Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 77 от 2005 г.) / § 104 § 113 Закон за изменение и допълнение (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) / § 4 § 5страница7/17
Дата20.11.2017
Размер2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Чл. 116д. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите в срок до един месец след изтичане на срока за получаване на становища от органите по чл. 110а, ал. 2 или от получаване на коригираните и допълнени документи от оператора преразглежда издаденото разрешително, като:

1. оставя в сила издаденото разрешително или

2. изменя издаденото разрешително.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на околната среда и водите с решение оставя в сила или изменя издаденото разрешително.

(3) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 2:

1. писмено уведомява оператора и органите по чл. 110a, ал. 2 и

2. оповестява издаването на решението чрез централен всекидневник.

Чл. 116д. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) В случаите по чл. 116г министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице с решение изменя или оставя в сила издаденото разрешително до един месец след изтичане на срока по чл. 110а, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 110а, ал. 6.

(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 1 писмено уведомява оператора и органите по чл. 110a, ал. 2.

(3) Решението по ал. 1 се оповестява чрез централен всекидневник в 14-дневен срок от датата на издаването му.

Чл. 116е. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите в срока по чл. 116д, ал. 1 може с мотивирано решение да откаже да разреши реализирането на промяната по чл. 116б, когато:

1. операторът не е предвидил в документите по чл. 116б и чл. 116в необходимите мерки или предвидените мерки не са достатъчни за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях и/или

2. някой от органите по чл. 110a, ал. 2 е дал мотивирано възражение по законосъобразност срещу реализацията на промяната по чл. 116б.

(2) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 1:

1. писмено уведомява оператора и органите по чл. 110a, ал. 2 и

2. оповестява издаването на решението чрез централен всекидневник.

(2) (Изм., ДВ, бр. 52 от 2008 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на издаване на решението по ал. 1 писмено уведомява оператора и органите по чл. 110a, ал. 2.

(3) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Решението по ал. 1 се оповестява чрез централен всекидневник в 14-дневен срок от датата на издаването му.

Чл. 116ж. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.) Решенията по чл. 116д, ал. 2 и по чл. 116е, ал. 1 могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването им по чл. 116д, ал. 3, т. 2 и чл. 116е, ал. 2, т. 2.

Чл. 116ж. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Решенията по чл. 116д, ал. 1 и по чл. 116е, ал. 1 могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването им по чл. 116д, ал. 2 и 3 и чл. 116е, ал. 2 и 3.

Чл. 116з. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.)

(1) Когато въз основа на документите по чл. 110, ал. 2 министърът на околната среда и водите идентифицира предприятия и/или съоръжения или група от предприятия и/или съоръжения, за които съществува опасност от възникване на “ефект на доминото”, той уведомява операторите на тези предприятия и/или съоръжения.

(1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) Когато въз основа на документите по чл. 107, ал. 2 и чл. 110, ал. 1 министърът на околната среда и водите идентифицира предприятия и/или съоръжения или група от предприятия и/или съоръжения, за които съществува опасност от възникване на “ефект на доминото”, той уведомява операторите на тези предприятия и/или съоръжения.

(2) В случаите по ал. 1 операторите са длъжни:

1. да обменят информация за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в предприятията и/или съоръженията;

2. да актуализират документите по чл. 110, ал. 2 с информацията по т. 1.

2. (изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.) да актуализират документите по чл. 107, ал. 2 и чл. 110, ал. 1 с информацията по т. 1.

(3) (Изм., ДВ, бр. 103 от 2009 г.) В случаите по ал. 1 операторите си сътрудничат при:

1. предоставяне на информацията по чл. 116а на обществеността;

2. предоставяне на информация, необходима за изготвянето на външен авариен план.

Чл. 116и. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите уведомява потенциално засегнатите страни, когато в предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал съществува опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие.

Чл. 116и. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 01.01.2013 г.)

(1) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган по смисъла на чл. 16 от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

(2) Министърът на околната среда и водите уведомява потенциално засегнатите страни, когато в предприятие с висок рисков потенциал съществува опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие в съответствие с изискванията на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, подписана на 17 март 1992 г. в Хелзинки (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.).

(3) Министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на вътрешните работи в рамките на своята компетентност издават съвместни указания за провеждането на контрол по изпълнението на този раздел и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Раздел II

Комплексни разрешителни


Чл. 117. (1) Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на тази глава.

(2) (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Изискването по ал. 1 се прилага и при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.

(3) Комплексните разрешителни по ал. 1 и 2 може да се издават за инсталации и съоръжения извън обхвата на приложение № 4 въз основа на писмено заявление от съответните оператори.

(3) (Отм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.).

(4) При промяна на оператора новият оператор - юридическо или физическо лице, поема правата и задълженията съгласно разрешителното.

(5) (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Подаването на заявление за издаване на комплексно разрешително или наличието на комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на нови и/или за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения отменя изискванията за издаване и получаване на следните разрешения, разрешителни, лицензии, експертизи и оценки:

1. (изм., ДВ, бр. 86 от 2003 г.) по чл. 37 във връзка с чл. 12 от Закона за управление на отпадъците;

2. по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "д" и т. 3 от Закона за водите.

(5) (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.; отм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.).

(6) (Нова, ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Операторите на инсталации и съоръжения в обхвата на приложение № 4 могат да подават документи за получаване на разрешението по ал. 5, т. 1 или за разрешителното по ал. 5, т. 2 до началото на срока за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително, определен с наредбата по чл. 119.

(6) (Нова, ДВ, бр. 77 от 2005 г.; отм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.).

(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Инсталациите или частите от инсталации, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси, не са предмет на разпоредбите на тази глава.

Чл. 118. (1) (Предишен текст на чл. 118, ДВ, бр. 105 от 2008 г.) Комплексното разрешително по чл. 117 е задължително за издаване на разрешение за строеж.

(2) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2008 г.) Изключение по ал. 1 се допуска за инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а.

(3) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2008 г.) В случаите по ал. 2 комплексното разрешително е задължително за въвеждането на инсталациите и съоръженията в експлоатация.

(3) (Нова, ДВ, бр. 105 от 2008 г.; изм., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В случаите по ал. 2:

1. комплексното разрешително е задължително за въвеждането на инсталациите и съоръженията в експлоатация;

2. до издаването на комплексно разрешително се прилагат изискванията за издаване и получаване на разрешителни, лицензии, експертизи и оценки съгласно действащото законодателство.

(4) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В случаите по ал. 1 и за действащи инсталации подаването на заявление за издаване на комплексно разрешително или наличието на комплексно разрешително отменя изискванията за издаване и получаване на следните разрешения, разрешителни, лицензии, експертизи и оценки:

1. (изм., ДВ, бр. 53 от 2012 г.) по чл. 67 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;

2. по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква “д” и т. 3 от Закона за водите.

Чл. 119. (1) Условията и редът за издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) С наредбата по ал. 1 се определят и съответни изисквания към:

1. съдържанието и формата на заявленията за издаване на комплексни разрешителни;

2. реда и начина за определяне на най-добрите налични техники;

3. (изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 46 от 2010 г.) реда и начина за преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на издадени комплексни разрешителни;

4. реда и начина на отчитане на емисиите на вредни вещества;

5. съдържанието на мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 3, включително към процедурите за мониторинг и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за налагане на съответствието по чл. 128;

5. (изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) съдържанието на мониторинга по чл. 123, ал. 1, т. 4 и 7, включително към процедурите за мониторинг и задължението за предоставяне на съответната информация за органите, отговорни за налагане на съответствието по чл. 120, ал. 5.

Чл. 120. (1) (Доп., ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2008 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 42 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2.

(1) (Доп., ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2008 г., бр. 46 от 2010 г., бр. 42 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2.

(2) (Доп., ДВ, бр. 77 от 2005 г.; изм., бр. 46 от 2010 г.) Директорът на съответната РИОСВ е компетентният орган за издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителните по чл. 117, ал. 3.

(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) При издаване на комплексно разрешително за нова инсталация или при промяна в действаща инсталация, към които се прилагат изискванията на глава шеста, раздел ІІІ, компетентният орган по ал. 1 осигурява използването на всяка получена информация и направено заключение от ОВОС.

(3) Компетентният орган по ал. 1 координира условията и процедурите по издаване на разрешителните в случаите, когато в тях участва повече от един компетентен орган.

(3) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Министерството на околната среда и водите следи развитието на НДНТ, както и публикуването на нови или актуализирани заключения за НДНТ и предоставя тази информация на заинтересованата общественост и на компетентния орган по ал. 1.

(4) (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Компетентният орган по ал. 1 и 2 осигурява използването на всяка получена информация и направено заключение от ОВОС при издаването на комплексните разрешителни.

(4) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Министърът на околната среда и водите предлага мерки за насърчаване разработването и прилагането на най-нови техники, по-специално на тези, описани в референтните документи за НДНТ, когато това е необходимо за целите по околна среда.

(5) Министерството на околната среда и водите следи развитието на най-добрите налични техники и поддържа информационна система за тях.

(5) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Контролът по изпълнението на условията в издаденото разрешително по чл. 117 се извършва от съответната РИОСВ.

Чл. 121. При експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът контролира:

1. прилагането на всички възможни мерки за предотвратяване на замърсяване чрез прилагане на най-добрите налични техники;

2. прилагането на системи за управление на околната среда;

3. недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите за качество на околната среда;

4. избягването на образуване на отпадъци; в противен случай отпадъците се оползотворяват; когато това е технически или икономически невъзможно, те се обезвреждат по начин, който избягва или намалява въздействието им върху околната среда;

5. ефективното използване на енергията;

6. прилагането на всички възможни мерки за предотвратяване на промишлени аварии и ограничаване на последствията от тях;

7. предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от замърсяване и привеждане на територията, върху която е разположена инсталацията, в задоволително състояние след прекратяване на дейността.

Чл. 121. (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) При експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът контролира:

1. прилагането на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване чрез прилагане на НДНТ;

2. прилагането на системно управление по околна среда;

3. недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите/стандартите за качество на околната среда;

4. предотвратяването на образуването на отпадъци; третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда;

5. ефективното използване на енергията;

6. прилагането на необходимите мерки за предотвратяване на промишлени аварии и ограничаване на последствията от тях;

7. предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от замърсяване;

8. при окончателно прекратяване на дейностите по приложение № 4 операторът:

а) прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията;

б) в случай че инсталацията е причинила значително замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества по буква “а” в сравнение със състоянието, установено в доклада за базовото състояние, предприема необходимите мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние;

в) при изпълнение на мерките по буква “б” взема предвид техническата им осъществимост;

г) в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда, предизвикан от дейности по приложение № 4, съгласно доклада за базовото състояние по чл. 122, ал. 2, т. 12 предприема действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че площадката, предвид характеристиката й съгласно чл. 122, ал. 2, т. 4 и одобреното й бъдещо предназначение, да не представлява повече такъв риск;

д) изпълнява действията по буква “г” и в случаите, когато от него не се изисква изготвянето на доклад за базово състояние.

Чл. 122. (1) За издаване на комплексно разрешително операторът на инсталацията и съоръжението подава заявление до съответния компетентен орган.

(2) Заявлението по ал. 1 включва описание на:

1. (доп., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) инсталацията и различните режими на нейната експлоатация, в т.ч. описание на основните алтернативи, ако има такива;

2. използваните суровини и материали (включително спомагателни);

3. използваната и/или генерираната енергия;

4. характеристиката на площадката, на която е разположена инсталацията;

5. (изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията по отделните компоненти по чл. 4 и фактoри по чл. 5, както и определяне на възможните техни значителни въздействия върху околната среда;

6. предложените технологии и други техники за предотвратяване или в случаите, когато това е невъзможно - за намаляване на емисиите от инсталацията;

7. мерките за предотвратяване, оползотворяване и/или обезвреждане на генерираните от инсталацията отпадъци;

8. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора съгласно чл. 121;

9. мониторинга на емисиите на вредни вещества в околната среда.

(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Заявлението по ал. 1 включва описание на:

1. инсталацията, дейностите които се осъществяват или ще бъдат осъществявани в нея, различните режими на нейната експлоатация, в т.ч. описание на основните алтернативи на предложените технологии, техники и мерки, ако има такива;

2. използваните суровини, материали и вещества (включително спомагателни);

3. използваната вода и използваната и/или генерираната енергия;

4. характеристиката на площадката, на която е разположена инсталацията;

5. източниците на емисии; вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията по отделните компоненти по чл. 4 и фактори по чл. 5, както и определяне на възможните техни значителни въздействия върху околната среда;

6. доказателства за прилагане на НДНТ, включително:

а) обстоятелства по чл. 123а, ал. 3;

б) обстоятелства по чл. 123а, ал. 5;

в) за наличие на обстоятелствата по чл. 123, ал. 4 или 5;

7. предложените технологии и други техники за предотвратяване или в случаите, когато това е невъзможно – за намаляване на емисиите от инсталацията;

8. мерките за предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на генерираните от инсталацията отпадъци;

9. планираните допълнителни мерки за постигане на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора съгласно чл. 121;

10. мониторинга на емисиите на вредни вещества в околната среда;

11. употребяваните, произвежданите или изпусканите опасни химични вещества, замърсители на почвите и подземните води; резултати от системна оценка на риска от замърсяване на почви и/или подземни води, в случай че се предлага различна честота на мониторинга от определената в чл. 123, ал. 1, т. 7;

12. доклад за базово състояние, в случай че са налични веществата по т. 11, съдържащ информация:

а) отчитаща възможността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката на инсталацията;

б) достатъчна за количествено сравнение между текущото замърсяване на почвата и подземните води и замърсяването им при окончателното прекратяване на дейностите;

в) за настоящото предназначение и предишното предназначение на площадката;

г) за извършени, включително нови, измервания на почвата и подземните води, отразяващи състоянието към момента на изготвяне на доклада, отчитащи възможността от замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества, които ще се използват, произвеждат или изпускат от съответната инсталация;

д) всяка друга информация, отговаряща на изискванията на букви “а” – “г”.

(3) Заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа и нетехническо резюме на описанието по ал. 2.

(4) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В случаите на съществена промяна:

1. заявлението за издаване на комплексно разрешително съдържа информация за частите на инсталацията, обхванати от промяната; информацията се предоставя в обхвата на ал. 2;

2. решението на компетентния орган по чл. 120, ал. 1 отразява предложената промяна в работата на инсталацията.

(5) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) При изготвяне на заявлението операторът може да използва информация, предоставена на компетентния орган в изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на раздел І от тази глава.

(6) (Нова, ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) Докладът за базово състояние по ал. 2, т. 12 се изготвя само при издаване или при актуализиране на комплексно разрешително за площадка, за която такъв доклад не е изготвян.

Чл. 122а. (Нов, ДВ, бр. 105 от 2008 г.)

(1) В 45-дневен срок от подаването на заявлението компетентният орган по чл. 120, ал. 1 и 2 проверява съответствието на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 и при необходимост извършва проверка на място.

(1) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В 45-дневен срок от подаването на заявлението компетентният орган по чл. 120, ал. 1 проверява съответствието на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 и при необходимост извършва проверка на място.

(2) При установяване на непълноти и несъответствия в срока по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 и 2 уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1, като дава указания за необходимите поправки и допълнителна информация и посочва основанията за това.

(2) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) При установяване на непълноти и несъответствия в срока по ал. 1 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1, като дава указания за необходимите поправки и допълнителна информация и посочва основанията за това.

(3) В случаите по ал. 2 операторът по чл. 122, ал. 1 внася допълненото заявление в едномесечен срок.

(3) (Доп., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В случаите по ал. 2 операторът по чл. 122, ал. 1 внася допълненото заявление в едномесечен срок от уведомяването.

(4) В случай че указанията по ал. 2 или срокът по ал. 3 не бъдат спазени, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 и 2 отказва да издаде комплексно разрешително.

(4) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В случай че указанията по ал. 2 или срокът по ал. 3 не бъдат спазени, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 с решение прекратява разглеждането на искането за издаване на комплексно разрешително.

(5) В 14-дневен срок от приключване на проверките по ал. 1 или повторното подаване на заявлението по ал. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 и 2 съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересованите лица до заявлението, в т. ч. и в държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.

(5) (Изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г. - в сила от 07.01.2014 г.) В 14-дневен срок от приключване на проверките по ал. 1 или повторното подаване на заявлението по ал. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 започва процедура по издаване на комплексно разрешително, за което писмено уведомява оператора, и съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересованите лица до заявлението, в т. ч. и в държавите, засегнати от дейността на инсталацията в условията на трансгранично въздействие.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница