Закон за гражданската регистрация чл. 72, ал. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжаДата15.08.2018
Размер22.25 Kb.
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1

  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Характеристика на услугата:

Български гражданин, който е поискал от местен орган по гражданското състояние в чужбина съставянето на акт за гражданско състояние, е длъжен да се снабди със заверен препис или извлечение от съставения акт и не по-късно от шест месеца след съставянето му да го предаде или изпрати на българския дипломатически или консулски представител в тази страна, като същевременно му съобщи постоянния си адрес в Република България.

Ако българският гражданин не е могъл да предаде или изпрати съставения от местен орган по гражданското състояние в чужбина акт на български дипломатически или консулски представител, той може да го представи направо на длъжностното лице по гражданското състояние в общината по постоянен адрес съгласно чл. 72, ал. 2, т. 1, 2 и 3, заедно с легализиран и заверен превод на български език.

Заявлението и приложените към него документи се подават в общината в Центъра за услуги и информация на граждани на гише ,,ЕСГРАОН”. Служителят от ЦУИГ, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.На основание на съставените актове се издават удостоверения в оригинал, които се връчват на заявителя.

Важна информация за услугата

  • Актовете за раждане се съставят в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на бащата.

  • Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на съпругата.

  • Актовете за смърт се съставят в общината по последно местожителство на починалото лице. 

  • Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р България в чужбина. 

Място на заявяване и предоставяне на услугата


Център за услуги и информация на гражданите
/гише ЕСГРАОН/
в сградата на Община Видин,
пл.”Бдинци” №2, етаж 1,
тел. 094/609-402

Изискуеми документи и образци


Заявление за пресъставяне на акт за брак
Заявление за пресъставяне на акт за раждане
Заявление за пресъставяне на акт за смърт
Легализирани по съответния ред документи от чужбина, снабдени с превод на български език, заверен от МВнР или българското посолство в съответната страна.
Документ за самоличност
Пълномощно

(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ


Такса не се заплаща.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница