Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска целстраница1/3
Дата05.02.2018
Размер453.97 Kb.
  1   2   3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДОКЛАД
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 07.10.2015 г. , приет на първо четене на 12.02.2016 г.

Проект!

Второ гласуване
ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 98 от 2001 г., бр. 25 и 120 от 2002 г., бр. 42, 102 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 38, 79 и 105 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел“ се заменят с „воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.2. Алинея 3 се отменя.
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 1 т. 1 да се измени така:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и след обявяването му в регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.“.


§ 2. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. Държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони, и при съобразяване с правилата по държавните помощи.“


Предложение от н.п. Менда Стоянова, Бойка Маринска, Снежана Дукова и Милена Дамянова:

В §2 чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Сегашният текст става ал. 1.

 2. Създават се нови ал. 2-12 със следното съдържание:

(2) Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет. Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.

(3) Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В Съвета участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Председател на Съвета е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнение на Стратегията по ал. 2, който не участва в гласуването.

(4) Съветът по ал. 3 извършва следните дейности:

1. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;

 1. координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;

 2. предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;

4. събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;

 1. прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;

 2. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;

7. определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(5) Съветът по ал. 3 се състои от 15 членове, включително председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 3 години въз основа на прозрачна и състезателна процедура, която има следните етапи:

 1. публично обявяване на интернет - страницата на Портала за обществени консултации;

 2. предварителна регистрация на всички организации, които желаят да участват;

 3. номиниране на организации - кандидати за членове на Съвета;

4. избор на кандидатите чрез гласуване на предварително регистриралите се;

5. организациите, получили най - много гласове, излъчват свой представител за член на съвета и негов заместник.

 1. Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, членове на съвета по ал. 3, трябва да имат опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие минимум 5 години.

 2. Министерският съвет определя с правилник организацията и дейността на съвета по ал. 3.

 3. За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, ежегодно се предвиждат и разходват средства по бюджета на Министерския съвет.

(9) Оценката на проектите и разпределението на средствата по ал. 8 се осъществява от съвета по ал. 3 по критерии, условия, правила ипроцедури, приети от съвета.

 1. Административното обслужване на дейността на съвета по ал. 3 се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

 2. Членовете на съвета по ал. 3 не получават възнаграждение за участието си, както и не могат да участват с проекти за финансиране.

 3. За своята дейност, съветът по ал. 3 ежегодно в срок до 30 юни се отчита пред Министерския съвет.“.


Предложение от н.п.Гроздан Караджов:

В § 2 чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Сегашният текст става ал. 1.

  2. Създават се нови ал. 2-12 със следното съдържание:

(2) Държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет. Министерският съвет приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.

(3) Създава се Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В Съвета участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и представители на държавните институции – министри или заместник-министрите на финансите и правосъдието. Председател на Съвета е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнение на Стратегията по ал. 2.

(4) Съветът по ал. 3 извършва следните дейности:

1. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;

2. координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;

3. предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;

4. събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;

5. прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;

6. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;

7 .определя приоритетите и приема правилата и процедури за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(5) Съветът по ал. 3 се състои от 15 членове, включително председател, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 3 години. Членовете на Съвета юридически лица с нестопанска цел са мнозинство и се избират въз основа на прозрачна и състезателна процедура, която има следните етапи:

1. публично обявяване на интернет - страницата на Портала за обществени консултации;

2. предварителна регистрация на всички организации, които желаят да участват;

3. номиниране на организации - кандидати за членове на Съвета;

4. избор на кандидатите чрез гласуване на предварително регистриралите се;

5.организациите, получили най - много гласове, излъчват свой представител за член на съвета и негов заместник.

(6) Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, членове на съвета по ал. 3, трябва да имат опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие минимум 5 години.

(7) Министерският съвет определя с правилник организацията и дейността на съвета по ал. 3.

(8) За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, ежегодно се предвиждат и разходват средства по бюджета на Министерския съвет.

(9) Оценката на проектите и разпределението на средствата по ал. 8 се осъществява по критерии, условия, правила и процедури, приети от съвета.

(10) Административното обслужване на дейността на съвета по ал. 3 се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(11) Членовете на съвета по ал. 3 не получават възнаграждение за участието си, както и не могат да участват с проекти за финансиране.

(12) За своята дейност, съветът по ал. 3 ежегодно в срок до 30 юни се отчита пред Министерския съвет.“.
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

§ 2 да отпадне.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице“ се заменят с „воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието“.
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

§ 3 да се измени така:

§ 3. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „и с обявяването му в регистъра, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.“.
§ 4. В чл. 7 ал. 4 и 5 се изменят така:

„(4) След като юридическо лице с нестопанска цел е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, не може друго юридическо лице с нестопанска цел да бъде вписано със същото наименование.(5) Вписаното в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, юридическо лице с нестопанска цел може да иска от всяко друго юридическо лице с нестопанска цел, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със съвпадащото наименование.“
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 4 относно чл. 7:

 1. В ал. 4 след думата „вписано“ да се добави „и обявено“.

 2. В ал. 5 след думата „Вписаното“ да се добави „и обявено“.


Предложение от н.п.Велизар Енчев:

В § 4. В чл. 7 се създава нова алинея 6.

(6) Към името на юридическо лице с нестопанска цел, когато същото е представителство или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, се добавя името „чуждестранен агент“;
§ 5. В чл. 9 думите „БУЛСТАТ номер“ се заменят с „Единен идентификационен код“.
§ 6. В чл. 13 ал. 4 се изменя така:

„(4) В случаите по ал. 2 съдът назначава ликвидатор и изпраща решението за прекратяване на Агенцията по вписванията, която служебно вписва прекратяването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“


Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 6 относно чл. 13, ал. 4 думата „вписва“ да се замени с „обявява“.
§ 7. В чл. 14 ал. 3 и 4 се изменят така:

„(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на върховния орган в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решенията за прекратяване по чл. 13, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“
§ 8. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 8 относно чл. 16 думите „заличаване на вписването на юридическото лице с нестопанска цел от“ да се заменят със „заличаване на вписването на юридическото лице с нестопанска цел, като заличаването се обявява в“.
§ 9. Член 17 се изменя така:

„Регистър за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 17. Към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието се води регистър на юридическите лица с нестопанска цел.“
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

§ 9 да се измени така:

§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1.Заглавието се изменя така: „Регистри за юридическите лица с нестопанска цел“.

 1. Досегашният текст става ал. 1.

 2. Създава се ал. 2:

(2) Към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието се води регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в който се обявяват всички вписани от съдилищата обстоятелства относно юридическите лица с нестопанска цел, годишните им финансови отчети, както и докладът по чл. 40, ал. 2.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Заглавието се изменя така:

„Вписване на обстоятелства и обявяване на документи в регистъра“

 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства:

1. наименованието, целите и средствата за постигане им, предметът на допълнителната стопанска дейност;

2. седалището и адресът;

3. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел;

4. определянето за извършване на дейност в обществена или частна полза;

5. общият размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени;

6. прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

7. преобразуването;

8. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;

9. заличаването на юридическото лице с нестопанска цел;

10. клоновете на юридическото лице с нестопанска цел, седалището и адресът им на управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт.

(2) На обявяване в регистъра подлежат следните документи:

1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;

2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;

3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;

4. финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.“

 1. Създава се ал. 5:

„(5) Обстоятелствата и актовете по ал. 1-3 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.“
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 10 относно чл. 18:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 да се измени така:

(1) На вписване и обявяване в регистъра към Агенцията по вписванията подлежат следните обстоятелства:“2. Алинея 2 да се измени така:

(2) На служебно обявяване в регистъра към Агенцията по вписванията подлежат следните предоставени от съдилищата документи: 1. решението за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел;

 2. уставът на сдруженията, съответно учредителният акт на фондациите;

 3. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.“

3. Алинея 3 да се измени така:

(3) На обявяване в регистъра към Агенцията по вписванията подлежат и финансовите отчети на юридическото лице с нестопанска цел, както и докладът за дейността по чл. 40, ал. 2 за тези, определени за извършване на общественополезна дейност.“4. Досегашните ал. 3 и 4 да станат съответно ал. 4 и 5.
§ 11. В чл. 20 т. 5 се изменя така:

“5. предмета на допълнителната стопанска дейност;“.
§ 12. В чл. 25, ал. 6 думите „съда по регистрацията“ се заменят с „окръжния съд по седалището“.
§ 13. В чл. 26, ал. 3 думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят с „обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията“ и се поставя запетая.
§ 14. В чл. 34, ал. 4 се създава изречение трето:

„Решението на съда за промени и актуалният учредителен акт се изпращат на Агенцията по вписванията за вписване в регистъра и за обявяване по служебен път.“
§ 15. В чл. 36, ал. 2 думите „съдът по регистрацията“ се заменят с „окръжният съд по седалището“.
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения:

 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Агенцията по вписванията отказва вписване на организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, когато разпоредбите на устава или учредителният им акт противоречат на разпоредбите на тази глава.“

 1. Алинея 3 се отменя.


Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

В § 16 относно чл. 37:

 1. В т. 1, ал. 2 думите „Агенцията по вписванията“ да се заменят със „Съдът“.

 2. Точка 2 да отпадне.


§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така:

„Определяне за осъществяване на общественополезна дейност“

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;

4. защитата на човешките права или на околната среда;

5. други цели, определени със закон.“

 1. Алинея 3 се отменя.

Предложение от н.п. Велизар Енчев:

§ 17. В чл. 38, ал. 1 се изменя така:

 1. Създава се нова точка 5.

Точка 5. Забранява се финансирането на всякакъв вид политическа дейност от страна на юридическите лица с нестопанска цел;

2. Точка 5 става точка 6.
§ 18. В чл. 39, ал. 3 думите „вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието“ и запетаята след тях се заличават.
§ 19. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:

„(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.“
§ 20. В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения:

    1. В изречение първо думите „съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността” се заличават.

    2. Изречение второ се заличава.


§ 21. Създават се чл. 44а, 44б и 44в:

„Временно спиране на статут в обществена полза

Чл. 44а. (1) По партидата на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза”, когато то две поредни години не заяви за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3.

(2) В случаите по ал. 1 преди извършване на вписването „с временно спрян статут в обществена полза” Агенцията по вписванията изпраща писмено уведомление до юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в което определя допълнителен срок, не по-кратък от 1 месец, за представяне на информацията, след който, ако тя не бъде представена, промяната се вписва по партидата му.

(3) Вписването по ал. 1 и 2 не освобождава юридическото лице с нестопанска цел и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорността им по този закон.

(4) Системното неизпълнение на задълженията по ал. 1 е основание за прекратяване на юридическото лице по реда на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква „б“.

(5) Юридическото лице с вписано обстоятелство по ал. 1 може да продължи да разходва имуществото си за дейностите, посочени в устава
или в учредителния му акт, доколкото не противоречат на разпоредбите
на чл. 38–44.


Възстановяване на статут в обществена полза

Чл. 44б. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по чиято партида е вписано обстоятелството по чл. 44а, може да поиска възстановяване на статута след отпадане на основанието за спирането му.

Обжалване

Чл. 44в. (1) Актът на Агенцията по вписванията по чл. 44а, ал. 1 подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Ако актът по ал. 1 бъде отменен, възстановяването на статута се извършва служебно.“
Предложение от н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:

§ 21 да се измени така:

§ 21. Създават се чл. 44а, 44б и 44в:

Спиране на статут в обществена ползаЧл. 44а. (1) По партидата на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се вписва служебно „със спрян статут в обществена полза“, когато то две поредни години не заяви за обявяване в срок документите по чл. 40, ал. 3, както и когато в две поредни години заявеният от него за обявяване годишен доклад за дейността не отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 2.

 1. В случаите по ал. 1 преди извършване на вписването „със спрян статут в обществена полза“ Агенцията по вписванията изпраща писмено уведомление до юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в което определя допълнителен срок, не по-кратък от 1 месец, за представяне на информацията, след който, ако тя не бъде представена, промяната се вписва по партидата му.

 2. Вписването по ал. 1 и 2 не освобождава юридическото лице с нестопанска цел и членовете на управителните му органи от задълженията и отговорността им по този закон.

 3. Юридическото лице с вписано обстоятелство по ал. 1 продължава да разходва имуществото си за дейностите, посочени в устава или в учредителния му акт, и при спазване разпоредбите на чл. 38-44.


Възстановяване на статут в обществена полза

Чл. 44б. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, по чиято партида е вписано обстоятелството по чл. 44а, възстановява статута при представяне на документите по чл.40, ал. 3.
Обжалване

Чл. 44в. (1) Актовете и действията на Агенцията по вписванията по чл. 44а, ал. 1 подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) При отмяна по ал. 1 , възстановяването на статута се извършва служебно.“
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница