Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 гстраница2/3
Дата01.08.2018
Размер0.6 Mb.
ТипЗакон
1   2   3

Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

Глава пета.

КОНТРОЛ НА ВЕЩЕСТВАТА И ПРЕПАРАТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 И 3 (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)

Раздел I.

Лицензия за дейности

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на земеделието и продоволствието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и продоволствието определя с наредба условията и реда за издаване на лицензията по ал. 1.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Търговията на дребно и съхраняването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършва от аптеки, които са:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) открити по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от министъра на здравеопазването по реда на чл. 32, ал. 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване, отказ или отнемане на лицензията по ал. 1, т. 2 на аптека при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Лицензиите по чл. 32 и 33 се издават, на едноличен търговец или на юридическо лице, при условие, че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензиите по чл. 32 и 32а, с изключение на лицензиите за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, се издават за срок три години считано от датата на издаването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава заявление за подновяването й по реда на чл. 32 до органа, който я е издал.

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В държавните органи по чл. 18а и 32 се водят специални регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.

Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В лицензията се посочват:

1. името, седалището и адресът на управление на лицензианта;

2. видът на дейностите и срокът на лицензията;

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) адресът на сградите, видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;

4. списъкът на наркотичните вещества;

5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

6. видът на отчетност;

7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) трите имена, данни от личната карта и единния граждански номер на отговорното лице по чл. 34, носещо отговорност за изпълнението на задълженията, предвидени в лицензията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) В лицензията за търговия на едро и съхраняване на наркотични вещества се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на търговските дружества в лицензията се посочва и магистър-фармацевтът - ръководител на аптеката.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) За всяка промяна по чл. 39 титулярът на лицензията или упълномощено от него лице подава заявление по реда на чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества представят в съответния регионален център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 43, ал. 1.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Сгради и помещения, в които се извършват дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, могат да бъдат продавани или преотстъпвани само на физически и юридически лица, притежаващи лицензия по този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Държавният орган, издал лицензията по чл. 32, 32а, я отнема в следните случаи:

1. при нарушаване на изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването й;

4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Мотивираното решение на държавния орган за отнемане на лицензията се взема независимо от наложените административни наказания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) След изтичане на 3 години от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) След реабилитирането на лицата по ал. 1, т. 5 те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32.

(5) След прекратяване на предварителното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6, държавният орган, отнел лицензията, я възстановява по искане на лицето.

(6) При отнемането на лицензията или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45б.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, 32а на едноличен търговец или на юридическо лице, когато:

1. е обявен(о) в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Отказва се издаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества на едноличен търговец или юридическо лице, когато:

1. е обявен(о) в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. се намира в ликвидация;

3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

(2) Отказва се издаването на лицензия по ал. 1 на магистър-фармацевт, когато срещу него има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или е налице основанието по ал. 1, т. 3.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.)

Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Отнема се лицензията за търговия на дребно и съхраняването на наркотични вещества на едноличен търговец или на юридическо лице, когато са налице основанията по чл. 43 и е спазена предвидената процедура.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Не се отнема лицензията по ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по чл. 43, ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Лицензиите по чл. 32, 32а и 33 се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им по реда на чл. 37, ал. 5;

2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) по молба на притежателите им, подадена до министъра на здравеопазването;

3. при смърт на магистър-фармацевта, получил лицензия по реда на чл. 34;

4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) при прекратяване на разрешението за производство на лекарства или на разрешението за търговия на едро с лекарства, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) при прекратяването на дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В двуседмичен срок от прекратяването на лицензията по чл. 45а, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на едноличния търговец контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са били осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В 5-месечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката.

(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и енергетиката. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Раздел II.

Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензии не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Разрешителното по ал. 1 е лично и не може да се преотстъпва.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества", е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.

Чл. 49. (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.

Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се износът и вносът на наркотични вещества в свободните зони и в свободните складове.

Чл. 53. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при митническо направление реекспорт.

Раздел III.

Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински, научноизследователски и образователни цели за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Не се допуска задържане на наркотични вещества в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV.

Изисквания при търговията, съхраняването, предписването, отпускането и притежаването на наркотични вещества

Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 32а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Търговията и съхраняването на наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършва след издаване на разрешение по ред, определен с наредбата по чл. 32, ал. 1.

Чл. 56. Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.

(2) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават рецепта или документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да внасят и да изнасят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 30 дни.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава документ, издаден от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция "Наркотични вещества" за внос и износ на наркотични вещества.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Документът по ал. 2 се издава на лицето след представяне в Дирекция "Наркотични вещества" на:

1. заявление;

2. документ за самоличност;

3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се предписват само под формата на лекарствени продукти по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на наркотичните вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Право да предписват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V.

Документация и отчетност

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.

Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.

Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В срок до 15 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати.

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответния регионален център по здравеопазване отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната регионална ветеринарномедицинска служба отчет за получените, продадените и наличните наркотични вещества и техните препарати от приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в Дирекция "Наркотични вещества" при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.)

Раздел VI.

Маркировка и реклама

Чл. 68. (1) Върху потребителските опаковки на наркотичните вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) За упойващи вещества опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) Реквизитите, които следва да съдържат опаковките на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати, се определят от министъра на здравеопазването.

(5) В придружаващата литература не следва да се съдържат несъществуващи свойства на веществата по ал. 4.

Чл. 69. Забранява се пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати, които не отговарят на изискванията по чл. 68.

Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Забранява се всякаква реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати.

Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Раздел VII.

Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) За медицински и научни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, се разрешава на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати, и от прекурсори.

(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Лицата, получили разрешително по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност.

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Глава шеста.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.

Чл. 80. В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.

Чл. 82. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" чрез своите органи на управление осъществяват международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.

Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

Глава седма.

ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната и Държавната агенция за младежта и спорта осигуряват, разработват, планират и изпълняват програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, както и за лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, въз основа на Националната стратегия по чл. 11, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По отношение на лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се прилагат долечебни и рехабилитационни програми.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.

Чл. 85. (1) Всеки български гражданин има право на свободен достъп до всички държавни програми за намаляване на търсенето на наркотични вещества, както и право на профилактика, лечение и рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) За ефикасно планиране, изпълнение и оценка на програмите по предходните членове към Министерството на здравеопазването се създава единна система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информацията.

Чл. 86. (1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и специализираният контрол на лечебната дейност се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.

Чл. 87. Субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети могат да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 88. (1) Лечението на лицата, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, се основава на принципите на анонимност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 - в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) Индивидуалното или колективното лечение на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) В осъществяването на долечебни и рехабилитационни програми могат да участват и лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, при следните условия:

1. да не са употребявали наркотични вещества най-малко две години, и

2. да са преминали специализирано обучение по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

(2) Условията и редът за осъществяване на долечебни и рехабилитационни програми, както и условията и редът за участие в тях се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Рехабилитационните програми за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:

1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;

2. в амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;

3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрична помощ, когато се провеждат в извъндомашна среда.

Глава осма.

ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Научноизследователските и научноприложните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава за съхраняване в Агенция "Митници" с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.

Чл. 92. (1) Наркотичните вещества и растенията се унищожават след получаване на заключение от завършената физико-химична експертиза.

(2) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават.

Чл. 93. (1) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента.

(2) Растенията по ал. 1 се унищожават на място след извършване на физико-химична експертиза и вземане на представителна проба.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.

Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (1) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Унищожаването се извършва от комисия след постановление на съответния наблюдаващ прокурор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Членове на комисията по ал. 2 са представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници", Дирекция "Наркотични вещества", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Чл. 96. (1) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция "Митници".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 96 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.

Чл. 97. Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката и енергетиката за разпореждане с тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до прекратяване на наказателното производство, влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават по реда на чл. 95.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените й за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор.

Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката и енергетиката.

Глава девета.

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.

Чл. 101. Който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без разрешително, се наказва с глоба от 1000 до 100 000 лв.

Чл. 102. Който не спазва изискването на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба 5000 лв.

Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв.

Чл. 103. Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 104. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за маркировка на наркотичните вещества и техните препарати, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 105. Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 106. Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 3, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 108. Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 1000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 109. Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 150 000 лв.

Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.

(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.

3а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.

4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.

6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал, в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

12а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.

13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) "Прекурсор" е "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.

15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.

16. "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.

17. "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.

18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.

19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.

20. "Субституираща и поддържаща програма (терапия)" означава дълговременно лечение със законно произведени или внесени препарати (опиеви агонисти или агонистантагонисти) с цел корекция на телесни, психични и поведенчески разстройства, както и за предотвратяване на здравните и социалните щети, настъпили вследствие на злоупотреба с наркотични вещества, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.

22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Календарна година" е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.

23а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) "Внос на наркотични вещества" е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на митническата територия на Република България.

23б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) "Износ на наркотични вещества" е всяко физическо напускане на наркотично вещество на митническата територия на Република България.

24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

28. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 3 т. 6 се отменя;

б) създава се ал. 4:

"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

2. В чл. 54 се създава ал. 3:

"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

3. В чл. 56 т. 7 се отменя.

4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:

"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

5. В чл. 83 се създава ал. 5:

"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.

§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.

§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества"."

§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".

2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".

3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 21:

"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";

б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Полиция" и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция "Митници".

§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

-------------------------

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 19 март 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2000 Г.)


Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница