Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (обн., Дв, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г и бр. 8 от 2011 г.) § В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно се заличава. § Член 10 се отменяДата16.04.2017
Размер37.64 Kb.
ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно“ се заличава.

§ 2. Член 10 се отменя.

§ 3. В чл. 21 думите „Не се допускат“ се заменят със „Забранява се“, а думите „полумай­муни и маймуни“ се заменят с „екземпляри“.

§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „в домашни условия“ се заменят с „извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни цен­трове и бази за интензивно стопанисване на дивеч“.

2. В ал. 3 думите „диви животни извън естествената им среда“ се заменят с „дивите животни по ал. 1 и 2“.

§ 5. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а. (1) За регистрацията по чл. 22, ал. 1 регионалните инспекции по околната среда и водите издават регистрационни карти.

(2) Регистрационните карти съдържат:

1. име на собственика;

2. вид на отглеждания екземпляр;

3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;

4. маркировка, ако такава е налична;

5. адрес, на който се отглежда екземплярът;

6. документ, указващ произхода на екзем­пляра, когато е дарен, закупен, внесен на те­риторията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;

7. номер на разрешителното, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2.

(3) При смяна на собствеността на екзем­пляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я из­ползва за последваща регистрация.“

§ 6. В чл. 27, ал. 1 след думата „бозайници“ се поставя запетая и думите „и полумаймуни и маймуни“ се заменят с „включително видове“.

§ 7. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „Мерките за овладяване на популацията“ се заменят с „Ветеринарно­медицинските манипулации“.

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) За изпълнение на програмите по ал. 1 общинските съвети приемат наредби за овла­дяване популацията на безстопанствените кучета.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и наредбите по ал. 5“.

§ 8. В чл. 59, ал. 2 думите „по глава трета“ се заличават.

§ 9. Член 62 се изменя така:

„Чл. 62. (1) Който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(2) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 2 се прилага разпоредбата на чл. 422 от Закона за вете­ринарномедицинската дейност, а в случаите по чл. 7, ал. 2, т. 19 и 20 – разпоредбата на чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата.

(4) Който стреля по безстопанствени живот­ни, опитомени животни или животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в съответствие с разпоред­бите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(5) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено от ветеринарен лекар или вете­ринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, за животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(6) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извър­шено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв.“

§ 10. В чл. 70, ал. 1 след думите „Минис­терството на околната среда и водите“ се поставя запетая и се добавя „регионалните инспекции по околната среда и водите“.

§ 11. В чл. 75 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

§ 12. В чл. 76 думите „чл. 40“ се заменят с „чл. 34“.

§ 13. В § 1, т. 2 от допълнителната разпо­редба думите „трайно“ и „или с трайни вредни последствия за здравето му“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Закона за ветеринарномедицинска­та дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 151:

а) в т. 1 след думите „посочени в“ се доба­вя „чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12“ и се поставя запетая;

б) в т. 2 думите „боеве или“ и „или смърт“ се заличават.

2. В чл. 422:

а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако деянието не съставлява престъпление“;

б) алинея 2 се отменя.

3. В чл. 426 числото „50“ се заменя със „100“ и думите „и животното може да се отнеме в полза на държавата“ се заличават.

4. В чл. 427 ал. 3 се отменя.

5. В чл. 428 след думите „в размер 100 лв.“ текстът докрая се заличава.

6. В чл. 429:

а) в ал. 1 числото „20“ се заменя с „200“;

б) в ал. 2 думите „20 до 40“ се заменят с „200 до 400“.

§ 15. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) в чл. 30 думите „Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъ­ра на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

§ 16. В Закона за отговорността за пре­дотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г.) в чл. 11, ал. 2 думите „директора на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към минис­търа на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

§ 17. В срок до 31 декември 2015 г. общин­ските съвети и кметовете на общини осигу­ряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41, ал. 1.

§ 18. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети изготвят и приемат наредбите по чл. 40, ал. 5.

Законът е приет от 41-ото Народно събра­ние на 9 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Председател на Народното събрание:Цецка Цачева

12309


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница