Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 77 от 2005 г.) / § 104 § 113 Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) / § 4 § 5страница6/17
Дата20.11.2017
Размер2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Операторът може да поиска от министъра на околната среда и водите част от информацията в документите по ал. 1 или 2 да бъде обявена за конфиденциална, когато тя представлява производствена или търговска тайна.

(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Когато информацията по ал. 1 или 2 представлява държавна или служебна тайна или съдържа лични данни, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация, съответно на Закона за защита на личните данни.

(7) (Предишна ал. 6, отм., нова, ДВ, бр. 103 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 или 5 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок писмено уведомява оператора, че искането му е частично или напълно уважено.

(8) (Нова, ДВ, бр. 103 от 2009 г.) В случаите по ал. 7 операторът в 5-дневен срок предоставя на министъра на околната среда и водите преработен вариант на доклада за безопасност или преработен вариант на документите, който не включва информацията, приета за конфиденциална.

(9) (Нова, ДВ, бр. 103 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице ежегодно до 31 януари предоставя на Европейската комисия списък на предприятията, чието искане е било частично или напълно уважено, като излага мотивите за това.

Чл. 110. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) Към заявлението по чл. 108, ал. 1 операторът на предприятие с висок рисков потенциал прилага:

1. доклад за безопасност;

2. авариен план на предприятието и/или съоръжението;

3. документ за платена такса по чл. 71.

(2) Когато операторът на предприятие с висок рисков потенциал въз основа на Решение 98/433/ЕО на Комисията от 26 юни 1998 г. относно хармонизираните критерии за изключения по чл. 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, установи, че определени опасни вещества в предприятието или в части от него не могат да предизвикат голяма авария, той може да поиска от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице информацията в доклада за безопасност да бъде ограничена до предотвратяването на опасностите от големи аварии и ограничаването на последиците от тях за човека и за околната среда, породени от други опасни вещества, налични в предприятието или в части от него.

(3) Формата и съдържанието на документите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

(4) Операторът на предприятие с висок рисков потенциал може да поиска от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице част от информацията в документите по ал. 1 да бъде обявена за конфиденциална, когато тя представлява производствена или търговска тайна.

(5) Когато информацията по ал. 1 представлява държавна или служебна тайна или съдържа лични данни, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация, съответно на Закона за защита на личните данни.

(6) В случаите по ал. 2 или 4 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок писмено уведомява оператора на предприятие с висок рисков потенциал, че искането му е частично или напълно уважено.

(7) В случаите по ал. 6 операторът на предприятие с висок рисков потенциал в 5-дневен срок след уведомяването по ал. 6 предоставя на министъра на околната среда и водите или на оправомощено от него длъжностно лице преработен вариант на доклада за безопасност или преработен вариант на документите, който не включва информацията, приета за конфиденциална.

(8) В случаите по ал. 2 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице ежегодно до 31 януари предоставя на Европейската комисия списък на предприятията, чието искане е било частично или напълно уважено, заедно с мотивите за това.

Чл. 110а. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от получаване на документите по чл. 110 уведомява оператора за допуснати грешки и непълноти в тях и определя срок до един месец за отстраняването им.

(1) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.; доп., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 14-дневен срок от получаване на документите по чл. 110 уведомява оператора на предприятие с висок рисков потенциал за допуснати грешки и непълноти в тях и определя срок до един месец за отстраняването им.

(2) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2005 г., бр. 82 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 52 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.) В тридневен срок след изтичане на срока по ал. 1 за проверка на документите или за отстраняване на допуснатите грешки и непълноти министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице изпраща документите по чл. 110 за становище до министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областния управител и кмета на общината, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението.

(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) В тридневен срок след изтичането на срока по ал. 1 за проверка на документите или за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща документите по чл. 110 за становище до министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, кмета на общината или до оправомощени от тях длъжностни лица и до директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението.

(3) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите, органите по ал. 2 или оправомощени от тях лица могат да извършват проверки на място с цел оценка на съответствието на документите по чл. 110 с предвидените от оператора мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях.

(3) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.; доп., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Министърът на околната среда и водите, органите по ал. 2 или оправомощени от тях лица могат да извършват проверки на място с цел оценка на съответствието на документите по чл. 110 с предвидените от оператора на предприятие с висок рисков потенциал мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях.

(4) Органите по ал. 2 изпращат до министъра на околната среда и водите становищата си в срок до два месеца от получаване на документите по чл. 110.

(5) Липсата на становище на някои от органите по ал. 2 в законоустановения срок се смята за мълчаливо съгласие.

(6) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Когато въз основа на становище по ал. 2 се установи, че с документите по чл. 110 операторът не е предвидил необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях, в 10-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице дава срок на оператора за отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти.

(6) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Когато въз основа на становище по ал. 2 се установи, че с документите по чл. 110 операторът на предприятие с висок рисков потенциал не е предвидил необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях, в 10-дневен срок от изтичането на срока по ал. 4 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице определя срок за отстраняване на констатираните несъответствия и непълноти.

Чл. 111. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) В срока по чл. 110а, ал. 2 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице публикува документите по чл. 110 на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и осигурява в продължение на един месец достъп на обществеността до тях.

(2) В тридневен срок от получаване на документите по чл. 110а, ал. 2 кметът на съответната община информира обществеността чрез местните средства за масово осведомяване за това и осигурява достъп до документите в едномесечен срок.

(3) (Изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) В случаите, в които има уважено искане за обявяване на конфиденциална информация, министърът на околната среда и водите предоставя на обществеността документите по чл. 110, ал. 8.

(3) (Изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) В случаите, в които има уважено искане за обявяване на конфиденциална информация, министърът на околната среда и водите предоставя на обществеността документите по чл. 110, ал. 7.

(4) Представителите на обществеността могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирано писмено становище по документите не по-късно от изтичане на едномесечния срок по ал. 1.

Чл. 112. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите издава разрешителното по чл. 104, ал. 1 в срок до един месец след изтичане на срока по чл. 110а, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 110а, ал. 6.

Чл. 112а. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на издаването на разрешителното:

1. писмено уведомява оператора и органите по чл. 110а, ал. 2, и

2. (изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) оповестява издаването на разрешителното чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и централен всекидневник.

Чл. 112а. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2008 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на издаването на разрешителното по чл. 104, ал. 1 писмено уведомява оператора на предприятието с висок рисков потенциал и органите по чл. 110а, ал. 2.

(2) Разрешителното по чл. 104, ал. 1 се оповестява чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и чрез централен всекидневник в 14-дневен срок от датата на издаването му.

Чл. 112б. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите с мотивирано решение отказва издаването на разрешително в срок до един месец след изтичане на срока по чл. 110а, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 110а, ал. 6, когато:

1. операторът не е предвидил в документите по чл. 110 необходимите мерки или предвидените мерки не са достатъчни за предотвратяване на големи аварии, или за ограничаване на последствията от тях, и/или

2. операторът не е представил документите по чл. 108, 110 или чл. 110а, ал. 6 в предвидените срокове.

(2) Министърът на околната среда и водите в срока по ал. 1 може мотивирано да откаже с решение издаването на разрешително за изграждане на ново предприятие и/или съоръжение при получаване на мотивирано възражение по законосъобразност от някой от органите по чл. 110а, ал. 2 срещу реализацията на проекта.

(3) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 1 или 2:

1. писмено уведомява оператора и органите по чл. 110а, ал. 2, и

2. (изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) оповестява издаването на решението чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и централен всекидневник.

Чл. 113. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) Разрешителното и отказът за издаване на разрешително могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването по чл. 112a, т. 2 или по чл. 112б, ал. 3, т. 2.

Чл. 113. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Разрешителното и отказът за издаване на разрешително могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването по чл. 112a, ал. 2 или по чл. 112б, ал. 3, т. 2.

Чл. 114. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 112 и на отказите по чл. 112б, ал. 1 и 2.

(2) Формата и съдържанието на регистъра се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

Чл. 115. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Операторът на предприятие и/или съоръжение, за което има издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, е длъжен да:

1. предприема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;

2. информира незабавно министъра на околната среда и водите за планирано съществено изменение на предприятието и/или съоръжението.

Чл. 115. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Операторът на предприятие, класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал, е длъжен да:

1. предприема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;

2. информира незабавно министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице и директора на РИОСВ за планирано съществено изменение на предприятието и/или съоръжението.

Чл. 116. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г.) При възникване на голяма авария операторът на предприятие и/или съоръжение, за което има издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, незабавно уведомява председателя на областния съвет по сигурност.

(1) (Изм., ДВ, бр. 35 от 2009 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) При възникване на голяма авария операторът на предприятие, класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал, незабавно уведомява съответния оперативен комуникационно-информационен център и кмета на непосредствено застрашената община съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия.

(2) (Изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) След възникване на голяма авария операторът веднага, след като тя стане налична, предоставя на органите по ал. 1 информация за:

1. обстоятелствата по възникването на аварията;

2. опасните вещества, предизвикали възникването на аварията или утежняващи последствията от нея;

3. наличните данни, позволяващи да се оценят последствията от аварията за живота и здравето на хората и за околната среда;

4. предприетите действия непосредствено след възникване на аварията;

5. предвидените мерки за предотвратяване на повторно възникване на авария;

6. предвидените мерки за ограничаване на последствията от аварията.

(3) Операторът е длъжен да актуализира информацията по ал. 2 и да я предостави на органа по ал. 1 при получаване на нови данни, свързани с причините за възникването на аварията и последствията от нея.

Чл. 116а. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Операторът на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на засегнатата общественост:

1. информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случаи на авария;

2. (изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) доклада за безопасност по чл. 110, ал. 2, т. 1 или преработените документи по чл. 110, ал. 8;

2. (изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) доклада за безопасност по чл. 110, ал. 1, т. 1 или преработените документи по чл. 110, ал. 7;

3. (изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) списък на опасните вещества по чл. 103, ал. 1, с изключение на тези, които са обявени за конфиденциална информация по чл. 110, ал. 5, и на информацията по чл. 110, ал. 6;

3. (изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) списък на опасните вещества по чл. 103, ал. 1, с изключение на тези, които са обявени за конфиденциална информация по чл. 110, ал. 4, и на информацията по чл. 110, ал. 6;

4. информация относно възможността от възникване на “ефект на доминото”.

(2) Операторът предоставя информацията по ал. 1, т. 1 и на обектите с обществено предназначение, които в случай на голяма авария могат да бъдат засегнати.

(2) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Операторът на предприятие с висок рисков потенциал предоставя информацията по ал. 1, т. 1 и на обектите с обществено предназначение, които в случай на голяма авария могат да бъдат засегнати.

(3) Операторът преразглежда и при необходимост актуализира информацията по ал. 1, т. 1 на всеки три години, както и в случаите на съществени изменения на предприятието и/или съоръжението.

(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Операторът на предприятие с висок рисков потенциал преразглежда и при необходимост актуализира информацията по ал. 1, т. 1 на всеки три години, както и в случаите на съществени изменения на предприятието и/или съоръжението.

(4) Информацията по ал. 1, т. 1 се актуализира на всеки 5 години.

(5) Минималните изисквания към съдържанието на информацията по ал. 1, т. 1, както и начините за предоставянето й, се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

Чл. 116б. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) При планирани съществени изменения в предприятието и/или съоръжението операторът преразглежда и актуализира доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии или доклада за безопасност.

(2) Операторът изпраща актуализирания доклад по ал. 1 до министъра на околната среда и водите.

(3) В случаите по ал. 1 операторът подава до министъра на околната среда и водите заявление за преразглеждане на разрешителното по чл. 104, ал. 1 в най-ранния възможен момент, но не по-късно от 4 месеца преди предвидената дата за осъществяване на промените.

(4) Към заявлението по ал. 3 операторът прилага актуализираните документи по ал. 1.

(5) Формата и съдържанието на заявлението по ал. 3 и документите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

Чл. 116б. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) При планирани изменения в предприятие с висок рисков потенциал операторът подава до министъра на околната среда и водите уведомление в най-ранния възможен момент, но не по-късно от 4 месеца преди предвидената дата за осъществяване на промените.

(2) Формата и съдържанието на уведомлението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

(3) При планирани съществени изменения в предприятие с нисък рисков потенциал операторът на предприятие с нисък рисков потенциал преразглежда и при нужда актуализира доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии не по-късно от един месец след реализирането на промените.

(4) Когато не се налага актуализация на документите по ал. 3, операторът на предприятие с нисък рисков потенциал съставя протокол с обосновка в срока по ал. 3 и при проверка предоставя протокола на комисията по чл. 157а.

(5) Операторът подава ново уведомление по реда и начина на чл. 103, когато предприятието ще се класифицира като предприятие с висок рисков потенциал в резултат на настъпили изменения по ал. 3, свързани с увеличаването на количествата опасни вещества в предприятието.

Чл. 116в. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Операторът на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал преразглежда и при необходимост актуализира доклада за безопасност по чл. 110, ал. 2, т. 1:

1. на всеки 5 години;

2. по своя инициатива или при поискване от министъра на околната среда и водите, при наличие на нови данни или научна информация, свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението.

(1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Операторът на предприятие с висок рисков потенциал преразглежда и при необходимост актуализира доклада за безопасност по чл. 110, ал. 1, т. 1:

1. на всеки 5 години;

2. по своя инициатива или при поискване от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице – при наличие на нови данни или научна информация, свързани с безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението.

(2) (Доп., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Операторът по ал. 1 е длъжен да провери, преразгледа и при необходимост да актуализира аварийния план по чл. 110, ал. 2, т. 2:

1. (изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) на подходящи интервали, не по-дълги от три години;

2. по своя инициатива или при поискване от министъра на околната среда и водите, когато са налице нови данни или научна информация, свързани с мерките за безопасност в предприятието и/или съоръжението.

(2) (Доп., ДВ, бр. 103 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Операторът на предприятие с висок рисков потенциал проверява, преразглежда и при необходимост актуализира аварийния план по чл. 110, ал. 1, т. 2:

1. на подходящи интервали, не по-дълги от три години;

2. по своя инициатива или при поискване от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, когато са налице нови данни или научна информация, свързани с мерките за безопасност в предприятието и/или съоръжението.

(3) В случаите по ал. 1 и/или ал. 2 операторът уведомява министъра на околната среда и водите, като подава заявление за преразглеждане на разрешителното по чл. 104, ал. 1 и прилага актуализираните документи по ал. 1 и/или ал. 2 или писмена декларация, че няма необходимост от актуализация на документите.

(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Когато операторът на предприятие с висок рисков потенциал актуализира документите по ал. 1 и/или 2, той уведомява министъра на околната среда и водите в най-ранния възможен момент, но не по-късно от един месец след актуализацията.

(4) Формата и съдържанието на заявлението по ал. 3 и документите по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

(4) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Към уведомлението по ал. 3 операторът на предприятие с висок рисков потенциал прилага и актуализираните документи по ал. 1 и/или 2.

(5) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Когато не се налага актуализация на документите по ал. 1 и/или 2, операторът на предприятие с висок рисков потенциал документира данните и обстоятелствата в срок до един месец след сроковете по ал. 1 и/или 2 и при проверка предоставя тези документи на комисията по чл. 157а.

(6) (Предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Формата и съдържанието на уведомлението по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

Чл. 116г. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2008 г.) В случаите по чл. 116б и чл. 116в министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице преразглежда издаденото разрешително по реда на чл. 110а и чл. 111.

Чл. 116г. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) В случаите по чл. 116б, ал. 1 и чл. 116в, ал. 3 министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително по чл. 104 и уведомява оператора на предприятие с висок рисков потенциал.

(2) В случаите по ал. 1, когато е необходимо преразглеждане и последващо изменение на разрешителното по чл. 104, операторът на предприятие с висок рисков потенциал подава заявление за преразглеждане и последващо изменение на разрешителното по чл. 104 до министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Към заявлението по ал. 2 операторът на предприятие с висок рисков потенциал прилага актуализираните документи по чл. 116в, ал. 1 и/или 2.

(4) Формата и съдържанието на заявлението по ал. 2 и документите по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.

(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице преразглежда издаденото разрешително по реда на чл. 110а и 111.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница