Закон за изменение и допълнение на зпск (обн. Дв, бр. 28 от 19. 03. 2002 г.) изм и доп бр. 24 от 31. 03. 2009 г., изм и доп., бр. 42 от 06. 2009 гстраница2/3
Дата20.07.2018
Размер475 Kb.
1   2   3

6. Преобразуване и прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие.
През първото шестмесечие на 2009 г. в Агенцията за приватизация са постъпили искания по реда на чл.28, ал.6 от ЗПСК от следните ведомства:
• Министерство на икономиката и енергетиката - за преобразуване на “Учебно консултантски комплекс” ЕООД, гр. Берковица чрез вливането в него на “Систембиоинженеринг” ЕООД /л/, гр. Пловдив, “Боруна” ЕООД /л/, гр. Сандански, “Електроника” ЕООД /л/, гр. Петрич, “Памукотекс-инженеринг” ЕООД, гр. София, Издателска къща “Дума” ЕООД /л/, гр. София и “Шумел” ЕООД /л/, гр. Шумен;

• Министерство на икономиката и енергетиката – за преобразуване на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София чрез вливане в него на “Народна култура” ЕООД /л/, гр. София;


• Министерство на икономиката и енергетиката – за прекратяване чрез ликвидация на “Статпринт” ЕООД, гр. София;
• Министерство на икономиката и енергетиката – за преобразуване на “Овча купел” ЕООД, гр. София чрез вливане в него на “Тубор” ЕООД/л/, гр. Габрово;
• Министерство на икономиката и енергетиката – за прекратяване на “Бургаски медни мини” ЕАД, гр. Бургас;
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство – за прекратяване чрез ликвидация на “Цеси Инвест” ЕООД, гр.София;
• Министерство на здравеопазването за преобразуване на “Специализирана болница за активно лечение по детски болести” ЕАД, гр. София чрез отделяне на клинико-рехабилитационно отделение в гр. Банкя, което да бъде придобито от “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София;
• Министерство на отбраната за прекратяване и последваща ликвидация на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД, гр. Хасково, ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД, гр. Бургас, ДКЦ “Здраве 2000” ЕООД, гр. Стара Загора.

През отчетния период на основание чл.28, ал. 6 от ЗПСК, Агенцията за приватизация е дала съгласие за:
• преобразуване на БИЦ “Екомедбио” ЕАД, гр. София чрез вливане в него на “КАМ”ЕАД /л/, гр. Пловдив;
• преобразуване на “Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София чрез вливане в него на “Народна култура” ЕООД /л/, гр. София;
• прекратяване на “Акваинженеринг” ЕООД, гр. София, “Земиздат” ЕООД, гр. София, “Медпласт” ЕООД, гр. София, ПТФ “Снежанка”, гр. Смолян, “Синди” ЕООД, гр. Пловдив, ДФ “Сливен авто”, гр. Сливен, “Унишанс” ЕООД, гр. София, “Фосфорни торове” ЕООД, гр. Девня и “Химпро” ЕООД, гр. Видин;
• преобразуване на “Специализирана болница за активно лечение по детски болести” ЕАД, гр. София чрез отделяне на клинико-рехабилитационно отделение в гр. Банкя, което да бъде придобито от “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София;
• прекратяване чрез ликвидация на “Статпринт” ЕООД, гр. София;
• прекратяване чрез ликвидация на “Цеси Инвест” ЕООД, гр. София;
• преобразуване на “Учебно консултантски комплекс” ЕООД, гр. Берковица чрез вливането в него на “Систембиоинженеринг” ЕООД /л/, гр. Пловдив, “Боруна” ЕООД /л/, гр. Сандански, “Електроника” ЕООД /л/, гр. Петрич, “Памукотекс-инженеринг” ЕООД, гр. София, Издателска къща “Дума” ЕООД /л/, гр. София и “Шумел” ЕООД /л/, гр. Шумен.

7. Работа по подготовката за продажба на миноритарни пакети от акции/дялове
Ресурсът от дружества с миноритарно държавно участие включва 138 миноритарни пакети акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества, а до удовлетворяване на реституционни претенции са блокирани 69 миноритарни пакети.
Резултатите от проведените през 2008 г. и до средата на 2009 г. пет централизирани публични търгова (ЦПТ) и един неприсъствен публичен търг (НПТ) показват намален инвеститорски интерес към миноритарните пакети, собственост на държавата в капитала на търговски дружества.
От предложените миноритарни пакети от 173 дружества (някои от които са предлагани на повече от един търг) бяха реализирани продажби на 96 пакети. Непродадените са предимно незначителни по размер пакети, представляващи под 5% от капитала на съответните дружества, а някои от пакетите включват едва до 10 броя държавни акции/дялове, останали след удовлетворяването на реституционните претенции на правоимащите по ЗОСОИ и чл.18 от ЗППДОП (отменен). Голяма част от предлаганите пакети акции/дялове са от дружества, които не са в добро финансово състояние и не са публични, което ги прави неатрактивни за инвеститорите.
Във връзка с проявената тенденцията на слаб инвеститорски интерес към предлаганите за продажба миноритарни пакети и поради наличието все още на значителен обем от неизползвани компенсаторни инструменти, АП изготви предложение за изменение и допълнение на Списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства (чл.11 от ЗПСК), както следва:
• предложения за изменения в размера на държавното участие за продажба с непарични платежни средства от капитала на 19 търговски дружества;
• предложение за включване на пакети акции/дялове от капитала на 19 нови дружества:

- 3 дружества с над 50 на сто държавно участие – 98 953 бр. акции от капитала на “Монтажи” ЕАД, гр.София; 785 995 бр. акции от капитала на “Промишлено строителство холдинг” ЕАД, гр.София и 1 022 дяла от капитала на “Център за външноикономическа подготовка на кадри” ЕООД, гр. София;

- 16 дружества с под 50 на сто държавно участие.

Министерски съвет с Решение №576 от 01.07.2009 г. прие изменение и допълнение на списъка по чл.11 от ЗПСК.


В резултат на направените предложения, при продажбата на 120 миноритарни пакети акции/дялове от общо 138, включени в ресурса на АП, се допуска плащане с непарични платежни средства.

7.1. Обобщени данни за подготовката и продажбата на миноритарни пакети чрез централизиран публичен търг (ЦПТ)
Агенцията за приватизация продължи последователната си политика за продажбата на миноритарни пакети акции, собственост на държавата в капитала на търговски дружества, чрез използване механизмите на “Българска фондова борса-София” АД, гр.София (БФБ). През първото полугодие на 2009 г. АП организира и проведе два ЦПТ, на които бяха предложени общо 140 миноритарни пакета от акции (някои от които предлагани и на двата търга) от капитала на 82 търговски дружества, освободени от реституционни претенции, запори, оспорени права на собственост, като 5 от предлаганите пакети бяха от публични дружества, чиито акции се търгуват на БФБ. Общо 61 пакети акции от предлаганите представляват под 1% от капитала на съответните дружества и 79 - над 1%.
През отчетния период бяха продадени 25 пакети акции, 16 от които са по 1%, а 9 - над 1% от капитала на съответните дружества.
Минималната продажна цена за акция беше определена съобразно утвърдената от Надзорния съвет на АП “Методика за определяне на минимална продажна цена на миноритарен пакет от акции/дялове от капитала на търговски дружества”, а за емисии от акции от капитала на публични търговски дружества, които се търгуват на БФБ - минималната цена на една акция се определя като среднопретеглена цена от цените, достигнати на последната борсова сесия.
Общо реализираните приходи от ЦПТ са 1 365 557.90 лева, което е с 397 712 лв. (или с 41 %) в повече от общо определената минимална продажна цена за продадените партиди. Частта на паричните средства в общия размер на приходите е 27.5%, представляващи 375 590 лева, а частта на непаричните платежни средства - 72.5% или 989 968 лева.
Обобщените резултати от продажбата на миноритарни пакети през 2009 г. чрез ЦПТ на БФБ са дадени в Таблица 2 и Таблица 3.
Реализирани сделки Таблица 2

ЦПТ

предложени пакети (бр)

сделки (бр)

общо

под 1%

над 1%

общо(бр)

под 1%

над 1%

20 ЦПТ

74

35

39

16

13

3

21 ЦПТ

66

26

40

9

3

6

ОБЩО

140

61

79

25

16

9


Реализирани приходи Таблица 3

ЦПТ

приходи

в лева

КИ

Общо (лв)

20 ЦПТ

375 540.80

861 468

1 237 008.80

21 ЦПТ

49.10

128 500

128 549.10

ОБЩО

375 589.90

989 968

1 365 557.90

След представени и приети от Агенцията за приватизация декларации по чл.7, ал.3 от ЗПСК за произхода на средствата, използвани при закупуване на акциите на ЦПТ, са джиросани 13 временни удостоверения за продадени налични акции от капитала на дружества.


Информация за условията за получаване на издадените временни удостоверения се публикува в интернет-страницата на Агенцията за приватизация, заедно с отчет за резултатите след приключване на всеки централизиран публичен търг.
През отчетния период бе осъществена подготовка за приватизационна продажба на миноритарните пакети от дружествата “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, гр. Бургас (19.45%) и “Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив (46.40%). Изготвени и приети бяха правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум, определен беше метод за приватизация на държавното участие чрез “централизиран публичен търг” и за двата обекта.
По проекта за продажба на държавното участие в капитала на “Транзитна търговска зона”АД, гр. Варна (46%) е предстоящо провеждането на ограничен конкурс за избор на оценител за изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум.
Държавното участие в капитала на “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, гр. Бургас в размер на 19.45 % беше предложено за продажба на 21-ви ЦПТ на три лота по 5% и един от 4.45% при минимална продажна цена на пакетите от по 1 468 125 лв. и респективно 1 306 044 лв. Интерес към закупуването им не бе проявен.
Към 30.06.2009 г. Агенцията за приватизация подготвя за продажба пакети акции от капитала на 64 дружества за предлагане на 22-ри централизиран публичен търг. В рамките на търга ще бъде предложено за продажба държавното участие от капитала на “Свободна безмитна зона-Бургас” АД, гр. Бургас в размер на 19,45% и на “Свободна зона-Пловдив” АД, гр. Пловдив - 46.40%.

7.2. Обобщени данни за подготовката и продажбата на миноритарни пакети чрез неприсъствен публичен търг (НПТ)
През първото шестмесечие на 2009 г. за продажба на 17-ти неприсъствен публичен търг беше подготвен миноритарен пакет дялове от капитала на “Пловдивпроект” ООД, гр. Пловдив, но поради определение по т. дело 253/2008 г. на Пловдивски апелативен съд за размера на държавното участие, работата е спряна. За резултата от делото все още очакваме отговор от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

7.3. Проблеми при процедурите за продажба на миноритарни пакети от акции/дялове и причини за тяхното забавяне
Резултатите от осъществените продажби на миноритарни пакети от акции от капитала на търговски дружества показват, че като цяло е налице слаб интерес към предлаганите пакети. Като причини могат да се посочат следните фактори:
• поради множество невръчени протоколи от ресорните министерства, определящи правото и размера на реституционния дял, на правоимащи реституенти или заведени съдебни дела за неудовлетворени реституционни претенции, все още са блокирани 69 пакети от дялове/акции, собственост на държавата от капитала на търговски дружества;

• уточняване на реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела;

• промени в адресната регистрация и нефункциониращи дружества, което затруднява продажбата на други 54 пакети акции/дялове;

• малкият размер на предлаганите за продажба пакети, който е неатрактивен за инвеститорите.

• преобладаващата част от предлаганите пакети акции са от непублични дружества;

• продължаващата криза на международния финансов пазар, който дава отражение и на БФБ;

• констатирани грешки в структурата и размерът на държавното участие в капитала;

• открити производства по несъстоятелност и др.8. Информация за работата по Централния регистър на компенсаторните инструменти и информационната система за инвестиционни бонове
8.1. Централен регистър на компенсаторните инструменти (ЦРКИ)
Централният регистър на компенсаторни инструменти е интегрирана база от данни, която съдържа информация за издадените, прехвърлените и използваните компенсаторни инструменти. Регистърът набира и съхранява данни за партидите и собствениците на компенсаторни инструменти, подадени от издателите (по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи и по реда на чл. 9, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд) с цел:
• предварителна обработка и въвеждане в базата данни на информацията за подлежащите на вписване обстоятелства, изпратена от издателите на компенсаторни инструменти, съгласно  Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти;
• корекции на установени непълноти или неточности в подадената информация;
• генериране на файл с данни за “Централен депозитар” АД, гр. София (Централен депозитар), необходим за регистриране на партидите с компенсаторни инструменти по сметки на притежателите им.
Издателите на компенсаторни инструменти изпращат в ЦРКИ към АП заверени копия на документите, въз основа на които е признато правото за обезщетение. За отчетния период бяха предоставени от издателите, обработени и въведени в базата на Централния регистър на компенсаторните инструменти към Агенцията за приватизация общо 637 партиди на притежатели на компенсаторни инструменти. Същите са предоставени за проверка на Главна Дирекция “Криминална полиция” и Дирекция “Противодействие на общата престъпност”. От цитираните партиди 611 са предоставени за регистриране в Централен депозитар, а 26 ще бъдат предоставени за регистрация след приключване проверката.
Общо за регистриране от Централен депозитар за отчетния период са подадени 659 партиди на притежатели на компенсаторни инструменти, 48 от които са след приключила проверка от Главна Дирекция “Криминална полиция” и Дирекция “Противодействие на общата престъпност” от предишния отчетен период.
През отчетния период бяха направени множество проверки за състоянието на партиди компенсаторни инструменти, използвани като платежно средство по стари приватизационни сделки, сключени по реда на ЗППДОП(отм.). В резултат на проверките, извършени от Комисия за контрол на КИ, назначена със заповед на Изпълнителния директор, в Централния регистър на компенсаторните инструменти към Агенцията за приватизация и в Централен депозитар бяха блокирани 41 партиди на обща стойност 3 593 867 лева, с което общо блокираните партиди към 30.06.2009 г. са 343 броя на обща стойност 15 336 991 лева.
За същия период е приключила проверката за 12 партиди на стойност 138 340 лв. и същите са занулени, както следва:
• 1 партида на стойност 67 200 лева е блокирана по сметката на притежателя й, поради плащане по сделка за "Площадка Стара Загора" EАД, обособена част от ВЖК “Нова Загора” ЕООД, гр. Нова Загора;

• 2 партиди на стойност 28 700 лева са блокирани по сметката на притежателя им, поради плащане по сделка за 51% от капитала на "Хемус ер" EАД, гр. София;

• 1 партида на стойност 27 200 лева е блокирана по сметката на притежателя й, поради плащане по сделка за 75% от капитала на "Агромелиорации" EООД, с. Старо Оряхово.

• 2 партиди на стойност 2 900 лв., използвани за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 80% от капитала на “Агро 2000” ЕООД, гр. Плевен.

• 5 партиди на стойност 2 440 лв., използвани за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 76% от капитала на “Оптикоелектрон” ЕАД, гр. Панагюрище;

• 1 партида на стойност 9 900 лв., използвана за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 80% от капитала на “Туристимпекс-Торгокомплект” ЕАД, гр. София.

Към 30.06.2009 г. в Централния регистър на компенсаторни инструменти, от блокираните 41 партиди в периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г., 32 остават блокирани, както следва:
• 10 партиди на обща стойност 497 727 лева, блокирани поради извършваща се проверка от Главна Дирекция “Криминална полиция” и Дирекция “Противодействие на общата престъпност”;

• 22 партиди на обща стойност 3 013 700 лв. са блокирани, тъй като са използвани за плащане на част от цената по сключени приватизационни договори по чл.3 от ЗППДОП (отм.), но са останали активни по сметката на техните притежатели до момента на проверката, в т.ч.:

- 1 партида на стойност 6 100 лв., използвана за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 80% от капитала на “Туристимпекс-Торгокомплект” ЕАД, гр. София;

- 1 партида на стойност 9 700 лв., използвана за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 80% от капитала на “Балнеоложки комплекс Хисар” ЕАД, гр. Хисар;

- 3 партиди на стойност 12 600 лв., използвани за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 80% от капитала на “Калиакра” ЕАД, гр. Каварна;

- 17 партиди на стойност 2 985 300 лв., използвани за плащане на част от цената по Договор за приватизационна продажба на 70% от капитала на “ТЦ-ЦНИКА” ЕАД, гр. София.


От Централен депозитар са получени 536 депозитарни разписки, които след технологична обработка са изпратени към издателите за предоставянето им на притежателите на компенсаторни инструменти.
От издателите на компенсаторни инструменти са върнати за унищожаване 31 депозитарни разписки. Причините са анулиране и последващи корекции на партидите, поради възстановяване собствеността на имота в реални граници, както и явни фактически грешки при отпечатване на разписките от Централен депозитар. Информацията своевременно е отразена в ЦРКИ и изпратена в Централен депозитар, който след извършени корекции е преиздадал 14 депозитарни разписки.
През отчетния период е регистрирано едно временно удостоверение /ВУ/ за компенсаторни записи, невписано от издателя в регистърните книги и е връчено едно временно удостоверение - издадено, но неполучено в законоустановения срок от притежателя на ВУ при издателя на компенсаторни записи по ЗОСОИ.
Текущо се изготвят писмени отговори на молби и писма до граждани и институции, както и се извършват проверки и запитвания от органите за досъдебно производство по заведени преписки от граждани във връзка с трансфери на инвестиционни бонове и неправомерно издадени решения за обезщетение с компенсаторни инструменти. Извършват се проверки по всеки конкретен случай за предоставяне на информация, за издирване и предоставяне на исканите документи - пълномощни, описи и нареждания за трансфери на инвестиционни бонове. Преписките се обработват с приоритет и във възможно най-кратки срокове.
С цел конкретизиране на дейността на ЦРКИ по зануляване на неизползвани партиди, съгласно отменения §9 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, в Агенция за приватизация се проведе среща между ръководството на агенцията и представители на Централния депозитар. В тази връзка за областните управители бяха изготвени необходимите справки.

8.2. Информационна система за инвестиционни бонове
АП поддържа архив на Регистъра на инвестиционните бонове. През отчетния период бяха отправени 64 заявки за справки, необходими за нуждите на МВР, граждани, Комисията за финансов надзор. И през този отчетен период има голям брой запитвания от граждани и органите за досъдебно производство по заведени преписки от граждани във връзка с трансфера на инвестиционни бонове. Извършват се проверки по всеки конкретен случай за издирване и предоставяне на заверените копия и оригинали на нареждания за трансфери, пълномощни и описи. Продължават делата срещу Агенция за приватизация по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, относно претенциите им за неправомерно прехвърлени или извършени злоупотреби с инвестиционни бонове от различни краища на страната.

9. Осъществено процесуално представителство
Общият брой на образуваните дела към 30.06.2009 г. са 63 текущи административни дела и 141 текущи граждански дела, от които:
• 8 броя изпълнителни дела, заведени след приключване на гражданските дела с влезли в сила решения с правно основание чл.92 и във връзка с чл.86 от ЗЗД за неустойки за неизпълнени задължения по приватизационни договори – във фаза изпълнително производство;

• 2 броя граждански дела, заведени от Агенцията за приватизация по одитния доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол от 2001 г.;

• 118 броя други граждански дела, образувани от и срещу Агенцията за приватизация на основание чл. 26, чл.45 и чл. 55 от ЗЗД; чл. 442 от ТЗ, чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани, чл. 231 от Гражданския процесуален кодекс и други. Основната част от тези дела са свързани с неправилно прехвърлени или извършени злоупотреби с инвестиционни бонове;

• 2 арбитражни производства;

• 5 броя дела за обявяване в несъстоятелност;

• 6 броя производства по вписване на законни ипотеки.


Юрисконсултите на Агенцията за приватизация осъществяват процесуално представителство на всяко заседание по тези дела.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница