Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници"страница3/3
Дата01.08.2018
Размер0.6 Mb.
ТипЗакон
1   2   3
§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)


§ 60. (1) Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".

(2) Навсякъде в закона думите "Министерството на търговията и туризма", "министъра на търговията и туризма" и "министърът на търговията и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министъра на икономиката" и "министърът на икономиката".

(3) Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" и "заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието" и "заместник-министър на правосъдието".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)


§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

§ 63. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.

§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция "Митници" в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 66. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок три месеца след получаване на информация по § 65 комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)


§ 49. (1) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите".

(2) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от първа и втора категория на приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите от първа и втора категория на приложение № 4".

(3) Навсякъде в закона думите "веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4 и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат" се заменят съответно с "прекурсорите/прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4".

(4) Навсякъде в закона думите "вещества от трета категория на приложение № 4" се заменят с "прекурсори от трета категория на приложение № 4".

(5) Навсякъде в закона думите "Министерство на икономиката", "министърът на икономиката", и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерство на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката".

Преходни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)


§ 50. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация.

§ 51. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 са валидни за срока, за който са издадени.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 69. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)
§ 77. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)


§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)


§ 51. Навсякъде в закона думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества", а думите "районните центрове по здравеопазване" и "районен център по здравеопазване" се заменят съответно с "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионален център по здравеопазване".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)


§ 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 53. Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 71. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г. и бр. 31 и 55 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)


§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;

2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;

3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Аlpha-метилфентанил

Аlpha-метилтиофентанил

Амфетамин

Ацетил-alpha-метилфентанил

Ацеторфин

Beta-хидрокси-3-метилфентанил

Beta-хидроксифентанил

Броламфетамин

Дексамфетамин

Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET

Дезоморфин

DMA


DMHP

DMT


DOET

Етиламфетамин (N-етиламфетамин)

Етициклидин

Еторфин


Етриптамин

Катинон


Кетобемидон

Кокаинов храст

Коноп (марихуана)

Концентрат от макова слама

Листа от кока

Левамфетамин

Левометамфетамин

(+)-лизергид

Макова слама

MDMA


Мезокарб

Мескалин


Метамфетамин

4-метиламинорекс

3-метилтиофентанил

3-метилфентанил

Меткатинон

MMDA


МППП (МРРР)

N-етил MDA

N-хидрокси MDA

Опиев мак

Опиум

Пара-флуорофентанилПарахексил

Пепап (Рерар)

PMA

ПсилоцибинПсилоцин (псилотсин)

Рацемат на метамфетамин

Ролициклидин

STP (DOM)

Тенамфетамин

Теноциклидин

Тетрахидроканабинол

Тиофентанил

ТМА

ФенетилинХашиш

Хашишово масло

Хероин (диацетилморфин)

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Алилпродин

Алфамепродин

Алфаметадол

Алфапродин

Алфацетилметадол

Алфентанил

Анилеридин

Ацетилдихидрокодеин

Ацетилметадол

Безитрамид

Бензетидин

Бензилморфин

Бетамепродин

Бетаметадол

Бетапродин

Бетацетилметадол

Глутетимид

Декстроморамид

Декстропропоксифен

Диампромид

Диетилтиамбутен

Дименоксадол

Диметилтиамбутен

Димефептанол

Диоксафетил бутират

Дипипанон

Дифеноксилат

Дифеноксин

Дехидроеторфин

Дихидроморфин

Дротебанол

Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин

Етилметилтиамбутен

Етилморфин

Етонитазен

Етоксеридин

Зипепрол

Изометадон

Клонитазен

Кодеин


Кодоксим

Кокаин


Левометорфан

Левоморамид

Леворфанол

Левофенацилморфан

Меклоквалон

Метадон


Метадон междинен

Метаквалон

Метазоцин

Метилдезорфин

Метилдихидроморфин

Метилфенидат

Метопон

Мирофин


Морамид междинен

Морферидин

Морфин

Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни дериватиМорфин-N-оксид

Никодикодин

Никокодин

Никоморфин

Норациметадол

Норкодеин

Норлеворфанол

Норметадон

Норморфин

Норпипанон

Оксикодон

N-оксиморфин

Оксиморфон

Петидин


Петидин междинен А

Петидин междинен В

Петидин междинен С

Пиминодин

Пиритрамид

Проперидин

Пропирам

Прохептазин

Рацеметорфан

Рацеморамид

Рацеморфан

Ремифентанил

Секобарбитал

Суфентанил

Тебаин

Тебакон


Тилидин

Тримеперидин

Фенадоксон

Феназоцин

Фенампромид

Феноморфан

Феноперидин

Фенметразин

Фентанил

Фенциклидин

Флунитразепам

Фолкодин


Фуретидин

Хидрокодон

Хидроксипетидин

Хидроморфинол

Хидроморфон

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.)
Рискови вещества
Алобарбитал

Алпразолам

Аминорекс (аминоксафен)

Амобарбитал

Амфепрамон

Барбитал


Бензфетамин

Бромазепам

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

Бутобарбитал

Винилбитал

Гама-хидроксибутират

Делоразепам

Диазепам


Дихидрокодеин

Естазолам

Етилов лофлазепат

Етинамат


Етхлорвинол

Золпидем


Камазепам

Катин


Кетазолам

Клобазам


Клоксазолам

Клоназепам

Клоразепат

Клотиазепам

Лефетамин

Лопразолам

Лоразепам

Лорметазепам

Мазиндол

Медазепам

Мепробамат

Метилфенобарбитал

Метиприлон

Мефенорекс

Мидазолам

Ниметазепам

Нитразепам

Нордазепам

Оксазепам

Оксазолам

Пемолин

ПентазоцинПентобарбитал

Пиназепам

Пипрадрол

Пировалерон

Празепам

Секбутабарбитал

Темазепам

Тетразепам

Трамадол

Триазолам

Трихексифенидил

Фендиметразин

Фенкамфамин

Фенобарбитал

Фенпропорекс

Фентермин

Флудиазепам

Флуразепам

Халазепам

Халоксазолам

Хлордиазепоксид

Циклобарбитал

и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 3


(Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Приложение № 6 към чл. 35, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2001/8/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2001 година за замяна на приложението към Директива 92/109/ЕИО на Съвета за производството и реализацията на някои вещества, използвани за незаконно производство на наркотици и психотропни вещества

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/109/ЕИО от 14 декември 1992 година за производство и пласиране на пазара на някои вещества, използвани при незаконното производство на наркотици и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 260/2001 от 8 февруари 2001 година заменящ Приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 3677/90 за въвеждане мерки за прекратяване отклоняването на определени субстанции с цел незаконно производство на наркотични средства и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3769/92 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 1992 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3677/90 НА СЪВЕТА от 13 декември 1990 година относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества

РЕШЕНИЕ 2001/419/ПВР НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за предаване на проби от контролирани веществаРЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 22 декември 1994 година за сертификата по член 75 за пренасяне на наркотици и/или психотропни вещества

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз относно обмена на информация за химическия профил на наркотиците с оглед улесняване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу незаконния трафик на наркотици
Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница