Закон за изменение и допълнение на зпск (обн. Дв, бр. 28 от 19. 03. 2002 г.) изм и доп бр. 24 от 31. 03. 2009 г., изм и доп., бр. 42 от 06. 2009 гстраница3/3
Дата20.07.2018
Размер475 Kb.
1   2   3

Значими граждански и изпълнителни дела, по които Агенцията за приватизация е страна в периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.:
• Съдебеният спор, образуван от страна на “Финметалс Холдинг” ЕАД (купувач по договора за приватизационна продажба на 71% от капитала на “Кремиковци” АД) срещу АП с искане за обезщетение в размер на 5 231 719.00 щ.долара завърши със съдебен акт в полза на АП.

По Гр.дело № 613/2003 г., СГС, 6-1 състав с решение от 14.03.2007 г. съдът е уважил предявения иск и е осъдил Агенция за приватизация да заплати на “Финметалс Холдинг” АД исковата сума - 5 231 719.00 щ.долара и разноските по делото. По жалба от Агенцията за приватизация срещу първоинстанционното решение е образувано гр.дело № 959/2007 г. на САС, ТО, 5 състав. С решение от № 146/02.12.2008 г. САС е отменил първоинстанционното решение и е постановил осъждане на “Финметалс Холдинг” АД да заплати на АП юрисконсултско възнаграждение в размер на 10 000 лева и 730 лева разноски.

Решението е обжалвано от страна на “Финметалс Холдинг” АД пред ВКС. С определение № 345/22.06.2009г. ВКС не е допуснал касационното обжалване на решението като е постановил осъждане на жалбоподателя в размер на 200 лева. Предстои изваждане на изпълнителн лист и образуване на изпълнително дело.
• Във връзка с неизпълнение на приватизационният договор от 14.12.1994 г. за продажба на акции от “Хотел Витоша” ЕАД е образувано дело от АП срещу Иван Илиев Зографски. АП срещу Иван Илиев Зографски – изп. дело № 2643/2009г. на ЧСИ Бъзински. Размерът на задължението е около 1 000 000 лева. Образуваното от АП изп. дело № 2754/2003г. при СИС, І отд., 29 участък, е препратено по молба на АП на ЧСИ Бъзински с цел извършване на опис и продажба на недвижимите имоти, върху които АП е вписала законна ипотека. За 27.07.2009 г. е насрочен опис на недвижимите имоти, съставляващи част от хотел “Кемпински – Зографски”.
• Гр. дело № 305/ 2009г. на ВКС, Второ търговско отделение. Делото е образувано по молба с правно основание чл. 303, ал.1, т.5 от ГПК - за отмяна на влязлото в сила Решение № 271 от 14.05.2008г. по гр. дело № 891/2007г. на ВКС, Търговска колегия, ІІ–ро отделение, подадена от “Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София. С атакуваното решение ВКС осъди дружеството да заплати на Агенцията за приватизация сума в размер на 6 927 900 лв. ведно със законната лихва върху тази сума и разноските по делото.

Въз основа на цитираното решение на ВКС в полза на АП бе издаден изпълнителен лист от 07.07.2008 г. На основание чл.426, ал.1 от ГПК бе подадена молба за образуване на изпълнително производство срещу “Юробанк И Еф Джи България”АД, гр.София, до ЧСИ Ангел Петров с район на действие СГС. Въз основа на наложения запор върху банкови сметки на длъжника в БНБ, на 09.09.2008 г. по сметка на АП постъпи сума от 11 545 356,16 лв, представляваща пълният размер на вземането на АП срещу “Юробанк И Еф Джи България”АД, гр.София, по изп. дело №20088490400052/2003г. на ЧСИ Ангел Петров.

Сумата в размер на 6 927 900 лв., представляваща дължимо и изискуемо задължение, произтичащо от издадената банкова гаранция в полза на АП, за заплащане на 90% от цената по приватизационния договор за продажба на 80% от капитала на мина “Чукурово”ЕАД, с. Габра, бе отчетена като приход от приватизация за 2008 г. Останалата част, представляваща законната лихва и разноските по делото на обща стойност от 4617356.16 лв. беше отчетена като извънреден приход по бюджета на Агенцията за приватизация за 2008 г.

С решение № 110/26.06.2009г. ВКС остави без уважение молбата на “Юробанк И Еф Джи България”АД за отмяна на влязло в сила съдебно решение. По този начин отношенията между страните по спора са окончателно разрешени.


• подготви цялостна документация по възлагане на процесуално представителство по международно арбитражно дело арбитражно дело № 15 995/GZ-EVN AG, Austria, срещу Агенцията за следприватизационен контрол и Агенцията за приватизация по договора за приватизационна продажба на 100% от капитала на “Топлофикация Пловдив” ЕАД, гр. Пловдив и подпомагане на процесуалния представител по повод изготвяне на отговор на исковата молба и събиране на доказателства;
• осъществи процесуално представителство по адм. дело №1093/2009 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на “Наврас” АД, гр. Варна, срещу решението по адм. дело №4908/2008 г. на Административен съд – София град, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу решението на Надзорния съвет на АП за неодобряване на проектодоговора за продажба на 85.22% от капитала на “Булгарплодекспорт” ООД, гр. София;
• осъществи процесуално представителство по адм. дело №4439/2009 г. на Върховния административен съд, образувано по жалба на АП, срещу решението по адм. дело №5757/2008 г. на административен съд – София град, с което е отменено Решение №3188-П / 06.08.2008 г. на АП за прекратяване на приватизационната процедура за продажба на “Булгарплодекспорт” ООД, гр. София;
• подготви цялостен пакет за приемане на решение на Министерски съвет за одобряване сключването на извънсъдебна спогодба между Агенцията за приватизация, и “Химимпорт” АД, гр. София, “Интерком Груп” ООД, гр. Варна и “Интер Ръбър Хеми” ЕООД, гр. София.

10. Маркетинг, връзки с обществеността и публичен регистър
През първото шестмесечие на 2009г. Агенцията за приватизация осигури регулярна информация за хода на приватизационните процедури, което е в съответствие с провежданата политика на пълно информиране на обществеността за цялостния процес на приватизация. Бяха подготвени отговори на над 100 запитвания на граждани, получени на служебния адрес в интернет-страницата, а към медиите бяха подадени 15 прес-информации. Организирани бяха 13 интервюта и участия на изпълнителния директор в електронни медии.
През отчетния период продължи текущото актуализиране в интернет-страницата и на данните за хода на приватизационния процес. Ежемесечно се актуализира презентация и доклад, които дават възможност да се проследи цялостно дейността на Агенцията за приватизация и процеса на приватизация пред инвеститорите, държавните институции и други. През отчетния период са завършени 8 нови и са актуализирани 18 информационни карти на подготвяни проекти и са качени на интернет - страницата. Текущо се актуализираше информацията за подготвяни и за спешни проекти в интернет-страницата на АП, както на български, така и на английски език. Във връзка с ежемесечни пресконференции на Министерство на икономиката и енергетиката се изготвя информация за дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на МИЕ, която обхваща дейността на АП за конкретния месец, както и предстоящи дейности през следващия.
Като част от работата по приватизационния проект на “Булгартабак – Холдинг”АД, гр. София бе разработен План за маркетингови действия. С цел информация за предстоящата продажба на дружеството да достигне до широк кръг потенциални инвеститори и в съответствие с изготвения План бяха осъществени редица маркетингови мероприятия, описани по-горе в раздел II.,т.1.“Работа по приоритетните проекти през 2009 г.”.
Директен маркетинг беше проведен и във връзка с проекта за приватизация на “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен. Интерес към проекта беше проявен от четири компании, две чужди и две български. Бяха проведени срещи с техни представители. Със съдействието на АП им бяха организирани поредица от срещи, както с Изпълнителния съвет на АП, така и с представители на Булгаргаз по тяхно желание във връзка със задълженията на компанията към доставчика на газ.Потенциалните инвеститори бяха уведомени с писма за решението на ИС на АП за определяне на метод на приватизация. На онези, които закупиха тръжната документация беше отговорено на редица поставени от тях въпроси и беше предоставена цялата поискана допълнителна информация, касаеща дружеството.
Извършената работа през първото шестмесечие на 2009 г. по въвеждане на информация в Публичния регистър има за цел осигуряване на публичност и прозрачност на приватизационния процес, както и точност на попълване на информацията в регистъра. Тя включва следното:
• в създадената компютърна програма за база данни на Публичния регистър е въведена информация за 51 продажби на цели предприятия;
• в интернет-базираната страница на Публичния регистър е публикувана и актуализирана информация общо за 51 продажби на цели предприятия;
• от сектор “Архив” е взета и прегледана архивна документация за общо 6 дружества.
Направени са справки за уточняване на данни за 40 дружества с Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция за следприватизационен контрол и с “Централен депозитар” АД.
Актуализирана е информацията за 200 дружества, като са отразени промените, настъпили след получени данни относно удовлетворени реституционни претенции.

11. Управление на дейността по приватизация
11.1. Приети решения от Изпълнителния съвет
През първото шестмесечие на 2009 г., в съответствие с Устройствения правилник на Агенцията за приватизация, бяха приети 249 протоколни решения от Изпълнителния съвет. Във връзка с определяне на метод за продажба са приети 8 протоколни решения; решения, свързани с възлагане на преработка, доработване или удължаване на срока за представяне на правен анализ, оценки и меморандуми – 6; приемане на правни анализи, оценки и информационни меморандуми – 9; съгласие за прекратяване (преобразуване) чрез ликвидация или сливане - 8.
Изпълнителният съвет прие и 4 протоколни решения относно разрешение за продажба на ДМА, 13 разрешения/отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, 4 решения за конкурси за възлагане на процесуално представителство. Изпълнителният съвет е приел и 133 протоколни решения във връзка с административни, финансови и други дейности на Агенцията за приватизация. Справка за всички решения e представенa в Приложение 10.
През отчетния период в Агенцията за приватизация са постъпили 23 оферти за изготвяне на анализ на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми и експертни становища, 1 оферта за участие в публичен търг и 8 оферти свързани с административни въпроси.

11. 2. Приети решения от Надзорния съвет
През отчетния период Надзорният съвет на АП проведе 21 заседания и прие следните решения :

• 2 решения във връзка с приватизационния договор за ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД;

• 1 решение за одобрение на Бюджета на АП през 2009 г.;

• 1 решение за утвърждаване на проекта на План за работа на АП през 2009 г.;

• 1 решение за одобрение на проект на План-сметка за приходната и разходната част на ФПРП за 2009 г.;

• 1 решение за одобрение на коригирания проект на План-сметка за приходната и разходната част на ФПРП за 2009 г.;

• 2 решения за приемане на Отчет за дейността на АП за периода 01.10.2008 г. – 31.12.2008 г. и 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.;

• 1 решение за приемане на Отчет за дейността на АП през 2008 г.;

• 1 решение за приемане на Отчет за изпълнение на годишния план за работа на АП през 2008 г.;

• 1 решение за приемане на Отчет за осъществяване на процеса на приватизация през 2008 г.;

• 1 решение за одобрение на проект за изменение и допълнение на списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства;

• 25 решения с административен характер.ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2009 ГОДИНА
1. Приватизационни продажби
Общият брой на осъществените приватизационни продажби за периода на първото шестмесечие на 2009 г. е 26, което представлява 43.3% от планираните за годината. (Таблица 4) През отчетния период има една продажба на мажоритарен пакет - 100% от капитала на "Център за нови стоки и мода" ЕООД, гр. София. Сделката е осъществена след проведен търг с явно наддаване. АП реализира още 25 продажби на миноритарни пакети на проведените на БФБ централизирани публични търгове. (Приложение 1)

2. Финансови параметри
2.1. Договорени плащания, поети задължения, договорени инвестиции
По осъществените продажби през 2009 г. са договорени плащания общо в размер на 2 566 хил. лв., от които:

• в парични платежни средства – 976 хил. лв.;

• в компенсаторни инструменти – 1 590 хил. лв.

На Фиг.2 е показано разпределението на договорените плащания по платежни инструменти.През първо шестмесечие на 2009 г. не се отчитат поети ангажименти за изплащане на задължения на дружествата и договорените инвестиции.


В Приложение 2А са представени обобщени данни за договорените плащания по приватизационни договори, осъществени в периода 1993 г. – 2009 г.

2.2. Приходи от приватизацията на държавни предприятия
Общо приходите от реализираните приватизационни сделки към 30.06.2009 г., в това число и по сделки от предходни периоди, възлизат на 17 631 218.77 лв., от които:
В парични средства – 6 041 250.77 лв., от тях:

• преведени в Министерство на финансите (МФ) по реда на чл.8, ал.1 от ЗПСК – 5 975 589.90 лв.;

• преведени в МФ по реда на чл.8, ал.4 от ЗПСК неустойки – 65 660.87 лв.;
В компенсаторни инструменти – 11 589 968 лв., от тях:

• поименни компенсационни бонове – 6 917 036 лв.;

• жилищни компенсаторни записи – 1 021 434 лв.;

• компенсаторни записи – 3 651 498 лв.


В общата сума на преведените средства в МФ по реда на чл.8, ал.1, т.1 от ЗПСК е включена и сума от 5 000 000 лв, която е част от цената по сделката за продажба на 100% от капитала на ТЕЦ ”Бобов дол” ЕАД, осъществена през предходната година. По същия договор е отчетено и плащане чрез непарични платежни средства както следва: компенсаторни записи по номинална стойност в размер на 3 315 000 лв. и поименни компенсационни бонове в размер на 6 685 000 лв.
Ежемесечно се погасяват сумите по задължението на “Трансконтинентал Холдинг” АД, Шумен, купувач по договора за приватизационна продажба на “Рига Хотелс” АД, осъществена през 1999 г., като окончателното изплащане ще приключи през октомври 2009 г. През първото шестмесечие на 2009 г. е отчетено плащане на неустойка по реда на чл.8, ал.4 от ЗПСК в размер на 65 660.87 лв.
Към 30.06.2009 г. няма просрочени плащания по приватизационни договори.
Приходите по осъществените през годината продажби възлизат на 2 190 017.10 лв., в т.ч. 1 589 968 лв. в компенсаторни инструменти. (Приложение 3)
Средствата от реализираните приходи по реда на чл.8, ал.1 от ЗПСК, постъпили през първото шестмесечие на 2009 г. по сметка на Фонда за покриване на разходите за приватизация, са в размер на 9 495 844 лв. и представляват 40.75% от планираните приходи в одобрения годишен план. (Приложение 4)
В Приложение 3А са представени обобщени данни за приходите от приватизационни сделки, осъществени в периода 1993 г. – 2009 г.

2.3. Разходи за дейността по приватизация
Съгласно отчета за касовото изпълнение на Фонда за покриване на разходите за приватизация разходите за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. са в размер на 1 271 хил.лева, което представлява 13.2% от планираните за 2009 г. – 9 663.7 хил.лева. (Приложение 4)
Най-голям е размерът на използваните средства за консултантски услуги и заплащане на посредници – 909 779 лева в т.ч.:

• по договор за процесуално представителство №6/20.01.2009 г. за защита по арбитражно дело №15995/CZ по искане за арбитраж от EVN AG Австрия, сключен със “Симеонов и Дерменджиев” АД;

• окончателно плащане на дължимото възнаграждение за успех на консултанта “Прайс Уотърхаус Купърс България” ЕООД за продажбата на 70% от капитала на “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна по договор №13/07.10.2002 г. и допълнително споразумение към него от 19.11.2003 г.
По договори за възлагане изготвянето на правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки са разходени средства в размер на 20 736 лева. По договора с БФБ за техническо изпълнение на неприсъствени и централизирани публични търгове е заплатена сума в размер на 3 277 лева.
За публикации и реклама са направени разходи в размер на 23 558 лева.

2.4. Приватизирани дълготрайни активи
Размерът на приватизираните дълготрайни активи, собственост на държавата в търговски дружества, от сделки през първото шестмесечие на 2009 г. представлява 0.01002% от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия. (Приложение 5)
Приватизираните активи от всички приватизиращи органи, включително АП към 30.06.2009г. представляват 65.49% от стойността на дълготрайните активи, собственост на всички държавни предприятия и 99.18% от стойността на подлежащите на приватизация държавни активи (изчислено по метода на Световната банка по балансова стойност на дълготрайните активи към 31.12.1995 г.).

(Фиг. 3 , Приложение 6, Приложение 7)


РЕЗЮМЕ

През първото шестмесечие на 2009 г. Агенцията за приватизация осъществяваше дейността си в условията на развиващата се световна финансова и икономическа криза, което оказа силно влияние върху изпълнението на поставените цели. Негативното отражение на кризата върху инвестиционната политика на фирмите рефлектира в резултатите от дейността на АП. Приватизационните процедури се провеждаха при изключително слаб инвеститорски интерес и понижаване на пазарната стойност на предлаганите за приватизация обекти.


Агенцията за приватизация реализира общо 26 приватизационни продажби (43.3% от планираните за годината) с договорени плащания в размер на 2 566 хил. лв.(1.1% от планираните за годината) в т. ч. 1 590 хил. лв. в компенсаторни инструменти.
От поставените приоритети в дейността на АП през 2009 г., може да се отчете, че бе завършена голяма част от работата по подготовката на проекта за продажба на държавното участие в капитала на “Булгартабак - Холдинг” АД, гр. София. С договор, сключен между АП и Обединението между Адвокатско Дружество “Събев и съдружници” и “Евро-Финанс” АД, беше възложено изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие в капитала на Холдинга.
Разработен бе План за маркетингови действия като част от подготвителната работа по този голям проект. Осъществени бяха множество маркетингови мероприятия, имащи за цел информацията за подготвяната продажба на дружеството да достигне до широк кръг инвеститори.
През полугодието на 2009 г. бяха организирани и проведени 20-ти и 21-ви централизирани публични търгове. Агенцията за приватизация предложи за продажба 140 миноритарни пакети акции/дялове от капитала на 82 дружества. Осъществени са общо 25 продажби на миноритарни пакети от акции/дялове на дружества на БФБ, с което са реализирани парични плащания в размер на 376 хил.лв. и са усвоени компенсаторни инструменти по номинална стойност в размер на 990 хил.лв.
АП проведе тези търгове в условията на финансова криза, като от началото на предходната година се наблюдава намален интерес от страна на инвеститорите и акциите на търгуваните дружества започнаха да губят стойността си. Анализът показва, че на проведения 20-ти ЦПТ в периода 6-17 март са реализирани почти 22% от предложените пакети, а на проведения 21-ия ЦПТ в периода от 27 май до 5 юни – едва 14% от предложените пакети.
Кризата създава проблеми на всички инвеститори, включително портфейлни и стратегически инвеститори. Все по-малко и много по-трудно се реализират сделки за мажоритарни пакети в условията на финансова криза. Намаляването на инвеститорския интерес към обектите на приватизация доведе до неуспех на приватизационните процедури, организирани в отчетния период.
АП изготви предложение за изменение и допълнение на Списъка на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства (чл.11 от ЗПСК). Предложението бе прието от Министерския съвет с Решение №576 от 01.07.2009 г.
Агенцията за приватизация осигури прозрачност на процедурите и равнопоставеност на инвеститорите и чрез използването на всички уредени от ЗПСК методи за продажбата на мажоритарни пакети и обособени части, както и използването на БФБ за продажбата на миноритарни пакети.
Изготвени са 15 пресинформации по актуални теми и са проведени 13 интервюта и участия в програми на медии.
През отчетния период бе проведен засилен контрол за противодействие и предотвратяване на закононарушения с компенсаторни инструменти. Агенцията за приватизация осъществи ползотворна съвместна дейност с органите на МВР, Прокуратура и “Централен депозитар” АД. В резултат на това в Централния регистър на компенсаторните инструменти, по сметките на техните притежатели са блокирани 41 партиди компенсаторни инструменти на обща стойност 3 594 хил. лв. Агенцията за приватизация е отговорила своевременно на всичките писма от органите на досъдебното производство. Системно и в пълен обем се предоставя исканата от Държавна агенция “Национална сигурност” информация.
През първото шестмесечие на 2009 г. Агенцията за приватизация, чрез своите юрисконсулти реализира редица успехи по отношение на граждански и изпълнителни дела, по които АП е страна, с висок материален интерес.
С решение № 110/26.06.2009 г. ВКС остави без уважение молбата на “Юробанк И Еф Джи България”АД за отмяна на влязло в сила съдебно решение, по силата на което през есента на 2008 г. по сметка на Агенцията за приватизация от банката беше преведена сума 11 545 356,16 лв. По този начин отношенията между страните по спора са окончателно разрешени изцяло в полза на АП.
След около 6 години съдебен спор, образуван от страна на “Финметалс Холдинг” АД (купувач по договора за приватизационна продажба на 71% от капитала на “Кремиковци” АД) срещу АП с искане за обезщетение в размер на 5 231 719.00 щ.долара, търговското дело завърши със съдебен акт в полза на Агенцията за приватизация, като бяха отхвърлени всички претенции на ищеца. В полза на АП са присъдени разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение в размер на приблизително 11 000 лева. Успехът по това конкретно дело, последва успеха по дело, заведено отново от страна на “Финметалс Холдинг” АД (купувач по договора за приватизационна продажба на 71% от капитала на “Кремиковци” АД) срещу АП, чиято цел беше постигане на обезщетение за скрити задължения за около 70 000 000 лева, по което претенциите на ищеца също бяха изцяло отхвърлени.
Поради изключителната правна и фактическа сложност на казуса, по делата бяха назначени и приети няколко единични и тройни съдебно – счетоводни експертизи, като може да се заключи, че особено изводите, направени от страна на състав на Софийския апелативен съд, ще послужат за промяна на практиката на съдилищата по дела, касаещи инвестиционните ангажименти на купувачите по приватизационните договори, включително и “Финметалс Холдинг” АД.
След промяната на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, която даде възможност на АП да вписва законни ипотеки върху имуществото на приватизираните дружества за обезпечаване на вземанията си срещу техните купувачи, Агенцията за приватизация вписа законна ипотека върху хотел “Кемпински Зографски” за вземането си срещу Иван Илиев Зографски. По този начин и след възлагане на изпълнителното произвдство на частен съдебен изпълнител по Закона за частните съдебни изпълнители, се очаква по сметка на АП да постъпи сумата по задължението, а именно приблизително 1 000 000 лева. Посочената законодателна промяна доведе до възможност за събиране на някои страни вземания на АП, особено в случаите, когато е налице имущество, собственост на приватизираното предприятие. Също така не без значение са и навременните действия на юрисконсултите на агенцията и усилията на частните съдебни изпълнители. Следва да се отбележи, че се очаква изплащане и на други задължения спрямо АП, като се използва целия законодателен спектър на възможности за събиране на вземанията. Така например вследствие предприети действия за обявявяне в несъстоятелност и последващо подписване на извънсъдебна спогодба, и до настоящия момент ежемесечно в срок се погасяват сумите по задължението на “Трансконтинентал Холдинг” АД, Шумен, купувач по договора за приватизационна продажба на “Рига Хотелс” АД, като окончателното изплащане ще приключи през октомври 2009 г.
Към 30.06.2009 г. няма просрочени плащания по приватизационни сделки.
За част от дружествата, включени в Плана за работа на АП през 2009 г., агенцията извърши всички необходими подготвителни дейности и въпреки готовността за започване на приватизационни процедури, значителна част от тези дружества отпаднаха от ресурса на АП по различни причини. Една от основните е включване/ вливането им в други търговски дружества (като например - “Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, “Свободна зона – Свиленград” ЕАД, гр. Свиленград, “Свободна зона – Видин” ЕАД, гр. Видин, БИЦ “Екомедбио” ЕАД, гр. София, “Монтажи”ЕАД, гр. София и др.). Невъзможността да бъдат предложени за приватизация мажоритарни пакети от дружества с добро финансово състояние поставя под съмнение изпълнението на заложените в Плана за работа на АП през 2009 г. цели и финансови резултати.
Независимо от това приходите през първо шестмесечие на 2009 г. по всички сделки, включително и по сделки от минали години, възлизат на 17 631 хил. лв., от които в парични средства – 6 041 хил. лв., и в непарични платежни средства – 11 590 хил. лв.

Средствата от реализираните приходи по реда на чл.8, ал.1 от ЗПСК, постъпили през първото шестмесечие на 2009 г. по сметка на Фонда за покриване на разходите за приватизация, са в размер на 9 496 хил. лв. и представляват 40.75% от планираните приходи в одобрения годишен план.


След актуализиране на списъка на дружествата с държавно участие в капитала чрез съгласуване с ресорните министерства, Агенцията за приватизация разполага с 29 мажоритарни пакети и 138 миноритарни пакети акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества, които подлежат на приватизация. За 94% от предстоящите за раздържавяване дълготрайни активи (20бр.от мажоритарните пакети), правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката и енергетиката.

______________________________________________________________________

Отчет за осъществяване на процеса на приватизация през периода 1 януари – 30 юни 2009г.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница