Закон за филмовата индустриястраница3/3
Дата07.08.2018
Размер179.5 Kb.
ТипЗакон
1   2   3
§ 2. (1) Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на закона преобразува Националния филмов център към Министерството на културата в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" към министъра на културата.

(2) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията, включително служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Националния филмов център към Министерството на културата, преминават към Изпълнителната агенция "Национален филмов център".

(3) До конституиране на органите по чл. 8, ал. 1 функциите им се изпълняват от съответните комисии към Националния филмов център към Министерството на културата.

§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата издава наредбата по чл. 24 и предлага на Министерския съвет проекти на устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" и на тарифа за таксите по чл. 25.

§ 4. (1) Лицата по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 са длъжни да се регистрират в срок три месеца от влизането в сила на закона.

(2) Лицата, регистрирани от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват регистрацията си за срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.

(3) Визите за разпространение и показ, издадени от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват своето действие.

§ 5. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата оповестява със заповед списъка по чл. 14.

(2) В срок един месец от оповестяване на заповедта по ал. 1 организациите и сдруженията по чл. 14, както и Министерството на образованието и науката и Българската национална телевизия, посочват своите представители за съставите на националния съвет за кино и националните комисии към агенцията.§ 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата.
Законът е приет от 39-то Народно събрание на 19 ноември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

————————————————————————————————


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

§ 14. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. Навсякъде в Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 105 от 2003 г.) думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение, и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

§ 70. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) навсякъде думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 134. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 3.10.2006 г.)

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 октомври 2006 г." се заменят с "1 юли 2007 г.".

.......................................................................

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 30.06.2007 г.)

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 юли 2007 г." се заменят с "1 януари 2008 г.".

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за филмовата индустрия

(ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.)

§ 31. (1) Правомощията на членовете на органите по чл. 8, ал. 1 се прекратяват в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) В срока по ал. 1 министърът на културата оповестява списъка и квотите по чл. 14, ал. 1.

(3) Изпълнителният директор на агенцията в срок до един месец от изтичането на срока по ал. 2 назначава със заповед членовете на органите по чл. 8, ал. 1.

§ 32. Издадените визи за разпространение и/или показ на филми категория "А", "В" и "Х" запазват своето действие.

§ 33. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение на Закона за администрацията

(ДВ, бр. 82 от 2012 г.)

.......................................................................

§ 16. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

Приложение № 1

към § 1, т. 2, букви "а" и "в"

Български елементи


Точки за оценяване


Творческа група на носителите на права по Закона за авторското право и сродните му права

Сценарист


3

Режисьор

3

Композитор

1

Оператор

1
_________________


Общо

8Забележка.

При анимационни филми разпределението е следното:


Сценарист


2

Режисьор

2

Композитор

1

Художник-постановчик

3
_________________


Общо

8

Творческа група на актьорите

Главна роля


3

Поддържаща роля

2

Роля

1
_________________


Общо

6

Всички роли се оценяват по значимостта на ролята и/или по броя на снимачните дни.

Творческа група на техническия и снимачния екип

Звук и мишунг


1

Монтаж

1

Декори и костюми

1

Студио или място на снимките

1

Място за извършване на постпродукция

1
_________________


Общо

5

________________________________________________________________________


Общо

19

Приложение № 2

към § 1, т. 3, буква "а"

Европейски елементи


Точки за оценяване


Сценарист


3

Режисьор

3

Композитор

1

Оператор

1

Първа роля

3

Втора роля

2

Трета роля

1

Звук и мишунг

1

Монтаж

1

Декори и костюми

1

Студио или място на снимките

1

Място за извършване на постпродукция

1

Общо

19Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница