Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гстраница1/3
Дата01.08.2018
Размер0.6 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

В сила от 03.10.1999 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;

3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения № 1, 2 и 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Растенията и наркотичните вещества се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова - под кодовото им обозначение.

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Препаратите, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. препаратът да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация и промяна на удостоверенията за регистрация, включващи разходи за подготовката им.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката и енергетиката, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:

1. приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката е администратор на:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката и енергетиката.

Глава втора.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са генералният комисар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба, на Изпълнителната агенция по лекарствата и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на неправителствени и други организации.

Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години;

2. приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. ръководи работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Създават се областни съвети по наркотичните вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съветите по наркотични вещества по ал. 1:

1. разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по т. 1;

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 се финансират със средства от държавния бюджет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Общинските съвети на общините, различни от общините по ал. 1, могат да създават общински съвети по наркотичните вещества.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.

(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета.

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от Дирекция "Наркотични вещества", която е звено в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните центрове по здравеопазване. Дирекция "Наркотични вещества" координира и ръководи методически тяхната дейност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Към министъра на икономиката и енергетиката се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката и енергетиката, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1:

1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);

2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005.

(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката и енергетиката.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Министърът на икономиката и енергетиката предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката и енергетиката или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.

(3) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.

(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) Министърът на икономиката и енергетиката определя длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Длъжностните лица по ал. 1:

1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;

2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;

3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;

4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;

5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност" предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министерството на земеделието и продоволствието осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 32а.

Чл. 23. При извършването на своите задължения контролните органи си сътрудничат и обменят информация чрез национална информационна система по наркотиците при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

Глава четвърта.

ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.

Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се разрешава при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.


Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница