Закон за геодезията и картографията обн. Дв бр. 29 от 07 Април 2006г. Глава първа. Общи положениястраница2/3
Дата14.08.2018
Размер447.93 Kb.
1   2   3
Глава четвърта.

ПРАВОСПОСОБНОСТ. ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И КАРТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I.Правоспособност

Чл. 24. (1) Основните дейности по геодезия и картография по чл. 3 и специализираните дейности по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 се изпълняват от лица, получили правоспособност по геодезия, съответно по картография, при условията и по реда на глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 се изпълняват от лица, получили правоспособност при условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните и служби, специализираните звена на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи и общините при изпълнение на своите функции и в областта на геодезията и картографията се смятат за правоспособни за извършване на геодезически и картографски дейности по силата на този закон.

Чл. 25. (1) Лице, притежаващо правоспособност да извършва дейности по геодезия и картография, е длъжно да:

1. извършва възложените му работи в съответствие с изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му;

2. защитава класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност.

(2) Лице, притежаващо правоспособност да извършва дейности по геодезия и картография, подписва (с електронен подпис - за материали и данни в цифров вид) и подпечатва създадените и изработените от него материали и данни.

(3) Не подлежат на приемане, съгласуване и одобряване от компетентните органи геодезически и картографски материали и данни, които не са подписани и подпечатани от лице, притежаващо съответната правоспособност.

Чл. 26. Правоспособното лице се застрахова за времето на своята дейност по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от:

1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър - за лицата, придобили правоспособност при условията и по реда на чл. 24, ал. 1;

2. Камарата на инженерите по геодезия - за лицата, придобили правоспособност при условията и по реда на чл. 24, ал. 2.

Чл. 27. Служителите в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините, които притежават правоспособност по геодезия, съответно по картография, имат право в извънработно време да извършват геодезически и картографски дейности за територии, за които не са им възложени служебни задачи по изпълнението на този закон.

Раздел II.Извършване на геодезически и картографски дейности

Чл. 28. (1) Собственикът, съответно ползвателят, на недвижим имот е длъжен да:

1. осигури свободен достъп в недвижимия имот на лицата, на които е възложено по реда на този закон да извършват или да контролират извършването на геодезически и картографски дейности;

2. представи при поискване документи, съдържащи информация във връзка с извършваните геодезически и картографски дейности.

(2) Лицата, на които е възложено по реда на този закон да извършват или да контролират извършването на геодезически и картографски дейности, имат право да:

1. преминават през недвижимия имот до мястото за измерване, съответно до геодезическия знак, след уведомяване на собственика;

2. извършват необходимите измервания;

3. поставят геодезически знаци в поземления имот или върху сградите след уведомяване на собственика на недвижимия имот.

(3) Лицата по ал. 2 са длъжни да удостоверят правото си да извършват съответните действия.

(4) При неизпълнение от собственика, съответно от ползвателя, на недвижим имот на задълженията по ал. 1, т. 1 достъпът до имота се осигурява по административен ред със заповед на кмета на общината, съответно - на кмета на района по местонахождението на имота, а при необходимост - и със съдействието на полицията по искане на кмета.

Чл. 29. (1) Лицата, на които по реда на този закон е възложено да извършват или да контролират извършването на геодезически и картографски дейности, са длъжни да опазват земята, сградите, съоръженията, оградите, подобренията и насажденията в имота.

(2) Собствениците, съответно ползвателите, имат право на обезщетение от възложителя за вредите, причинени при изпълнение на геодезическите и картографските дейности.

Чл. 30. Изходните материали и данни, необходими за изпълнение на геодезически, картографски и други дейности, се получават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от Министерството на отбраната или от собственика им. Получаването на материалите и данните по съответния ред се удостоверява чрез документ за предоставянето им - договор или документ за платена такса.

Чл. 31. Достъпът до имоти и документи, свързани с отбраната и сигурността на държавата, се разрешава от ръководителя на съответното ведомство или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 32. (1) Точките и съоръженията от геодезическите мрежи по чл. 13, ал. 1 и 2 се изграждат само в недвижими имоти - държавна или общинска собственост.

(2) По изключение и при невъзможност да се спазят изискванията на ал. 1 точките и съоръженията от геодезическите мрежи по чл. 13, ал. 1 и 2 се изграждат в недвижими имоти - собственост на физически или на юридически лица. За осигуряване на условия за ползването на тези точки и съобразно тяхното предназначение се създават сервитутни зони.

(3) Размерите, разположението и режимът на ползването на сервитутните зони по ал. 2 са индивидуални и се определят в наредбите по чл. 13, ал. 3 и 4.

Чл. 33. (1) Физическите и юридическите лица са длъжни да опазват точките и съоръженията от геодезическите мрежи по чл. 4, ал. 1, т. 3 и по чл. 13, ал. 1 и 2.

(2) При обоснована необходимост за унищожаване на точки и съоръжения по ал. 1 собствениците на имотите, в които те са разположени, са длъжни да уведомят Агенцията по геодезия, картография и кадастър или специализираното звено на Министерството на отбраната, както и да осигурят финансови средства за преместването и новото им геодезическо определяне.

Раздел III.Приемане на изработените геодезически и картографски материали и данни

Чл. 34. (1) Изработените по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5 геодезически и картографски материали и данни, както и тези по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3, се приемат от комисия, определена със заповед на министъра на отбраната.

(2) Изработените по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 13, ал. 2 геодезически и картографски материали и данни, както и тези по чл. 14, ал. 1, т. 1, се приемат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Изработените по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 5 геодезически и картографски материали и данни се приемат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в състав: председател - представител на агенцията, и членове - представители на съответните общини, ведомства и други заинтересовани юридически и физически лица.

(4) Приемането на изработените геодезически и картографски материали и данни се извършва в присъствието на лице, правоспособно да извършва дейности по геодезия, съответно по картография, което е представител на изпълнителя.

(5) Комисиите по ал. 1, 2 и 3 проверяват спазването на нормативните изисквания за съответния вид геодезически и картографски дейности, наличието на документ, удостоверяващ предоставянето на изходните материали и данни, както и съответствието на използваните от изпълнителя изходни материали и данни с тези по чл. 30. Комисията подписва (с електронен подпис - за материали и данни в цифров вид) и подпечатва приетите от нея материали и данни.

(6) Комисията по ал. 3 предава на Агенцията по геодезия, картография и кадастър приемателния протокол в 10-дневен срок от приемането на материалите и данните. Приетите материали и данни се предават в Геокартфонда, когато са възложени от държавата или е сключен договор за предоставянето и ползването им между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и собственика им.

(7) Когато геодезическите и картографските материали и данни са възложени от физически или от юридически лица, за приемането им по реда на ал. 3 се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 6, ал. 3, т. 1.

(8) Когато при приемане на геодезически и картографски материали и данни, предоставени от правоспособно лице, се установи несъответствие с изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, агенцията писмено информира Камарата на инженерите по геодезия.

Чл. 35. (1) Регистърът по чл. 7, ал. 4, т. 4 е публичен и съдържа информация за вида, обхвата, собствеността и местонахождението на материалите и данните, създадени чрез геодезически и картографски дейности.

(2) В 20-дневен срок от получаване на протокола по чл. 34, ал. 6 Агенцията по геодезия, картография и кадастър отразява съответните данни в регистъра по ал. 1.

Глава пета.КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Чл. 36. (1) Камарата на инженерите по геодезия е юридическо лице със седалище София.

(2) Камарата на инженерите по геодезия осъществява дейността си на територията на страната чрез областни структури - колегии. Областните колегии не са юридически лица. Членството в тях е по постоянен адрес на лицата. Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните колегии се уреждат в устава на камарата.

Чл. 37. (1) Камарата на инженерите по геодезия:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

2. не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;

3. създава условия за свободен избор на инженери по геодезия от страна на възложителите;

4. съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете си и тяхната информираност за европейските и международните стандарти.

(2) За изпълнение на основните цели по ал. 1 Камарата на инженерите по геодезия:

1. участва със свои представители при разглеждане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на исканията за придобиване на правоспособност по геодезия, по картография и по кадастър, както и при заличаване или за вписване отново на лица в съответния регистър;

2. изготвя кодекс по професионална етика на инженерите по геодезия и упражнява контрол по спазването му;

3. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;

4. осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на международно равнище;

5. осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери по геодезия и съвместно с тях организира квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение;

6. спомага за разрешаване на спорове между свои членове и между членовете си и трети лица;

7. определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;

8. изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с кадастралната, геодезическата и картографската дейност;

9. извършва и други дейности, предвидени в устава на камарата.

Чл. 38. (1) Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, членуват в Камарата на инженерите по геодезия.

(2) Доброволно е членството на инженери по геодезия, които:

1. са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините;

2. не работят по специалността си.

Чл. 39. (1) Органите на Камарата на инженерите по геодезия на национално равнище са: общото събрание, управителният съвет, контролният съвет и комисията по професионална етика.

(2) Камарата на инженерите по геодезия се представлява от председателя на управителния съвет, а когато той отсъства - от негов заместник.

Чл. 40. (1) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

(4) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят в устава на Камарата на инженерите по геодезия.

(5) Делегатите на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в устава на камарата.

Чл. 41. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия:

1. приема, изменя и допълва устава є;

2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;

5. определя минимални цени за геодезически, картографски и кадастрални дейности, които се обнародват в "Държавен вестник";

6. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на областните колегии;

7. приема бюджета на камарата.

(3) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване. Решенията на общото събрание по ал. 2, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

Чл. 42. (1) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 16 членове - членове на камарата, от които 8 - председатели на областните колегии.

(2) Управителният съвет може да приема като почетни членове на камарата лица, допринесли за авторитета на професията.

(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.

(4) Не се допуска членство в управителния съвет:

1. за повече от два последователни мандата;

2. на свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(5) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят в устава на камарата.

(6) Управителният съвет на Камарата на инженерите по геодезия:

1. свиква общото събрание на камарата;

2. управлява имуществото на камарата;

3. изпълнява други функции, възложени му с устава на камарата.

Чл. 43. (1) Контролният съвет на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 4 членове.

(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на камарата за срок 4 години.

(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на камарата, които отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 4.

(4) Контролният съвет на Камарата на инженерите по геодезия:

1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;

2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на камарата;

3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;

4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на камарата.

(5) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 44. (1) Комисията по професионална етика на Камарата на инженерите по геодезия се състои от председател и 4 членове, които се избират от общото събрание на камарата.

(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани членове на камарата, които отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 4.

(3) Комисията по професионална етика е орган по провеждане на дисциплинарните производства по този закон.

(4) Комисията по професионална етика:

1. следи за спазването на кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;

2. издава решения за нарушения по този закон;

3. разглежда жалби на трети заинтересовани лица относно нарушения, свързани със спазването на кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия.

Чл. 45. (1) Бюджетът на камарата се определя за една година.

(2) Приходите на камарата се формират от:

1. еднократни встъпителни вноски;

2. годишни вноски;

3. цени за услуги, извършвани от камарата, определени от управителния є съвет;

4. дарения, помощи и други постъпления.

Чл. 46. (1) За допуснати нарушения членовете на Камарата на инженерите по геодезия носят дисциплинарна отговорност по реда на този закон.

(2) Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на камарата, както и:

1. неспазване на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности;

2. неспазване на кодекса за професионална етика на инженерите по геодезия;

3. проява на корупция, доказана по установения ред.

Чл. 47. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на законово основание по реда на този закон и при наличие на доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 46, ал. 2.

(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство.

(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

(4) След констатиране на дисциплинарното нарушение комисията по професионална етика е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.

(5) В случаите по ал. 1 комисията по професионална етика се произнася в едномесечен срок.

(6) Нарушенията се установяват с мотивирано решение на комисията по професионална етика, което може да се обжалва пред управителния съвет в 14-дневен срок.

Чл. 48. (1) За допуснати нарушения по чл. 46, ал. 2 на членовете на камарата се налагат следните наказания:

1. забележка;

2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на камарата за срок до 5 години;

3. лишаване от членство в камарата за срок до една година.

(2) Наказанията по ал. 1 се налагат в двумесечен срок от установяване на нарушенията с решение на управителния съвет, което се подписва от неговия председател.

(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата.

(5) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя възможността за търсене на наказателна или гражданска отговорност.

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ И КАРТОГРАФСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 49. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му при извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4, чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 1.

(2) Министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол на дейностите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5, както и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3, предназначени за целите на отбраната, както и за нуждите на навигацията във въздушното и морското пространство.

(3) Министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол по геодезическото определяне, изработването на карти и документация в цифров и графичен вид и създаването и поддържането на информационната система за линията на държавната граница, организирането и поддържането на ведомствения геодезически и картен фонд.

Чл. 50. (1) Контролните органи при изпълнение на функциите си по този закон имат право да изискват от длъжностните лица, от ведомствата и общините, от изпълнителите на геодезически и картографски дейности и от юридическите и физическите лица всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения, с изключение на документите и данните, свързани с отбраната и сигурността на държавата.

(2) Заповедите и предписанията на органите по чл. 49, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят.Глава седма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:

1. не изпълни или изпълни лошо задължения, възложени му по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и указания и предписания, основани на тях;

2. не изпълни писмено нареждане на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, издадено в рамките на неговата компетентност по този закон;

3. приеме геодезически и картографски работи, изпълнени в нарушение на нормативните актове.

(2) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:

1. без да притежава необходимата правоспособност, предава или контролира геодезически и картографски дейности;

2. като изпълнител на геодезически и картографски дейности нарушава изисквания на този закон и нормативните актове по прилагането му и указанията и предписанията въз основа на тях или не упражнява задължения за контрол върху резултатите от изпълнени геодезически и картографски дейности съобразно сключения договор.

(3) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.

Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което унищожи, повреди или премести геодезически знак или наруши режима на използването му, установен със сервитутна зона.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(3) Глобата по ал. 1, съответно имуществената санкция по ал. 2, не се налага, ако нарушителят в срок един месец от нарушението по ал. 1 и 2 възстанови със собствени средства геодезическия знак или съоръжението.

Чл. 53. (1) Наказва се с глоба от 200 до 2000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание, лице, което в нарушение на чл. 22, ал. 6 тиражира, разпространява или предоставя на трети лица материали, данни и информация, предоставени от Геокартфонда или от фонда на Министерството на отбраната, както и такива по чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, извършили нарушение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 54. За други нарушения на този закон, на актовете по прилагането му и на указанията и предписанията, основани на тях, наказанието е глоба от 100 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 55. При повторно извършване на нарушение по този закон глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

Чл. 56. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, определени съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) Наказателните постановления се издават съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 57. (1) Установяването на нарушенията по този закон, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително, не подлежат на обжалване.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница