни средства и ремаркета за тях

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1976 година относно минималното ниво на обучение за някои водачи в автомобилния транспорт (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 79/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 78/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО - (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 12/98 НА СЪВЕТА от 11 декември 1997 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка могат да извършват национални автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3315/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3118/93 относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да осъществяват национален автомобилен превоз на товари в тази държава-членка

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3118/93 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1993 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да осъществяват вътрешен автомобилен превоз на товари в тази държава-членка

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 684/92НА СЪВЕТА от 16 март 1992 година относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 881/92 НА СЪВЕТА от 26 март 1992 година относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3912/92 НА СЪВЕТА от 17 декември 1992 година относно контрола, осъществяван в рамките на Общността в областта на шосейния и водния транспорт по отношение на транспортните средства, регистрирани или използвани в трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4058/89 НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година за определяне на тарифи за автомобилен превоз на товари между държавите-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 56/83 НА СЪВЕТА от 16 декември 1982 година относно изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1107/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година за отпускане на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1191/69 НА СЪВЕТА от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (отм.)

РЕШЕНИЕ (93/704/ЕО) НА СЪВЕТА от 30 ноември 1993 година относно създаването на база данни на Общността за пътно-транспортните произшествия

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 28 април 1999 година относно Споразумението за сътрудничество по производства по пътни нарушения

Правило № 129 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства (ECRS)Правило № 44 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - Единни предписания относно одобрението на устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства ("системи за обезопасяване на деца")
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница