Закон за избиране на народни представителистраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4
ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон определя условията и реда за избиране на народните представители, както и условията и реда за попълване на предсрочно овакантени мандати при прекратяване на пълномощията им.

Чл. 2. Изборите се произвеждат върху основата на общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване.

Чл. 3. (1) Право да избират народни представители имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.

(2) Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително и нямат друго гражданство, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Всеки избирател има право на един глас за избор на мажоритарен кандидат в едномандатен избирателен район и един глас за избор с кандидатски листи на партии или коалиции в многомандатен избирателен район.

Чл. 5. (1) Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна.

(2) Изборите се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди датата на произвеждането им.

(3) Президентът на републиката утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Изборите се произвеждат по смесена система.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Тридесет и един народни представители се избират по мажоритарна система в едномандатни избирателни райони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Двеста и девет народни представители се избират по пропорционална система с кандидатски листи на политически партии или коалиции, регистрирани в многомандатни избирателни райони.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) В едномандатните избирателни райони за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.

(5) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) За разпределение на мандатите в многомандатните избирателни райони между партии и коалиции се използва методът на Хеър-Ниймайер на национално ниво.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г., обявена за противоконституционна относно думите "получилите не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и чужбина" с РКС № 1 от 2009 г. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво по пропорционалната система и в многомандатните избирателни райони имат партиите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и в чужбина, и коалициите, получили не по-малко от осем на сто от действителните гласове в страната и в чужбина.

Чл. 7. (1) Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър.

(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС относно думите "с изключение на разходите по производството на бюлетините за гласуване" - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, с изключение на разходите по производството на бюлетините за гласуване, са за сметка на държавния бюджет по утвърдена план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Всички заявления, жалби, удостоверения и други книжа по този закон се освобождават от държавни такси.

Глава втора.
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ


Чл. 8. За произвеждане на изборите се образуват следните избирателни комисии:

1. Централна - за цялата страна. Тази комисия се назначава до края на пълномощията на Народното събрание;

2. районни - за всеки избирателен район;

3. секционни - за всяка избирателна секция.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката в срока по чл. 5, ал. 2 след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. Тя е в състав до 25 членове и включва председател, заместник-председатели и секретар.

(2) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в Централната избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни политически партии и коалиции.

Чл. 10. (1) Членовете на Централната избирателна комисия са лица с висше образование и трябва в мнозинството си да са юристи. За членове на Централната избирателна комисия се назначават български граждани, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 2.

(2) Член на Централната избирателна комисия, докато заема длъжността си, не може да бъде народен представител и кандидат за народен представител, съдия във Върховния административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили и служител на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) (1) За периода от назначаването си до 45 дни след датата на изборите членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение.

(2) За периода от 45 дни след датата на изборите до края на пълномощията на Народното събрание членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждения за заседания и дежурства.

(3) Възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия се определя от президента на републиката.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Не по-късно от 45 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия назначава районните избирателни комисии по предложение на областните управители, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. В консултациите могат да участват и други партии или коалиции. Парламентарно представените политически сили, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент имат право на свои представители във всяка една районна избирателна комисия.

(2) Предложението на областния управител се прави не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

(3) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 2, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в Централната избирателна комисия.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, е равен на броя на членовете на Централната избирателна комисия при запазване на съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.

Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете е:

1. за секции до 300 избиратели включително - до 7;

2. за секции с повече от 300 избиратели - до 9.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) При определяне състава на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия.

Чл. 15. Възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии се определят от Централната избирателна комисия.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии имат печат.

Чл. 17. Към Централната избирателна комисия и към районните избирателни комисии могат да се създават работни групи от специалисти. Възнагражденията на специалистите се определят от Централната избирателна комисия.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Районните избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кметовете на общини след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

(2) Кметовете правят предложенията си не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

(3) Когато кметът не е направил предложение в срока по ал. 2, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в районната избирателна комисия.

(4) Когато районната избирателна комисия не назначи секционните избирателни комисии в срока по ал. 1, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия. Последната назначава секционните избирателни комисии.

Чл. 19. (1) Към предложенията за назначаване на избирателни комисии партиите и коалициите представят списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

(2) Заместването се извършва: за Централната избирателна комисия - с указ на президента на републиката, за районните избирателни комисии - с решение на Централната избирателна комисия, а за секционните избирателни комисии - с решение на районната избирателна комисия.

Чл. 20. (1) За членове на районните и секционните избирателни комисии се назначават лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1.

(2) Партиите и коалициите представят писмени предложения за своите представители.

(3) В състава на районните и секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници, както и лица по чл. 10, ал. 2.

(4) Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районна или секционна избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции.

Чл. 21. (1) При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

(2) Членовете на избирателните комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Членовете на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване от момента на назначаване в съответната комисия до приключване на работата в нея.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Членовете на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии, регистрирани като безработни, получават и обезщетения по глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване от момента на назначаване в съответната комисия до приключване на работата в нея.

(5) При изпълнение на функциите си членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

(2) Решенията на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решението се подписва от заместник-председател.

(3) За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва по реда на ал. 2.

(4) На заседанията на районните избирателни комисии могат да присъстват застъпници. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Чл. 23. (1) Централната избирателна комисия:

1. следи за изпълнението на този закон на територията на страната и в дипломатическите представителства в чужбина;

2. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционните избирателни комисии;

3. поддържа страница в Интернет, в която публикува решения, методически указания, предварителни и окончателни резултати от изборите и други документи и данни;

4. определя условията и реда за гласуване на българските граждани в чужбина не по-късно от 50 дни преди изборния ден;

5. назначава районните избирателни комисии, както и секционни избирателни комисии в случаите, когато районната избирателна комисия не ги е назначила в установения срок;

6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) освобождава членовете на районните избирателни комисии при нарушения на закона и на решенията на Централната избирателна комисия;

7. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) регистрира партии и коалиции за участие в изборите и им издава удостоверения;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) утвърждава техническия образец на изборната бюлетина и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините, не по-късно от 33 дни преди изборния ден;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) разглежда жалби против решения и действия на районните избирателни комисии, произнася се по тях в тридневен срок с окончателно решение и го обявява незабавно;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя условията и реда за участие на наблюдатели не по-късно от 50 дни преди изборния ден и им издава удостоверения;

11. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) приема и обнародва в "Държавен вестник" методика за определяне на резултатите от гласуването не по-късно от 55 дни преди изборния ден;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя броя на мандатите в многомандатните избирателни райони въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите не по-късно от 54 дни преди изборния ден;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) възлага чрез конкурс компютърната обработка на резултатите от изборите не по-късно от 40 дни преди изборния ден;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 14, доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) издава методически указания за работата на районните и секционните избирателни комисии по прилагане на този закон и провежда обучение на членовете на районните избирателни комисии;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) обявява резултатите от изборите и издава удостоверения на избраните народни представители;

18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) обнародва в "Държавен вестник" резултатите от изборите незабавно след обявяването им;

19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя реда за проверка за двойно гласуване и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

20. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) предоставя резултатите от проверката по т. 19 на заинтересуваните лица и при установяване на двойно гласуване сезира прокуратурата;

21. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя реда за проверка на подписките за участие на независими кандидати и възлага извършването й на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

22. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя реда за проверка на списъците с имената, единните граждански номера и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, и възлага изпълнението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) предоставя на участниците в изборите на магнитен носител резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна и ги публикува в Интернет;

24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) публикува резултатите от изборите по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин и на магнитен носител не по-късно от 40 дни след изборния ден;

25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) предава по-късно един екземпляр от протоколите на секционните и районните избирателни комисии в Националния архивен фонд;

26. (нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите;

27. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) предлага на президента да насрочи в 14-дневен срок от получаване на предложението нов избор за мажоритарен кандидат, когато няма избран мажоритарен кандидат на втори тур;

28. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) определя условията и реда за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Решенията на Централната избирателна комисия се съобщават чрез публикуване в бюлетин на Българската телеграфна агенция и в Интернет страницата на Централната избирателна комисия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 5, 6, 10, 14 и 16 могат да се обжалват в тридневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд. В тридневен срок Върховният административен съд се произнася с решение, което е окончателно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 7 могат да се обжалват в срок до 24 часа от съобщаването им пред Върховния административен съд. В срок до 24 часа Върховният административен съд се произнася с решение, което е окончателно.

Чл. 24. (1) Районната избирателна комисия:

1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) следи за изпълнението на този закон на територията на избирателния район;

2. назначава секционните избирателни комисии;

3. следи и контролира изготвянето и обявяването на избирателните списъци, образуването на избирателните секции, отпечатването на бюлетините и издаването на удостоверения за гласуване на друго място;

4. следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически увреждания;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г.) следи за своевременното и правилното образуване на избирателните секции;

6. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) регистрира кандидатски листи на политически партии и коалиции и ги обявява публично;

7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) регистрира мажоритарните кандидати на политическите партии, коалиции и инициативни комитети и ги обявява публично;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) регистрира застъпници на кандидатите за народни представители;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) проверява подписките за подкрепа на независимите кандидати;

10. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, формуляри на протоколи, извлечения и чернови, като контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране;

11. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) разглежда жалби против решения и действия на секционните избирателни комисии и се произнася по тях незабавно до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден;

12. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) установява резултатите от гласуването в избирателния район;

13. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) обявява избрания мажоритарен кандидат;

14. (нова - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) насрочва втори тур за мажоритарен кандидат, когато няма избран кандидат;

15. предава на Централната избирателна комисия секционните протоколи, районния протокол и други книжа.

(2) Решенията на районната избирателна комисия се обявяват на общодостъпно място в сградата, в която тя се помещава.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) Решенията на районната избирателна комисия по ал. 1, т. 2, 6, 7, 8 и 9 могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Последната в тридневен срок се произнася с решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

Чл. 25. (1) Секционната избирателна комисия:

1. следи за спазване на този закон в изборното помещение и в района на секцията;

2. съдейства за подреждане на изборното помещение според изискванията на закона и с оглед осигуряване на достъп до гласуване на лица с физически увреждания;

3. осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

4. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) преброява гласовете за мажоритарните кандидати и за кандидатските листи, изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на районната избирателна комисия в срок 24 часа след приключване на гласуването;

5. предава останалите книжа и материали на общинската администрация в срока по т. 4;

6. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) разглежда жалби, по които се произнася незабавно и решението се съобщава на жалбоподателя веднага;

7. обявява на публично място резултатите от гласуването.

(2) Указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Тези указания могат да бъдат отменени с решение на секционната избирателна комисия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.) Решението на секционната избирателна комисия, свързано с недопускане на избирател до гласуване, може да се обжалва пред районната избирателна комисия.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница