Закон за изменение и допълнение на зпск (обн. Дв, бр. 28 от 19. 03. 2002 г.) изм и доп бр. 24 от 31. 03. 2009 г., изм и доп., бр. 42 от 06. 2009 гстраница1/3
Дата20.07.2018
Размер475 Kb.
  1   2   3


ВЪВЕДЕНИЕ
Отчетът за осъществяване на процеса на приватизация за периода 1 януари – 30 юни 2009 г. е изготвен в съответствие с чл. 16, ал. 1, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Анализът е акцентиран приоритетно върху изпълнението на функциите в областта на приватизационния процес, свързани с подготовката на обектите за приватизация, приватизационния маркетинг и реализиране на продажбите.
През отчетния период продажбата на държавното участие в капитала на търговски дружества се извършваше в съответствие със ЗПСК, при максимална прозрачност, ясни правила за участниците и равнопоставеност на инвеститорите. Основните цели в дейността по приватизация през 2009 г. са както следва:

• Да осъществи продажбата на 10 пакети акции/дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети) и на 50 пакети акции/дялове от капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие (миноритарни пакети).• Да постигне договорени плащания по сключени сделки в размер на 225 000 хил. лева в парични средства и 15 000 хил. лева в непарични платежни средства.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
1. Нормативни условия
През отчетния период в нормативната база, свързана с дейността на Агенцията за приватизация (АП), бяха приети:

  • Закон за изменение и допълнение на ЗПСК (обн. ДВ, бр.28 от 19.03.2002 г.) - изм. и доп бр. 24 от 31.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.;

  • Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн. ДВ, бр.94 от 31.10.2008 г.) - изм. бр. 10 от 06.02.2009 г., изм. и доп бр. 26 от 07.04.2009 г. в сила от 31.03.2009 г.;

  • Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, обн. ДВ бр.50 от 03.07.2009 г.;

  • Изготвени и приети са два нови вътрешни нормативни акта на Агенцията за приватизация – “Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция” и “Вътрешни правила за защита на информационните системи” и е извършена актуализация на съществуващ акт.

  • Изменение и допълнение на Списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства по реда на чл.11 от ЗПСК, прието с Решение на Министерския съвет №576 от 01.07.2009 г.


2. Работа по приоритетните проекти през 2009 г.
Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София (Холдинга)
Народното събрание на Република България с Решение от 17.12.2008 г. отмени Стратегията за приватизация на “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София, приета с решение на Народното събрание от 10 декември 2003 г. Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., (обн., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.) се отменя т.1 от приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК, с което дружеството е изключено от списъка на търговските дружества, които са от значение за националната сигурност и чието раздържавяване се предхожда от разработване на стратегии за приватизация. АП откри процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие на Холдинга със свое Решение от 29.12.2008 г. Оферти за участие в процедурата бяха подадени от “ПрайсУотърХаусКупърс България” ЕООД, Обединение между Адвокатско дружество “Събев и съдружници” и “Евро-Финанс” АД, Адвокатско дружество “Кръпов и Варадинов” и Обединение на Адвокатско дружество “Камбуров и съдружници” и “Транзакта” ООД. След разглеждане на подадените оферти, АП избра Обединение между Адвокатско дружество “Събев и съдружници” и “Евро-Финанс” АД, след което подписа договор с него за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие в капитала на Холдинга.
Разработен бе План за маркетингови действия във връзка с приватизацията на “Булгартабак – Холдинг”АД, включващ конкретни мероприятия и дейности, който поетапно се изпълнява. АП проведе следните маркетингови мероприятия, заложени в плана:

• Проучване на приватизационните процедури на тютюневи компании в региона на Балканите - Турция, Сърбия, Херцеговина и Румъния;

• Проведени 9 интервюта на Изпълнителния директор на АП пред средствата за масова информация по темата за предстоящата приватизация на “Булгартабак – Холдинг”АД;

• Изготвено кратко представяне на проекта в MS PowerPoint формат на български и на английски език, достъпно за всички потенциални инвеститори на интернет – страницата на АП;

• Създадена “Виртуална информационна зала” на български и на английски език, с предоставен на потенциалните инвеститори достъп до публичните документи на Холдинга;

• Изпратени уведомителни писма до големите тютюневи компании, в това число British American Tobacco, Imperial Tobacco Group, Philip Morris International, Japan Tobacco, съдържащи първоначална информация за приватизационната процедура;

• Изпратено писмо до министъра на икономиката и енергетиката с молба за предоставяне на информация за предстоящата приватизация на Холдинга на задграничните търговски мисии на България с цел – разпространение и запознаване с проекта на заинтересовани лица и фирми;

• Официални писма с кратко представяне на проекта са изпратени до посолствата на САЩ, Великобритания и Корея;

• Осъществена е връзка с изданията Financial Times, World Tobacco, Tobacco Journal International, в които бяха публикувани рекламни съобщения, касаещи приватизационната процедура както следва:


  • списание World Tobacco – 1 публикация с обща информация;

  • списание Tobacco Journal International – 2 публикации с обща информация;

  • Financial Times – една публикация с обща информация и предстоят 2 публикации с решението за метод, като има постигната договореност след всяка публикация, в рамките на две седмици да тече безплатна реклама он-лайн.

ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот


“ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот е търговско дружество от списъка приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК. Стратегията за неговата приватизация е разработена през месец април 2008 г. от работна група с участието на представители на Агенцията за приватизация и е представена на вниманието на министъра на икономиката и енергетиката. През месец март 2009 г. от министъра на икономиката и енергетиката беше поискан актуализиран вариант на стратегията, който също бе изготвен в посочения срок.
АП предвиди раздържавяването на “ВМЗ” ЕАД в своя План за работа през 2009 г. при условие, че стратегията за неговата приватизация бъде одобрена от Народното събрание на Република България.

3. Приватизационен ресурс и подготовка на приватизационните проекти
3.1. Приватизационен ресурс
В началото на 2009 г. АП разполагаше с ресурс от 34 дружества с над 50 на сто държавно участие (мажоритарни пакети), 173 дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети). До удовлетворяване на реституционните претенции бяха блокирани 73 миноритарни пакети. Други 169 търговски дружества са включени в списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък).
През първото шестмесечие на 2009 г. Агенцията за приватизация сключи договор за продажбата на 100% от капитала на "Център за нови стоки и мода" ЕООД, гр. София и осъществи продажбите на 25 миноритарни пакети от акции/дялове, собственост на държавата в търговски дружества.
От месец януари 2009 г. едноличен собственик на капитала на “Топлофикация София” ЕАД, гр. София е държавата в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), като по този начин дружеството се включва в ресурса на предстоящите за приватизация мажоритарни пакети. Агенцията за приватизация винаги е изразявала принципната си позиция относно ползата от раздържавяване на дружеството и че всяко забавяне води до декапитализация и намаляване на пазарната му цена.
През 2009 г. продължи тенденцията дружества от ресурса на АП, които бяха подготвени за приватизация и нямат сериозни правни или финансови проблеми, да бъдат включвани в “забранителния списък” или в структурата на търговски дружества, неподлежащи на приватизация към момента:

• С изменение и допълнение на ЗПСК (бр. 24 от 31.03.2009 г.) от ресурса на АП отпадна БИЦ “Екомедбио” ЕАД, гр. София и беше включено в списъка-приложение № 1 към чл. 3, ал.1 от Закона.

• Съгласно Решение на Министерския съвет от 23.03.2009 г. министърът на икономиката и енергетиката упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в “Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, “Свободна зона – Свиленград” ЕАД, гр. Свиленград и “Свободна зона – Видин” ЕАД, гр. Видин (до този момент функцията се изпълняваше от министъра на финансите). Съгласно направено предложение от министъра на икономиката и енергетиката, дружествата бяха включени в новосъздаденото “Национална компания индустриални зони” ЕАД, коeто бе включенo в списъка-приложение № 1 към чл. 3, ал.1 от ЗПСК (ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г ) в резултат на което трите свободни зони отпаднаха от ресурса на АП.

• С Разпореждане на Министерския съвет от 15 май 2009 г., органът, който ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на “Монтажи” ЕАД, гр. София става министърът на икономиката и енергетиката и той следва да предприеме всички правни и фактически действия за разширяване структурата на “Български енергиен холдинг” ЕАД, гр. София (БЕХ) чрез включване на “Монтажи” ЕАД, гр. София в капитала на БЕХ.


Отпадането на горепосочените мажоритарни пакети от ресурса на предстоящите за приватизация обекти ще затрудни изпълнението на Плана за работа на АП през 2009 г., за което министъра на икономиката и енергетиката бе информиран.
От Списъка на търговските дружества с държавно участие в капитала, обявени за приватизация с влизане в сила на ЗПСК (ДВ, бр.79/2002 г.) отпадна “Статпринт” ЕООД, гр. София, за което Агенцията за приватизация даде съгласие по чл.28, ал.6 от ЗПСК за прекратяване чрез ликвидация по искане от Министерство на икономиката и енергетиката.
След актуализиране на дружествата с държавно участие в капитала с ресорните министерства и като се отчетат осъществените приватизационни продажби през отчетния период, към 30.06.2009 г. в ресурса на Агенцията за приватизация са включени и съответно се разработват проектите за приватизация на 29 мажоритарни (Приложение 8) и 138 миноритарни пакети акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества (Приложение 9). До удовлетворяване на реституционните претенции са блокирани 69 миноритарни пакети. Други 173 търговски дружества са включени в списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК. На Фигура 1 и Таблица 1 е представено разпределението по отрасли на предстоящите за раздържавяване дълготрайни активи на държавни предприятия по балансовата им стойност към 31.12.1995 г.


Таблица 1Отрасъл

Мажорит. пакети

ДА към 31.12.1995 г.

Към предстоящите за раздържавяване ДА

Към 580 млн.лв.

 

 

(брой)

(лева)

(%)

(%)

1

Промишленост

8

4 947 853

34,77%

0,85%

2

Търговия

6

2 917 018

20,50%

0,50%

3

Туризъм

3

624 639

4,39%

0,11%

4

Строителство

3

758 415

5,33%

0,13%

5

Земеделие

2

93 984

0,66%

0,02%

6

Здравеопазване

3

19 600

0,14%

0,003%

7

Енергетика

4

4 867 009

34,21%

0,84%
ОБЩО:

29

14 228 518

100%

2,45%

От представените данни в Таблица 1 е видно, че министърът на икономиката и енергетиката упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала за преобладаващата част от мажоритарните пакети (20 бр.), на които съответстват 94% от предстоящите за раздържавяване дълготрайни активи.3.2. Работа по подготовката за продажба на мажоритарни пакети акции/дялове
През първото шестмесечие на 2009 г. АП осъществи работа по приватизационните проекти на 13 търговски дружества с държавно участие в капитала и за продажбата на 1 обособена част от “ВМЗ” ЕАД .
• “Експомед” ЕАД, гр. София

Правният анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум за дружеството са приети на 26.06.2009 г.


• “Медико-техническа лаборатория II” ЕООД, гр. Пловдив

В Агенцията за приватизация бяха представени правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за дружеството. Предстои приемането им.


Медицински център за рехабилитация и спортна медицина

Диана спорт” ЕООД, гр. София

В Агенцията за приватизация бяха представени правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за дружеството. Предстои приемането им.
• “Монтажи” ЕАД, гр. София

Правният анализ, приватизационната оценка и информационният меморандум за дружеството са приети. С Решение №576 от 01.07.2009 г. на Министерски съвет дружеството е включено в списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства с 98 953 бр. акции от капитала му. След съгласуване с МИЕ на 15.06.2009 г. АП е дала съгласие по смисъла на чл.28, ал.7 от ЗПСК за намаляване на държавното участие в капитала на “Монтажи” ЕАД, гр. София чрез прехвърляне на 51% от акциите му чрез непарична вноска от страна на държавата в капитала на “Български енергиен холдинг” ЕАД, гр. София. За останалото държавно участие в капитала на дружеството в размер на 49% ще се организира и осъществи приватизационна процедура за продажбата му.


• “Овча купел” ЕООД, гр. София

Правният анализ, приватизационната оценка и информационният меморандум за дружеството са приети. Предвид съществуващите правни проблеми, свързани с правата на собственост на “Овча купел” ЕООД, гр. София върху имоти – терени, върху които се намират сгради, представляващи собственост на различни държавни и общински институции. АП системно и целенасочено е търсила съдействие от МИЕ, областния управител на град София и други министерства и институции за разрешаване на съществуващите проблеми със собствеността на “Овча купел” ЕООД, гр. София до момента без особен успех.


• “Промишлено строителство Холдинг” ЕАД, гр. София

Правният анализ, приватизационната оценка и информационният меморандум за дружеството са приети. С Решение №576 от 01.07.2009 г. на Министерския съвет дружеството е включено в списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства с 30% от капитала му.


• “Русалка” ЕООД, гр. Варна

Правният анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум за дружеството са приети на 12.06.2009 г.
4. Неуспешни приватизационни процедури
АП срещна значителни трудности при реализиране на сделки за подготвените за продажба мажоритарни пакети в условията на развиващата се финансово икономическа криза. Още от средата на предходната година се наблюдава силно намален интерес от страна на инвеститорите, което доведе до неуспех на проведените търгове през първото полугодие на 2009 г. Инвестиционната активност не се повиши дори и след повторното им предлагане на намалени цени.
• “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък

След неуспешен публичен търг поради неявяване на участници през 2008 г., АП продължи процедурата за продажба на дружеството като обяви нови два търга с явно наддаване. Насрочените за 11.03.2009г. и 15.06.2009 г. търгове не бяха проведени поради липса на инвеститорски интерес. Приватизацията на това дружество е затруднена от съществуващ съдебен спор с “Арсенал” ЕАД, гр. Казанлък относно собствеността върху значителна част от недвижимите имоти на “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък. Специфично изискване при тази процедура е, че до участие в търга се допускат само лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация.


• “Център за външноикономическа подготовка на кадри” ЕООД, гр. София

Обявеният за 21.04.2009 г. публичен търг с явно наддаване за продажбата на 100 % от капитала на дружеството не беше проведен поради липса на инвеститорски интерес. Подготвена бе нова тръжна процедура с нови условия за продажба и при намалена цена. Търгът бе насрочен за 07.07.2009 г.*


• “Топлофикация - Шумен” ЕАД, гр. Шумен

Проведеният на 19.06.2009 г. търг с явно наддаване за продажбата на 9 697 101 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството беше неуспешен. В рамките на крайния срок беше подадено едно предложение за участие в търга. Предложението беше декласирано от тръжната комисия, тъй като не беше в съответствие с изискванията на Агенцията за приватизация, посочени в тръжната документация и чл.13, ал.2, т.3 от Наредбата за търговете и конкурсите. Подадената оферта съдържаше предложение за покупна цена от 1 евро. След изтичането на срока за подаване на предложения се яви втори участник, чието предложение не беше прието и тръжната комисия не го допусна до участие в търга. Неговото предложение с оферирана цена също от 1 евро постъпи на по-късен етап в Агенцията за приватизация по пощата.


• “Хотел”, гр. Сопот, обособена част от “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот

След два неуспешни търга през 2008 г., обявеният за 01.04.2009 г. нов търг с явно наддаване за продажбата на обособената част също не беше проведен, поради липса на инвеститорски интерес.5. Дружества, при които съдебни и други процедури забавят приватизацията
• “Научни изследвания по геодезия и фотограметрия” ЕООД, гр. София

През м.декември на 2008 г. Министерския съвет на Република България е взел решение част от дейността на дружеството ведно с прилежащите към нея недвижими имоти да преминат към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), преди започване на процедурата по приватизация. В Агенцията за приватизация е получена информация от дружеството, че АГКК все още не е предприела действия за прехвърляне на имотите.


• “Бургаски медни мини” ЕАД, гр. Бургас

С писмо от Министерство на икономиката и енергетиката е поискано съгласие за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.


• “Институт по маркетинг” ЕАД, гр. София

Земята, включена в капитала на дружеството като апортна вноска през 2000 г. и върху която са построени сградите, собственост на дружеството е публична държавна собственост съгласно АДС от 27.10.2003 г., издаден на името на Професионална гимназия по текстил и кожени изделия. Изпратено е писмо до МИЕ с предложени варианти за решаване на проблема и продължаване на


_______________________

* Обявеният за 07.07.2009 г. търг с явно наддаване за продажбата на 100% от капитала на“Център за външноикономическа подготовка на кадри” ЕООД, гр. София не беше проведен поради липса на инвеститорски интерес.

приватизационната процедура. Дружеството е уведомило МИЕ и АП, че на 29.02.2008 г. е подало искова молба на основание чл.108 от Закона за собствеността срещу МОН за признаване правото на собственост на дружеството върху спорните терени. До момента този проблем не е разрешен.


• “Мини Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол

Мините са отдадени под наем за срок от 5 години. В допълнение е предоставена концесия за добив на въглища на “Ораново” АД, което в момента е част от активите на “Минна компания” АД. Всичко това прави невъзможна приватизацията му.


• “Цех за хмелов гранулат” ЕООД, гр. Костандово

Имуществото на дружеството е внесено като апортна вноска в капитала на “Булхопс-90” АД. Води се съдебен спор между “Пивоимпекс” АД от една страна и “Цех за хмелов гранулат” ЕООД и “Булхопс-90” АД от друга страна. С решение от 06.06.2007 г. на ВКС делото е върнато за ново разглеждане в Окръжен съд Пазарджик.


• “Плод и зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

Със заповед № РД-21-312/10.10.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката по целесъобразност е прекратена приватизационната процедура за продажбата на 80% от капитала на дружеството и не е избран купувач. Заповедта е обжалвана от “ИТМ-Инженеринг” ЕООД и предстои образуване на дело пред ВКС.


• “Булгаргеомин” ЕАД, гр. София

Дружеството е в тежко финансово състояние и част от активите му се разпродават от АДВ, а “Техноекспортстрой”АД е завело дело за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Делото е за разглеждане на втора инстанция в Апелативен съд-София. АП е поискала становище от Министерство на икономиката и енергетиката относно целесъобразността от стартиране на приватизационната процедура поради невъзможността му да осъществява дейност.


• “Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София

Правото на собственост върху терена и сградите на един от клоновете на дружеството - "Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица", гр. Кнежа е предмет на висящи съдебни спорове между дружеството и няколко кооперации. Към настоящия момент е налице влязло в сила решение само по един от съдебните спорове.


• “Стандартизация - принт” ЕООД, гр. София

Получена е информация за дружеството. Капиталът следва да бъде увеличен с цел привеждането му в съответствие с изискванията на Търговския закон. Очаква се съдействие в тази насока от Министерство на икономиката и енергетиката.


• “Тедимпекс” ЕООД, гр. Хасково

Съгласно получена актуална информация от дружеството, същото не притежава недвижими имоти, поради което приватизационна процедура е нецелесъобразна.


• “Кинтекс” ЕАД, гр. София

През месец март 2009 г. беше представен на министъра на икономиката и енергетиката актуализиран вариант на стратегия за приватизацията на дружеството. Към настоящия момент стратегията не е внесена за разглеждане в Министерски съвет, респективно за одобрение от Народното събрание.


• “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот

През месец март 2009 г. беше представен на министъра на икономиката и енергетиката актуализиран вариант на стратегия за приватизацията на дружеството. Към настоящия момент стратегията не е внесена за разглеждане в Министерски съвет, респективно за одобрение от Народното събрание.


• “Топлофикация - София” ЕАД, гр. София

От месец януари 2009 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката. Независимо от това, че АП има готовност и смята за необходима приватизацията на дружеството, все още няма изразена ясна позиция от принципала.


• “Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник

С Решение №13/21.04.2009г. на Пернишки окръжен съд дружеството е обявено в неплатежоспособност и е открита процедура по несъстоятелност.


• “Слънчев бряг” АД, гр. Несебър

Предстои съгласуване с Министерство на икономиката и енергетиката на решението за избор на метод за приватизационна продажба. През месец май АП изрази отрицателно становище по постъпило предложение за безвъзмездно прехвърляне на инфраструктурата от страна на дружеството на община Несебър. Със същото писмо с цел разрешаване възникващите проблеми при стопанисване на инфраструктурата и с цел осигуряване условия за нормално функциониране през сезон 2009, АП препоръча да бъде обсъдена възможността за сключване на възмезден договор за наем с община Несебър.


През шестмесечието АП предложи на Министерство на икономиката и енергетиката да предприеме необходимите действия за ликвидация на следните дружества:

• “Тератон” ЕАД, гр. София – дружеството е в тежко финансово състояние, не осъществява дейност и е декапитализирано;

• “Балканкар – Ерма” АД, гр. Трън – дружеството е с влошено финансово състояние, дължащо се на преустановена дейност; от 2006 г. до настоящия момент АП е провела 6 неуспешни процедури, при които не бе проявен инвеститорски интерес.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница