Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (обн., Дв, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г и бр. 28 от 2002 г.) Път до документаДата14.08.2018
Размер165.62 Kb.
ТипЗакон

Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г. и бр. 28 от 2002 г.)

Път до документа


Обнародва:

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

§ 1. Наименованието на закона се изменя така: "Закон за насърчаване на инвестициите".

§ 2. Член 1 се изменя така:

"Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции в страната, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила."§ 3. В чл. 2 думата "българските" се заменя с "местните".

§ 4. Създава се чл. 2а:

"Чл. 2а. Разпоредбите за насърчаване на инвестициите в този закон се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи."§ 5. Член 5 се отменя.

§ 6. Член 8 се отменя.

§ 7. Член 9 се отменя.

§ 8. Наименованието на глава втора се изменя така: "Държавна политика в областта на инвестициите."

§ 9. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. (1) Министърът на икономиката осигурява провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

(2) Министърът на икономиката:

1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации, която се приема от Министерския съвет;

2. изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите;

3. разработва и предлага проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите;

5. прави предложения за включване в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по този закон."§ 10. Член 11 се изменя така:

"Чл. 11. (1) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите на територията на областта.

(2) Областният управител организира разработването на програми за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение. Програмите се разработват в съответствие със стратегията за насърчаване на инвестициите и областната стратегия за развитие."

§ 11. Създават се чл. 11а, 11б и 11в:

"Чл. 11а. (1) Създава се Българска агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията", която подпомага министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката.

(3) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) В годишния закон за държавния бюджет на Република България се предвиждат целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

(5) По предложение на изпълнителния директор на агенцията министърът на икономиката или оправомощени от него лица определят служителите на агенцията, които имат право на допълнително възнаграждение, както и индивидуалния му размер. Допълнително възнаграждение се получава при надвишаване на предварително зададен план за обслужване на инвестиции по този закон.

(6) Средствата по ал. 5 се определят в размер 20 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Чл. 11б. Агенцията:

1. осъществява информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда на този закон;

2. провежда маркетингови и други проучвания за сметка на инвеститорите;

3. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;

4. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет.

Чл. 11в. (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.

(2) За попълване на единната информационна система агенцията събира индивидуални данни от фирмите инвеститори, както и от:

1. Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи - в края на всяко тримесечие;

2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната - в края на всяко тримесечие;

3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.

(3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията."§ 12. Наименованието на глава трета се изменя така: "Насърчаване на инвестициите".

§ 13. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. (1) По реда на този закон се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на инвестиции в банки, небанкови финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и дружества със специална инвестиционна цел, управляващи дружества, пенсионни и здравноосигурителни дружества, за инвестиции в хазартни дейности, както и по отношение на инвестициите, извършени в изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съответно по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия."

§ 14. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. Според размера инвестициите се делят на три класа: първи, втори и трети клас. Размерът на инвестициите за всеки клас се определя в правилника за прилагане на закона."§ 15. Създават се нови чл. 14, 15, 16 и 17:

"Чл. 14. (1) След заявление на инвеститора, към което е приложен инвестиционен план, изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат за съответния клас инвестиция.

(2) Сертификатът определя класа на инвестицията и правата на инвеститора по този закон.

(3) Редът за издаване на сертификата и неговото съдържание се определят в правилника за прилагане на закона.

(4) Изискванията към инвестиционния план по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 15. (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление извършват административно обслужване на инвеститорите в срокове с една трета по-кратки от предвидените в нормативен акт, освен в случаите по ал. 2 - 5.

(2) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите на:

1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

2. член 21, ал. 6 и чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата;

3. член 93, ал. 5, чл. 96, ал. 6, чл. 97, ал. 4, чл. 99, ал. 4 и чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в следните случаи:

1. член 9, ал. 5, чл. 96, ал. 5, чл. 141, ал. 7 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. член 97, ал. 3, чл. 99, ал. 2, чл. 111 и чл. 112, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

3. член 62, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от Закона за водите.

(4) Административното обслужване по чл. 64, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от Закона за водите се осъществява в 14-дневен срок, като това изрично се отбелязва в обявяването и обнародването по чл. 62, ал. 4 и 5 и в обявлението по чл. 65, ал. 2 от Закона за водите.

(5) За осъществяване на административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиция, органите на държавния санитарен контрол и органите на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" съобразно своята компетентност съдействат на служителите на агенцията за получаване на необходимите документи в 14-дневен срок.

Чл. 16. По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, агенцията:

1. извършва информационно обслужване на инвеститора за изпълнение на инвестиционния му план;

2. публикува на страницата си в Интернет предложена от инвеститора информация относно неговата дейност и инвестиции, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България. Информацията и поканата се изготвят от инвеститора по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 17. (1) Инвеститор, получил сертификат за първи или втори клас инвестиция, получава от агенцията индивидуално административно обслужване пред всички централни и териториални органи на изпълнителната власт и пред органите на местното самоуправление, необходимо за реализацията на инвестиционния план, ако направи искане за това.

(2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът предоставя в агенцията необходимите документи и пълномощни.

(3) При осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститор по ал. 1 служителите на агенцията са длъжни да:

1. предоставят на инвеститора пълна и точна информация за необходимите документи, установените срокове и такси по специалните закони;

2. поискат издаването и да получат от съответните компетентни органи всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на съответната инвестиция и извършване на свързаната с нея стопанска дейност.

(4) Таксите за издаване на документите по ал. 3, т. 2, установени с нормативен акт, са за сметка на инвеститора.

(5) Редът за осъществяване на индивидуално административно обслужване се определя в правилника за прилагане на закона."§ 16. Наименованието "Глава четвърта Приоритетни инвестиционни проекти" се заличава.

§ 17. Създават се нови чл. 18, 19 и 20:

"Чл. 18. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, агенцията предлага на компетентните органи да:

1. прехвърлят безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост;

2. извършат продажба на недвижим имот - частна държавна или общинска собственост;

3. учредят възмездно или безвъзмездно ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост.

(2) Безвъзмездното прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот - частна държавна или частна общинска собственост, се извършва по реда на Закона за държавната собственост, съответно Закона за собствеността.

(3) Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, може да се извърши без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител и съгласуване с министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за прехвърляне правото на собственост и да сключи договор.

(4) Продажба на недвижим имот - частна и общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.

(5) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се учреди възмездно без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител и предварителни писмени становища от министъра на икономиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на становищата и извършената оценка областният управител може да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право и да сключи договор.

(6) Ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, може да се учреди безвъзмездно от областния управител със съгласието на Министерския съвет. Въз основа на заповедта областният управител сключва договор.

(7) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, могат да се учредят възмездно без провеждане на търг или конкурс след извършена оценка от независим лицензиран оценител по решение на общинския съвет със заповед на кмета. Въз основа на решението се сключва договор с кмета на общината.

(8) Ограничени вещни права върху недвижим имот - частна общинска собственост, могат да се учредят безвъзмездно по решение на общинския съвет със заповед на кмета на общината.

Чл. 19. Неизпълнението на инвестиционния план по чл. 14, ал. 1 по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор по чл. 18 като основание за разваляне или прекратяване.

Чл. 20. (1) За инвестиция от първи клас Министерският съвет може да отпуска средства за изграждане на елементи на техническа инфраструктура, необходими за реализацията на инвестиционния план до границите на имота.

(2) По предложение на министъра на икономиката Министерският съвет определя инвестиционните планове, които се насърчават по ал. 1.

(3) Взаимоотношенията между държавата и инвеститора относно изграждането на елементите на техническата инфраструктура се уреждат в правилника за прилагане на закона.

(4) Отпускането на средства, които представляват държавни помощи, се извършва след разрешение на Комисията за защита на конкуренцията по реда на Закона за държавните помощи.

(5) В случаите, когато са отпуснати средства за изграждане на елементи на техническа инфраструктура, необходими за реализацията на инвестиционния план, инвеститорът представя банкова гаранция в размер на стойността на отпуснатите средства. Редът и условията за предоставяне, освобождаване или усвояване на банковата гаранция се определят в правилника за прилагане на закона.

(6) Средствата от републиканския бюджет за изграждане на инфраструктура с цел насърчаване на инвестиции се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България."

§ 18. Член 21 се изменя така:

"Чл. 21. (1) Във всяка централна и териториална администрация се определят едно или повече длъжностни лица, които осъществяват взаимодействие със служителите на агенцията и съдействат на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиции, или на упълномощени техни представители във връзка с осъществяване на инвестиционните им планове.

(2) Всички централни и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и техните администрации са длъжни съобразно компетентността си да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститорите."

§ 19. Член 22 се отменя.

§ 20. Глава пета "Права върху недвижими имоти" с чл. 23 - 26 се отменя.

§ 21. Глава шеста "Особени разпоредби" с чл. 27 - 32 и чл. 33 се отменят.

§ 22. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2 и 3, чл. 16 и чл. 21, ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Длъжностно лице, което наруши чл. 15, чл. 17, ал. 3 и чл. 21, ал. 2, се наказва с глоба в размер 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(3) Който не предостави искана информация от агенцията, която е свързана с обслужването на инвестиционен проект, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 - 3 глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер."

§ 23. Създава се чл. 35:

"Чл. 35. (1) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."

§ 24. След чл. 35 се създават допълнителни разпоредби с нови § 1 и 2:

"ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Чуждестранно лице" е:

а) юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;

б) дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;

в) физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.

2. "Независим лицензиран оценител" е лице, получило лиценз по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (ДВ, бр. 57 от 2002 г.) или по отменената Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация (обн., ДВ, бр. 50 от 1992 г.; изм., бр. 9 и 30 от 1993 г., бр. 53, 63 и 96 от 1994 г., бр. 32 от 1996 г., бр. 26 от 1997 г., бр. 39 и 61 от 1998 г., бр. 39 от 1999 г., бр. 39 от 2001 г.; отм., бр. 28 от 2002 г.).

3. "Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служителите на Българската агенция за инвестиции, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

4. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

5. "Информационно обслужване" е предоставяне на информационни материали и на информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по реализация на инвестицията.

6. "Чуждестранна инвестиция" е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:

а) акции или дялове в търговски дружества;

б) право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;

в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;

г) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

д) ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

е) кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца;

ж) интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

з) права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.

§ 2. Инвестициите от първи клас се смятат за приоритетни инвестиционни проекти."§ 25. Досегашните § 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби стават съответно § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 26. (1) Българската агенция за инвестиции е правоприемник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката внася в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствения правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.§ 27. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон ръководителите на всички администрации назначават или възлагат функции на едно или повече лица в съответната администрация по осъществяване на взаимодействие със служителите на агенцията и съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиция, и уведомяват Българската агенция за инвестиции за определените лица.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции определя служители на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститори и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон представя на министъра на икономиката поименен списък на лицата по ал. 1.§ 28. В срок до три месеца от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

§ 29. В § 1 от Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24 от 2004 г.) думите "чл. 5, ал. 1 от Закона за чуждестранните инвестиции" се заменят с "§ 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите".

§ 30. В чл. 9, ал. 4, т. 2 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г.) думите "Закона за чуждестранните инвестиции" се заменят със "Закона за насърчаване на инвестициите".

§ 31. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 141 думите "Закона за чуждестранните инвестиции" се заменят със "Закона за насърчаване на инвестициите".

2. В чл. 143 думите "и на Закона за чуждестранните инвестиции" се заличават.

§ 32. В чл. 32, т. 3 и 4 от Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г.) думите "Закона за чуждестранните инвестиции" се заменят със "Закона за насърчаване на инвестициите".

§ 33. В чл. 24, ал. 1, т. 11 от Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г.) думите "Закона за чуждестранните инвестиции" се заменят със "Закона за насърчаване на инвестициите".

§ 34. Този закон влиза в сила в тримесечен срок от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 20, 27 и 28, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 23 април 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.Председател на Народното събрание: Огнян Герджиков
Каталог: Svoboden dostap -> Normativi -> normativni dokumenti -> zakoni
normativni dokumenti -> Заповед № рд-02-14-802 от 30. 12. 2003 г
normativni dokumenti -> Наредба №1 от 04. 2004 г за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
zakoni -> Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите Обн., Дв, бр. 133 от 11. 11. 1998 г., изм и доп., бр. 85 от 17. 10. 2000 г., в сила от 17. 10. 2000 г кн. 12/98 г., стр. 299 т. 1, р. 6, №640 Глава първа
zakoni -> Закон за Министерството на вътрешните работи
normativni dokumenti -> Н а р е д б а №4 от 20 февруари 1995 г
zakoni -> Решение №5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г
zakoni -> Закон за техническите изисквания към продуктите Обнародван, дв, бр. 86 от 1 октомври 1999 г. Глава първа Общи положения Чл. Този закон урежда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница