Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаванеДата22.07.2016
Размер58.69 Kb.
ТипЗакон
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване предвижда следните по-важни изменения и допълнения и с него се постигат посочените по-долу цели :


І. Въвежда се новата правна рамка, установена в правото на Европейския съюз за сигурността в гражданското въздухоплаване.
През последните две години европейското законодателство в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване претърпя сериозни изменения, наложени от необходимостта за постигане на по-добра и ефективна защита на лицата и стоките в рамките на Европейския съюз от актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване.

1. Съдържанието на Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване беше преразгледано в светлината на придобития опит и бе потърсено опростяване, хармонизиране и изясняване на съществуващите правила и подобряване на равнищата на сигурност. В тази връзка е приет нов Регламент 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, с който се отменя Регламент (ЕО) № 2320/2002. Паралелно с новата законова рамка са приети още Регламент (ЕО) 820/2008 и Решение на Комисията 4333/2008, с които се допълват общите правила и където са разписани подробно мерките и процедурите, които следва да се прилагат от страните членки в рамките на Общността. С новите законодателни актове се дават по-големи права и отговорности на националните органи, които отговарят за прилагането на общите базови стандарти по сигурността в гражданското въздухоплаване, залагат се параметри към принципите на финансирането на разходите, свързани с гарантиране на тяхното прилагане.
Към настоящия момент в гражданското въздухоплаване в Република България е налице дублиране и преплитане на дейности по авиационна сигурност и полицейски функции, от една страна, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и от друга, на Министерството на вътрешните работи, отнасящи се до летищната сигурност в т. ч. охрана на периметъра, патрулиране и проверки в обществените зони, проверка по сигурност на персонал и моторни превозни средства за достъп до зоните с ограничен достъп и критичните части, проверка на пътници и багажи, проверка на товари и пощи, охрана на въздухоплавателни средства. Важен въпрос е и финансирането на дейността при спазване на принципите на запазване на лоялната конкуренция между летищата, гарантиране защита на потребителите по отношение на разпределението на разходите за сигурност между данъкоплатци и ползватели (съгласно чл. 22 от Регламент 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване).
За да бъдат изпълнени изискванията на правото на Европейския съюз (най-вече изискванията за ефективност при упражняване на контролните функции на компетентния орган в авиационната сигурност, съгласно чл. 9 от Регламент 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване), са необходими изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване, в частта „сигурност на гражданското въздухоплаване” и по-специално в разпоредбите, с които се уреждат отговорностите на летищните оператори на гражданските летища за обществено ползване, във връзка с постигане на авиационната сигурност.

В тази връзка законопроектът директно постановява, че общите правила за сигурността в гражданското въздухоплаване се уреждат в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/200. В съответствие с изискванията на новата правна рамка в областта на авиационната сигурност, се посочва, че условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. Предвижда се Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване да се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване.

В законопроекта се определя и съставът на Съвета за сигурност на гражданското въздухоплаване – състои се от представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Държавна агенция „Национална сигурност” и се ръководи от заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, генералния секретар на Министерството на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”. Функциите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване се определят в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.
2. Същността и целта на предлаганите изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване, в частта „Сигурност на гражданското въздухоплаване” – Глава Іа, е и да се постигне точно определяне и разделяне на отговорностите между летищния оператор (този, който управлява и експлоатира летището) и органите на Главна дирекция „Гранична полиция”, на територията на летището.

В тази връзка, отговорностите в областта на проверките на пътници, ръчни и регистрирани багажи, проверки на лица, вещи и моторни превозни средства при влизане в зоните за сигурност, проверки на стоки за борда на въздухоплавателните средства и стоки за летището, проверки на товари и поща, проверки на материали, се определят като отговорности на летищните оператори. От друга страна, охраната на периметъра, обществените зони, се определят като отговорност на органите на реда (органите на граничната полиция на територията на летището).

В тази връзка законопроектът предвижда (в чл. 16к, ал. 5 и 6), че летищният оператор извършва: проверка за сигурност на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи; проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност с ограничен достъп и критичните части; проверка за сигурност на товари и поща; проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори; проверка за сигурност на доставки на стоки, предназначени за полета и летището; видео-наблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части и други зони; контрол на достъпа и издава временни пропуски на лица и моторни превозни средства.
ІІ. Предвидени са изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби, които отразяват препоръките, направени при проведен одит от страна на Евроконтрол в края на 2008 г. на тема ESARR IMPLEMENTATION MONITORING AND SUPPORT (ESIMS) PROGRAMME AUDIT REPORT.

От страна на проверяващите е представен доклад, в който е отбелязано изрично, че Регламент (ЕС) 549/2004 предвижда санкциите, създадени от държавата за нарушения от страна на доставчиците на услуги по този регламент, както и че мерките, посочени в чл. 3 от него следва да бъдат ефективни, пропорционални и убедителни. В чл. 5 от Регламент (ЕС) 2096/2005 тези принципи също така са заложени и детайлизирани. В хода на проверките е изискано Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” да представи доказателства за наличието в действащата нормативна уредба на изрично определяне на наказанията във връзка с нарушенията, свързани със задълженията, които лицензираният доставчик има съгласно регулаторната рамка „Единно европейско небе” (напр. наказания по прилагането на Регламент (ЕС) 552/2004). В доклада изрично е отбелязана препоръката страната ни да определи санкции за нарушенията и свързани с тях мерки, които да бъдат ефективни, пропорционални и убедителни в съответствие с приложимото европейско законодателство. Като предложени коригиращи действия е посочено задължението за предприемане на изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване с цел осигуряване на възможност за прилагане на определени санкции за нарушения и свързаните с тях мерки, които да бъдат ефективни и пропорционални.

В тази връзка са предложени и съответните изменения и допълнения в разпоредбите на чл. 143 от Закона за гражданското въздухоплаване.
ІІІ. Предвиждат се изменения в разпоредбата на чл. 64б от закона, съгласно които:

1. Изрично се посочва условията и редът, при спазването на които Авиоотряд 28 може да наема въздухоплавателни средства на мокър лизинг.

2. При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства.

Предвид изложеното, предлагам Народното събрание да разгледа и приеме предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница